Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA RADCOWSKA

Termin egzaminu: 28 września 2024 r. (sobota)
Start: ---
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: ---
Wysokość opłaty za egzamin: ---

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks karny skarbowy
2 Kodeks pracy
3 Kodeks cywilny
4 Kodeks postępowania cywilnego
5 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
6 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
7 Prawo wekslowe
8 Kodeks postępowania administracyjnego
9 Ustawa o samorządzie powiatowym
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
11 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
12 Kodeks postępowania karnego
13 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
14 Ustawa o samorządzie województwa
15 Prawo o adwokaturze
16 Ustawa o radcach prawnych
17 Prawo o stowarzyszeniach
18 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
19 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
20 Prawo upadłościowe
21 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
22 Prawo spółdzielcze
23 Ustawa o samorządzie gminnym
24 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
25 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
26 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
27 Ustawa o własności lokali
28 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
29 Prawo o ustroju sądów powszechnych
30 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
31 Kodeks spółek handlowych
32 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
33 Kodeks wykroczeń
34 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
35 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
36 Kodeks karny
37 Traktat o Unii Europejskiej
38 Ustawa o Sądzie Najwyższym
39 Ustawa o prawach konsumenta
40 Prawo o prokuraturze
41 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
42 Prawo restrukturyzacyjne
43 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
44 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
45 Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
46 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
47 Prawo przedsiębiorców
48 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
49 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 18 19 20 19 20 21 21 21 23 22 22 18
. spadki 4 1 3 7 0 3 3 2 1 1 0 2
. rzeczowa 4 6 2 3 1 5 7 2 5 6 7 2
. zobowiązania 8 8 10 6 16 10 8 11 11 10 9 8
. ogólna 2 4 5 3 3 3 3 6 6 5 6 6
Kodeks karny 10 9 9 9 10 12 13 7 9 10 12 12
. część szczególna 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 2 2
. część wojskowa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. część ogólna 10 8 8 9 7 11 11 7 8 9 10 10
Kodeks karny skarbowy 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1
. część szczególna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. część ogólna 2 2 2 2 1 0 1 4 1 2 2 1
. postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodeks postępowania administracyjnego 5 9 9 7 9 8 6 6 5 6 8 8
. Przepisy ogólne 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 2 2
. Postępowanie 3 8 7 7 9 8 3 6 2 3 4 5
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Wydawanie zaświadczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Udział prokuratora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Skargi i wnioski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 14 14 14 14 8 11 10 10 11
. Przepisy ogólne 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 6
. Proces 14 14 15 14 13 12 13 8 11 10 9 5
Kodeks postępowania karnego 14 14 13 13 13 12 12 9 9 9 10 10
. Czynności procesowe 3 5 0 1 0 7 1 0 0 2 2 2
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1
. Sąd 2 1 0 1 1 2 4 0 1 1 0 0
. Postępowania szczególne 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0
. Postępowanie odwoławcze 1 2 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0
. Środki przymusu 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0
. Postępowanie przygotowawcze 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 1 0 2 9 0 0 0 1 0 2 1 1
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
. Przepisy wstępne 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3
. Dowody 0 0 0 0 7 2 0 0 1 1 2 2
. Uczestnicy postępowania 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
. Koszty procesu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
. Postępowanie szczególne 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Postępowanie zwyczajne 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
. Dowody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
. Zasady ogólne 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
. Sąd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Środki odwoławcze 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Uczestnicy postępowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Kodeks pracy 2 3 4 3 2 3 2 4 3 5 4 3
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Stosunek pracy 0 2 0 3 1 1 2 1 2 2 3 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Układy zbiorowe pracy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Urlopy pracownicze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Czas pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 7
. Separacja 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
. Prawa i obowiązki małżonków 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
. Przysposobienie 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Ustanie małżeństwa 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
. Opieka nad małoletnim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2
. Zawarcie małżeństwa 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 3
. Obowiązek alimentacyjny 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Rodzice i dzieci 2 1 2 1 1 0 1 3 1 2 1 1
Kodeks spółek handlowych 8 8 8 9 7 10 8 8 6 10 8 7
. Spółka partnerska 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 0 3 3 1 3 1 4 2 4 3 2
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 3 3 0 4 4 1 2 0 1 2 1 4
. Spółka jawna 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0
. Spółka komandytowa 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
. Spółka akcyjna 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 1 0
Kodeks wykroczeń 2 2 2 2 2 2 2 7 5 5 3 3
. część ogólna 2 2 2 2 2 2 2 6 5 5 2 3
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 8 5 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5
. Stany nadzwyczajne 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 0
. Sejm i Senat 1 0 1 3 1 1 1 1 3 2 2 0
. Źródła prawa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
. Rzeczpospolita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
. Finanse publiczne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
. Sądy i trybunały 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
. Zmiana Konstytucji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prawo budowlane 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Prawo o adwokaturze 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5
Prawo ochrony środowiska 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 6 6 7 6 8 8 9 8 6 8 7 7
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2
Prawo o stowarzyszeniach 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2
Prawo o ustroju sądów powszechnych 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 2
Prawo prasowe 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 1 1
Prawo przewozowe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo restrukturyzacyjne 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1
Prawo spółdzielcze 1 2 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Prawo upadłościowe 1 2 0 1 2 1 3 1 0 1 1 1
Prawo wekslowe 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Prawo własności przemysłowej 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Prawo zamówień publicznych 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o drogach publicznych 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o fundacjach 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o prawach konsumenta 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o radcach prawnych 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4
Ustawa o radiofonii i telewizji 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
Ustawa o samorządzie województwa 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o własności lokali 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Ustawa o świadczeniach rodzinnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2012-2023 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 87 punktów.

Kodeks

Aplikacja radcowska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 18 19 20 19 20 21 21 21 23 22 22 18
Kodeks karny 10 9 9 9 10 12 13 7 9 10 12 12
Kodeks karny skarbowy 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1
Kodeks postępowania administracyjnego 5 9 9 7 9 8 6 6 5 6 8 8
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 14 14 14 14 8 11 10 10 11
Kodeks postępowania karnego 14 14 13 13 13 12 12 9 9 9 10 10
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Kodeks pracy 2 3 4 3 2 3 2 4 3 5 4 3
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 7
Kodeks spółek handlowych 8 8 8 9 7 10 8 8 6 10 8 7
Kodeks wykroczeń 2 2 2 2 2 2 2 7 5 5 3 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 8 5 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5

SUMA

94

95

94

89

89

93

89

86

86

90

90

87

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości --- (słownie: ---) na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2024 r.”.
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w:

 1. Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, piski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
 2. Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/6, kod 85-021, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bydgoski, chojnicki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, inowrocławski, mogileński, nakielski, pilski, sępoleński, świecki, tucholski, wałecki, wągrowiecki, złotowski, żniński i miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz;
 3. Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, kod 80-803, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: braniewski, elbląski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Elbląg, Gdańsk, Gdynię i Sopot;
 4. Katowicach, ul. Kościuszki 223c, kod 40-600, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, bielski, cieszyński, chrzanowski, gliwicki, mikołowski, olkuski, oświęcimski, pszczyński, raciborski, rybnicki, suski, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wadowicki, wodzisławski, zawierciański, żywiecki i miasta na prawach powiatu: Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory;
 5. Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4, kod 25-513, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: białobrzeski, buski, grójecki, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, kozienicki, lipski, miechowski, niżański, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, przysuski, radomski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, stalowowolski, staszowski, szydłowiecki, tarnobrzeski, włoszczowski, zwoleński i miasta na prawach powiatu: Kielce, Radom, Tarnobrzeg;
 6. Koszalinie, ul. Jedności 5, kod 75-401, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, lęborski, sławieński, słupski, szczecinecki, świdwiński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Słupsk;
 7. Krakowie, ul. Fr. Nullo 8/4, kod 31-543, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wielicki i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów;
 8. Lublinie, ul. K. Wallenroda 2E, kod 20-607, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łosicki, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i miasta na prawach powiatu: Białą - Podlaską, Chełm, Lublin i Zamość;
 9. Łodzi, ul. Tylna 14, kod 90-324, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bełchatowski, brzeziński, łaski, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, sochaczewski, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, łęczycki i miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice;
 10. Olsztynie, ul. Kopernika 10, kod 10-511, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bartoszycki, ciechanowski, działdowski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, makowski, mławski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostrołęcki, ostródzki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, szczycieński, wyszkowski, żuromiński i miasta na prawach powiatu: Olsztyn i Ostrołękę;
 11. Opolu, ul. Krakowska 26 oficyna, kod 45-075, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, częstochowski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, kłobucki, krapkowicki, lubliniecki, myszkowski, namysłowski, nyski, oleski, opolski, pajęczański, prudnicki, strzelecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowę i Opole;
 12. Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69, kod 61-105, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wieruszowski, wrzesiński i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań;
 13. Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 8, kod 35-016, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl i Rzeszów;
 14. Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3, kod 70-442, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki i miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście;
 15. Toruniu, ul. Chełmińska 16, kod 87-100, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, nowomiejski, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek;
 16. Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 20/4, kod 58-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Jelenią Górę i Legnicę;
 17. Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, kod 01-014, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: garwoliński, gostyniński, grodziski, kutnowski, legionowski, łukowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, siedlecki, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, żyrardowski i miasta na prawach powiatu: Płock i Siedlce oraz m. st. Warszawa;
 18. Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, kod 50-072, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i miasto na prawach powiatu: Wrocław;
 19. Zielonej Górze, ul. Piotra Skargi 10, kod 65-416, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: choszczeński, gorzowski, krośnieński, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wolsztyński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę.

Braki formalne

Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64,skutki braków formalnych podania,§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie braku uzupełnienia zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.

Brak opłaty za egzamin

W razie nie dokonania opłaty za egzamin wstępny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. W razie braku zapłaty przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie po terminie

Jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Zdawalność w latach 2010 - 2023:


Egzamin wstępny w 2023 roku zdały 1 804 osoby spośród 2 982 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2022 roku zdało 1 151 osób spośród 2 791 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2021 roku zdało 1 815 osób spośród 3 074 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2020 roku zdało 1 495 osób spośród 3 044 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2019 roku zdało 1 898 osób spośród 3 429 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2018 roku zdało 1 911 osób spośród 3 674 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2017 roku zdały 2 342 osoby spośród 4 286 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2016 roku zdało 1 730 osób spośród 4 350 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2015 roku zdało 1 590 osób spośród 4 650 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2014 roku zdało 2 300 osób spośród 4 694 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2013 roku zdało 2 400 osób spośród 5 106 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2012 roku zdało 2 900 osób spośród 5 900 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2011 roku zdało 2 400 osób spośród 5 496 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2010 roku zdało 1 349 osób spośród 5 396 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja radcowska.
Szukasz prawnika?
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.