Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA KOMORNICZA

Termin egzaminu: 28 września 2024 r. (sobota)
Start: godz. 11.00
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: 14 sierpnia 2023 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 1 125 zł
Limit przyjęć na aplikację komorniczą w roku 2024 - 338 miejsc

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
6 Prawo wekslowe
7 Kodeks postępowania administracyjnego
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
9 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
10 Ordynacja podatkowa
11 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
12 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
13 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
14 Prawo upadłościowe
15 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
16 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
17 Ustawa o samorządzie gminnym
18 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
19 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
20 Ustawa o własności lokali
21 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
22 Prawo o ustroju sądów powszechnych
23 Kodeks spółek handlowych
24 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
25 Prawo prywatne międzynarodowe
26 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
27 Traktat o Unii Europejskiej
28 Ustawa o Sądzie Najwyższym
29 Prawo restrukturyzacyjne
30 Ustawa o fundacjach
31 Ustawa o ewidencji ludności
32 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
33 Ustawa o komornikach sądowych
34 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej
35 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
36 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
37 Kodeks karny
38 Ustawa o kosztach komorniczych
39 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
40 Ustawa o samorządzie powiatowym
41 Ustawa o samorządzie województwa
42 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
43 Ustawa o finansach publicznych
44 Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 26 29 20 22 14 16 20 22 27 27 26 25
. ogólna 6 6 2 6 5 8 7 4 14 11 5 6
. rzeczowa 2 3 7 3 2 2 5 5 2 8 2 5
. zobowiązania 12 13 11 10 5 5 5 13 5 4 12 6
. spadki 6 7 0 3 2 1 3 0 6 4 7 5
Kodeks karny 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 5 5
. część ogólna 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 5 5
Kodeks postępowania administracyjnego 4 11 7 8 9 8 8 6 7 6 6 7
. Przepisy ogólne 1 1 0 0 2 2 5 0 1 0 2 2
. Postępowanie 3 10 7 8 7 6 3 6 4 4 3 5
. Skargi i wnioski 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodeks postępowania cywilnego 50 51 31 32 25 33 31 24 27 27 26 26
. Postępowanie nieprocesowe 2 10 2 1 8 0 2 8 0 2 1 0
. Postępowanie zabezpieczające 3 4 0 3 0 0 2 2 1 1 0 0
. Przepisy ogólne 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
. Postępowanie egzekucyjne 21 18 14 12 5 12 12 3 11 7 9 12
. Proces 24 18 14 16 11 20 15 11 15 17 16 10
Kodeks pracy 4 7 6 5 4 5 5 3 3 3 4 2
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
. Czas pracy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
. Urlopy pracownicze 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Stosunek pracy 1 3 0 0 1 2 2 1 1 1 0 2
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 4 6 6 6 6 7 8 6 5 5 5
. Kuratela 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Opieka nad małoletnim 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0
. Zawarcie małżeństwa 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0
. Obowiązek alimentacyjny 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
. Ustanie małżeństwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
. Małżeńskie ustroje majątkowe 2 2 3 5 0 3 4 2 4 1 1 2
. Rodzice i dzieci 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0
. Prawa i obowiązki małżonków 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
. Przysposobienie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kodeks spółek handlowych 5 13 6 5 9 6 6 6 6 6 5 5
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 2 1 0 2 2 0 2 1 1 1 0
. Spółka jawna 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1
. Przekształcenia spółek 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowa 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1
. Spółka akcyjna 0 0 2 1 4 2 0 0 0 1 0 0
. Spółka partnerska 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 5 6 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
. Podział spółek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 11 10 1 6 2 4 3 7 7 7 8 10
. Samorząd terytorialny 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
. Sądy i trybunały 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1
. Źródła prawa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Sejm i Senat 3 2 0 0 0 0 2 2 1 2 2 3
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 3 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 3
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
. Zmiana Konstytucji 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Rzeczpospolita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Finanse publiczne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Ordynacja podatkowa 5 6 3 3 1 2 3 1 2 2 1 1
Prawo bankowe 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Prawo budowlane 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0
Prawo o stowarzyszeniach 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 0 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
Prawo o ustroju sądów powszechnych 5 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3
Prawo prywatne międzynarodowe 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Prawo restrukturyzacyjne 0 0 0 0 2 1 5 4 4 2 2 1
Prawo spółdzielcze 0 0 3 1 4 1 1 1 1 1 0 0
Prawo upadłościowe 3 0 2 2 0 2 2 4 4 3 4 5
Prawo wekslowe 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Traktat o Unii Europejskiej 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 3 2 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 2 0 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Radzie Ministrów 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 0 0 3 0 1 2 1 1 0 1 1 1
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ewidencji ludności 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o finansach publicznych 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1
. Zasady finansów publicznych 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ustawa o fundacjach 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ustawa o komornikach sądowych 17 5 6 8 6 6 7 14 12 17 17 17
Ustawa o kontroli w administracji rządowej 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Ustawa o kosztach komorniczych 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 0 0 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 0 3 2 4 3 1 1 1 1 2 2
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 0 0 2 2 2 3 0 1 1 1 1 1
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0
Ustawa o podatku od towarów i usług 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 0 0 8 3 7 2 4 3 2 3 4 4
Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Ustawa o prawach konsumenta 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Ustawa o samorządzie powiatowym 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Ustawa o samorządzie województwa 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1
Ustawa o służbie cywilnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o własności lokali 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 0 0 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2012-2023 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 85 punktów.

Kodeks

Aplikacja komornicza

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 26 29 20 22 14 16 20 22 27 27 26 25
Kodeks karny 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 5 5
Kodeks postępowania administracyjnego 4 11 7 8 9 8 8 6 7 6 6 7
Kodeks postępowania cywilnego 50 51 31 32 25 33 31 24 27 27 26 26
Kodeks pracy 4 7 6 5 4 5 5 3 3 3 4 2
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 4 6 6 6 6 7 8 6 5 5 5
Kodeks spółek handlowych 5 13 6 5 9 6 6 6 6 6 5 5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 11 10 1 6 2 4 3 7 7 7 8 10

SUMA

108

125

78

84

69

78

80

81

88

85

85

85

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu konkursowego

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
 13. we wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

Opłata egzaminacyjna wynosi 125 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2024 r. w...”.
(wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składane zgłoszenie).

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie;
 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu;
 3. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie.

Braki formalne

Jeżeli zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym lub jeżeli kandydat nie uiścił opłaty należnej za udział w egzaminie konkursowym, komisja egzaminacyjna wzywa go przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do usunięcia braków lub uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia lub nieuiszczenia w terminie opłaty należnej za udział w egzaminie konkursowym albo złożenia zgłoszenia po upływie wymaganego terminu komisja egzaminacyjna odmawia dopuszczenia kandydata do egzaminu konkursowego. Od uchwały komisji egzaminacyjnej odmawiającej dopuszczenia do egzaminu konkursowego kandydatowi przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zdawalność w latach 2010 - 2023:Egzamin konkursowy w 2023 roku zdały 122 osoby spośród 140 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2022 roku zdało 98 osób spośród 160 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2021 roku zdało 114 osób spośród 176 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2020 roku zdały 152 osoby spośród 178 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2019 roku zdały 43 osoby spośród 147 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2018 roku zdały 83 osoby spośród 179 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2017 roku zdało 96 osób spośród 212 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2016 roku zdało 110 osób spośród 350 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2015 roku zdało 390 osób spośród 600 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2014 roku zdało 180 osób spośród 530 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2013 roku zdało 490 osób spośród 653 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2012 roku zdało 520 osób spośród 640 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2011 roku zdało 536 osób spośród 639 kandydatów.

Egzamin konkursowy w 2010 roku zdało 278 osób spośród 351 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja komornicza.
Szukasz prawnika?
Sprawdź, jakim prawnikiem jesteś
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.