Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA ADWOKACKA

Termin egzaminu: ---
Start: ---
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: ---
Wysokość opłaty za egzamin: ---

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks karny skarbowy
2 Kodeks pracy
3 Kodeks cywilny
4 Kodeks postępowania cywilnego
5 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
6 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
7 Prawo wekslowe
8 Kodeks postępowania administracyjnego
9 Ustawa o samorządzie powiatowym
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
11 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
12 Kodeks postępowania karnego
13 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
14 Ustawa o samorządzie województwa
15 Prawo o adwokaturze
16 Ustawa o radcach prawnych
17 Prawo o stowarzyszeniach
18 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
19 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
20 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
21 Prawo upadłościowe
22 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
23 Prawo spółdzielcze
24 Ustawa o samorządzie gminnym
25 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
26 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
27 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
28 Ustawa o własności lokali
29 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
30 Prawo o ustroju sądów powszechnych
31 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
32 Kodeks spółek handlowych
33 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
34 Kodeks wykroczeń
35 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
36 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
37 Kodeks karny
38 Traktat o Unii Europejskiej
39 Ustawa o Sądzie Najwyższym
40 Ustawa o prawach konsumenta
41 Prawo o prokuraturze
42 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
43 Prawo restrukturyzacyjne
44 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
45 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
46 Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
47 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
48 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
49 Prawo przedsiębiorców
50 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
51 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 18 19 20 19 20 21 21 21 23 22 22 18
. spadki 4 1 3 7 0 3 3 2 1 1 0 2
. rzeczowa 4 6 2 3 1 5 7 2 5 6 7 2
. zobowiązania 8 8 10 6 16 10 8 11 11 10 9 8
. ogólna 2 4 5 3 3 3 3 6 6 5 6 6
Kodeks karny 10 9 9 9 10 12 13 7 9 10 12 12
. część szczególna 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 2 2
. część wojskowa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. część ogólna 10 8 8 9 7 11 11 7 8 9 10 10
Kodeks karny skarbowy 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1
. część szczególna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. część ogólna 2 2 2 2 1 0 1 4 1 2 2 1
. postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodeks postępowania administracyjnego 5 9 9 7 9 8 6 6 5 6 8 8
. Przepisy ogólne 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 2 2
. Postępowanie 3 8 7 7 9 8 3 6 2 3 4 5
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Wydawanie zaświadczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Udział prokuratora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Skargi i wnioski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 14 14 14 14 8 11 10 10 11
. Przepisy ogólne 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 6
. Proces 14 14 15 14 13 12 13 8 11 10 9 5
Kodeks postępowania karnego 14 14 13 13 13 12 12 9 9 9 10 10
. Czynności procesowe 3 5 0 1 0 7 1 0 0 2 2 2
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1
. Sąd 2 1 0 1 1 2 4 0 1 1 0 0
. Postępowania szczególne 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0
. Postępowanie odwoławcze 1 2 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0
. Środki przymusu 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0
. Postępowanie przygotowawcze 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 1 0 2 9 0 0 0 1 0 2 1 1
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
. Przepisy wstępne 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3
. Dowody 0 0 0 0 7 2 0 0 1 1 2 2
. Uczestnicy postępowania 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
. Koszty procesu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
. Postępowanie szczególne 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Postępowanie zwyczajne 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
. Dowody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
. Zasady ogólne 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
. Sąd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Środki odwoławcze 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Uczestnicy postępowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Kodeks pracy 2 3 4 3 2 3 2 4 3 5 4 3
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Stosunek pracy 0 2 0 3 1 1 2 1 2 2 3 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Układy zbiorowe pracy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
. Urlopy pracownicze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Czas pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 7
. Separacja 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
. Prawa i obowiązki małżonków 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
. Przysposobienie 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Ustanie małżeństwa 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
. Opieka nad małoletnim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2
. Zawarcie małżeństwa 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 3
. Obowiązek alimentacyjny 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Rodzice i dzieci 2 1 2 1 1 0 1 3 1 2 1 1
Kodeks spółek handlowych 8 8 8 9 7 10 8 8 6 10 8 7
. Spółka partnerska 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 0 3 3 1 3 1 4 2 4 3 2
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 3 3 0 4 4 1 2 0 1 2 1 4
. Spółka jawna 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0
. Spółka komandytowa 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
. Spółka akcyjna 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 1 0
Kodeks wykroczeń 2 2 2 2 2 2 2 7 5 5 3 3
. część ogólna 2 2 2 2 2 2 2 6 5 5 2 3
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 8 5 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5
. Stany nadzwyczajne 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 0
. Sejm i Senat 1 0 1 3 1 1 1 1 3 2 2 0
. Źródła prawa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
. Rzeczpospolita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
. Finanse publiczne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
. Sądy i trybunały 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
. Zmiana Konstytucji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prawo budowlane 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Prawo o adwokaturze 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5
Prawo ochrony środowiska 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 6 6 7 6 8 8 9 8 6 8 7 7
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2
Prawo o stowarzyszeniach 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2
Prawo o ustroju sądów powszechnych 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 2
Prawo prasowe 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 1 1
Prawo przewozowe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo restrukturyzacyjne 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1
Prawo spółdzielcze 1 2 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Prawo upadłościowe 1 2 0 1 2 1 3 1 0 1 1 1
Prawo wekslowe 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Prawo własności przemysłowej 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Prawo zamówień publicznych 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o drogach publicznych 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o fundacjach 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o prawach konsumenta 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o radcach prawnych 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4
Ustawa o radiofonii i telewizji 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
Ustawa o samorządzie województwa 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o własności lokali 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Ustawa o świadczeniach rodzinnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2012-2023 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 87 punktów.

Kodeks

Aplikacja adwokacka

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 18 19 20 19 20 21 21 21 23 22 22 18
Kodeks karny 10 9 9 9 10 12 13 7 9 10 12 12
Kodeks karny skarbowy 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1
Kodeks postępowania administracyjnego 5 9 9 7 9 8 6 6 5 6 8 8
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 14 14 14 14 8 11 10 10 11
Kodeks postępowania karnego 14 14 13 13 13 12 12 9 9 9 10 10
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Kodeks pracy 2 3 4 3 2 3 2 4 3 5 4 3
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 7
Kodeks spółek handlowych 8 8 8 9 7 10 8 8 6 10 8 7
Kodeks wykroczeń 2 2 2 2 2 2 2 7 5 5 3 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 8 5 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5

SUMA

94

95

94

89

89

93

89

86

86

90

90

87

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości --- (słownie: ---) na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2024 r.”.
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Okręgowej Rady Adwokackiej w:

 1. Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
  1. Białymstoku, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, giżycki, olecki, piski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
  2. Olsztynie, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski, iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński i miasto na prawach powiatu: Olsztyn;
  3. Siedlcach, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, miński, parczewski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, oraz gmina Kołbiel z powiatu otwockiego, gmina Poświętne, Jadów, Strachówka z powiatu wołomińskiego, Kłoczew z powiatu ryckiego i Hanna z powiatu włodawskiego i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Siedlce;
 2. Bielsko-Białej, ul. 3 Maja 19/5, kod 43-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;
 3. Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, kod 42-200, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;
 4. Gdańsku Centrum Szkolenia Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, kod 80-280, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
  1. Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, braniewski, elbląski, oraz gminy: Kisielice i Susz z powiatu iławskiego, gminę Orneta z powiatu lidzbarskiego i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg;
  2. Koszalinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: koszaliński, białogardzki, bytowski, kołobrzeski, sławieński, drawski, szczecinecki, świdwiński, słupski, człuchowski, lęborski i miasta na prawach powiatu: Koszalin, Słupsk;
 5. Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;
 6. Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/30, kod 25-311, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
  1. Kielcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, miechowski i miasto na prawach powiatu: Kielce;
  2. Radomiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, grójecki, białobrzeski, zwoleński, przysuski, lipski i miasto na prawach powiatu: Radom;
 7. Krakowie, ul. Batorego 17, kod 31-135, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, wielicki, tatrzański i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów;
 8. Lublinie, al. Racławickie 8, kod 20-037, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: rycki, lubartowski, włodawski, puławski, łęczyński, lubelski, opolski, świdnicki, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość;
 9. Łodzi, ul. Wólczańska 199, kod 90-531, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, sochaczewski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, żyrardowski i miasto na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice;
 10. Opolu, ul. gen. Józefa Dwernickiego 1/1, kod 45-049, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko - kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole;
 11. Poznaniu, Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
  1. Poznaniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań;
  2. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski;
 12. Rzeszowie, ul. Litewska 4/8, kod 35-302, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, janowski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, opatowski, przemyski, przeworski, ropczycko - sędziszowski, rzeszowski, sanocki, sandomierski, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, tarnobrzeski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg;
 13. Szczecinie, Plac Batorego 3, kod 70-207, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki i miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście;
 14. Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 17, kod 87-100, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
  1. Toruniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, nowomiejski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek;
  2. Bydgoszczy obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bydgoski, chojnicki, inowrocławski, mogileński, nakielski, świecki, sępoleński, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz;
  3. Płocku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński, ciechanowski, mławski, kutnowski, łęczycki, działdowski, pułtuski, żuromiński i miasto na prawach powiatu: Płock;
 15. Wałbrzychu, ul. Rynek 5, kod 58-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra;
 16. Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: grodziski, legionowski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przasnyski, warszawski zachodni, nowodworski, wołomiński, wyszkowski oraz gmina Sulejówek z powiatu mińskiego i miasto na prawach powiatu: Ostrołęka oraz m. st. Warszawa;
 17. Wrocławiu, ul. Sądowa 4, kod 50-046, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica;

Braki formalne

Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64, skutki braków formalnych podania,§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie braku uzupełnienia zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.

Brak opłaty za egzamin

W razie nie dokonania opłaty za egzamin wstępny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. W razie braku zapłaty przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie po terminie

Jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Zdawalność w latach 2010 - 2023:


Egzamin wstępny w 2023 roku zdało 1 447 osób spośród 2 394 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2022 roku zdało 911 osób spośród 2 173 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2021 roku zdały 1 433 osoby spośród 2 376 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2020 roku zdało 1 156 osób spośród 2 254 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2019 roku zdało 1 311 osób spośród 2 384 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2018 roku zdały 1 372 osoby spośród 2 490 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2017 roku zdały 1 603 osoby spośród 2 817 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2016 roku zdało 1 260 osób spośród 2 960 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2015 roku zdało 1 100 osób spośród 2 950 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2014 roku zdało 1 970 osób spośród 3 648 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2013 roku zdało 2 200 osób spośród 4 150 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2012 roku zdało 2 360 osób spośród 4 300 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2011 roku zdało 2 029 osób spośród 4 022 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2010 roku zdało 985 osób spośród 2 941 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie. Aplikacja Adwokacka.
Szukasz prawnika?
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.