Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Pełnomocnik wspólnika przy uchwale w przedmiocie zbycia nieruchomości

Stan faktyczny:

Paweł L. - wspólnik - spółki z o.o. "ABC" w B. udzielił Annie P. na piśmie pełnomocnictwa do udziału i głosowania na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników w dniu 20.02.2005 r. Zgodnie z porządkiem obrad przedmiotem zgromadzenia było podjęcie uchwały zbycia nieruchomości spółki położonej przy ul. Gliwickiej 10 w R. Przewodniczący - za radą obecnego na zgromadzeniu notariusza- nie dopuścił Anny P. do udziału w zgromadzeniu prezentując stanowisko, że z uwagi na przedmiot uchwały pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego.
           Proszę ocenić stanowisko przewodniczącego

Podstawa prawna:
art. 243 działanie wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocników, Kodeksu Spółek Handlowych, art. 99 forma udzielenia pełnomocnictwa, Kodeksu Cywilnego, art. 250 uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o., pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Uzasadnienie:

Wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być członek zarządu i pracownik spółki (art.243 Kodeksu Spółek HAndlowych).
Do stosunku prawnego między wspólnikiem a jego pełnomocnikiem, a także skutków prawnych oświadczeń woli składanych na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika stosuje się przepisy art. 95- 109 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Tutaj konkretnie forma aktu notarialnego (art.99 Kodeksu Cywilnego).
Pełnomocnictwo z art. 243 Kodeksu Spółek Handlowych jest pełnomocnictwem szczególnym wobec pełnomocnictw uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Dotyczy ono tylko czynności mających charakter organizacyjny.
Art. 243 §2 Kodeksu Spółek Handlowych należy traktować, jako lex specialis wobec art. 99 1 Kodeksu Cywilnego.    
Przewodniczący nie miał racji. W związku z tym wspólnik może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały wspólników na podstawie art. 250 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 251 Kodeksu Spółek Handlowych).
Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do protokołu, jednakże uchybienie temu przepisowi nie powoduje nieważności zgromadzenia lub jego uchwał.
Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału i wykonywania prawa głosu. Może być udzielone na określony okres czasu, na jedno zgromadzenie lub kilka zgromadzeń i dotyczyć może tylko wybranych zagadnień.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zmiana firmy spółki z o.o.

Stan faktyczny:

W spółce z o.o. "ABBA" w K. jest 7 wspólników mających po 3 udziały. Nadto Onufry Liliput ma 12 udziałów, przy czym wszystkie udziały są równe. Zgodnie z umową spółki uchwały zmieniające umowę spółki zapadają jednomyślnie. Zarząd zwołał zgromadzenie wspólników na 20.01.2005 r. z porządkiem obrad obejmującym zmianę firmy spółki. W zgromadzeniu uczestniczył jedynie  Onufry  Liliput  mający pełnomocnictwo  od  3 wspólników, który podjął uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza o zmianie firmy na „Onufry Liliput" spółka z o. o. Ponieważ nowa nazwa nie spodobała się pozostałym wspólnikom, zaskarżyli ono uchwałę, twierdząc, że wcześniej inna nazwa była brana pod uwagę i domagając się jej uchylenia względnie ustalenia nieistnienia z uwagi na brak jednomyślnej uchwały o zmianie umowy spółki.
   
    Czy pozew jest zasady?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odwołanie członka zarządu sp. z o.o. przez radę nadzorczą

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "ARRA" w K. przewiduje powołanie rady nadzorczej składającej się z 5 osób, lecz nie reguluje kwestii podejmowania uchwał przez ten organ. Przedmiotem obrad rady nadzorczej w dn. 20.03.2005 r. było odwołanie z zarządu Hipolita C. (zgodnie z umową rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu). Na posiedzenie stawiło się 5 członków rady. Dwóch członków rady głosowało za odwołaniem Hipolita, z zarządu i jeden był przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu.
Czy doszło do odwołania  Hipolita C. z zarządu. Proszę przedstawić zasady podejmowania decyzji przez radę nadzorczą spółki z o.o.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność pełnomocnika sp. z o.o. w organizacji

Stan faktyczny:

Spółka w organizacji "Alfa" sp. z o.o. w T. zawarła szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej. Umowę zakupu sieci komputerów za cenę 50.000,00 zł podpisali dwaj członkowie zarządu. Ponieważ spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy, ten zażądał jej zasądzenia solidarnie od spółki w organizacji, wszystkich członków zarządu i pełnomocnika ustanowionego przez wspólników (nie odwołanego) .

Czy zasadnie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie udziałów spółki spod dziedziczenia

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "BODO" wyłącza wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców oraz zawiera postanowienie, że udziały zmarłego wspólnika przypadną pozostałym bez wynagrodzenia i tym samym bez spłaty spadkobierców. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy i  określenia warunków spłaty spadkobierców, a następnie odmówił zarejestrowania spółki. W apelacji od postanowienia spółka zarzuciła, naruszenie zasady swobody umów oraz że umowa przewiduje brak spłaty, na co wszyscy wspólnicy się zgadzają a wadliwe byłoby tylko całkowite pominięcie tego zagadnienia w umowie. Ponadto apelujący podniósł, że nie jest sprawą sądu rejestrowego ocena skuteczności wyłączenia. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie i przedstawić zagadnienie wyłączenia wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika oraz rolę sądu rejestrowego w ocenie postanowień na ten temat.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie udziałów spółki spod dziedziczenia

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "BODO" wyłącza wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców oraz zawiera postanowienie, że udziały zmarłego wspólnika przypadną pozostałym bez wynagrodzenia i tym samym bez spłaty spadkobierców. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy i  określenia warunków spłaty spadkobierców, a następnie odmówił zarejestrowania spółki. W apelacji od postanowienia spółka zarzuciła, naruszenie zasady swobody umów oraz że umowa przewiduje brak spłaty, na co wszyscy wspólnicy się zgadzają a wadliwe byłoby tylko całkowite pominięcie tego zagadnienia w umowie. Ponadto apelujący podniósł, że nie jest sprawą sądu rejestrowego ocena skuteczności wyłączenia. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie i przedstawić zagadnienie wyłączenia wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika oraz rolę sądu rejestrowego w ocenie postanowień na ten temat.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie sp. z o.o.

Stan faktyczny:

Zgodnie z postanowieniem umowy spółki z o.o. „DELTA" „do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązaniowym, jak również w sprawach dotyczących bieżącej działalności wymagana jest reprezentacja jednego członka zarządu; do zaciągania kredytów i zakupu środków trwałych wymagana jest natomiast reprezentacja łączna". Sąd Rejonowy wezwał wnioskodawcę do „określenia sposobu reprezentacji zgodnie z art. 205 Kodeksu Spółek Handlowych", a po upływie zakreślonego terminu odmówił wpisania spółki do rejestru. W apelacji skarżący twierdzi, że zakwestionowane przez sąd postanowienie było zgodne z kodeksem spółek handlowych.

Proszę ocenić zasadność apelacji

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Stan faktyczny:

06.06.2003r. spółka „ Amilex” sp. z o.o. została wpisana do KRS. W ciągu 5 lat swojej działalności miała problemy z wykonywaniem swoich zobowiązań. Początkowo aby spłacić swoich wierzycieli, spółka sprzedała część swojego majątku.

Spółka świadczyła usługi budowlane. Niestety zalegała z opłatami za materiały budowlane. Dlatego też firma dostarczająca materiały budowlane, zażądała spłaty zadłużenia. Niestety spółka nie była w stanie uregulować należności. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Co w takim wypadku powinien zrobić wierzyciel?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy spółki przed wpisaniem jej do KRS

Stan faktyczny:

Antoni W. i Elżbieta J. wraz ze spółką „ANT” zawiązali w dniu 13.01.2002r  sp. z o.o. pod  firmą „Onyks”. 26.06.2003r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki „Onyks” w organizacji. Uczestniczyli w nim Elżbieta J. oraz Antoni W., który uczestniczył w zgromadzeniu w imieniu własnym oraz w imieniu spółki „ANT”, jako członek zarządu uprawniony do reprezentowania spółki. Wspólnicy jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianie umowy spółki z dn. 13.01.2002r. poprzez nadanie jej nowego brzmienia. Zgodnie z nim spółka będzie prowadzona pod firmą „Onyks”.

Zdaniem sądu doszło do naruszenia art. 210 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z jego brzmieniem w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Dlatego też spółka „ANT” nie mogła być reprezentowana przez członka zarządu, czyli Antoniego W.


Czy stanowisko sądu jest słuszne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przystąpienie likwidatora do powoda w sprawie przeciwko spółce

Stan faktyczny:

Spółka „Onyks” sp. z o.o. prowadziła działalność budowlaną. Na skutek trudności finansowych zgodnie z art. 274 § 1 Kodeksem Spółek Handlowych wspólnicy spółki powzięli uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Z dniem 17.09.2009r.rozpoczęła się likwidacja spółki. Zgodnie z art. 276 § 1 Kodeksem Spółek Handlowych likwidatorami spółki zostali członkowie zarządu - Andrzej M., Ryszard L., Karol S. i Stefan G.

W czasie trwania likwidacji spółka została pozwana przez Kazimierza K. o zapłatę należności za materiały budowlane. Do powoda przystąpił jeden z likwidatorów spółki- Andrzej M.

Jak w takiej sytuacji będzie przebiegać likwidacja spółki? 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.