Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Roszczenie względem wspólników spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Spółka akcyjna „Agat" wystąpiła wobec jednego wspólnika spółki cywilnej „Ich Troje" z pozwem o zapłatę l00000 zł. Wyrok zasądzający uprawomocnił się l lutego 2005r. lecz egzekucja okazała się bezskuteczna. W dniu 10 maja 2005r. spółka „Agat" wystąpiła z pozwem przeciwko pozostałym wspólnikom. Ci podnieśli zarzut przedawnienia twierdząc, że zapłata za sprzedany przez powoda towar miała nastąpić 5 listopada 2002r. Powód podtrzymał żądanie i podniósł, że skoro pierwszy pozew przeciwko wspólnikowi wniesiono 15 grudnia 2003r. to nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia wobec całej spółki cywilnej (której wspólnicy odpowiadają solidarnie - art. 864 Kodeksu Cywilnego), a nadto w tamtym procesie wspólnicy uznali roszczenie.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
art. 359 źródła i wysokość odsetek, § 2 Kodeksu Cywilnego
Uzasadnienie:

1)    zapłata za sprzedany towar miała nastąpic 5 listopada 2002
2)    pierwszy pozew przeciwko wspólnikowi wniesiono 15 grudnia 2003
3)    wyrok uprawomocnił się 1 lutego 2005r – lecz egzekucja okazała się bezskuteczna
4)    drugi pozew lecz przeciwko pozostałym wspólnikom – 10 maj 2005r.

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego „ z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe przedawniają się .” Postac roszczenia ma prawo podmiotowe (jest to przyznana i zabezpieczona przez normę prawna oraz wynikająca ze stosunku prawnego sfera możności postępowania) polegająca na domaganiu się  przez uprawnionego oznaczonego zachowania się od strony zobowiązanej.

W tym konkretnym kazusie spółka zoo „Agat”  domaga się spełnienia roszczenia wobec wspólników spółki cywilnej „Ich Troje”. Wykonanie pr. podmiotowego (zaspokojenie roszczenia) następuje z chwilą spełnienia świadczenia przez dłużnika. Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilneg termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Jest to reguła ogólna, która doznaje ograniczeń mianowicie roszczenia z tytułu sprzedaży art. 554 Kodeksu Cywilnego dokonanej w ramach przedsiębiorstwa rozumianego jak w art. 55 1  przedawniają się z upływem 2 lat. Oznacza to , że jeżeli od terminu zapłaty upłynęły 2 lata a wierzyciel nie złożył pozwu o zapłatę to roszczenie uległo przedawnieniu . Praktycznym skutkiem takiego stanu jest brak możliwości wyegzekwowania należności na drodze sądowej.

2 lata od momentu stało się wymagalne (art. 120 Kodeksu Cywilnego) czyli licząc od 5 listopada 2002 to by nastąpiło 5 listopada 2004.
Jednakże w tym konkretnym przypadku przedawnienia roszczenia nie ma, bo zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego bieg przedawnienia został przerwany.

Sąd powinien uwzględnić powództwo i zasadzić zapłatę 100 000 zl wraz z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest ustalona należą się ustawowe.


Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Rozliczenie majątku między wspólnikami spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Powód Jan Kos wniósł o rozwiązanie spółki cywilnej „Frezja" oraz o rozliczenie jej majątku między wspólnikami. Podniósł, że drugi wspólnik w ogóle nie jest zainteresowany kontynuowaniem działalności gospodarczej tej spółki, gdyż prowadzi własne przedsiębiorstwo - i to konkurencyjne wobec spółki cywilnej. Wspólnicy nie mogą się jednak porozumieć co do podziału majątku spółki, którego wartość przekracza 500 000zł. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005r. rozwiązał spółkę z dniem 30 maja 2005r. i zasądził od powoda na rzecz drugiego wspólnika kwotę 250 000zł wraz z odsetkami od l VI 2005r.

Oceń rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozliczenie majątku między wspólnikami spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Powód Jan Kos wniósł o rozwiązanie spółki cywilnej „Frezja\" oraz o rozliczenie jej majątku między wspólnikami. Podniósł, że drugi wspólnik w ogóle nie jest zainteresowany kontynuowaniem działalności gospodarczej tej spółki, gdyż prowadzi własne przedsiębiorstwo - i to konkurencyjne wobec spółki cywilnej. Wspólnicy nie mogą się jednak porozumieć co do podziału majątku spółki, którego wartość przekracza 500 000zł. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005r. rozwiązał spółkę z dniem 30 maja 2005r. i zasądził od powoda na rzecz drugiego wspólnika kwotę 250 000zł wraz z odsetkami od l VI 2005r.

Oceń rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przedawnienie wypłaty udziału w zysku

Stan faktyczny:

Powód Adam Kot wystąpił 5 maja 2005 r. przeciwko J. Nowak i E. Kowalskiej o zasądzenie solidarnie kwoty 50 000 zł wraz z odsetkami od 1 stycznia 2001 r. – tytułem wypłaty zysku, który przypadał mu z tytułu udziału w spółce cywilnej za lata 1998-2000 r. Występując z końcem 2000 r. ze spółki "Daglezja" został rozliczony przez pozwanych z wniesionego wkładu, ale nie wypłacili mu oni zysku za okres działania w spółce. W sprzeciwie od nakazu zapłaty – w postępowaniu nakazowym – pozwani nie zakwestionowali zasadności żądania, ale podnieśli zarzut przedawnienia.  Stwierdzili, że roszczenie powoda związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej – a na dodatek dotyczy świadczenia okresowego – wobec czego przedawnia się z upływem 3 lat (zgodnie z art.118 Kodeksu Cywilnego)

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ubezwłasnowolnienie częściowe a umowa spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Umowa spółki cywilnej została zawarta przez trzech wspólników - w tym Jana Kosa - i nie określała przyczyn ustąpienia wspólnika ze spółki. Postanowieniem Sądu Okręgowego Jan Kos został ubezwłasnowolniony częściowo, a sąd opiekuńczy ustanowił dla niego kuratora. Przyznał też kuratorowi prawo do zarządu jego majątkiem i reprezentowania go w sprawach z tym związanych. Kurator stawił się na posiedzenie zwołane przez pozostałych wspólników, na którym miało dojść do podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. Wspólnicy oświadczyli kuratorowi, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym Jan Kos przestał być wspólnikiem w spółce, a zatem w rachubę wchodzi tylko rozliczenie się z nim stosownie do artykułu 871 Kodeksu Cywilnego 
   
Rozstrzygnij czy wspólnicy maja rację.

Przedstaw przyczyny ustąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Solidarna odpowiedzialność 4 wspólników

Stan faktyczny:

Powódka Sp. z o.o. „Bona" wniosła o zasądzenie solidarnie od czterech wspólników spółki cywilnej „Alex" kwoty 80.000 zł. W odpowiedzi na pozew wspólnik A uznał powództwo, wspólnik B wniósł o oddalenie powództwa, wspólnik C nie udzielił odpowiedzi na pozew, a wspólnikowi D nie można doręczyć pozwu (adnotacja poczty „wybył w nieznanym kierunku").

Jakie czynności winien podjąć sąd i czy w sprawie może zapaść rozstrzygnięcie merytoryczne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spełnienie świadczenia do rąk jednego ze wspólników spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Spółka cywilna „Ares" dostarczyła sp. z o.o. „Remix" towar o wartości 460 OOOzł. Jeden ze wspólników spółki cywilnej pozwał nabywcę o zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami.
Sąd okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W sprzeciwie pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że całość należności w ustalonym w fakturze terminie przelała na rachunek bankowy wskazany jej przez dostawcę towaru -drugiego wspólnika - i dołączyła kserokopię przelewu.
W odpowiedzi powód podtrzymał żądanie podnosząc, że wskazany rachunek nie jest rachunkiem bankowym spółki cywilnej, lecz rachunkiem osobistym drugiego wspólnika, który nie był upoważniony do pobrania zapłaty, gdyż czynność taka przekracza zwykły zarząd.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie egzekucyjne przy odpowiedzialności solidarnej

Stan faktyczny:

Wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny wobec wspólników spółki cywilnej „Ich Troje", którzy solidarnie winni mu zapłacić kwotę 120.000zł wraz z odsetkami. Wierzyciel wszczął egzekucję wobec Jana Nowaka.
Po wyegzekwowaniu przez komornika od niego kwoty 40.000 zł, Jan Nowak złożył powództwo przeciwegzekucyjne. Podniósł, że część roszczenia przypadająca na niego została już spłacona i wierzyciel winien wszcząć dalszą egzekucję wobec pozostałych wspólników spółki (a nie kontynuować egzekucji wobec niego). Nadto przedstawił do potrącenia wzajemną wierzytelność w kwocie 30.000 zł w stosunku do wierzyciela, którą nabył za symboliczną złotówkę, której nie zapłacił.
Zaproponuj rozstrzygnięcie. Omów zasady odpowiedzialności dłużników solidarnych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przejęcie długu a odpowiedzialność solidarna

Stan faktyczny:

Wspólnicy spółki cywilnej „Atut" J. Kos i B. Bem zaciągnęli w 1999r. kredyt bankowy w wysokości 2mln złotych. Ponieważ od lutego 2005r. spółka zaprzestała spłacania długu, bank postawił spłatę reszty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności i zażądał spłaty kwoty 460 tyś zł w terminie do 31 marca 2005r.
Wobec niezapłacenia długu bank wniósł sprawę do sądu żądając solidarnego zasądzenia od wspólników przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami. W zarzutach od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany J. Kos wniósł o uchylenie nakazu w stosunku do niego i oddalenie

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Stan faktyczny:

Spółka cywilna "Gama" w M. składająca się z 4 wspólników w marcu 2004r. została wpisana do rejestru sądowego jako spółka z o.o. Jeden z wierzycieli spółki cywilnej pozwał wszystkich jej wspólników i spółkę z o.o. „Gama" domagając się zasądzenia należności wynikającej z zawartej przed dokonaniem wpisu do rejestru umowy. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa zarzucając, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia wierzytelności tylko z majątku spółki z o.o., która przejęła cały majątek wspólny wspólników byłej spółki cywilnej albowiem do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie stosujemy przepisów o przekształceniu spółki jawnej w inna spółkę handlową.

Proszę ocenić zasadność powództwa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Brak świadomości, a odpowiedzialność solidarna

Stan faktyczny:

Powód „Rex" Sp. z o.o. wniósł o zasądzenie solidarnie kwoty 36000zł od trzech wspólników (A, B, C) spółki cywilnej „Proton" z umowy z dnia 2.03.2004r podpisanej przez wszystkich wspólników. W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany C wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że zgodnie z umową spółki cywilnej (której odpis dołączył do sprzeciwu) jest wyłączony od udziału w stratach spółki. Nadto w chwili podpisywania umowy z powodem znajdował się w stanie wyłączającym świadomość, co potwierdziło postępowanie

Zaproponuj rozstrzygniecie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niedopuszczenie adwokata do przeglądania dokumentacji s.j.

Stan faktyczny:


Jan Kos wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do kontroli dokumentacji prawnej i handlowej spółki. Gdy ten stawił się w siedzibie spółki pozostali wspólnicy nie wydali mu dokumentacji twierdząc, że w umowie spółki zapisano, że wspólnik może przeglądać taką dokumentację tylko osobiście .

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Działalność konkurencyjna wykonywana przez wspólnika s.j.

Stan faktyczny:

Czterech wspólników zawarło umowę spółki jawnej "J. Kowalski Wyposażenie Biur "MAX" sp.j. w T. Po upływie kilku lat nastąpił znaczny spadek zamówień na wyposażenie kuchni i tym samym zysków. Jeden ze wspólników J. Kowalski ustalił, że inny wspólnik Kazimierz M. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, który pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez spółkę jawną. Ponieważ J Kowalski łączy spadek zysków z działalnością Kazimierza M. wystąpił z powództwem o rozwiązanie spółki, pozywając wszystkich pozostałych wspólników. Pozostali żądają w miejsce rozwiązania spółki wyłączenia wspólnika Kazimierza M..

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie spółki jawnej

Stan faktyczny:

W umowie spółki jawnej J.Kruk i wspólnicy "spółka jawna" ustalono, że spółkę będzie reprezentowało dwóch wspólników łącznie lub jeden ze wspólników wraz z prokurentem. W dniu 20.01.2005 r. wspólnik A wraz z prokurentem wydzierżawili spółce z o.o. „Berta" jedno z przedsiębiorstw spółki, podpisując umowę dzierżawy. Ponieważ pozostali wspólnicy uznali warunki umowy za niekorzystne dla spółki, wystąpili do sądu z pozwem o uznanie, że zawarta umowa była nieważna.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Konflikt interesów

Stan faktyczny:

Jan Nowak wspólnik spółki jawnej zajmującej się handlem materiałami budowlanymi jest zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej będącej producentem ceramicznych pokryć dachowych. Pozostali wspólnicy spółki jawnej zarzucili J. Nowakowi zajmowanie się interesami konkurencyjnymi gdyż ich spółka także zajmuje się sprzedażą pokryć dachowych - stalowych i bitumicznych. Wyznaczyli mu 3 - miesięczny termin do wystąpienia z konkurencyjnej spółki, grożąc że po jego upływie zażądają od niego odszkodowania za utracone korzyści z racji zmniejszania się sprzedaży oferowanych materiałów dachowych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zła nazwa spółki jawnej

Stan faktyczny:

Firma spółki jawnej brzmi: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Super Star Ojciec i Syn" sp. j. Sąd wpisał spółkę do rejestru, a następnie wezwał ją do zmiany umowy i ustalenia firmy zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie zastosowała się do żądania, wobec czego sąd nałożył na wspólników grzywnę. W zażaleniu na to postanowienie sądu wspólnicy domagają się jego uchylenia twierdząc, że sąd rejestrowy nie miał prawa nakładania na wspólników grzywny bo spółka już została zarejestrowana.
Wskaż jakie uprawnienia przysługują sądowi rejestrowemu w razie stwierdzenia po zarejestrowaniu spółki osobowej braków wynikających z niedopełnienia przepisów prawa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zła nazwa spółki jawnej

Stan faktyczny:

Firma spółki jawnej brzmi: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Super Star Ojciec i Syn" sp. j. Sąd wpisał spółkę do rejestru, a następnie wezwał ją do zmiany umowy i ustalenia firmy zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie zastosowała się do żądania, wobec czego sąd nałożył na wspólników grzywnę. W zażaleniu na to postanowienie sądu wspólnicy domagają się jego uchylenia twierdząc, że sąd rejestrowy nie miał prawa nakładania na wspólników grzywny bo spółka już została zarejestrowana.
Wskaż jakie uprawnienia przysługują sądowi rejestrowemu w razie stwierdzenia po zarejestrowaniu spółki osobowej braków wynikających z niedopełnienia przepisów prawa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Utrata uprawnień do wykonywania zawodu w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Jan Lechoń - partner w spółce „Casus - adwokaci i radcowie prawni, A. Mróz i partnerzy" został zawieszony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia l lipca 2004r. - w prawie wykonywania zawodu adwokata przez okres l roku. Partner powiadomił o tym fakcie zarząd spółki, ale nie wystąpił ze spółki. Zarząd spółki pismem z dnia 3 stycznia 2005r. powiadomił J. Lechonia, ze z końcem 2004r. przestał być partnerem (wspólnikiem) spółki „Casus".

Oceń słuszność decyzji zarządu spółki.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powództwo przeciwko spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Spółka partnerska „Profit - księgowi Adam Malik i partnerzy" prowadziła księgowość firmy „Topaz" S.A. w 2004r. Wobec nieprawidłowych rozliczeń przychodów firma Topaz została wezwana do uzupełnienia podatku wraz z odsetkami karnymi w kwocie 560 tyś zł, który uiściła. W dniu l lipca 2005r. „Topaz" S.A. wystąpiła z powództwem przeciwko spółce i  partnerom  żądając  zasądzenia  od  nich  solidarnie  kwoty  200tys  zł  odszkodowania (równowartość karnych odsetek). Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa przy czym zarząd spółki podniósł brak podstaw merytorycznych do żądania odszkodowania, zaś partnerzy zarzucili dodatkowo że powód nie wykazał który z nich ponosi odpowiedzialność za ewentualnie poniesioną szkodę. Biegły sądowy potwierdził, że rozliczenie przychodów powódki dokonywane przez pozwaną spółkę było ewidentnie nieprawidłowe i spowodowało zaniżenie należności podatkowych – a w konsekwencji konieczność zapłaty karnych odsetek.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Następca prawny partnera spółki partnerskiej

Stan faktyczny:

Umowa spółki partnerskiej - „Adwokaci i radcowie prawni - Adam Kwiatek i partnerzy" w ogóle nie odnosiła się do kwestii związanych z możliwością wstąpienia do spółki spadkobiercy zmarłego partnera. W dniu 30 października 2004r. zmarł partner Jan Nowak. Dnia 15 listopada 2004r. wpłynęło do spółki pismo Ewy Nowak, która zgłosiła swoje wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego ojca i przedstawiła wpis na listę radców prawnych.
Zarząd spółki odmówił uznania wstąpienia Ewy Nowak i poinformował ją, że posiada ona jedynie roszczenie o wypłatę udziału kapitałowego i wypłata taka zostanie jej przesłana niezwłocznie po sporządzeni bilansu spółki.
Ewa Nowak wystąpiła do sądu z żądaniem ustalenia że wstąpiła do pozwanej spółki w miejsce zmarłego ojca.
Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Decyzja podjęta przez zarząd spółki partnerskiej o zakupie budynku

Stan faktyczny:

W spółce partnerskiej "Doradca Koler i partner doradcy podatkowi" w T. został, zgodnie z umową, powołany zarząd. Na posiedzeniu zarządu w dniu 22.02.2005 r. została podjęta decyzja o zakupie budynku na siedzibę spółki oraz o zaciągnięciu znacznego kredytu na ten cel. W następstwie podjętych decyzji zarząd postanowił zawrzeć z Karolem K. - właścicielem budynku przy ul. Bytomskiej 102 w K. - umowę przedwstępną zakupu tego budynku. Notariusz odmówił sporządzenia aktu notarialnego twierdząc, że do ważności umowy  potrzebna jest zgoda wszystkich partnerów. Na odmowę sporządzenia aktu zarząd spółki złożył zażalenie do sądu.

Proszę ocenić zasadność zażalenia

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Czynność przekraczająca zwykły zarząd w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

W spółce partnerskiej „Eskulap - Lekarze Specjaliści, Nowak i Partnerzy" działa trzy osobowy zarząd, który prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji spółki. W dniu l lipca 2005r. Prezes zarządu nabył w imieniu spółki sanitarkę marki Toyota o wartości  550 tyś zł. Sprzedawca wystawił fakturę VAT na spółkę lecz ta odmówiła zapłaty podnosząc że umowa kupna sprzedaży jest nieważna. Prezes zarządu nie był upoważniony do jej zawarcia, gdyż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd.

Oceń ważność umowy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zarząd w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Umowa spółki partnerskiej  "Podatex" Kubasowski i spółka partnerska doradców podatkowych w   K. przewiduje powołanie zarządu. Na zgromadzeniu partnerów w dniu 22.02.2005 r. została podjęta jednomyślna uchwała powołująca do zarządu inną spółkę partnerską "Jurysta" Nowak i partnerzy radcowie prawni" w K.  Z uzasadnienia uchwały wynika, że zarząd powinien być profesjonalny, a to zapewnia spółka składająca się z radców prawnych. Sąd rejestrowy odmówił wpisania zarządu do rejestru kwestionując możliwość powołania do zarządu spółki osobowej utworzonej przez przedstawicieli innego wolnego zawodu.

Proszę ocenić stanowisko sądu

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej

Stan faktyczny:

Spółka akcyjna „Onyx" żądała zasądzenia solidarnie od wspólników spółki partnerskiej kwoty 80 OOOzł. Sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty i w całości uwzględnił powództwo. Po uprawomocnieniu się nakazu powódka zażądała nadania klauzuli wykonalności..
   
Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może być uwzględniony.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej

Stan faktyczny:

Komandytariusz Jan Kot dysponując pełnomocnictwem spółki komandytowej „Malina"- Malinowski Sp. Komandytowa kupił od firmy „Turkus" Sp. z o.o. towar za 30 OOOzł. Wierzyciel wystąpił przeciwko Janowi Kotowi z powództwem o zasądzenie od niego tej kwoty.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że wniósł do spółki komandytowej wkład w wysokości przekraczającej sumę komandytową ustaloną na 20 OOOzł a zatem nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zbycie

Stan faktyczny:

Umowa „Spółki komandytowej Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w T." przewiduje możliwość zbycia „członkostwa" w spółce. Jeden z komplementariuszy Robert L. sprzedał członkostwo w spółce Januszowi R. oraz wystąpił do pozostałych wspólników o wyrażenie na piśmie zgody na sprzedaż. Wszyscy wspólnicy z wyjątkiem jednego - Michała M. - złożyli pod umową sprzedaży swoje podpisy z adnotacją "wyrażam zgodę". Strony umowy sprzedaży twierdzą, że Michał M. zgodził się ustnie na dokonanie sprzedaży. Oświadczenie tej treści wraz z odpisem umowy zostało złożone sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wpisanie do rejestru nowego komplementariusza, a ponieważ sąd prawomocnie oddalił wniosek, Robert L. i Janusz R. postanowili wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że doszło do skutecznego zbycia członkostwa.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zbycie

Stan faktyczny:

Umowa „Spółki komandytowej Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w T." przewiduje możliwość zbycia „członkostwa" w spółce. Jeden z komplementariuszy Robert L. sprzedał członkostwo w spółce Januszowi R. oraz wystąpił do pozostałych wspólników o wyrażenie na piśmie zgody na sprzedaż. Wszyscy wspólnicy z wyjątkiem jednego - Michała M. - złożyli pod umową sprzedaży swoje podpisy z adnotacją "wyrażam zgodę". Strony umowy sprzedaży twierdzą, że Michał M. zgodził się ustnie na dokonanie sprzedaży. Oświadczenie tej treści wraz z odpisem umowy zostało złożone sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wpisanie do rejestru nowego komplementariusza, a ponieważ sąd prawomocnie oddalił wniosek, Robert L. i Janusz R. postanowili wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że doszło do skutecznego zbycia członkostwa.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Sposób reprezentacji spółki akcyjnej

Stan faktyczny:

Zgodnie z postanowieniami statutu spółki akcyjnej "ARKA" w K.:
a)    do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty o równowartości 10.000,00 EURO upoważniony jest każdy członek zarządu,
b)    powyżej kwoty wymienionej w pkt. l wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu.
Sąd rejestrowy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zmianę postanowienia odmówił wpisania spółki do rejestru twierdząc, ze jest ono sprzeczne z zasadami reprezentacji spółki.

Czy stanowisko Sądu jest trafne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odwołanie zarządu spółki akcyjnej

Stan faktyczny:

Zgodnie ze statutem spółki akcyjnej "Skala" w S. członek zarządu może być odwołany przez radę nadzorczą z zarządu tylko z ważnych powodów. Uchwałą rady nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 20.02.2005 r. odwołano z zarządu trzech członków, w tym Pawła K. nie podając uzasadnienia. Ten ostatni twierdząc, że nie było podstaw do odwołania wystąpił do sądu z powództwem o uchylenie uchwały z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu. Pozwana spółka wniosła o odrzucenie pozwu ewentualnie oddalenie powództwa.

Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie sądu

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność zbytego przedsiębiorstwa

Stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Omnis" S.A. zbyło rozlewnię wód mineralnych spółce „Aqua" S.A. - umową notarialną z dnia 10 marca 2005r. Firma „Plastex" Sp. z o.o. wezwała obie spółki do zapłaty kwoty 65 OOOzł za dostarczone w dniu 5 stycznia 2005r. butelki i skrzynie plastikowe. Spółka „Omnis" zignorowała wezwanie natomiast spółka „Aqua" odmówiła zapłaty podnosząc, iż nabyła tylko jedno z dwunastu przedsiębiorstw należących do spółki „Omnis" wobec czego nie może odpowiadać za jej długi - nawet te dotyczące nabytej rozlewni wód mineralnych. Spółka „Plastex" pozwała obie spółki żądając zasądzenia od nich solidarnie kwoty 65 OOOzł i jako podstawę prawną powołała art. 55 z indeksem 4 Kodeksu Cywilnego
Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.    

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pełnomocnik wspólnika przy uchwale w przedmiocie zbycia nieruchomości

Stan faktyczny:

Paweł L. - wspólnik - spółki z o.o. "ABC" w B. udzielił Annie P. na piśmie pełnomocnictwa do udziału i głosowania na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników w dniu 20.02.2005 r. Zgodnie z porządkiem obrad przedmiotem zgromadzenia było podjęcie uchwały zbycia nieruchomości spółki położonej przy ul. Gliwickiej 10 w R. Przewodniczący - za radą obecnego na zgromadzeniu notariusza- nie dopuścił Anny P. do udziału w zgromadzeniu prezentując stanowisko, że z uwagi na przedmiot uchwały pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego.
           Proszę ocenić stanowisko przewodniczącego

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana firmy spółki z o.o.

Stan faktyczny:

W spółce z o.o. "ABBA" w K. jest 7 wspólników mających po 3 udziały. Nadto Onufry Liliput ma 12 udziałów, przy czym wszystkie udziały są równe. Zgodnie z umową spółki uchwały zmieniające umowę spółki zapadają jednomyślnie. Zarząd zwołał zgromadzenie wspólników na 20.01.2005 r. z porządkiem obrad obejmującym zmianę firmy spółki. W zgromadzeniu uczestniczył jedynie  Onufry  Liliput  mający pełnomocnictwo  od  3 wspólników, który podjął uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza o zmianie firmy na „Onufry Liliput" spółka z o. o. Ponieważ nowa nazwa nie spodobała się pozostałym wspólnikom, zaskarżyli ono uchwałę, twierdząc, że wcześniej inna nazwa była brana pod uwagę i domagając się jej uchylenia względnie ustalenia nieistnienia z uwagi na brak jednomyślnej uchwały o zmianie umowy spółki.
   
    Czy pozew jest zasady?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odwołanie członka zarządu sp. z o.o. przez radę nadzorczą

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "ARRA" w K. przewiduje powołanie rady nadzorczej składającej się z 5 osób, lecz nie reguluje kwestii podejmowania uchwał przez ten organ. Przedmiotem obrad rady nadzorczej w dn. 20.03.2005 r. było odwołanie z zarządu Hipolita C. (zgodnie z umową rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu). Na posiedzenie stawiło się 5 członków rady. Dwóch członków rady głosowało za odwołaniem Hipolita, z zarządu i jeden był przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu.
Czy doszło do odwołania  Hipolita C. z zarządu. Proszę przedstawić zasady podejmowania decyzji przez radę nadzorczą spółki z o.o.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność pełnomocnika sp. z o.o. w organizacji

Stan faktyczny:

Spółka w organizacji "Alfa" sp. z o.o. w T. zawarła szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej. Umowę zakupu sieci komputerów za cenę 50.000,00 zł podpisali dwaj członkowie zarządu. Ponieważ spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy, ten zażądał jej zasądzenia solidarnie od spółki w organizacji, wszystkich członków zarządu i pełnomocnika ustanowionego przez wspólników (nie odwołanego) .

Czy zasadnie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie udziałów spółki spod dziedziczenia

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "BODO" wyłącza wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców oraz zawiera postanowienie, że udziały zmarłego wspólnika przypadną pozostałym bez wynagrodzenia i tym samym bez spłaty spadkobierców. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy i  określenia warunków spłaty spadkobierców, a następnie odmówił zarejestrowania spółki. W apelacji od postanowienia spółka zarzuciła, naruszenie zasady swobody umów oraz że umowa przewiduje brak spłaty, na co wszyscy wspólnicy się zgadzają a wadliwe byłoby tylko całkowite pominięcie tego zagadnienia w umowie. Ponadto apelujący podniósł, że nie jest sprawą sądu rejestrowego ocena skuteczności wyłączenia. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie i przedstawić zagadnienie wyłączenia wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika oraz rolę sądu rejestrowego w ocenie postanowień na ten temat.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie udziałów spółki spod dziedziczenia

Stan faktyczny:

Umowa spółki z o.o. "BODO" wyłącza wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców oraz zawiera postanowienie, że udziały zmarłego wspólnika przypadną pozostałym bez wynagrodzenia i tym samym bez spłaty spadkobierców. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy i  określenia warunków spłaty spadkobierców, a następnie odmówił zarejestrowania spółki. W apelacji od postanowienia spółka zarzuciła, naruszenie zasady swobody umów oraz że umowa przewiduje brak spłaty, na co wszyscy wspólnicy się zgadzają a wadliwe byłoby tylko całkowite pominięcie tego zagadnienia w umowie. Ponadto apelujący podniósł, że nie jest sprawą sądu rejestrowego ocena skuteczności wyłączenia. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie i przedstawić zagadnienie wyłączenia wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika oraz rolę sądu rejestrowego w ocenie postanowień na ten temat.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie sp. z o.o.

Stan faktyczny:

Zgodnie z postanowieniem umowy spółki z o.o. „DELTA" „do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązaniowym, jak również w sprawach dotyczących bieżącej działalności wymagana jest reprezentacja jednego członka zarządu; do zaciągania kredytów i zakupu środków trwałych wymagana jest natomiast reprezentacja łączna". Sąd Rejonowy wezwał wnioskodawcę do „określenia sposobu reprezentacji zgodnie z art. 205 Kodeksu Spółek Handlowych", a po upływie zakreślonego terminu odmówił wpisania spółki do rejestru. W apelacji skarżący twierdzi, że zakwestionowane przez sąd postanowienie było zgodne z kodeksem spółek handlowych.

Proszę ocenić zasadność apelacji

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wstąpienie byłego wspólnika do postępowania o zapłatę

Stan faktyczny:

Wspólnikami w spółce "Onyks" spółka komandytowa byli Arkadiusz A. i Przemysław C. Wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki. Spółkę pozwała Karolina W. o zapłatę. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 17.05.2006r. przyznał Arkadiuszowi A. prawo do przejęcia majątku spółki. Następnie Sąd Rejonowy wykreślił spółkę z rejestru przedsiębiorców. Arkadiusz A. w piśmie z dnia 01.07.2006 r. złożył oświadczenie o wstąpieniu do sprawy, między spółką a Karoliną W.  w charakterze następcy prawnego powodowej spółki.

Czy Arkadiusz A. może wstąpić do sprawy w charakterze następcy prawnego spółki?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przeniesienie własności akcji uprzywilejowanych

Stan faktyczny:

 Założycielem i akcjonariuszem , mającym akcje uprzywilejowane, był Skarb Państwa. Skarb Państwa przekazał swoje nieodpłatnie należące do niego akcje Samorządowi Województwa M. Przekazanie nastąpiło w drodze umowy między Skarbem Państwa a Samorządem Województwa M. Po przekazaniu walne zgromadzenie podjęło kilka uchwał. Powódka Anna W. domagała się uchylenia tych uchwał. Skoro uchwały były podejmowane przy udziale akcjonariusza posiadającego akcje uprzywilejowane, a jej zdaniem uprzywilejowanie wygasło na skutek zbycia akcji przez akcjonariusza założyciela, to te uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa.

1. Czy uprzywilejowanie akcji wygasło?

2. Jakie uprawnienia przysługują nabywcy akcji uprzywilejowanych?

3. Rodzaje akcji.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Emisja nowych akcji

Stan faktyczny:

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „Onyks” S. A.zmieniło statut spółki. Ustalono podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wyemitowanie akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych za wkłady pieniężne, zarząd za zgodą rady nadzorczej może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru niektórych akcjonariuszy. Z powództwem o uchylenie uchwały wystąpił jej umocowany przedstawiciel. Jego zdaniem uchwała zmierza do pokrzywdzenia akcjonariuszy oraz jest niezgodna z dobrymi obyczajami.

Czy uchwała zmierza do pokrzywdzenia akcjonariuszy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej

Stan faktyczny:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „ Onyks” S.A. Podjęło 20.09.2007r. uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dniem 13.11.2007r. Na stanowisko likwidatora powołano Ryszarda L.

Uchwałę wpisano do KRS  postanowieniem z dnia 03.10.2007r.

Likwidator zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości 20.12.2007r. Sąd postanowieniem ogłosił upadłość.

1. W jakim terminie należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

2. Kiedy następuje otwarcie likwidacji spółki, gdy taką uchwałę podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uchylenie uchwał dotyczących emisji nowych akcji

Stan faktyczny:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy X S.A podjęło 3 uchwały w dniu 20.09.2007r. Uchwała nr 2 podwyższała kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji skierowanych do określonego adresata, którym nie byli dotychczasowi akcjonariusze spółki, a także nie wyłączała ona prawa poboru akcjonariuszy. Wszystkie uchwały zaskarżył Minister Skarbu Państwa. Jego zadaniem uchwały naruszają dobre obyczaje, są sprzeczne z interesem spółki i mają na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. Sąd Okręgowy uchylił uchwały zgromadzenia. Spółka wniosła apelację. Jej zdaniem doszło do naruszenia art. 433 §2 oraz art. 425 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Czy apelacja jest słuszna?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zapis w statucie spółki, a przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

Stan faktyczny:

Akcjonariuszem w spółce „ABC” S.A. jest Skarb Państwa (SP), który posiada 3% akcji, w tym uprzywilejowaną akcję A. W dniu 03.03.2002r. odbyło się zgromadzenie wspólników, na którym podjęto szereg uchwał. Statut spółki zawierał zapis, że dla ważności uchwał wymagane jest uczestnictwo w zgromadzeniu reprezentanta SP, który dysponuje tą jedną imienną, uprzywilejowaną akcją. W dniu podejmowania uchwał na zgromadzeniu nie był obecny reprezentant SP.

Czy taki zapis w statucie spółki jest zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powołanie na członka zarządu, a stanie się członkiem zarządu

Stan faktyczny:

Spółka „ABC” S.A. powstała w 05.05.2003r. W skład jej zarządu wchodziło 5 osób będących jednocześnie akcjonariuszami spółki. W grudniu 2003r. zmarł jeden z członków zarządu. Na nowego członka zarządu powołano Stefana G.

Czy sam fakt powołania danej osoby na członka zarządu w spółce akcyjnej jest równoznaczne z faktycznym staniem się członkiem zarządu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Umorzenie akcji i wydanie nowych

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w G. postanowieniem z dn. 05.10.1999r. umorzył 100 akcji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę „ABCDE” S.A. , które należały do Agnieszki B. W zamian za umorzone akcje sąd nakazał wydać Agnieszce B. nowe akcje. Te nowe akcje nie były opatrzone pieczęcią spółki ani pieczęcią zarządu. Agnieszka B. sprzedała te wszystkie akcje Stefanowi G. i wydała je nabywcy. Ten z kolei sprzedał je i wydał Kacprowi P. W dniu 20.07.2002r. odbyło się walne zgromadzenie spółki „ABCDE”, na którym uczestniczył Stefan G. Nie było na nim Kacpra P. Na zgromadzeniu podjęto 5 uchwał.

Czy w związku z tym, że zbyte akcje nie były opatrzone pieczęcią spółki ani podpisem zarządu, powoduje, że nie zostały przeniesione na nabywcę prawa wynikające z akcji?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozwanie spółki jawnej

Stan faktyczny:

Andrzej K. I Sławomir W. Byli wspólnikami spółki „Andareks” sp. Jawna. Na rzecz tej spółki firma „Budex” wykonywała prace budowlane na kwotę 100 tys. zł. Należność nie została uregulowana. Właściciel firmy „Budex”, Antoni S., pozwał wspólników spółki, żądając należności 100 tys. zł.

Czy powód słusznie pozwał wspólników spółki jawnej?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wstąpienie w miejsce zmarłego wspólnika 8 letniej córki

Stan faktyczny:

Karol S. i Paweł K. Byli wspólnikami spółki jawnej. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego został nadany spółce NIP. W 2006r. zmarł Paweł K. Zgodnie z zapisem w umowie spółki w miejsce zmarłego wspólnika wchodzi jego spadkobierca lub spadkobiercy. W miejsce Pawła K. wstąpiła jego 8-letnia córka.

Czy w takim przypadku należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję nadającą spółce jawnej NIP?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Likwidacja spółki jawnej

Stan faktyczny:

Agnieszka K., Stefan G. oraz jego żona Jadwiga G. są wspólnikami w spółce jawnej. Zgodnie z umową spółki Agnieszka K. uczestniczy w zyskach i stratach spółki w 50%. W wyniku trudności finansowych spółki, została ogłoszona jej likwidacja. Spółka zalegała z płatnościami, a także wiele podmiotów zalegało z płatnościami należnymi spółce.

Agnieszka K. pozwała spółkę o wypłatę zaległego udziału w zysku.

Jak wygląda wypłata udziału w zysku w czasie likwidacji spółki?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ochrona prawnokarna interesów wspólnika na etapie likwidacji spółki

Stan faktyczny:

Karol K. i Stefan C. są wspólnikami w spółce jawnej. Ich spółka jest w stanie likwidacji. Jej likwidatorem jest Stefan C. Zdaniem drugiego wspólnika Stefan C. przywłaszczył sobie naczepy oraz inne maszyny będące majątkiem spółki.

Karol K. złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Czy wspólnik, który nie jest likwidatorem spółki, może korzystać z ochrony prawnokarnej jaką dają przepisy Kodeksu Postępowania Karnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dochodzenie roszczeń w przypadku wykreślenia spółki osobowej z rejestru

Stan faktyczny:

„Medimeks” spółka partnerska została wpisana do rejestru sądowego 15.07.2008r. Jej wspólnikami byli lekarze, którzy w ramach spółki świadczyli usługi medyczne. W czasie swojej działalności spółka zalegała z płatnościami. W 2009r. spółka została wykreślona z rejestru sądowego.

Co w takim wypadku mają zrobić wierzyciele spółki?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opłata od skargi kasacyjnej wniesionej przez wspólnika- adwokata

Stan faktyczny:

Parterami spółki „Iustitia” spółka partnerska byli adwokaci - Karol W., Stefan C., Ireneusz L. Spółka zaskarżyła indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie podatku od towarów i usług. Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł jeden ze wspólników - Karol W. Zgodnie z art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega stałemu wpisowi w wysokości 200 zł. Opłata podlega wpłacie bez wezwania.

Sąd I instancji stanął na stanowisku, że obowiązek uiszczenia opłaty ciąży jednakowo na adwokacie lub radcy prawnym będącym wspólnikiem spółki jak i na adwokacie lub radcy prawnym działającym jako pełnomocnik procesowy.

Strona skarżąca zarzuciła w skardze błędną interpretację przepisu art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność spółki partnerskiej jako podatnika

Stan faktyczny:

05.05.2003r. Antoni K. oraz małżeństwo Stefan G. i Agnieszka G. zawarli umowę, którą zawiązali spółkę partnerską Biuro Rachunkowe „W”. Każdy z partnerów wykonuje zawód doradcy podatkowego. Przedmiotem działalności spółki była działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wydawania książek, gazet, przetwarzanie danych oraz działalność związana z bazami danych.

Spółka dokonywała kwartalnych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

06.06.2006r. w spółce miała miejsce kontrola skarbowa. Miała ona na celu kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług.

Organ kontroli skarbowej zakwestionował faktury opiewające na sumy będące przychodem spółki w danym miesiącu. Były to faktury sprzedaży wystawiane przez spółkę dla poszczególnych kontrahentów za świadczone usługi. Obliczany podatek, zawarty w fakturach sporządzonych przez partnerów, obniżał podatek należny zadeklarowany przez spółkę w deklaracjach podatkowych za poszczególne kwartały 2005r.

Jakie powinno być rozstrzygnięcie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Stan faktyczny:

06.06.2003r. spółka „ Amilex” sp. z o.o. została wpisana do KRS. W ciągu 5 lat swojej działalności miała problemy z wykonywaniem swoich zobowiązań. Początkowo aby spłacić swoich wierzycieli, spółka sprzedała część swojego majątku.

Spółka świadczyła usługi budowlane. Niestety zalegała z opłatami za materiały budowlane. Dlatego też firma dostarczająca materiały budowlane, zażądała spłaty zadłużenia. Niestety spółka nie była w stanie uregulować należności. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Co w takim wypadku powinien zrobić wierzyciel?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy spółki przed wpisaniem jej do KRS

Stan faktyczny:

Antoni W. i Elżbieta J. wraz ze spółką „ANT” zawiązali w dniu 13.01.2002r  sp. z o.o. pod  firmą „Onyks”. 26.06.2003r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki „Onyks” w organizacji. Uczestniczyli w nim Elżbieta J. oraz Antoni W., który uczestniczył w zgromadzeniu w imieniu własnym oraz w imieniu spółki „ANT”, jako członek zarządu uprawniony do reprezentowania spółki. Wspólnicy jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianie umowy spółki z dn. 13.01.2002r. poprzez nadanie jej nowego brzmienia. Zgodnie z nim spółka będzie prowadzona pod firmą „Onyks”.

Zdaniem sądu doszło do naruszenia art. 210 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z jego brzmieniem w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Dlatego też spółka „ANT” nie mogła być reprezentowana przez członka zarządu, czyli Antoniego W.


Czy stanowisko sądu jest słuszne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przystąpienie likwidatora do powoda w sprawie przeciwko spółce

Stan faktyczny:

Spółka „Onyks” sp. z o.o. prowadziła działalność budowlaną. Na skutek trudności finansowych zgodnie z art. 274 § 1 Kodeksem Spółek Handlowych wspólnicy spółki powzięli uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Z dniem 17.09.2009r.rozpoczęła się likwidacja spółki. Zgodnie z art. 276 § 1 Kodeksem Spółek Handlowych likwidatorami spółki zostali członkowie zarządu - Andrzej M., Ryszard L., Karol S. i Stefan G.

W czasie trwania likwidacji spółka została pozwana przez Kazimierza K. o zapłatę należności za materiały budowlane. Do powoda przystąpił jeden z likwidatorów spółki- Andrzej M.

Jak w takiej sytuacji będzie przebiegać likwidacja spółki? 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki

Stan faktyczny:

„Onyks” sp. komandytowa była winna Stefanowi K. kwotę 75 tys. zł. Stefan K. pozwał wspólników sp. komandytowej. W pozwie żądał od nich zapłacenia wyżej wymienionej kwoty. Jednym z pozwanych był Arkadiusz K., który był komandytariuszem w spółce „Onyks”.  Jego wkład w postaci 50 tys. zł był równy wysokości sumy komandytowej. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Jak kształtuje się odpowiedzialność komandytariusza w takim przypadku?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niepełnoletni spadkobierca zmarłego wspólnika

Stan faktyczny:

Arkadiusz A.,  Kamil K., Jarosław S. i Antoni W. byli wspólnikami w spółce " Onyks" sp. komandytowa. Umowa, w formie aktu notarialnego, została zawarta 20.09.2002r. Znalazł się w niej klauzula umożliwiająca spadkobiercom wspólnika wstąpienie w jego miejsce.

Kamil K.  zmarł 20.06.2005r. Jego miejsce w spółce zajął jego 14- letni syn Artur.

Czy osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może być wspólnikiem w spółce komandytowej?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Symboliczna wysokość sumy komandytowej

Stan faktyczny:

Antoni S., Szymon K., Karol W. i Wojciech S. są wspólnikami w spółce X spółka komandytowa. W umowie spółki wspólnicy nie określili dokładnie wysokości sumy komandytowej - wspólnicy określili ją symbolicznie.

Czy suma komandytowa może być określona symbolicznie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki na etapie organizacji

Stan faktyczny:

Antoni S., Karol W.,Szymon K. i Wojciech S. zawiązali spółkę komandytową. Przed wpisem spółki do KRS w jej imieniu działali Stefan G. i Ksawery C.

Okazało się, że przed wpisem spółki do KRS, osoby działające w jej imieniu zaciągnęły w imieniu spółki zobowiązanie pieniężne w wysokości 50 tys. zł od Anieli B. Wystąpiła ona z powództwem, w którym domagała się zwrotu 50 tys. zł.

Do kogo Aniela B. powinna skierować powództwo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Praca komandytariusza wykonana na rzecz spółki, a wkład

Stan faktyczny:

Karol W., Antoni S., Szymon K. i Wojciech S. są wspólnikami w spółce "Onyks" sp. komandytowa. Ustalili oni w umowie spółki rodzaje wkładów wnoszonych przez każdego znich do spółki. Karol W., który był komandytariuszem w spólce, zadeklarował, że jego wkładem będzie wykonywanie pracy na rzecz spółki?

Czy praca wykonywana na rzecz spółki może być wkładem wnoszonym do spółki komandytowej? Co to jest wkład? Jakie są rodzaje wkładów?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie spółki komandytowej

Stan faktyczny:

Karol W., Antoni S., Szymon K., i Wojciech S. są wspólnikami w spółce komandytowej X. Komandytariuszem i osobą reprezentującą spółkę jest Wojciech S.
Czy komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową? Kto może reprezentować spółkę komandytową?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.