Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych - Spółka partnerska


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Utrata uprawnień do wykonywania zawodu w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Jan Lechoń - partner w spółce „Casus - adwokaci i radcowie prawni, A. Mróz i partnerzy" został zawieszony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia l lipca 2004r. - w prawie wykonywania zawodu adwokata przez okres l roku. Partner powiadomił o tym fakcie zarząd spółki, ale nie wystąpił ze spółki. Zarząd spółki pismem z dnia 3 stycznia 2005r. powiadomił J. Lechonia, ze z końcem 2004r. przestał być partnerem (wspólnikiem) spółki „Casus".

Oceń słuszność decyzji zarządu spółki.

Podstawa prawna:
art. 100 utrata uprawnień zawodowych przez partnera spółki partnerskiej, art. 63 rozwiązanie spółki przez sąd, Kodeksu Spółek Handlowych
Uzasadnienie:

Kazus dotyczy art.100 Kodeksu Spółek Handlowych- dotyczy utraty uprawnień do wykonywania zawodu.
Decyzja zarządu w niniejszym kazusie jest błędna. Partner który utracił prawo do wykonywania zawodu musi z niej wystąpić bo art.100 Kodeksu Spółek Handlowych ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Przyczyny utraty uprawnień znajdują się w ustawie z dnia 26 maja 1982 prawo o adwokaturze.

Piśmiennictwo odróżnia utratę uprawnień (definitywne, ostateczne) od zawieszenia w prawie wykonywania zawodu toteż z uwagi że art. 100 Kodeksu Spółek Handlowych mówi o utracie uprawnień to przyjąć należy że dyspozycja tego art. nie jest objęte zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Zawieszenie uprawnień jest również uregulowane w ustawie szczególnej Prawo o adwokaturze w art.81, wymieniając zawieszenie jako jedna z kar dyscyplinarnych.
W naszym kazusie mamy zawieszenie na rok.

Pozostali wspólnicy w przypadku zawieszenia mogą się domagać jego wykluczenia ze spółki na podstawie art.63 Kodeksu Spółek Handlowych  ( ważne powody może mieć charakter zarówno obiektywny – czyniąc działanie dalsze spółki nieracjonalnym lub subiektywny np. naruszenie zakazu konkurencji, naruszeni praw wspólnika)

Tak więc  w niniejszym kazusie zarząd spółki partnerskiej nie powinien powoływać się na art. 100 Kodeksu Spółek Handlowych a jedynie art.63 par.2-aby sąd orzekł o wyłączeniu.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Powództwo przeciwko spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Spółka partnerska „Profit - księgowi Adam Malik i partnerzy" prowadziła księgowość firmy „Topaz" S.A. w 2004r. Wobec nieprawidłowych rozliczeń przychodów firma Topaz została wezwana do uzupełnienia podatku wraz z odsetkami karnymi w kwocie 560 tyś zł, który uiściła. W dniu l lipca 2005r. „Topaz" S.A. wystąpiła z powództwem przeciwko spółce i  partnerom  żądając  zasądzenia  od  nich  solidarnie  kwoty  200tys  zł  odszkodowania (równowartość karnych odsetek). Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa przy czym zarząd spółki podniósł brak podstaw merytorycznych do żądania odszkodowania, zaś partnerzy zarzucili dodatkowo że powód nie wykazał który z nich ponosi odpowiedzialność za ewentualnie poniesioną szkodę. Biegły sądowy potwierdził, że rozliczenie przychodów powódki dokonywane przez pozwaną spółkę było ewidentnie nieprawidłowe i spowodowało zaniżenie należności podatkowych – a w konsekwencji konieczność zapłaty karnych odsetek.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Następca prawny partnera spółki partnerskiej

Stan faktyczny:

Umowa spółki partnerskiej - „Adwokaci i radcowie prawni - Adam Kwiatek i partnerzy" w ogóle nie odnosiła się do kwestii związanych z możliwością wstąpienia do spółki spadkobiercy zmarłego partnera. W dniu 30 października 2004r. zmarł partner Jan Nowak. Dnia 15 listopada 2004r. wpłynęło do spółki pismo Ewy Nowak, która zgłosiła swoje wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego ojca i przedstawiła wpis na listę radców prawnych.
Zarząd spółki odmówił uznania wstąpienia Ewy Nowak i poinformował ją, że posiada ona jedynie roszczenie o wypłatę udziału kapitałowego i wypłata taka zostanie jej przesłana niezwłocznie po sporządzeni bilansu spółki.
Ewa Nowak wystąpiła do sądu z żądaniem ustalenia że wstąpiła do pozwanej spółki w miejsce zmarłego ojca.
Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Decyzja podjęta przez zarząd spółki partnerskiej o zakupie budynku

Stan faktyczny:

W spółce partnerskiej "Doradca Koler i partner doradcy podatkowi" w T. został, zgodnie z umową, powołany zarząd. Na posiedzeniu zarządu w dniu 22.02.2005 r. została podjęta decyzja o zakupie budynku na siedzibę spółki oraz o zaciągnięciu znacznego kredytu na ten cel. W następstwie podjętych decyzji zarząd postanowił zawrzeć z Karolem K. - właścicielem budynku przy ul. Bytomskiej 102 w K. - umowę przedwstępną zakupu tego budynku. Notariusz odmówił sporządzenia aktu notarialnego twierdząc, że do ważności umowy  potrzebna jest zgoda wszystkich partnerów. Na odmowę sporządzenia aktu zarząd spółki złożył zażalenie do sądu.

Proszę ocenić zasadność zażalenia

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Czynność przekraczająca zwykły zarząd w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

W spółce partnerskiej „Eskulap - Lekarze Specjaliści, Nowak i Partnerzy" działa trzy osobowy zarząd, który prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji spółki. W dniu l lipca 2005r. Prezes zarządu nabył w imieniu spółki sanitarkę marki Toyota o wartości  550 tyś zł. Sprzedawca wystawił fakturę VAT na spółkę lecz ta odmówiła zapłaty podnosząc że umowa kupna sprzedaży jest nieważna. Prezes zarządu nie był upoważniony do jej zawarcia, gdyż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd.

Oceń ważność umowy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zarząd w spółce partnerskiej

Stan faktyczny:

Umowa spółki partnerskiej  "Podatex" Kubasowski i spółka partnerska doradców podatkowych w   K. przewiduje powołanie zarządu. Na zgromadzeniu partnerów w dniu 22.02.2005 r. została podjęta jednomyślna uchwała powołująca do zarządu inną spółkę partnerską "Jurysta" Nowak i partnerzy radcowie prawni" w K.  Z uzasadnienia uchwały wynika, że zarząd powinien być profesjonalny, a to zapewnia spółka składająca się z radców prawnych. Sąd rejestrowy odmówił wpisania zarządu do rejestru kwestionując możliwość powołania do zarządu spółki osobowej utworzonej przez przedstawicieli innego wolnego zawodu.

Proszę ocenić stanowisko sądu

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej

Stan faktyczny:

Spółka akcyjna „Onyx" żądała zasądzenia solidarnie od wspólników spółki partnerskiej kwoty 80 OOOzł. Sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty i w całości uwzględnił powództwo. Po uprawomocnieniu się nakazu powódka zażądała nadania klauzuli wykonalności..
   
Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może być uwzględniony.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dochodzenie roszczeń w przypadku wykreślenia spółki osobowej z rejestru

Stan faktyczny:

„Medimeks” spółka partnerska została wpisana do rejestru sądowego 15.07.2008r. Jej wspólnikami byli lekarze, którzy w ramach spółki świadczyli usługi medyczne. W czasie swojej działalności spółka zalegała z płatnościami. W 2009r. spółka została wykreślona z rejestru sądowego.

Co w takim wypadku mają zrobić wierzyciele spółki?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opłata od skargi kasacyjnej wniesionej przez wspólnika- adwokata

Stan faktyczny:

Parterami spółki „Iustitia” spółka partnerska byli adwokaci - Karol W., Stefan C., Ireneusz L. Spółka zaskarżyła indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie podatku od towarów i usług. Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł jeden ze wspólników - Karol W. Zgodnie z art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega stałemu wpisowi w wysokości 200 zł. Opłata podlega wpłacie bez wezwania.

Sąd I instancji stanął na stanowisku, że obowiązek uiszczenia opłaty ciąży jednakowo na adwokacie lub radcy prawnym będącym wspólnikiem spółki jak i na adwokacie lub radcy prawnym działającym jako pełnomocnik procesowy.

Strona skarżąca zarzuciła w skardze błędną interpretację przepisu art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność spółki partnerskiej jako podatnika

Stan faktyczny:

05.05.2003r. Antoni K. oraz małżeństwo Stefan G. i Agnieszka G. zawarli umowę, którą zawiązali spółkę partnerską Biuro Rachunkowe „W”. Każdy z partnerów wykonuje zawód doradcy podatkowego. Przedmiotem działalności spółki była działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wydawania książek, gazet, przetwarzanie danych oraz działalność związana z bazami danych.

Spółka dokonywała kwartalnych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

06.06.2006r. w spółce miała miejsce kontrola skarbowa. Miała ona na celu kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług.

Organ kontroli skarbowej zakwestionował faktury opiewające na sumy będące przychodem spółki w danym miesiącu. Były to faktury sprzedaży wystawiane przez spółkę dla poszczególnych kontrahentów za świadczone usługi. Obliczany podatek, zawarty w fakturach sporządzonych przez partnerów, obniżał podatek należny zadeklarowany przez spółkę w deklaracjach podatkowych za poszczególne kwartały 2005r.

Jakie powinno być rozstrzygnięcie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.