Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych - Spółka komandytowa


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej

Stan faktyczny:

Komandytariusz Jan Kot dysponując pełnomocnictwem spółki komandytowej „Malina"- Malinowski Sp. Komandytowa kupił od firmy „Turkus" Sp. z o.o. towar za 30 OOOzł. Wierzyciel wystąpił przeciwko Janowi Kotowi z powództwem o zasądzenie od niego tej kwoty.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że wniósł do spółki komandytowej wkład w wysokości przekraczającej sumę komandytową ustaloną na 20 OOOzł a zatem nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Podstawa prawna:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 26 października 2004 r., sygn. akt I ACa 327/04, art. 118 reprezentowanie spółki komandytowej przez komandytariusza, Kodeksu Spółek Handlowych, art. 112 częściowe zwolnienie komandytariusza z odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, Kodeksu Spółek Handlowych, art. 31 odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej, §1 Kodeksu Spółek Handlowych
Uzasadnienie:

Komandytariusz na podstawie art. 118 Kodeksu Spółek Handlowych mógł reprezentować i dokonywać w imieniu spółki czynności prawnych tylko po otrzymaniu pełnomocnictwa. Natomiast jeśli nie posiadał umocowania lub przekroczył jego zakres odpowiada za skutki dokonanej czynności wobec osób trzecich bez ograniczeń.
       Na podstawie art. 112 Kodeksu Spółek Handlowych komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki, a gdy wkład ten będzie równy lub przekroczy sumę komandytową spólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki.
       W związku z art. 103 Kodeksu Spółek Handlowych , który odsyła w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej do przepisów spółki jawnej - art. 31 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mówi, iż wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Paragraf ten nie stanowi  przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 26 października 2004 r., sygn. akt I ACa 327/04
,,Subsydiarność odpowiedzialności wspólników rzutuje nie na powinność świadczenia przez wspólników, ale na kolejność zaspokojenia wierzyciela z określonych mas majątkowych"

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zbycie

Stan faktyczny:

Umowa „Spółki komandytowej Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w T." przewiduje możliwość zbycia „członkostwa" w spółce. Jeden z komplementariuszy Robert L. sprzedał członkostwo w spółce Januszowi R. oraz wystąpił do pozostałych wspólników o wyrażenie na piśmie zgody na sprzedaż. Wszyscy wspólnicy z wyjątkiem jednego - Michała M. - złożyli pod umową sprzedaży swoje podpisy z adnotacją "wyrażam zgodę". Strony umowy sprzedaży twierdzą, że Michał M. zgodził się ustnie na dokonanie sprzedaży. Oświadczenie tej treści wraz z odpisem umowy zostało złożone sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wpisanie do rejestru nowego komplementariusza, a ponieważ sąd prawomocnie oddalił wniosek, Robert L. i Janusz R. postanowili wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że doszło do skutecznego zbycia członkostwa.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zbycie

Stan faktyczny:

Umowa „Spółki komandytowej Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w T." przewiduje możliwość zbycia „członkostwa" w spółce. Jeden z komplementariuszy Robert L. sprzedał członkostwo w spółce Januszowi R. oraz wystąpił do pozostałych wspólników o wyrażenie na piśmie zgody na sprzedaż. Wszyscy wspólnicy z wyjątkiem jednego - Michała M. - złożyli pod umową sprzedaży swoje podpisy z adnotacją "wyrażam zgodę". Strony umowy sprzedaży twierdzą, że Michał M. zgodził się ustnie na dokonanie sprzedaży. Oświadczenie tej treści wraz z odpisem umowy zostało złożone sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wpisanie do rejestru nowego komplementariusza, a ponieważ sąd prawomocnie oddalił wniosek, Robert L. i Janusz R. postanowili wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, że doszło do skutecznego zbycia członkostwa.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wstąpienie byłego wspólnika do postępowania o zapłatę

Stan faktyczny:

Wspólnikami w spółce "Onyks" spółka komandytowa byli Arkadiusz A. i Przemysław C. Wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki. Spółkę pozwała Karolina W. o zapłatę. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 17.05.2006r. przyznał Arkadiuszowi A. prawo do przejęcia majątku spółki. Następnie Sąd Rejonowy wykreślił spółkę z rejestru przedsiębiorców. Arkadiusz A. w piśmie z dnia 01.07.2006 r. złożył oświadczenie o wstąpieniu do sprawy, między spółką a Karoliną W.  w charakterze następcy prawnego powodowej spółki.

Czy Arkadiusz A. może wstąpić do sprawy w charakterze następcy prawnego spółki?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki

Stan faktyczny:

„Onyks” sp. komandytowa była winna Stefanowi K. kwotę 75 tys. zł. Stefan K. pozwał wspólników sp. komandytowej. W pozwie żądał od nich zapłacenia wyżej wymienionej kwoty. Jednym z pozwanych był Arkadiusz K., który był komandytariuszem w spółce „Onyks”.  Jego wkład w postaci 50 tys. zł był równy wysokości sumy komandytowej. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Jak kształtuje się odpowiedzialność komandytariusza w takim przypadku?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niepełnoletni spadkobierca zmarłego wspólnika

Stan faktyczny:

Arkadiusz A.,  Kamil K., Jarosław S. i Antoni W. byli wspólnikami w spółce " Onyks" sp. komandytowa. Umowa, w formie aktu notarialnego, została zawarta 20.09.2002r. Znalazł się w niej klauzula umożliwiająca spadkobiercom wspólnika wstąpienie w jego miejsce.

Kamil K.  zmarł 20.06.2005r. Jego miejsce w spółce zajął jego 14- letni syn Artur.

Czy osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może być wspólnikiem w spółce komandytowej?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Symboliczna wysokość sumy komandytowej

Stan faktyczny:

Antoni S., Szymon K., Karol W. i Wojciech S. są wspólnikami w spółce X spółka komandytowa. W umowie spółki wspólnicy nie określili dokładnie wysokości sumy komandytowej - wspólnicy określili ją symbolicznie.

Czy suma komandytowa może być określona symbolicznie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki na etapie organizacji

Stan faktyczny:

Antoni S., Karol W.,Szymon K. i Wojciech S. zawiązali spółkę komandytową. Przed wpisem spółki do KRS w jej imieniu działali Stefan G. i Ksawery C.

Okazało się, że przed wpisem spółki do KRS, osoby działające w jej imieniu zaciągnęły w imieniu spółki zobowiązanie pieniężne w wysokości 50 tys. zł od Anieli B. Wystąpiła ona z powództwem, w którym domagała się zwrotu 50 tys. zł.

Do kogo Aniela B. powinna skierować powództwo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Praca komandytariusza wykonana na rzecz spółki, a wkład

Stan faktyczny:

Karol W., Antoni S., Szymon K. i Wojciech S. są wspólnikami w spółce "Onyks" sp. komandytowa. Ustalili oni w umowie spółki rodzaje wkładów wnoszonych przez każdego znich do spółki. Karol W., który był komandytariuszem w spólce, zadeklarował, że jego wkładem będzie wykonywanie pracy na rzecz spółki?

Czy praca wykonywana na rzecz spółki może być wkładem wnoszonym do spółki komandytowej? Co to jest wkład? Jakie są rodzaje wkładów?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie spółki komandytowej

Stan faktyczny:

Karol W., Antoni S., Szymon K., i Wojciech S. są wspólnikami w spółce komandytowej X. Komandytariuszem i osobą reprezentującą spółkę jest Wojciech S.
Czy komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową? Kto może reprezentować spółkę komandytową?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.