Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych - Spółka jawna


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Niedopuszczenie adwokata do przeglądania dokumentacji s.j.

Stan faktyczny:


Jan Kos wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do kontroli dokumentacji prawnej i handlowej spółki. Gdy ten stawił się w siedzibie spółki pozostali wspólnicy nie wydali mu dokumentacji twierdząc, że w umowie spółki zapisano, że wspólnik może przeglądać taką dokumentację tylko osobiście .

Podstawa prawna:
art. 37 stosowanie przepisów rozdziału do umowy spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, art. 38 zakaz powierzania spraw spółki jawnej osobom trzecim z wyłączeniem wspólnika spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 listopada 1936 roku., C II 1537/36
Uzasadnienie:

Na mocy artykułu 37 Kodeksu Spółek Handlowych przepisy rozdziału 3 kodeksu mają charakter dyspozytywny jednak jak wynika z paragrafu 2 „umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć przepisu art. 38” czyniąc go zatem bezwzględnie obowiązującym, a każde postanowienie takie w umowie uznać należy za nieważne bo jak czytamy w art. 38 paragraf 2 : „nieważne jest umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki”. 

Co się tyczy art. 38par. 2  - wskazuje on na niezbywalne uprawnienia kontrolno-informacyjne wspólnika, które mają charakter niezbywalny w dwojakim sensie. Po pierwsze, mają charakter bezwzględny i nie mogą być wyłączone przez postanowienia umowne czy też w skutek uchwały wspólników, po drugie, są one nieprzenoszalne na osoby trzecie (prawo osobiste wspólnika).
Sformułowanie o „osobistym” zasięganiu informacji i prowadzeniu kontroli ksiąg i dokumentów może nasuwać pytanie, czy dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności przez pełnomocnika. Powołując się na przepisy o dokonaniu czynności prawnej przez  przedstawiciela (pełnomocnika) należy zauważyć, że jest to wyłączone tylko w razie:
1)    wyraźnego wyjątku ustawowego albo
2)    gdy niemożność działania per procura wynika z właściwości czynności prawnej art. 95 Kodeksu Cywilnego.
W art. 38 par 2 chodzi o czynności faktyczne. Uprawnienie do działania przez pełnomocnika jest uprawnieniem czysto fasadowym w sytuacji gdy wspólnik nie jest specjalistą i nie jest w stanie zrealizować praw informacyjno-kontrolnych. Zatem przez wzgląd na funkcję ochronną tego przepisu wobec wspólnika, mimo niejasności przepisu, uprawnienia informacyjno-kontrolne mogą być wykonywane w spółce jawnej przez pełnomocnika, w szczególności przy pomocy ekspertów, specjalistów min. adwokata
   Aktualny pozostaje pogląd SN, że w razie naruszenia uprawnień informacyjno-kontrolnych wspólnika jawnego, może on poszukiwać ochrony sądowej w drodze powództwa o zobowiązanie spółki i pozostałych wspólników do udzielenia konkretnych informacji czy też przedstawienia ksiąg i dokumentów - orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 listopada 1936 roku., C II 1537/36: „Zarządzający cudzym majątkiem,  a tym samym wspólnik prowadzący interesy spółki jawnej, mogą być zmuszeni wyrokiem do złożenia zainteresowanym udokumentowanych rachunków z dochodów i wydatków, pochodzących z zarządu powierzonego majątku , oraz do wyjawienia tego, co im wiadomo o zatajeniu lub ukryciu majątku i należących do niego dochodów”

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Działalność konkurencyjna wykonywana przez wspólnika s.j.

Stan faktyczny:

Czterech wspólników zawarło umowę spółki jawnej "J. Kowalski Wyposażenie Biur "MAX" sp.j. w T. Po upływie kilku lat nastąpił znaczny spadek zamówień na wyposażenie kuchni i tym samym zysków. Jeden ze wspólników J. Kowalski ustalił, że inny wspólnik Kazimierz M. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, który pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez spółkę jawną. Ponieważ J Kowalski łączy spadek zysków z działalnością Kazimierza M. wystąpił z powództwem o rozwiązanie spółki, pozywając wszystkich pozostałych wspólników. Pozostali żądają w miejsce rozwiązania spółki wyłączenia wspólnika Kazimierza M..

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Reprezentowanie spółki jawnej

Stan faktyczny:

W umowie spółki jawnej J.Kruk i wspólnicy "spółka jawna" ustalono, że spółkę będzie reprezentowało dwóch wspólników łącznie lub jeden ze wspólników wraz z prokurentem. W dniu 20.01.2005 r. wspólnik A wraz z prokurentem wydzierżawili spółce z o.o. „Berta" jedno z przedsiębiorstw spółki, podpisując umowę dzierżawy. Ponieważ pozostali wspólnicy uznali warunki umowy za niekorzystne dla spółki, wystąpili do sądu z pozwem o uznanie, że zawarta umowa była nieważna.
Proszę ocenić zasadność powództwa

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Konflikt interesów

Stan faktyczny:

Jan Nowak wspólnik spółki jawnej zajmującej się handlem materiałami budowlanymi jest zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej będącej producentem ceramicznych pokryć dachowych. Pozostali wspólnicy spółki jawnej zarzucili J. Nowakowi zajmowanie się interesami konkurencyjnymi gdyż ich spółka także zajmuje się sprzedażą pokryć dachowych - stalowych i bitumicznych. Wyznaczyli mu 3 - miesięczny termin do wystąpienia z konkurencyjnej spółki, grożąc że po jego upływie zażądają od niego odszkodowania za utracone korzyści z racji zmniejszania się sprzedaży oferowanych materiałów dachowych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zła nazwa spółki jawnej

Stan faktyczny:

Firma spółki jawnej brzmi: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Super Star Ojciec i Syn" sp. j. Sąd wpisał spółkę do rejestru, a następnie wezwał ją do zmiany umowy i ustalenia firmy zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie zastosowała się do żądania, wobec czego sąd nałożył na wspólników grzywnę. W zażaleniu na to postanowienie sądu wspólnicy domagają się jego uchylenia twierdząc, że sąd rejestrowy nie miał prawa nakładania na wspólników grzywny bo spółka już została zarejestrowana.
Wskaż jakie uprawnienia przysługują sądowi rejestrowemu w razie stwierdzenia po zarejestrowaniu spółki osobowej braków wynikających z niedopełnienia przepisów prawa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zła nazwa spółki jawnej

Stan faktyczny:

Firma spółki jawnej brzmi: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Super Star Ojciec i Syn" sp. j. Sąd wpisał spółkę do rejestru, a następnie wezwał ją do zmiany umowy i ustalenia firmy zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie zastosowała się do żądania, wobec czego sąd nałożył na wspólników grzywnę. W zażaleniu na to postanowienie sądu wspólnicy domagają się jego uchylenia twierdząc, że sąd rejestrowy nie miał prawa nakładania na wspólników grzywny bo spółka już została zarejestrowana.
Wskaż jakie uprawnienia przysługują sądowi rejestrowemu w razie stwierdzenia po zarejestrowaniu spółki osobowej braków wynikających z niedopełnienia przepisów prawa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozwanie spółki jawnej

Stan faktyczny:

Andrzej K. I Sławomir W. Byli wspólnikami spółki „Andareks” sp. Jawna. Na rzecz tej spółki firma „Budex” wykonywała prace budowlane na kwotę 100 tys. zł. Należność nie została uregulowana. Właściciel firmy „Budex”, Antoni S., pozwał wspólników spółki, żądając należności 100 tys. zł.

Czy powód słusznie pozwał wspólników spółki jawnej?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wstąpienie w miejsce zmarłego wspólnika 8 letniej córki

Stan faktyczny:

Karol S. i Paweł K. Byli wspólnikami spółki jawnej. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego został nadany spółce NIP. W 2006r. zmarł Paweł K. Zgodnie z zapisem w umowie spółki w miejsce zmarłego wspólnika wchodzi jego spadkobierca lub spadkobiercy. W miejsce Pawła K. wstąpiła jego 8-letnia córka.

Czy w takim przypadku należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję nadającą spółce jawnej NIP?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Likwidacja spółki jawnej

Stan faktyczny:

Agnieszka K., Stefan G. oraz jego żona Jadwiga G. są wspólnikami w spółce jawnej. Zgodnie z umową spółki Agnieszka K. uczestniczy w zyskach i stratach spółki w 50%. W wyniku trudności finansowych spółki, została ogłoszona jej likwidacja. Spółka zalegała z płatnościami, a także wiele podmiotów zalegało z płatnościami należnymi spółce.

Agnieszka K. pozwała spółkę o wypłatę zaległego udziału w zysku.

Jak wygląda wypłata udziału w zysku w czasie likwidacji spółki?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ochrona prawnokarna interesów wspólnika na etapie likwidacji spółki

Stan faktyczny:

Karol K. i Stefan C. są wspólnikami w spółce jawnej. Ich spółka jest w stanie likwidacji. Jej likwidatorem jest Stefan C. Zdaniem drugiego wspólnika Stefan C. przywłaszczył sobie naczepy oraz inne maszyny będące majątkiem spółki.

Karol K. złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Czy wspólnik, który nie jest likwidatorem spółki, może korzystać z ochrony prawnokarnej jaką dają przepisy Kodeksu Postępowania Karnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.