Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks spółek handlowych - Spółka cywilna


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Roszczenie względem wspólników spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Spółka akcyjna „Agat" wystąpiła wobec jednego wspólnika spółki cywilnej „Ich Troje" z pozwem o zapłatę l00000 zł. Wyrok zasądzający uprawomocnił się l lutego 2005r. lecz egzekucja okazała się bezskuteczna. W dniu 10 maja 2005r. spółka „Agat" wystąpiła z pozwem przeciwko pozostałym wspólnikom. Ci podnieśli zarzut przedawnienia twierdząc, że zapłata za sprzedany przez powoda towar miała nastąpić 5 listopada 2002r. Powód podtrzymał żądanie i podniósł, że skoro pierwszy pozew przeciwko wspólnikowi wniesiono 15 grudnia 2003r. to nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia wobec całej spółki cywilnej (której wspólnicy odpowiadają solidarnie - art. 864 Kodeksu Cywilnego), a nadto w tamtym procesie wspólnicy uznali roszczenie.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
art. 359 źródła i wysokość odsetek, § 2 Kodeksu Cywilnego
Uzasadnienie:

1)    zapłata za sprzedany towar miała nastąpic 5 listopada 2002
2)    pierwszy pozew przeciwko wspólnikowi wniesiono 15 grudnia 2003
3)    wyrok uprawomocnił się 1 lutego 2005r – lecz egzekucja okazała się bezskuteczna
4)    drugi pozew lecz przeciwko pozostałym wspólnikom – 10 maj 2005r.

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego „ z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe przedawniają się .” Postac roszczenia ma prawo podmiotowe (jest to przyznana i zabezpieczona przez normę prawna oraz wynikająca ze stosunku prawnego sfera możności postępowania) polegająca na domaganiu się  przez uprawnionego oznaczonego zachowania się od strony zobowiązanej.

W tym konkretnym kazusie spółka zoo „Agat”  domaga się spełnienia roszczenia wobec wspólników spółki cywilnej „Ich Troje”. Wykonanie pr. podmiotowego (zaspokojenie roszczenia) następuje z chwilą spełnienia świadczenia przez dłużnika. Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilneg termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Jest to reguła ogólna, która doznaje ograniczeń mianowicie roszczenia z tytułu sprzedaży art. 554 Kodeksu Cywilnego dokonanej w ramach przedsiębiorstwa rozumianego jak w art. 55 1  przedawniają się z upływem 2 lat. Oznacza to , że jeżeli od terminu zapłaty upłynęły 2 lata a wierzyciel nie złożył pozwu o zapłatę to roszczenie uległo przedawnieniu . Praktycznym skutkiem takiego stanu jest brak możliwości wyegzekwowania należności na drodze sądowej.

2 lata od momentu stało się wymagalne (art. 120 Kodeksu Cywilnego) czyli licząc od 5 listopada 2002 to by nastąpiło 5 listopada 2004.
Jednakże w tym konkretnym przypadku przedawnienia roszczenia nie ma, bo zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego bieg przedawnienia został przerwany.

Sąd powinien uwzględnić powództwo i zasadzić zapłatę 100 000 zl wraz z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest ustalona należą się ustawowe.


Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Rozliczenie majątku między wspólnikami spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Powód Jan Kos wniósł o rozwiązanie spółki cywilnej „Frezja" oraz o rozliczenie jej majątku między wspólnikami. Podniósł, że drugi wspólnik w ogóle nie jest zainteresowany kontynuowaniem działalności gospodarczej tej spółki, gdyż prowadzi własne przedsiębiorstwo - i to konkurencyjne wobec spółki cywilnej. Wspólnicy nie mogą się jednak porozumieć co do podziału majątku spółki, którego wartość przekracza 500 000zł. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005r. rozwiązał spółkę z dniem 30 maja 2005r. i zasądził od powoda na rzecz drugiego wspólnika kwotę 250 000zł wraz z odsetkami od l VI 2005r.

Oceń rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozliczenie majątku między wspólnikami spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Powód Jan Kos wniósł o rozwiązanie spółki cywilnej „Frezja\" oraz o rozliczenie jej majątku między wspólnikami. Podniósł, że drugi wspólnik w ogóle nie jest zainteresowany kontynuowaniem działalności gospodarczej tej spółki, gdyż prowadzi własne przedsiębiorstwo - i to konkurencyjne wobec spółki cywilnej. Wspólnicy nie mogą się jednak porozumieć co do podziału majątku spółki, którego wartość przekracza 500 000zł. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005r. rozwiązał spółkę z dniem 30 maja 2005r. i zasądził od powoda na rzecz drugiego wspólnika kwotę 250 000zł wraz z odsetkami od l VI 2005r.

Oceń rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przedawnienie wypłaty udziału w zysku

Stan faktyczny:

Powód Adam Kot wystąpił 5 maja 2005 r. przeciwko J. Nowak i E. Kowalskiej o zasądzenie solidarnie kwoty 50 000 zł wraz z odsetkami od 1 stycznia 2001 r. – tytułem wypłaty zysku, który przypadał mu z tytułu udziału w spółce cywilnej za lata 1998-2000 r. Występując z końcem 2000 r. ze spółki "Daglezja" został rozliczony przez pozwanych z wniesionego wkładu, ale nie wypłacili mu oni zysku za okres działania w spółce. W sprzeciwie od nakazu zapłaty – w postępowaniu nakazowym – pozwani nie zakwestionowali zasadności żądania, ale podnieśli zarzut przedawnienia.  Stwierdzili, że roszczenie powoda związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej – a na dodatek dotyczy świadczenia okresowego – wobec czego przedawnia się z upływem 3 lat (zgodnie z art.118 Kodeksu Cywilnego)

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ubezwłasnowolnienie częściowe a umowa spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Umowa spółki cywilnej została zawarta przez trzech wspólników - w tym Jana Kosa - i nie określała przyczyn ustąpienia wspólnika ze spółki. Postanowieniem Sądu Okręgowego Jan Kos został ubezwłasnowolniony częściowo, a sąd opiekuńczy ustanowił dla niego kuratora. Przyznał też kuratorowi prawo do zarządu jego majątkiem i reprezentowania go w sprawach z tym związanych. Kurator stawił się na posiedzenie zwołane przez pozostałych wspólników, na którym miało dojść do podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. Wspólnicy oświadczyli kuratorowi, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym Jan Kos przestał być wspólnikiem w spółce, a zatem w rachubę wchodzi tylko rozliczenie się z nim stosownie do artykułu 871 Kodeksu Cywilnego 
   
Rozstrzygnij czy wspólnicy maja rację.

Przedstaw przyczyny ustąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Solidarna odpowiedzialność 4 wspólników

Stan faktyczny:

Powódka Sp. z o.o. „Bona" wniosła o zasądzenie solidarnie od czterech wspólników spółki cywilnej „Alex" kwoty 80.000 zł. W odpowiedzi na pozew wspólnik A uznał powództwo, wspólnik B wniósł o oddalenie powództwa, wspólnik C nie udzielił odpowiedzi na pozew, a wspólnikowi D nie można doręczyć pozwu (adnotacja poczty „wybył w nieznanym kierunku").

Jakie czynności winien podjąć sąd i czy w sprawie może zapaść rozstrzygnięcie merytoryczne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spełnienie świadczenia do rąk jednego ze wspólników spółki cywilnej

Stan faktyczny:

Spółka cywilna „Ares" dostarczyła sp. z o.o. „Remix" towar o wartości 460 OOOzł. Jeden ze wspólników spółki cywilnej pozwał nabywcę o zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami.
Sąd okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W sprzeciwie pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że całość należności w ustalonym w fakturze terminie przelała na rachunek bankowy wskazany jej przez dostawcę towaru -drugiego wspólnika - i dołączyła kserokopię przelewu.
W odpowiedzi powód podtrzymał żądanie podnosząc, że wskazany rachunek nie jest rachunkiem bankowym spółki cywilnej, lecz rachunkiem osobistym drugiego wspólnika, który nie był upoważniony do pobrania zapłaty, gdyż czynność taka przekracza zwykły zarząd.

Zaproponuj rozstrzygnięcie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie egzekucyjne przy odpowiedzialności solidarnej

Stan faktyczny:

Wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny wobec wspólników spółki cywilnej „Ich Troje", którzy solidarnie winni mu zapłacić kwotę 120.000zł wraz z odsetkami. Wierzyciel wszczął egzekucję wobec Jana Nowaka.
Po wyegzekwowaniu przez komornika od niego kwoty 40.000 zł, Jan Nowak złożył powództwo przeciwegzekucyjne. Podniósł, że część roszczenia przypadająca na niego została już spłacona i wierzyciel winien wszcząć dalszą egzekucję wobec pozostałych wspólników spółki (a nie kontynuować egzekucji wobec niego). Nadto przedstawił do potrącenia wzajemną wierzytelność w kwocie 30.000 zł w stosunku do wierzyciela, którą nabył za symboliczną złotówkę, której nie zapłacił.
Zaproponuj rozstrzygnięcie. Omów zasady odpowiedzialności dłużników solidarnych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przejęcie długu a odpowiedzialność solidarna

Stan faktyczny:

Wspólnicy spółki cywilnej „Atut" J. Kos i B. Bem zaciągnęli w 1999r. kredyt bankowy w wysokości 2mln złotych. Ponieważ od lutego 2005r. spółka zaprzestała spłacania długu, bank postawił spłatę reszty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności i zażądał spłaty kwoty 460 tyś zł w terminie do 31 marca 2005r.
Wobec niezapłacenia długu bank wniósł sprawę do sądu żądając solidarnego zasądzenia od wspólników przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami. W zarzutach od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany J. Kos wniósł o uchylenie nakazu w stosunku do niego i oddalenie

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Stan faktyczny:

Spółka cywilna "Gama" w M. składająca się z 4 wspólników w marcu 2004r. została wpisana do rejestru sądowego jako spółka z o.o. Jeden z wierzycieli spółki cywilnej pozwał wszystkich jej wspólników i spółkę z o.o. „Gama" domagając się zasądzenia należności wynikającej z zawartej przed dokonaniem wpisu do rejestru umowy. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa zarzucając, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia wierzytelności tylko z majątku spółki z o.o., która przejęła cały majątek wspólny wspólników byłej spółki cywilnej albowiem do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie stosujemy przepisów o przekształceniu spółki jawnej w inna spółkę handlową.

Proszę ocenić zasadność powództwa.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Brak świadomości, a odpowiedzialność solidarna

Stan faktyczny:

Powód „Rex" Sp. z o.o. wniósł o zasądzenie solidarnie kwoty 36000zł od trzech wspólników (A, B, C) spółki cywilnej „Proton" z umowy z dnia 2.03.2004r podpisanej przez wszystkich wspólników. W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany C wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że zgodnie z umową spółki cywilnej (której odpis dołączył do sprzeciwu) jest wyłączony od udziału w stratach spółki. Nadto w chwili podpisywania umowy z powodem znajdował się w stanie wyłączającym świadomość, co potwierdziło postępowanie

Zaproponuj rozstrzygniecie sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.