Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania administracyjnego - Przepisy ogólne


Kategoria: Prawo Administracyjne

Spór pomiędzy dwoma wojewódzkimi konserwatorami zabytków

Stan faktyczny:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie postanowił wpisać do rejestru zabytków zespół pałacowy znajdujący się w miejscowości L. W tym samym czasie decyzję o wpisaniu tego samego zespołu pałacowego podjął mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W związku z tym, że zespól ten leży na granicy województwa warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego, powstał spór o właściwość, który z tych dwóch konserwatorów powinien się tą sprawą zająć.

Kto będzie w stanie rozstrzygnąć spór pomiędzy wskazanymi organami administracji publicznej?

Podstawa prawna:
art. 9 wpis do rejestru, ust. 1 i 2, art. 89 organy ochrony zabytków, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 22 spory organów o właściwość, § 1 ust. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 4 zakres właściwości sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 § 1 ust. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do rozwiązania tego sporu będzie minister właściwy do spraw administracji publicznej, gdyż Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami działa w imieniu wojewody, a w związku z tym, należy uznać, że spór pomiędzy dwoma Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków będą rozstrzygane jak spór kompetencyjny pomiędzy dwoma wojewodami.
Natomiast w tym przypadku sporu tego nie będzie mógł rozstrzygnąć sąd administracyjny, gdyż art. 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, że sąd administracyjny może rozstrzygać spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz spory pomiędzy organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Natomiast sporów pomiędzy organami administracji rządowej one nie rozpatrują.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Czynności niecierpiące zwłoki w czasie rozstrzygania sporu kompetencyjnego

Stan faktyczny:

Halina G. złożyła w gminnym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie świadczenia. W gminie, w której wniosek złożyła jest zameldowana, lecz nie mieszka na stałe. Tymczasowo zamieszkuje w gminie położonej 30 km od gminy o której mowa. Ośrodek pomocy społecznej, w którym został złożony wniosek przekazał sprawę w drodze postanowienia organowi właściwemu w gminie, w której Halina G. mieszka. Ten z kolei uznał się również niewłaściwy i wystąpił do sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. W międzyczasie organ pierwszy przeprowadził wywiad środowiskowy.

Czy działalnie organu administracji, któremu złożono wniosek o świadczenie z pomocy społecznej było zgodne z prawem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Negatywny spók kompetencyjny

Stan faktyczny:

Dwa gminne ośrodki pomocy społecznej pozostają w negatywnym sporze kompetencyjnym. Jeden z nich mimo tego rozpoznał sprawę o udzielenie świadczenia i wydał rozstrzygnięcie.

Jak powinien zakończyć się spór kompetencyjny?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie prezesa SKO od udziału w postępowaniu

Stan faktyczny:

Joanna G. złożyła odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Środek ten został wniesiony do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem urzędu gminy, który wydał decyzję. Warunki formalne zostały spełnione. Prezesem samorządowego kolegium odwoławczego jest były mąż Joanny G.

Czy samorządowe kolegium odwoławcze jest uprawnione do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie wójta gminy od udziały w postępowaniu

Stan faktyczny:

W gminie X powstała potrzeba ustalenia lokalizacji drogi. Organem właściwym dla wydania decyzji w tym zakresie jest wójt gminy. Jednocześnie jest on stroną postępowania.

Kto będzie właściwy do wydania decyzji?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odwołanie od pisma Przewodniczącego Rady Gminy

Stan faktyczny:

Katarzyna C. planując usunęcie drzew z posesji złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o zgodę na usunięcie drzew. Przewodniczący wystosował pismo, w którym stwierdził, że nie jest ogranem właściwym w tej sprawie. Katarzyna C. złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym domagała się rozpatrzenia sprawy zgodnie z jej żądaniem.

Czy odwołanie było możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zażalenie na przewlekłość postępowania

Stan faktyczny:

Szczepan A. złożył 15 stycznia 2010r. w urzędzie gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. W dniu 16 marca otrzymał zawiadomienie, że sprawa zostanie załatwiona po 20 marca. W czerwcu 2010r. sprawa nadal nie jest rozpatrzona.

Czy możliwe jest złożenie zażalenie w omawianej sprawie?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na bezczynność bez wniesienia uprzednio zażalenia

Stan faktyczny:

Tomasz C. 10 stycznia złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do tej pory (czerwiec 2010r.) nie otrzymał go, a urząd stanu cywilnego nie pojął żadnych czynności administracyjnych. Tomasz C. wniósł skargę na bezczynność organu.

Czy skarga taka była dopuszczalna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.