Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania administracyjnego


Kategoria: Prawo Administracyjne

Spór pomiędzy dwoma wojewódzkimi konserwatorami zabytków

Stan faktyczny:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie postanowił wpisać do rejestru zabytków zespół pałacowy znajdujący się w miejscowości L. W tym samym czasie decyzję o wpisaniu tego samego zespołu pałacowego podjął mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W związku z tym, że zespól ten leży na granicy województwa warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego, powstał spór o właściwość, który z tych dwóch konserwatorów powinien się tą sprawą zająć.

Kto będzie w stanie rozstrzygnąć spór pomiędzy wskazanymi organami administracji publicznej?

Podstawa prawna:
art. 9 wpis do rejestru, ust. 1 i 2, art. 89 organy ochrony zabytków, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 22 spory organów o właściwość, § 1 ust. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 4 zakres właściwości sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 § 1 ust. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do rozwiązania tego sporu będzie minister właściwy do spraw administracji publicznej, gdyż Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami działa w imieniu wojewody, a w związku z tym, należy uznać, że spór pomiędzy dwoma Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków będą rozstrzygane jak spór kompetencyjny pomiędzy dwoma wojewodami.
Natomiast w tym przypadku sporu tego nie będzie mógł rozstrzygnąć sąd administracyjny, gdyż art. 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, że sąd administracyjny może rozstrzygać spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz spory pomiędzy organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Natomiast sporów pomiędzy organami administracji rządowej one nie rozpatrują.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Czynności niecierpiące zwłoki w czasie rozstrzygania sporu kompetencyjnego

Stan faktyczny:

Halina G. złożyła w gminnym ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie świadczenia. W gminie, w której wniosek złożyła jest zameldowana, lecz nie mieszka na stałe. Tymczasowo zamieszkuje w gminie położonej 30 km od gminy o której mowa. Ośrodek pomocy społecznej, w którym został złożony wniosek przekazał sprawę w drodze postanowienia organowi właściwemu w gminie, w której Halina G. mieszka. Ten z kolei uznał się również niewłaściwy i wystąpił do sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. W międzyczasie organ pierwszy przeprowadził wywiad środowiskowy.

Czy działalnie organu administracji, któremu złożono wniosek o świadczenie z pomocy społecznej było zgodne z prawem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Negatywny spók kompetencyjny

Stan faktyczny:

Dwa gminne ośrodki pomocy społecznej pozostają w negatywnym sporze kompetencyjnym. Jeden z nich mimo tego rozpoznał sprawę o udzielenie świadczenia i wydał rozstrzygnięcie.

Jak powinien zakończyć się spór kompetencyjny?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie prezesa SKO od udziału w postępowaniu

Stan faktyczny:

Joanna G. złożyła odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Środek ten został wniesiony do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem urzędu gminy, który wydał decyzję. Warunki formalne zostały spełnione. Prezesem samorządowego kolegium odwoławczego jest były mąż Joanny G.

Czy samorządowe kolegium odwoławcze jest uprawnione do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniosek prokuratora o wszczęcie postępowania administracyjnego

Stan faktyczny:

Prokurator rejonowy złożył wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego dot. uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi przez Mirosława C. Wniosek ten został uzasadniony wykryciem u Mirosława C. zaburzenia psychicznego podczas badania w innym postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę. 

Czy prokurator był uprawniony do wniesienia takiego wniosku?

 

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wyłączenie wójta gminy od udziały w postępowaniu

Stan faktyczny:

W gminie X powstała potrzeba ustalenia lokalizacji drogi. Organem właściwym dla wydania decyzji w tym zakresie jest wójt gminy. Jednocześnie jest on stroną postępowania.

Kto będzie właściwy do wydania decyzji?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odwołanie od pisma Przewodniczącego Rady Gminy

Stan faktyczny:

Katarzyna C. planując usunęcie drzew z posesji złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o zgodę na usunięcie drzew. Przewodniczący wystosował pismo, w którym stwierdził, że nie jest ogranem właściwym w tej sprawie. Katarzyna C. złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym domagała się rozpatrzenia sprawy zgodnie z jej żądaniem.

Czy odwołanie było możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zażalenie na przewlekłość postępowania

Stan faktyczny:

Szczepan A. złożył 15 stycznia 2010r. w urzędzie gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. W dniu 16 marca otrzymał zawiadomienie, że sprawa zostanie załatwiona po 20 marca. W czerwcu 2010r. sprawa nadal nie jest rozpatrzona.

Czy możliwe jest złożenie zażalenie w omawianej sprawie?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na bezczynność bez wniesienia uprzednio zażalenia

Stan faktyczny:

Tomasz C. 10 stycznia złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do tej pory (czerwiec 2010r.) nie otrzymał go, a urząd stanu cywilnego nie pojął żadnych czynności administracyjnych. Tomasz C. wniósł skargę na bezczynność organu.

Czy skarga taka była dopuszczalna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uprawnienie prokuratora do wniesienie skargi do WSA

Stan faktyczny:

Prokurator występował w postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Stroną była Anna K., w imieniu której prokurator domagał się usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Po wydaniu decyzji w sprawie prokurator wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Czy prokurator ma uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniesienie odwołania od decyzji przez prokuratora

Stan faktyczny:

20 czerwca Justyna G. otrzymała decyzję administracyjną. 25 czerwca prokurator złożył odwołanie od tej decyzji powołując się na naruszenie przepisów prawa.

Czy prokurator, który nie brał udziału w postępowaniu w pierwszej instancji może zainicjować postępowanie odwoławcze?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przekazanie sprawy o wydanie zaświadczenia

Stan faktyczny:

Organ administracji publicznej, do którego Joanna C. zwróciła się z żądaniem wydania zaświadczenia stwierdził, że nie jest właściwy w tej sprawie i przekazał sprawę organowi, który według jego opinii jest właściwy.

Czy organ administracji publicznej uprawiony jest do przekazania sprawy w zakresie wydania zaświadczenia?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Sprostowanie zaświadczenia

Stan faktyczny:

Renata F. wystąpiła z żadaniem wydania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na uczelni wyższej do właściwej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej. Zaświadczenie otrzymała, lecz zauważyła, że w nazwisku została zmnieniona kolejność liter. Dlatego też wniosła o sprostowanie zaświadczenia.

Czy sprostowanie zaświadczenia jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wznowienie postępowania w sprawie o wydanie zaświadczenia

Stan faktyczny:

Katrzyna M. wystąpiła z żadaniem wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wydał zaświadczenie, w którym stwierdzone zostało, że Katrzyna M. zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Jako, że niezaleganie w opłacaniu składek jest koniecznym warunkiem uzyskania kredytu, na którym Katrzynie M. bardzo zależało - opłaciła ona zaległe składki i wniosła o wznowienie postępowania w zakresie wydania zaświadczenia.

Czy wznowienie postępowania jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skierowanie decyzji do niewłaściwej osoby

Stan faktyczny:

Damian H. otrzymał decyzję administracyjną o podziale nieruchomości adresowaną do Henryka H. Damian H. skontaktował się z adresatem decyzji i ustalili, że wniesie on odwołanie od otrzymanej decyzji.

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Stan faktyczny:

Organ administracji publicznej prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powodu rozwiązania się spółki będącej głównym inwestorem Jakub C., który wnosił w imieniu spółki o wydanie decyzji wystąpiłao zawieszenie postępowania (z nadzieją, że znajdzie się nowy inwestor). Organ administracji publicznej rozpatrując wniosek orzekł o zawieszeniu postępowania z powodu utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych.

Czy takie rozstrzygnięcie było możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniesienie skargi do WSA bez wcześniejszego wniesienia zażalenia do organu

Stan faktyczny:

Jarosław H. złożył odwołanie od decyzji administracyjnej dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości. Z przyczyn zdrowotnych musiał udać się za granicę, dlatego też złożył wniosek o zawieszenie postępowania. Organ administracji publicznej odmówił, na co Jarosław H. złożył skargę do sądu administracyjnego.

Czy postępowanie Jarosława H. było właściwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podmioty uprawnione do zawarcia ugody

Stan faktyczny:

Joanna D. była stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd gminy w sprawie podziału nieruchomości. Podmiotem na prawach strony występującym w sprawie była organizacja społeczna, zaś drugą stroną współwłaściciel nieruchomości. Została zawarta ugoda pomiędzy organizacją społeczna a współwłaścicielem nieruchomości.

Czy ugoda ta jest skuteczna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na decyzję wójta

Stan faktyczny:

Gizela J. złożyła w urzędzie gminy skargę na decyzję wójta o warunkach zabudowy. Skargę tę wniosła zaraz po otrzymaniu decyzji powołując się na naruszenie praworządności.

Czy złożenie skargi jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niesprecyzowanie żądania w skardze

Stan faktyczny:

Henryk D. złożył skargę na decyzję administracyjną o warunkach zabudowy powołując się na naruszenie praworządności. Nie sprecydował żądania.

Jakie skutki wywoła skarga?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na błędne określenie stawki podatkowej

Stan faktyczny:

Ewa M. złożyła skargę na decyzję urzędu skarbowego określajacą wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009r., w której to przyjęto stawkę podatkową równą 19%, jako naruszenie praworządności (właściwą stawką od 2009r. jest stawka 18%).

Czy skarga jest uzasadniona?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na pracownika organu administracji

Stan faktyczny:

Jolanta T. zatrudniona jest w wydziale urbanistyki miasta X. W drodze przekazania uprawnień wydaje ona decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 20 czerwca 2010r. wpłynęła do niej skarga na nienależyte wykonywanie przez nią zadań. 

Jak powinna postąpić Jolanta T.?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niedookreślone żądanie zawarte w skardze

Stan faktyczny:

Joanna D. złożyła skargę na decyzję dotyczącą warunków zagospodarowania przestrzennego. Z treści decyzji wynikało, że domaga się wznowienia postępowania, ale przytoczone okoliczności uzasadniają również nieważność kwestionowanej decyzji.

W jaki sposób skarga zostanie rozpatrzona?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Brak opłaty od wniosku

Stan faktyczny:

Anna C. wnosi o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencki wydanych i unieważnionych dowodów osobistych do organu gminy. Złożyła wniosek i potwierdziła interes prawny w uzyskaniu danych. Organ zwrócił podanie uzasadniając brakiem wniesienia opłaty.

Czy stanowisko urzędu gminy było prawidłowe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.