Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania administracyjnego - Postępowanie


Kategoria: Prawo Administracyjne

Skierowanie decyzji do niewłaściwej osoby

Stan faktyczny:

Damian H. otrzymał decyzję administracyjną o podziale nieruchomości adresowaną do Henryka H. Damian H. skontaktował się z adresatem decyzji i ustalili, że wniesie on odwołanie od otrzymanej decyzji.

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

 

Podstawa prawna:
art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego, § 3, art. 128 wymogi odwołania, art. 129 tryb wnoszenia odwołania, § 2, art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji, § 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2009r. sygn. akt II SA/Bk 250/2009
Uzasadnienie:

Wniesienie odwołania od decyzji przez Damiana H. nie jest możliwe. 

Po pierwsze: uprawnienie do wniesienia odwołania przysługuje stronie, co można wywnioskować z art. 128 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że z odwołania ma wynikać, że strona jest niezadolona z decyzji oraz z art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który określa, że termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji stronie lub od ogłoszenia ustnego.

Po drugie: odwołanie nie jest możliwe w przypadku, gdy decyzja nie weszła do obrotu prawnego, o czym swiadczy doręczenie osobie, której prawa i obowiązki dana decyzja kształtuje (stanowisko takie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 sierpnia 2009r.). W omawianym przypadku decyzja została doręczona osobie niebędącej stronie zatem nie weszła do obrotu prawnego, czyli nie można złożyć odwołania.

Po trzecie: w przypadku skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie zachodzi przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Stan faktyczny:

Organ administracji publicznej prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powodu rozwiązania się spółki będącej głównym inwestorem Jakub C., który wnosił w imieniu spółki o wydanie decyzji wystąpiłao zawieszenie postępowania (z nadzieją, że znajdzie się nowy inwestor). Organ administracji publicznej rozpatrując wniosek orzekł o zawieszeniu postępowania z powodu utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych.

Czy takie rozstrzygnięcie było możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniesienie skargi do WSA bez wcześniejszego wniesienia zażalenia do organu

Stan faktyczny:

Jarosław H. złożył odwołanie od decyzji administracyjnej dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości. Z przyczyn zdrowotnych musiał udać się za granicę, dlatego też złożył wniosek o zawieszenie postępowania. Organ administracji publicznej odmówił, na co Jarosław H. złożył skargę do sądu administracyjnego.

Czy postępowanie Jarosława H. było właściwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podmioty uprawnione do zawarcia ugody

Stan faktyczny:

Joanna D. była stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd gminy w sprawie podziału nieruchomości. Podmiotem na prawach strony występującym w sprawie była organizacja społeczna, zaś drugą stroną współwłaściciel nieruchomości. Została zawarta ugoda pomiędzy organizacją społeczna a współwłaścicielem nieruchomości.

Czy ugoda ta jest skuteczna?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.