Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 8. Właściwość organów do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego


Dz.U.2023.0.342 t.j. - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,
e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
4a) pkt 5a – Marszałek Sejmu;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
5a) pkt 6a – minister właściwy do spraw wewnętrznych;.
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
10) pkt 11 i 11a – minister właściwy do spraw zagranicznych;
10a) (uchylony)
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13:
a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu wojskowego - Minister Sprawiedliwości,
b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego - Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora – Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - właściwy wojewoda;
16a) pkt 17a – właściwy wojewoda;
17) pkt 18 i 18a:
a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 organy uczelni ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w rozumieniu tego przepisu – właściwy rektor,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,
c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego zastępcę – właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;
17a) pkt 18b – właściwy organ powołujący;
17b) pkt 18c – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
18) pkt 19 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji – właściwy organ powołujący;
19) pkt 20 - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21:
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny;
b) (utraciła moc)
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia;
28a) pkt 29a – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
31a) pkt 32a – właściwy wojewoda;
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
34) (uchylony)
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 39 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 42 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza - Minister Sprawiedliwości;
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc)
50) (uchylony)
51) pkt 54 i 56 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
52) pkt 55 - Minister Obrony Narodowej;
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
54) pkt 58 – kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
55) pkt 59 – minister właściwy do spraw finansów publicznych;
56) pkt 60 – minister właściwy do spraw kultury fizycznej;
57) pkt 61 – Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
57a) pkt 61a–61c – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
57b) pkt 61d – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
58) pkt 62 – Komendant Straży Marszałkowskiej;
59) pkt 63 – Szef Kancelarii Sejmu;
60) pkt 64:
a) w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej – właściwy zarząd okręgowy,
b) w stosunku do innych osób – właściwy organ powołujący;
61) pkt 65 – właściwy organ wybierający;
62) pkt 66 i 67 – minister właściwy do spraw zdrowia;
63) pkt 68 – właściwy organ powołujący;
63a) pkt 68a - Prezes Rady Ministrów;
64) pkt 69 – właściwy organ powołujący;
65) pkt 70 – minister właściwy do spraw wewnętrznych.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.