Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 00:42:43
 • Rozmiar: 19 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: podmioty wykonujące zadania administracji rządowej w województwie
 • Art. 3: funkcje wojewody
 • Art. 4: odesłanie do regulacji w odrębnych ustawach
 • Art. 5: zasady funkcjonowania organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej
 • Art. 6: powoływanie i odwoływanie wojewody
 • Art. 7: powoływanie i odwoływanie wicewojewody, zakres kompetencji wicewojewody
 • Art. 8: kierownictwo i nadzór nad działalnością wojewody
 • Art. 9: wykonywanie przez ministra uprawnień wobec wojewody, obowiązki informacyjne wojewody
 • Art. 10: rozstrzyganie sporów między organami
 • Art. 11: delegacja uprawnień przez Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 12: nadzór wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków
 • Art. 13: urząd wojewódzki, kompetencje dyrektora generalnego urzędu
 • Art. 14: delegatury urzędu wojewódzkiego
 • Art. 15: statut urzędu wojewódzkiego
 • Art. 16: regulamin urzędu wojewódzkiego
 • Art. 17: zarządzenia wojewody
 • Art. 18: pełnomocnik wojewody, zespoły doradcze
 • Art. 19: upoważnienie pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu wojewody
 • Art. 20: powierzenie przez wojewodę prowadzenie spraw jednostkom samorządu terytorialnego
 • Art. 21: uchylony
 • Rozdział 2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
 • Art. 22: wykonywanie polityki Rady MInistrów w województwie
 • Art. 23: kompetencje wojewody
 • Art. 24: obowiązek reprezentowania stanowiska Rady Ministrów
 • Art. 25: polecenia wojewody
 • Art. 26: prawo wojewody do żądania informacji i wyjaśnień
 • Art. 27: wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej
 • Rozdział 3. Kontrola prowadzona przez wojewodę
 • Art. 28: zakres kontroli dokonywanej przez wojewodę
 • Art. 29: uchylony
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: uchylony
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 34: uchylony
 • Art. 35: uchylony
 • Art. 36: uchylony
 • Art. 37: uchylony
 • Art. 38: uchylony
 • Art. 39: uchylony
 • Art. 40: uchylony
 • Art. 41: uchylony
 • Art. 42: uchylony
 • Art. 43: uchylony
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: uchylony
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: uchylony
 • Art. 48: uchylony
 • Art. 49: uchylony
 • Art. 50: uchylony
 • Rozdział 4. Rządowa administracja zespolona w województwie
 • Art. 51: funkcje wojewody jako zwierzchnika rządowej administracji zespolonej
 • Art. 52: powoływanie i odwoływanie organów rządowej administracji zespolonej w województwie
 • Art. 53: obsługa organów rządowej administracji zespolonej w województwie
 • Art. 54: tworzenie delegatur urzędów
 • Art. 55: obowiązek przekazywania wojewodzie informacji o wynikach kontroli
 • Rozdział 5. Niezespolona administracja rządowa
 • Art. 56: organy niezespolonej administracji rządowej
 • Art. 57: ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej
 • Art. 58: obowiązek składania wojewodzie rocznych informacji o działalności
 • Rozdział 6. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej
 • Art. 59: podmioty stanowiące akty prawa miejscowego
 • Art. 60: rozporządzenia porządkowe
 • Art. 61: przesłanki uchylenia aktów prawa miejscowego i tryb ich kontroli
 • Art. 62: ogłaszanie aktów prawa miejscowego
 • Art. 63: zaskarżanie przepisu aktu prawa miejscowego do sądu administracyjnego
 • Art. 64: skarga na bezczynność organu
 • Rozdział 7. Przepisy zmieniające
 • Art. 65: zmiany w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Art. 66: zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Art. 67: zmiany w ustawie o systemie oświaty
 • Art. 68: zmiany w ustawie - Prawo budowlane
 • Art. 69: zmiany w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Art. 70: zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Art. 71: zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • Art. 72: zmiany w ustawie o transporcie drogowym
 • Art. 73: zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne
 • Art. 74: zmiany w ustawie o cudzoziemcach
 • Art. 75: zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Art. 76: zmiany w ustawie o ochronie roślin
 • Art. 77: zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym
 • Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 78: przepis przejściowy
 • Art. 79: przepis przejściowy
 • Art. 80: przepis przejściowy
 • Art. 81: przepis przejściowy
 • Art. 82: utrata mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
 • Art. 83: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.