Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 08:47:53
 • Rozmiar: 209 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres ubezpieczeń społecznych
 • Art. 2: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2a: zasada równego traktowania
 • Art. 3: podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 4: objaśnienie pojęć
 • Art. 5: ubezpieczenia społeczne rolników
 • Rozdział 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • Art. 6: podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
 • Art. 6a: prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym
 • Art. 6b: prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym
 • Art. 6c: obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym opiekunów osoby pobierającej świadczenie wspierające
 • Art. 7: podmioty uprawnione do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym
 • Art. 8: pojęcie pracownika
 • Art. 9: zbieg obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych
 • Art. 10: przesłanki dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
 • Art. 11: podleganie obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
 • Art. 12: obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe
 • Art. 13: okresy obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • Art. 14: moment objęcia ubezpieczeniami i moment ustania ubezpieczeń
 • Rozdział 3. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Art. 15: stopa procentowa określająca wysokość składek
 • Art. 16: finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne
 • Art. 17: obliczanie, rozliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe
 • Art. 18: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Art. 18a: wymiar składek w pierwszym okresie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Art. 18b: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
 • Art. 18c: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Art. 18aa: rezygnacja z czasowego zwolnienia od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • Art. 19: roczna podstawa wymiaru składek - zasady, skutek przekroczenia
 • Art. 20: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
 • Art. 21: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek
 • Art. 22: stopy procentowe składek
 • Art. 22a: uchylony
 • Art. 23: odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne
 • Art. 24: dodatkowa opłata za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości
 • Art. 25: uchylony
 • Art. 26: hipoteka przymusowa dla zabezpieczenia należności Zakładu z tytułu składek
 • Art. 27: zastaw na rzeczach ruchomych i prawach majątkowych dłużnika
 • Art. 28: umarzanie należności z tytułu składek
 • Art. 29: odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek
 • Art. 30: wyłączenie stosowania przepisów do ubezpieczonych niebędących płatnikami składek
 • Art. 31: odesłanie do przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
 • Art. 32: odpowiednie stosowanie przepisów o składkach na ubezpieczenie społeczne
 • Rozdział 4. Zgłoszenie do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków
 • Art. 33: konta i rejestry prowadzone przez Zakład
 • Art. 34: informacje na kontach ubezpieczonego i płatnika składek
 • Art. 34a: obowiązek informacyjny wobec osoby, od której pobierane są dane osobowe
 • Art. 35: dane identyfikacyjne wymagane w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
 • Art. 36: obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
 • Art. 36a: dobrowolność ubezpieczeń społecznych w razie zawieszenia działalności gospodarczej
 • Art. 36b: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zmiany w zgłoszeniach
 • Art. 36c: wniosek o zamiarze podlegania ubezpieczeniom społecznym i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Art. 36aa: zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem
 • Art. 37: obowiązki organów właściwych do wydania uprawnień na prowadzenie pozarolniczej działalności
 • Art. 38: spór dotyczący ubezpieczeń społecznych a wydanie decyzji
 • Art. 38a: zaliczanie kwot na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
 • Art. 39: obowiązek zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym
 • Art. 39a: oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego
 • Art. 40: ewidencja składek na koncie ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym
 • Art. 40a: subkonto w ramach konta ubezpieczonego
 • Art. 40b: śmierć ubezpieczonego a stan subkonta
 • Art. 40c: coroczna waloryzacja składek
 • Art. 40d: waloryzacja kwartalna
 • Art. 40e: podział zwaloryzowanych składek w razie zmiany stanu cywilnego lub śmierci
 • Art. 40f: uchylony
 • Art. 41: imienny miesięczny raport płatnika składek
 • Art. 41a: oświadczenie o zamiarze przekazania do Zakładu raportów informacyjnych
 • Art. 41b: przekazanie do Zakładu raportu informacyjnego za ubezpieczonego
 • Art. 41c: dokumenty przekazywane przez płatnika składek ubezpieczonemu w przypadku przekazania Zkładowi raportu informacyjnego za ubezpieczonego
 • Art. 41d: informacja Zakładu o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego
 • Art. 41e: raport informacyjny korygujący
 • Art. 41f: skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze złożeniem do Zakładu raportów informacyjnych za ubezpieczonych
 • Art. 42: uchylony
 • Art. 43: zgłoszenie płatnika składek
 • Art. 43a: składanie dokumentów przez płatnika składek
 • Art. 43b: generowanie i przydzielanie numeru rachunku składkowego dla płatnika składek
 • Art. 44: obowiązek zgłaszania zmian wykazanych w zgłoszeniu
 • Art. 45: dane ewidencjonowane na koncie płatnika składek
 • Art. 46: obowiązek opłacania składek przez płatnika
 • Art. 47: terminy przesyłania deklaracji rozliczeniowych, raportów miesięcznych i opłacania składek
 • Art. 47a: obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek
 • Art. 47b: obowiązek założenia profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym
 • Art. 47c: podpis na piśmie doręczanym do Zakładu w postaci elektronicznej
 • Art. 48: skutek braku złożenia deklaracji rozliczeniowej
 • Art. 48a: uchylony
 • Art. 48b: uprawnienia Zakładu w stosunku do dokumentów, błędów
 • Art. 48c: wymóg potwierdzenia zastosowanych form opodatkowania i wysokości rocznego przychodu z działalności gospodarczej
 • Art. 48d: niedopuszczalność zgłoszenia deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
 • Art. 49: upoważnienie do wydania rozporządzenia
 • Art. 50: informacja o stanie konta ubezpieczonego
 • Art. 50a: wymiana danych niezbędnych do ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Rozdział 5. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 51: pojęcie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 52: przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 53: dotacje i pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 54: przeznaczenie środków zgromadzonych w FUS
 • Art. 55: fundusze w FUS
 • Art. 56: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków FUS
 • Art. 57: wysokość prewencji rentowej
 • Rozdział 6. Fundusz Rezerwy Demograficznej
 • Art. 58: Fundusz Rezerwy Demograficznej
 • Art. 59: wykorzystywanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej
 • Art. 60: Fundusz Rezerwy Demograficznej - osobowość, siedziba, nazwa
 • Art. 61: gospodarka finansowa Funduszu Rezerwy Demograficznej
 • Art. 62: niemożność zaciągania pożyczek przez Fundusz Rezerwy Demograficznej
 • Art. 63: lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej
 • Art. 64: zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej
 • Art. 65: powierzenie zarządzania środkami FRD
 • Rozdział 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 66: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - działanie
 • Art. 66a: zakład jako dostawca usług płatniczych
 • Art. 67: skład Zakładu
 • Art. 68: zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Art. 68a: punkt kontaktowy do wymiany danych
 • Art. 68b: udostępnianie certyfikatów umożliwiających podpisywanie dokumentów elektronicznych
 • Art. 69: prewencja rentowa
 • Art. 70: prognozy sytuacji finansowej funduszy
 • Art. 71: zadania powierzone Zakładowi
 • Art. 71a: przesyłanie pism przez Zakład
 • Art. 71b: pośrednictwo Zakładu przy przekazywaniu świadczeń zleconych
 • Art. 71aa: doręczanie pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu
 • Art. 71ab: przekazanie pisma na profil informacyjny oraz na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 71ac: doręczenie pisma do Zakładu z wykorzystaniem usługi online w systemie teleinformatycznym Zakładu
 • Art. 71ad: doręczanie przez ZUS pism w postaci papierowej
 • Art. 72: Zakład i jego organy
 • Art. 73: Prezes Zakładu
 • Art. 73a: wymogi wobec kandydata na stanowisko Prezesa Zakładu
 • Art. 74: Zarząd ZUS
 • Art. 74a: nabór kandydatów do pracy w Zakładzie
 • Art. 74b: informacja o kandydatach jako informacja publiczna
 • Art. 74c: termin złożenia dokumentów przez kandydata
 • Art. 74d: lista kandydatów i jej upowszechnienie
 • Art. 74e: obowiązek sporządzenia protokołu z naboru kandydatów
 • Art. 74f: wynik naboru i jego upowszechnienie
 • Art. 74g: skutek ustania stosunku pracy
 • Art. 75: Rada Nadzorcza ZUS
 • Art. 75a: współpraca organów Zakładu
 • Art. 76: przychody ZUS
 • Art. 77: samodzielność finansowa Zakładu
 • Art. 77a: umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty przypadających Zakładowi należności pieniężnych
 • Art. 78: badanie sprawozdania zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • Art. 79: tajemnica służbowa Zakładu
 • Art. 79a: ochrona pracowników Zakładu
 • Art. 79b: nakładanie na Zakład grzywny w związku z realizacją obowiązków pracowniczych
 • Rozkład 8. Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy
 • Art. 80: obowiązki ubezpieczonych
 • Art. 81: wyłączenie stosowania przepisu
 • Art. 82: przesłanki wstrzymania wypłaty świadczenia na skutek utrudniania wyjaśnienia
 • Art. 83: decyzje Zakładu w sprawach indywidualnych
 • Art. 83a: przesłanki zmiany decyzji ostatecznej
 • Art. 83b: postanowienia uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego a decyzje Zakładu
 • Art. 83c: organ odwoławczy od postanowień organu egzekucyjnego
 • Art. 83d: wydawanie przez Zakład interpretacji indywidualnych
 • Art. 83e: dokument poświadczający zastosowanie ustawodawstwa państwa UE
 • Art. 83f: nadruk z danymi pracownika Zakładu na pismach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu
 • Rozdział 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
 • Art. 84: zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Art. 85: odsetki w razie zwłoki Zakładu w przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń
 • Rozdział 10. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 86: zakres kontroli płatników
 • Art. 87: uprawnienia inspektora kontroli
 • Art. 88: obowiązki płatników podczas kontroli
 • Art. 89: rozpoczęcie kontroli - tryb
 • Art. 90: miejsce przeprowadzania kontroli
 • Art. 91: protokół z kontroli
 • Art. 91a: uchylony
 • Art. 91b: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących kontroli
 • Art. 92: przyczyny wyłączenia inspektora kontroli
 • Art. 92a: kontrola płatnika składek będącego przedsiębiorcą
 • Art. 93: powoływanie i odwoływanie inspektora kontroli Zakładu
 • Art. 94: tryb powołania głównego inspektora kontroli
 • Art. 95: uchylony
 • Art. 96: obowiązek informowania o stwierdzonych nieprawidłowościach
 • Art. 97: upoważnienie Rady Ministrów do wydania rozporządzenia
 • Rozdział 11. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
 • Art. 98: naruszenie przepisów ustawy przez płatnika składek
 • Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 99: zmiana ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego
 • Art. 100: zmiana ustawy o łączności
 • Art. 101: zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 102: zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Art. 103: zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Art. 104: zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • Art. 105: zmiana ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Art. 106: zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozdział 13. Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe
 • Art. 107: imienne zgłoszenia płatników składek osób do ubezpieczeń społecznych
 • Art. 108: obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego
 • Art. 109: rozliczanie składek i zasiłków na podstawie dotychczasowych przepisów
 • Art. 110: podwyższenie przychodu należnego
 • Art. 111: obowiązek podziału składki
 • Art. 112: uruchomienie środków FRD
 • Art. 112a: zmiana danych dotyczących tytułu ubezpieczenia
 • Art. 113: kadencja dotychczasowych rad nadzorczych ZUS
 • Art. 113a: sprawowanie funkcji Prezesa ZUS
 • Art. 113b: wygaśnięcie aktów powołania dyrektorów oddziałów ZUS
 • Art. 113c: ZUS jako strona stosunków pracy pracowników ZUS
 • Art. 114: nabycie przez ZUS własności nieruchomości z mocy prawa
 • Art. 115: ZUS jako następca prawny
 • Art. 116: likwidacja FUS
 • Art. 117: przejęcie przez ZUS kolejowych jednostek organizacyjnych
 • Art. 118: uchylony
 • Art. 118a: limit pożyczek dla FUS z budżetu państwa
 • Art. 119: obowiązek zapewnienia dostępu do formularzy dokumentów płatniczych
 • Art. 120: realizacja zadań niezbędnych dla funkcjonowania ZUS
 • Art. 121: stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe
 • Art. 122: utrata mocy przepisów
 • Art. 123: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Art. 124: obowiązek informowania o zewidencjonowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne
 • Art. 125: uchylony
 • Art. 126: stosowanie przepisów dotyczących emerytury hipotetycznej
 • Art. 127: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.