Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-21
 • Czas trwania: 02:39:15
 • Rozmiar: 70 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: uprawnienie do świadczeń określonych w ustawie
 • Art. 2: zakres świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Art. 2a: wyłączenie prawa do niektórych świadczeń
 • Art. 3: katalog pojęć ustawowych
 • Rozdział 2. Zasiłek chorobowy
 • Art. 4: warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego
 • Art. 5: uchylony
 • Art. 6: niemożność wykonywania pracy jako niezdolność do pracy
 • Art. 7: zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • Art. 7a: zasiłek chorobowy żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
 • Art. 8: okres pobierania zasiłku chorobowego
 • Art. 9: zaliczenie niezdolności do pracy do okresu trwania zasiłku chorobowego
 • Art. 10: uchylony
 • Art. 11: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 12: wyłączenia uprawnień do zasiłku chorobowego
 • Art. 13: wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego
 • Art. 14: odsunięcie pracownika z powodu choroby zakaźnej a zasiłek chorobowy
 • Art. 15: zasiłek chorobowy dla sprawcy umyślnego przestępstwa lub wykroczenia
 • Art. 16: niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu a zasiłek chorobowy
 • Art. 17: utrata prawa do zasiłku chorobowego
 • Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne
 • Art. 18: warunki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Art. 19: podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
 • Art. 20: powrót do pracy pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne
 • Art. 21: odpowiednie stosowanie pojęcia zasiłek chorobowy do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Art. 22: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy
 • Art. 23: przesłanki nabycia prawa do zasiłku wyrównawczego
 • Art. 24: wysokość zasiłku wyrównawczego
 • Art. 25: wyłączenie uprawnienia do świadczenia wyrównawczego
 • Art. 26: uchylony
 • Rozdział 5. Uchylony
 • Art. 27: uchylony
 • Art. 28: uchylony
 • Rozdział 6. Zasiłek macierzyński
 • Art. 29: prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • Art. 29a: okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego
 • Art. 30: zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
 • Art. 30a: wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego
 • Art. 31: wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego
 • Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy
 • Art. 32: prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Art. 32a: dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego ojca dziecka
 • Art. 33: okres przysługiwania zasiłku opiekuńczego
 • Art. 34: wyłączenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego
 • Art. 35: podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego
 • Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
 • Art. 36: zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 37: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia
 • Art. 38: ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • Art. 39: zrównanie wypłacanego zasiłku wyrównawczego z wynagrodzeniem
 • Art. 40: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w razie zmiany wymiaru czasu pracy
 • Art. 41: wyłączone składniki wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 42: premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 43: niedopuszczalność ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 46: maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 47: odesłanie do przepisów o ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
 • Art. 48: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
 • Art. 48a: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego z zadeklarowaną kwotą
 • Art. 49: podstawa wymiaru zasiłku w razie niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia
 • Art. 50: zmniejszenie przychodu ubezpieczonego niebędącego pracownikiem a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: ustalanie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego
 • Art. 52a: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla osób odbywających służbę zastępczą
 • Art. 52b: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla małżonka Prezydenta RP
 • Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 53: dowody czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 54: podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • Art. 54a: upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • Art. 55: zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 55a: profil informacyjny
 • Art. 55b: rejestr zaświadczeń lekarskich
 • Art. 56: rejestr podmiotów uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • Art. 57: kody literowe na zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 58: udostępnianie zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek na profilu informacyjnym
 • Art. 58a: błąd w zaświadczeniu lekarskim
 • Art. 59: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń
 • Art. 59a: rozporządzenie w sprawie orzekania i dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy
 • Art. 60: cofnięcie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • Art. 60a: wystawianie zaświadczeń przez system teleinformatyczny
 • Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 • Art. 61: podmioty ustalające prawo i wypłacające zasiłki
 • Art. 61a: przetwarzanie danych i informacji przez ZUS
 • Art. 61b: wszczęcie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku
 • Art. 62: obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego przez ubezpieczonego
 • Art. 63: wniosek do ZUS o ustalenie uprawnień do zasiłku
 • Art. 64: terminy wypłaty zasiłków
 • Art. 65: osoby uprawnione do podjęcia kwoty zasiłku
 • Art. 66: wstrzymanie wypłaty zasiłku
 • Art. 66a: potrącenia ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • Art. 67: przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku chorobowego
 • Art. 68: kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień
 • Art. 69: świadczenie rehabilitacyjne
 • Art. 70: roszczenie regresowe ZUS
 • Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 71: zmiana ustawy o zawodzie felczera
 • Art. 72: zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin
 • Art. 73: zmiana ustawy - Prawo spółdzielcze
 • Art. 74: zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Art. 75: zmiana ustawy o prokuraturze
 • Art. 76: zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Art. 77: zmiana ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
 • Art. 78: zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • Art. 79: zmiana ustawy o zawodzie lekarza
 • Art. 80: zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 81: ustalanie i wypłata zasiłków i świadczeń według wcześniejszych przepisów
 • Art. 82: zaliczanie okresów ubezpieczenia społecznego do okresu ubezpieczenia chorobowego
 • Art. 83: zaświadczenia lekarskie jako podstawa ustalania prawa do zasiłków
 • Art. 84: zasady przysługiwania prawa do zasiłku chorobowego
 • Art. 85: utrata mocy przepisów ustaw
 • Art. 86: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.