Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o radcach prawnych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-14
 • Czas trwania: 02:14:51
 • Rozmiar: 58 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: cel pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego
 • Art. 3: wymóg staranności i obowiązek zachowania tajemnicy
 • Art. 4: wykonywanie zawodu radcy prawnego
 • Art. 5: samorząd zawodowy radców prawnych
 • Rozdział 1a. Przetwarzanie danych osobowych
 • Art. 5a: zakres stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 5b: udzielanie pomocy prawnej Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych a tajemnica zawodowa
 • Art. 5c: okres przechowywania danych osobowych
 • Rozdział 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego
 • Art. 6: wykonywanie zawodu radcy prawnego
 • Art. 7: uchylony
 • Art. 8: forma wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 9: stanowisko radcy prawnego w jednostce organizacyjnej
 • Art. 10: obowiązek zapewnienia udziału radcy prawnego w postępowaniu
 • Art. 11: zakres wolności słowa i pisma radcy prawnego
 • Art. 12: ochrona prawna radcy prawnego
 • Art. 13: niezależność radcy prawnego
 • Art. 14: samodzielność prowadzenia spraw przed organami orzekającymi
 • Art. 15: obowiązek wyłączenia się radcy prawnego ze sprawy
 • Art. 16: ocena pracy zawodowej radcy prawnego
 • Art. 17: zatrudnienie radcy prawnego w kilku jednostkach organizacyjnych
 • Art. 18: czas pracy radcy prawnego
 • Art. 19: rozwiązanie stosunku pracy z radcą prawnym za wypowiedzeniem
 • Art. 20: uchylony
 • Art. 21: udzielanie substytucji przez radcę prawnego
 • Art. 22: odmowa udzielenia pomocy prawnej przez radcę prawnego
 • Art. 221: uprawnienia rady okręgowej izby radców prawnych w zakresie kontroli i oceny radcy prawnego
 • Art. 222: uchwała o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 223: ponoszenie kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Art. 224: wynagrodzenie i świadczenia radcy prawnego ze stosunku pracy
 • Art. 225: rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Art. 226: składki na ubezpieczenie społeczne radcy prawnego
 • Art. 227: obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej
 • Art. 228: rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych
 • Art. 229: dane do składania podpisu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 2210: obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 2211: obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym
 • Rozdział 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 23: powstanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 24: warunki wpisu na listę radców prawnych
 • Art. 241: termin do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych
 • Art. 25: wyłączenie wymogu odbycia aplikacji i złożenia egzaminu radcowskiego
 • Art. 26: niedopuszczalność wpisu na listę radców i wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 27: ślubowanie radcy prawnego
 • Art. 28: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Art. 29: skreślenie z listy radców prawnych
 • Art. 291: uchwała w sprawie skreślenia z listy radców prawnych
 • Art. 292: ponowny wpis na listę radców prawnych
 • Art. 293: skreślenie z listy radców prawnych
 • Art. 30: odmowa skreślenia z listy radców prawnych w trakcie postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 31: uchwała w sprawie wpisu na listę radców prawnych
 • Art. 311: obowiązek przesłania uchwał Ministrowi Sprawiedliwości
 • Art. 312: sprzeciw od wpisu na listę radców prawnych
 • Rozdział 4. Aplikacja radcowska i egzamin radcowski
 • Art. 32: cel i przebieg aplikacji radcowskiej
 • Art. 321: odpłatność za aplikację radcowską
 • Art. 33: egzamin wstępny na aplikację radcowską
 • Art. 331: komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej
 • Art. 332: odesłanie do przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze
 • Art. 333: ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską
 • Art. 334: opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską
 • Art. 335: powoływanie komisji kwalifikacyjnych
 • Art. 336: wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej
 • Art. 337: wyłączenie z udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej
 • Art. 338: zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego
 • Art. 339: forma egzaminu wstępnego
 • Art. 3310: uchwała w sprawie wyników egzaminu wstępnego
 • Art. 34: uprawnienia pracownika wpisanego na listę aplikantów radcowskich
 • Art. 35: obowiązki aplikanta radcowskiego
 • Art. 351: zastępowanie radcy przez aplikanta radcowskiego
 • Art. 36: zespół do przygotowywania pytań na egzamin radcowski
 • Art. 361: warunki przystąpienia do egzaminu radcowskiego, komisje egzaminacyjne
 • Art. 362: ogłoszenie o egzaminie radcowskim
 • Art. 363: opłata za egzamin radcowski
 • Art. 364: przebieg egzaminu radcowskiego
 • Art. 365: ustalanie wyników egzaminu radcowskiego
 • Art. 366: uchwała o wyniku egzaminu radcowskiego
 • Art. 367: protokół z egzaminu radcowskiego
 • Art. 368: odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego
 • Art. 369: przystępowanie do kolejnych egzaminów radcowskich
 • Art. 37: skreślenie z listy aplikantów radcowskich
 • Art. 371: wydłużenie okresu na przystąpienie do egzaminu radcowskiego
 • Art. 38: organizacja aplikacji radcowskiej
 • Art. 39: uchylony
 • Rozdział 5. Samorząd radców prawnych
 • Art. 40: samorząd radców prawnych
 • Art. 41: zadania samorządu radców prawnych
 • Art. 42: organy samorządu radców
 • Art. 43: kadencja organów samorządu radców prawnych
 • Art. 44: wybory do organów samorządu radców prawnych
 • Art. 45: uchwały organów samorządu radców prawnych
 • Art. 46: roczna informacja Krajowej Rady Radców Prawnych o funkcjonowaniu samorządu radców
 • Art. 47: przesyłanie uchwał organów samorządu radców Ministrowi Sprawiedliwości
 • Art. 48: obowiązek podjęcia uchwały przez organy samorządu radców prawnych
 • Art. 49: izba radców prawnych
 • Art. 50: zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
 • Art. 51: nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
 • Art. 52: rada okręgowej izby radców prawnych
 • Art. 53: zadania okręgowej komisji rewizyjnej
 • Art. 54: okręgowy sąd dyscyplinarny
 • Art. 541: zakres działania rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 55: Krajowa Izba Radców Prawnych
 • Art. 56: Krajowy Zjazd Radców Prawnych
 • Art. 57: zadania Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
 • Art. 58: zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
 • Art. 59: skład Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Art. 60: zadania Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Art. 601: dostęp do list radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych
 • Art. 61: zadania Wyższej Komisji Rewizyjnej
 • Art. 611: zakres działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Art. 62: zadania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 621: obowiązek doręczenia orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego stronom
 • Art. 622: kasacja od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 623: podstawy wniesienia kasacji od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 624: tryb wnoszenia kasacji od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 625: brak opłaty od kasacji od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 626: uchylony
 • Art. 63: finansowanie działalności samorządu radców prawnych
 • Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Art. 64: odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego i aplikanta radcowskiego
 • Art. 65: katalog kar dyscyplinarnych
 • Art. 651: kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 652: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych
 • Art. 66: ostrzeżenie dziekańskie
 • Art. 67: zbieg postępowania dyscyplinarnego i karnego
 • Art. 671: postępowanie dyscyplinarne.
 • Art. 672: etapy postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 68: uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 681: inicjatywa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 682: obowiązki informacyjne rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 683: niestawiennictwo stron na rozprawę, posiedzenie lub na wezwanie w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 684: ukaranie za niestawiennictwo świadka lub biegłego
 • Art. 69: uchylony
 • Art. 70: przedawnienie dyscyplinarne
 • Art. 701: sąd dyscyplinarny
 • Art. 702: właściwość sądów w sprawach dyscyplinarnych
 • Art. 703: rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego
 • Art. 704: odwołanie od orzeczeń kończących postępowanie dyscyplinarne
 • Art. 705: wgląd do akt postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 706: koszty postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 71: wykonanie kar dyscyplinarnych
 • Art. 72: uchylony
 • Art. 73: niezawisłość członków sądów dyscyplinarnych w zakresie orzekania
 • Art. 74: uchylony
 • Art. 741: odesłanie do przepisów innych ustaw
 • Rozdział 7. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe
 • Art. 75: przepis szczególny
 • Art. 76: zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Art. 77: przepis przejściowy
 • Art. 78: uchylony
 • Art. 79: uchylony
 • Art. 80: uchylony
 • Art. 81: uchylony
 • Art. 82: uchylony
 • Art. 83: uchylony
 • Art. 84: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.