Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Dz.U.2024.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Art. 119. Przepis karny

1. (uchylony)
2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.
3. Sprawca nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym obowiązek, o którym mowa w art. 74 obowiązek zawiadomienia o okolicznościach powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do zasiłku, został już spełniony.

Art. 120. Przepis karny

1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.
3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i obowiązki informacyjne podmiotu powierzającemu pracę cudzoziemcowi, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
7. Kto powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
8. Kto, prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88s powierzenie cudzoziemcowi pracy innego rodzaju ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
9. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę w ust. 1 lub 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.
11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d obowiązek zawarcia umowy z cudzoziemcem o pracę ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

Art. 120a. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za zatrudnienie cudzoziemca

Nie podlega karze za wykroczenie określone w art. 120 przepis karny, ust. 1, polegające na powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kto powierzając wykonywanie pracy cudzoziemcowi, spełnił łącznie następujące warunki:
1) wypełnił obowiązki, o których mowa w art. 2 obowiązek żądania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w RP i art. 3 obowiązek przechowywania kopii dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w RP ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), chyba że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany;
2) zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

Art. 121. Przepis karny

1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, świadcząc usługi w zakresie:
1) doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, podlega karze grzywny od 3000 do 10 000 zł;
2) pracy tymczasowej lub pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, podlega karze grzywny od 3000 do 100 000 zł.
1a. Tym samym karom podlega, kto, prowadząc przedsiębiorstwo zagraniczne przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w art. 19i obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego przed rozpoczęciem usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej ust. 1, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług.
2. Kto, świadcząc usługi, o których mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 lub w art. 18c działalność nie wymagająca wpisu do rejestru agencji zatrudnienia ust. 2, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
3. Tej samej karze podlega, kto, świadcząc usługi, o których mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 lub w art. 18c działalność nie wymagająca wpisu do rejestru agencji zatrudnienia ust. 2, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub ze względu na przynależność związkową.
3a. Kto, będąc przedsiębiorcą zagranicznym, nie informuje w wyznaczonym terminie marszałka województwa o zmianie danych, o których mowa w art. 19i obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego przed rozpoczęciem usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej ust. 1 pkt 1–3, lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. Kto, prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 pkt 1 lit. f, nie kieruje osoby do pracy za granicą bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego lub nie zawiera z tą osobą pisemnej umowy, o której mowa w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ust. 2, lub zawiera tę umowę niezgodnie z warunkami określonymi w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł.
7. Kto, prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 pkt 1 lit. f, nie zawiera z pracodawcą zagranicznym pisemnej umowy, o której mowa w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ust. 3, lub zawiera tę umowę niezgodnie z warunkami określonymi w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ust. 3, podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł.
8. Kto, prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 pkt 1 lit. g, nie kieruje cudzoziemca do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bezpośrednio do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie zawiera z cudzoziemcem umowy, o której mowa w art. 85a kierowanie do zatrudnienia cudzoziemców ust. 2, lub zawiera tę umowę niezgodnie z warunkami określonymi w art. 85a kierowanie do zatrudnienia cudzoziemców ust. 3, lub nie przedstawia cudzoziemcowi pisemnego tłumaczenia tej umowy, lub nie przedstawia cudzoziemcowi lub podmiotowi pisemnej informacji, o której mowa w art. 85a kierowanie do zatrudnienia cudzoziemców ust. 5, lub nie prowadzi wykazów, o których mowa w art. 85a kierowanie do zatrudnienia cudzoziemców ust. 6, podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł.

Art. 121a. Przepis karny

Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, pobiera dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 121b. Przepis karny

Kto kierując osobę za granicę do podmiotu zagranicznego w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, nie zawiera z tą osobą umowy, o której mowa w art. 85 kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4.000 zł.

Art. 121c. Przepis karny

Kto świadcząc usługi, o których mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 lub w art. 18c działalność nie wymagająca wpisu do rejestru agencji zatrudnienia ust. 2, osobie podejmującej za granicą pracę, pracę tymczasową oraz osobie kierowanej za granicę w celu nabywania umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego – niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową – nie przedstawia pisemnej informacji, o której mowa w art. 19d zakaz pobierania opłat ust. 1 pkt 2, lub przedstawia informację niezgodną ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 122. Przepis karny

1. Kto:
1)     nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami terminie,
2)     nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia
– podlega karze grzywny.
2. Sprawca nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej wysokości.

Art. 123. Przepis karny

Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 125. Orzekanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy i przekazywanie wyegzekwowanych kar grzywien

1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art 119-123, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art 119-123, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących sposobu wykonywania budżetu państwa.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.