Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o drogach publicznych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-23
 • Czas trwania: 09:43:50
 • Rozmiar: 157 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: pojęcie drogi publicznej
 • Art. 2: podział dróg publicznych ze względu na funkcje
 • Art. 2a: własność dróg publicznych
 • Art. 3: podział dróg publicznych ze względu na dostępność
 • Art. 4: katalog pojęć ustawowych
 • Art. 4a: rozporządzenia w sprawie określenia sieci autostrad i dróg ekspresowych i wykazu dróg o znaczeniu obronnym
 • Art. 5: drogi krajowe
 • Art. 6: drogi wojewódzkie
 • Art. 6a: drogi powiatowe
 • Art. 7: drogi gminne
 • Art. 7a: opinie w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg
 • Art. 8: drogi wewnętrzne
 • Art. 9: uchylony
 • Art. 10: pozbawienie drogi jej kategorii, numeracja dróg
 • Art. 11: uchylony
 • Art. 12: uchylony
 • Art. 12a: wyznaczanie stanowisk postojowych dla pojazdów z kartą parkingową
 • Art. 12b: wyznaczanie stanowisk postojowych przy stacjach ładowania dla pojazdów elektrycznych
 • Art. 13: opłaty za korzystanie z dróg publicznych
 • Art. 13a: zasady realizacji zadań w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych
 • Art. 13b: opłaty za parkowanie pojazdów
 • Art. 13c: uchylony
 • Art. 13d: opłaty za przejazdy przez mosty i tunele
 • Art. 13e: opłaty za przewóz promem
 • Art. 13f: opłata dodatkowa
 • Art. 13g: uchylony
 • Art. 13h: opłata pobierana przez partnera prywatnego
 • Art. 13i: technologie wykorzystywane w systemach elektronicznego poboru opłat
 • Art. 13j: wyłączenie obowiązku stosowania w systemach elektronicznego poboru opłat określonych technologii
 • Art. 13k: kary pieniężne za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd
 • Art. 13l: kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Art. 13m: uiszczanie kar pieniężnych i pobieranie kaucji
 • Art. 13n: negatywne przesłanki wszczynania postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych
 • Art. 13o: instalacja urządzeń do poboru lub kontroli opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd
 • Art. 13p: zmiana organizacji ruchu drogowego dla zapewnienia prawidłowego poboru opłaty elektronicznej
 • Art. 13ba: żądanie ograniczenia przetwarzania danych a obowiązek wniesienia opłaty za parkowanie
 • Art. 13ha: opłata elektroniczna za przejazd drogą krajową
 • Art. 13hb: pobór opłaty elektronicznej
 • Art. 13hc: uiszczanie opłaty elektronicznej
 • Art. 13hd: uchylony
 • Art. 13he: wykorzystywanie przez Szefa KAS Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Art. 13hf: gromadzenie informacji i danych przez Szefa KAS
 • Art. 13ia: rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną
 • Art. 13ib: obowiązek uzupełnienia rejestru uiszczających opłatę elektroniczną
 • Art. 13ic: obowiązki kierującego pojazdem w przypadku przerwy w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych
 • Art. 13id: analiza danych gromadzonych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Art. 13ie: udostępnianie przez Szefa KAS danych z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • Art. 13ja: ograniczenia i obowiązki podmiotu świadczącego usługę poboru opłat
 • Art. 13ma: zadania Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie wymiany informacji
 • Art. 13mb: krajowe podmioty uprawnione w zakresie transgranicznej wymiany informacji
 • Art. 13mc: udostępnianie przez Krajowy Punkt Kontaktowy informacji na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw
 • Art. 13md: sprawozdania ministra dotyczące naruszeń obowiązku w zakresie uiszczenia opłat elektronicznych
 • Art. 13me: przetwarzanie danych w ramach transgranicznej wymiany informacji
 • Art. 13mf: postępowanie w przypadku ustalenia danych właściciela lub posiadacza pojazdu naruszającego obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Art. 13mg: zatrzymanie pojazdu w celu pobrania kaucji lub kary pieniężnej
 • Art. 13na: kara grzywny w drodze mandatu karnego
 • Art. 13haa: zadania ministra właściwego do spraw transportu w zakresie opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą
 • Art. 13hba: żądanie ograniczenia przetwarzania danych a obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej
 • Art. 13iba: uiszczanie opłaty elektronicznej za przejazd autostradą przez dostawcę kart flotowych
 • Art. 13ibb: zabezpieczenie należności z tytułu opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradą
 • Art. 13ibc: odesłanie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Art. 13naa: naruszenie przepisów w zakresie tablic rejestracyjnych pojazdu podlegającego opłacie elektronicznej
 • Art. 14: uchylony
 • Art. 15: uchylony
 • Art. 16: budowa lub przebudowa dróg publicznych
 • Rozdział 1a. (uchylony)
 • Art. 16a: uchylony
 • Art. 16b: uchylony
 • Art. 16c: uchylony
 • Art. 16d: uchylony
 • Rozdział 1b. Usługa EETS
 • Art. 16e: warunki świadczenia usługi EETS
 • Art. 16f: wpis do rejestru EETS
 • Art. 16g: wykreślenie dostawcy EETS z rejestru EETS
 • Art. 16h: świadczenie usługi EETS przez dostawcę z siedzibą w innym państwie UE
 • Art. 16i: obowiązki dostawcy EETS
 • Art. 16j: opłaty uiszczane przez dostawcę EETS
 • Art. 16k: obowiązek zabezpieczenia przez dostawcę EETS należności z tytułu opłat
 • Art. 16l: obowiązek dostarczenia użytkownikowi EETS urządzenia pokładowego na potrzeby pobierania opłat
 • Art. 16m: wynagrodzenie za udostępnienie usługi EETS
 • Art. 16n: wynagrodzenie za udostępnienie usługi EETS
 • Art. 16o: obowiązki podmiotu pobierającego opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat
 • Art. 16p: uchylony
 • Art. 16q: uprawnienia podmiotu pobierającego opłaty na obszarze EETS
 • Art. 16r: potwierdzenie faktu poruszania się przez użytkownika EETS po obszarze EETS
 • Art. 16s: umowa dotycząca obszaru EETS
 • Art. 16t: wynagrodzenie dla dostawcy EETS wypłacane przez podmiot pobierający opłaty na obszarze EETS
 • Art. 16u: świadczenie usługi EETS przez podmiot pobierający opłaty na obszarze EETS
 • Art. 16v: rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw transportu
 • Art. 16w: odesłanie do przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • Art. 16x: ocena składników interoperacyjności EETS
 • Art. 16y: kontrola składników interoperacyjności EETS
 • Art. 16z: rozstrzyganie sporów między podmiotem pobierającym opłaty na obszarze EETS a dostawcą EETS
 • Art. 16la: umowa dotycząca świadczenia usługi EETS
 • Art. 16lb: obowiązki informacyjne użytkownika EETS wobec dostawcy EETS
 • Art. 16va: punkt kontaktowy dla dostawców E-E-TE-ES
 • Art. 16xa: procedura akredytacyjna
 • Art. 16xb: obowiązki podmiotu pobierającego opłaty na obszarach EETS
 • Art. 16za: komisja do wydawania opinii w sprawie sporów związanych z usługą EETS
 • Art. 16zb: organizacja i tryb pracy Komisji
 • Art. 16zc: uchwała Komisji
 • Art. 16zd: finansowanie kosztów postępowania przed Komisją
 • Art. 16ze: wykonalność uchwały Komisji
 • Art. 16zf: dokumentacja pracy Komisji
 • Art. 16zg: obsługa organizacyjno-biurowa Komisji
 • Art. 16zh: obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w postępowaniu przed Komisją powoływaną do wydawania opinii w sprawie sporów związanych z usługą EETS
 • Art. 16zi: ogłoszenie wykazu aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych
 • Rozdział 2. Administracja drogowa
 • Art. 17: zakres działania ministra właściwego do spraw transportu
 • Art. 18: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Art. 18a: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Art. 19: zarządcy dróg
 • Art. 20: zadania zarządcy drogi
 • Art. 20a: dodatkowe zadania zarządcy drogi
 • Art. 20b: instalacja w pasie drogowym i usuwanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
 • Art. 20c: zapewnianie funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących
 • Art. 20d: przeznaczenie dochodów z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • Art. 20e: wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Art. 20f: obowiązki zarządcy drogi wobec gminy
 • Art. 20g: instalacja urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach
 • Art. 20h: udostępnianie przetwarzanych danych osobowych
 • Art. 20aa: oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerów
 • Art. 20ab: budowa drogi do obsługi drogowego przejścia granicznego
 • Art. 21: zarządy dróg
 • Art. 22: zarząd gruntami w pasie drogowym
 • Art. 23: wygasł
 • Art. 24: wygasł
 • Rozdział 2a. Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • Art. 24a: zarządzanie tunelami
 • Art. 24b: nadzór wojewody nad zapewnieniem bezpieczeństwa w tunelu
 • Art. 24c: urzędnik zabezpieczenia
 • Art. 24d: dokumentacja bezpieczeństwa sporządzana przez zarządzającego tunelem
 • Art. 24e: ćwiczenia dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji
 • Art. 24f: udzielenie odstępstwa od wymagań dotyczących warunków bezpieczeństwa w tunelu
 • Art. 24g: obowiązki sprawozdawcze zarządzającego tunelem
 • Art. 24h: zarządzanie bezpieczeństwem dróg
 • Art. 24i: ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Art. 24j: audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Art. 24k: audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Art. 24l: wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Art. 24m: uchylony
 • Rozdział 2c Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Art. 24n: wymogi wobec audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Art. 24o: utrata certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Art. 24ca: okresowe kontrole stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych
 • Rozdział 2b Zarządzanie bezpieczeństwem dróg.
 • Art. 24ga: stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg
 • Art. 24ma: ocena ryzyka przeprowadzana przez zarządcę drogi
 • Art. 24mb: ocena bezpieczeństwa dróg i klasyfikacja sieci dróg
 • Art. 24mc: kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rozdział 3. Krzyżowanie się dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi urządzeniami obcymi
 • Art. 25: budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła dróg
 • Art. 26: budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych
 • Art. 27: uchylony
 • Art. 28: budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi
 • Art. 28a: budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona torowiska tramwajowego w pasie drogowym
 • Art. 29: budowa i przebudowa zjazdu
 • Art. 29a: kara pieniężna za naruszenia prawa przy budowie lub przebudowie zjazdu
 • Art. 30: obowiązek utrzymywania zjazdów
 • Art. 31: uchylony
 • Art. 32: ponoszenie kosztów naruszenia, przywrócenia do poprzedniego stanu, przełożenia lub polepszenia obiektów lub urządzeń
 • Art. 33: wykonanie skrzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów
 • Rozdział 4. Pas drogowy
 • Art. 34: uchylony
 • Art. 34a: rozmiar pasa drogowego
 • Art. 35: sporządzanie i weryfikowanie okresowych planów rozwoju sieci drogowej
 • Art. 36: uprawnienia zarządcy drogi w razie zajęcia psa drogowego bez zezwolenia lub z naruszeniem warunków
 • Art. 37: uchylony
 • Art. 38: przebudowa lub remont obiektów budowlanych w pasie drogowym
 • Art. 39: zakaz dokonywania w pasie drogowym niektórych czynności
 • Art. 40: zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 • Art. 40a: przekazywanie i gromadzenie środków z opłat i kar pieniężnych
 • Art. 40b: uchylony
 • Art. 40c: uchylony
 • Art. 40d: odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat i kar pieniężnych, egzekucja opłat i kar pieniężnych
 • Art. 40e: przeniesienie praw i obowiązków na nabywcę infrastruktury
 • Art. 40f: (uchylony)
 • Art. 41: rodzaje dróg po których mogą poruszać się pojazdy o określonym dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
 • Art. 41a: zakazy ruchu na drogowych przejściach granicznych pojazdów o określonym nacisku osi napędowej
 • Art. 41b: podniesienie na drodze publicznej wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej
 • Art. 41c: kontrola przestrzegania zakazów w zakresie wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej
 • Art. 41d: kary pieniężne za naruszenie zakazu w zakresie wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej
 • Art. 41e: niestosowanie na drogach publicznych innych niż określonych w ustawie znaków ograniczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej
 • Art. 42: zasady umieszczenia nadziemnych urządzeń liniowych
 • Art. 42a: reklamy w pasie drogowym
 • Art. 43: zasady usytuowania obiektów budowlanych przy drogach
 • Rozdział 4a. Inteligentne systemy transportowe
 • Art. 43a: wdrażanie aplikacji ITS lub usług ITS
 • Rozdział 5. (uchylony)
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: uchylony
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: uchylony
 • Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe
 • Art. 48: zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń
 • Art. 49: zmiana ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych
 • Art. 50: przepis przejściowy
 • Art. 50a: przepis przejściowy
 • Art. 50b: publikacja informacji o dniu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu i numerze rejestracyjnym pojazdu
 • Art. 50c: wysokość opłaty elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS do dnia 30.09.2021 r.
 • Art. 51: przepis przejściowy
 • Art. 52: utrata mocy ustawy o drogach publicznych
 • Art. 53: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.