Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 172. Statut szkoły lub placówki


Dz.U.2023.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:
a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
4b) w przypadku szkół artystycznych:
a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych;
4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
4d) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;
4e) poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 1a – w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;
4f) organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 3a, jeżeli organizacja ta nie jest organem prowadzącym to centrum – w przypadku branżowego centrum umiejętności;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a) art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1 i 2, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 1, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 i 2 oraz art. 150 elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki ust. 2 pkt 4 lit. e–fd – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania wojskowego,
b) art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych;
7a) zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe – z tym że statut placówki i centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy uwzględnia warunki, o których mowa w art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 1;
8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 szkoła publiczna ust. 4 pkt 3;
9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
3. Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 statut przedszkola ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1 i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
5. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.