Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-21
 • Czas trwania: 11:19:58
 • Rozmiar: 314 MB
Co to jest audioustawa?
 • Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Dział I. Przepisy wstępne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: zasady prowadzenia postępowania uregulowanego ustawą
 • Art. 3: postępowanie uregulowane ustawą - tryb
 • Art. 4: stosowanie przepisów części pierwszej do innych postępowań
 • Art. 4a: ustawowe pojęcie Rejestru
 • Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
 • Art. 5: zakres podmiotowy stosowania ustawy
 • Art. 6: negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości
 • Art. 7: ogłoszenie upadłości w razie śmierci przedsiębiorcy
 • Art. 8: żądanie wierzyciela ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności.
 • Art. 9: wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy niezgłoszonego do rejestru
 • Art. 9a: niedopuszczalność ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • Art. 9b: kolejność rozpoznawania wniosków o ogłoszenie upadłości i restrukturyzacyjnego
 • Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości
 • Art. 10: upadłość dłużnika
 • Art. 11: niewypłacalność dłużnika
 • Art. 11a: ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego
 • Art. 12: uchylony
 • Art. 12a: oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu spornego charakteru wierzytelności
 • Art. 13: oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 14: uchylony
 • Art. 15: uchylony
 • Art. 16: uchylony
 • Art. 17: uchylony
 • Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Dział I. Sąd
 • Art. 18: skład sędziowski w sprawach o ogłoszenie upadłości
 • Art. 19: właściwość rzeczowa sądu w sprawach o ogłoszenie upadłości
 • Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Art. 20: uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 21: obowiązek i termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 22: wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 22a: zaliczka na wydatki w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 23: dodatkowe elementy wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości
 • Art. 24: wymóg uprawdopodobnienia wierzytelności we wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 24a: uchylony
 • Art. 25: oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych we wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Art. 25a: obwieszczanie zarządzeń w sprawach o ogłoszenie upadłości
 • Dział III. Przepisy o postępowaniu
 • Art. 26: uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości
 • Art. 261: ustanowienie kuratora dla dłużnika
 • Art. 27: tryb rozpoznawania sprawy o ogłoszenie upadłości
 • Art. 28: uchylony
 • Art. 29: zwrot wniosku z powodu nieprawidłowego adresu
 • Art. 29a: uznanie cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne
 • Art. 30: wysłuchanie dłużnika oraz wierzyciela
 • Art. 30a: dowód z opinii biegłego
 • Art. 31: uchylony
 • Art. 32: koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Art. 33: zażalenie i skarga kasacyjna
 • Art. 34: koszty w razie wniosku w złej wierze
 • Art. 35: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Dział IV . Postępowanie zabezpieczające
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 36: zabezpieczenie majątku dłużnika
 • Art. 37: stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego do zabezpieczenia
 • Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 • Art. 38: tymczasowy nadzorca sądowy
 • Art. 38a: wymóg uzyskania zgody tymczasowego nadzorcy sądowego
 • Art. 39: zawieszenie egzekucji i uchylenie zajęcia rachunku bankowego
 • Art. 40: inne sposoby zabezpieczenia
 • Art. 41: uchylony
 • Art. 42: uchylony
 • Art. 43: upadek zabezpieczenia
 • Dział V. (Uchylony)
 • Rozdział 1. (Uchylony)
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: uchylony
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: uchylony
 • Art. 48: uchylony
 • Rozdział 2. (Uchylony)
 • Art. 49: uchylony
 • Art. 50: uchylony
 • Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 51: postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 52: data postanowienia jako data upadłości
 • Art. 53: podanie do publicznej wiadomości postanowienia o ogłoszeniu upadłości i doręczenie postanowienia
 • Art. 54: zażalenie upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 54a: zażalenie wierzyciela na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 54b: obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: uchylony
 • Dział VII. Przygotowana likwidacja
 • Art. 56a: wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika
 • Art. 56b: sprzedaż na rzecz małżonka, krewnego lub powinowatego
 • Art. 56c: przesłanki uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Art. 56d: postanowienie w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
 • Art. 56e: zawarcie przez syndyka umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Art. 56f: wydanie przedsiębiorstwa nabywcy
 • Art. 56g: wydanie syndykowi ceny złożonej do depozytu
 • Art. 56h: wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Art. 56aa: ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego
 • Art. 56ab: obwieszczenie o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
 • Art. 56ca: aukcja pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości
 • Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
 • Art. 57: obowiązki upadłego
 • Art. 58: stosowanie wobec upadłego środków przymusu
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: uchylony
 • Art. 601: oznaczenie firmy po ogłoszeniu upadłości
 • Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
 • Rozdział 1. Masa upadłości
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 61: masa upadłościowa - pojęcie
 • Art. 62: skład masy upadłości
 • Art. 63: składniki mienia upadłego wyłączone z masy upadłości
 • Art. 63a: rozstrzyganie wątpliwości co do składu masy upadłości
 • Art. 64: wyłączenie spod masy upadłości mienia przeznaczonego dla pracowników upadłego i ich rodzin
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 65a: skład masy upadłości strony umowy o subpartycypację
 • Art. 66: masa upadłości uczestnika systemu płatności
 • Art. 67: wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia uczestnika systemu z masy upadłości
 • Art. 67a: mienie wyłączone ze składu masy upadłości
 • Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości
 • Art. 68: uchylony
 • Art. 69: ustalenie składu masy upadłości
 • Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości
 • Art. 70: składniki mienia nienależąca do majątku upadłego
 • Art. 701: odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zastawu
 • Art. 71: zbycie mienia upadłego
 • Art. 72: prawa uprawnionego do mienia podlegającego wyłączeniu
 • Art. 73: wniosek o wyłączenie z masy upadłości
 • Art. 74: powództwo o wyłączenie z masy upadłości
 • Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości
 • Art. 75: skutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
 • Art. 76: uchylony
 • Art. 77: zwrot z masy upadłości świadczenia wzajemnego
 • Art. 78: spełnienie świadczenie do rąk upadłego po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 79: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do czynności podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej
 • Art. 80: wykonanie zobowiązań upadłego uczestnika systemu płatności
 • Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości
 • Art. 81: obciążenie składników masy upadłości hipoteką lub zastawem
 • Art. 82: wykreślenie wpisu jako skutek naruszenia przepisu
 • Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
 • Art. 83: nieważność zastrzegających postanowień umowy
 • Art. 84: bezskuteczność postanowień umowy uniemożliwiająych osiągnięcie celu postępowania upadłościowego
 • Art. 85: umowy ramowe
 • Art. 85a: ogłoszenie upadłości a klauzula kompensacyjna
 • Art. 86: czynności syndyka po ogłoszeniu upadłości spółdzielni mieszkaniowej
 • Art. 87: uchylony
 • Art. 88: uchylony
 • Art. 89: uchylony
 • Art. 90: uchylony
 • Art. 91: wymagalność świadczenia, którego termin płatności nie nastąpił
 • Art. 92: zaspokojenie z masy upadłości odsetek od wierzytelności
 • Art. 93: potrącenie wierzytelności
 • Art. 94: przypadki niemożności potrącenia
 • Art. 95: stanie się dłużnikiem po ogłoszeniu upadłości a potrącenie
 • Art. 96: tryb składania oświadczenia o potrąceniu
 • Art. 97: roszczenie z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty
 • Art. 98: wykonanie lub odstąpienie od umowy wzajemnej
 • Art. 99: odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka
 • Art. 100: żądania sprzedawcy
 • Art. 101: zastrzeżenie prawa własności a ogłoszenie upadłości
 • Art. 102: umowy zlecenia, komisu a ogłoszenie upadłości
 • Art. 103: upadłość a umowa agencyjna
 • Art. 104: umowa użyczenia a upadłość
 • Art. 105: umowa pożyczki a upadłość
 • Art. 106: zapłata czynszu najmu a upadłość
 • Art. 107: warunki związania umową najmu i dzierżawy w razie upadłości
 • Art. 108: sprzedaż nieruchomości przez syndyka - skutki
 • Art. 109: wypowiedzenie przez syndyka umowy najmu lub dzierżawy
 • Art. 110: odstąpienie od umowy najmu lub dzierżawy albo wypowiedzenie umowy
 • Art. 110a: odstąpienie syndyka od umowy o zakazie konkurencji
 • Art. 111: upadłość a umowa kredytu
 • Art. 112: skutki prawne ogłoszenia upadłości dla umów rachunku bankowego i papierów wartościowych
 • Art. 113: umowy przechowania i o udostępnienie skrytek a upadłość
 • Art. 114: upadłość a umowa leasingu
 • Art. 115: umowy obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego a upadłość
 • Art. 116: roszczenia małżonka upadłego - warunki
 • Art. 117: uchylony
 • Art. 118: uchylony
 • Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego
 • Art. 119: wejście spadku do masy upadłości
 • Art. 120: nieważność umowy zbycia spadku - przesłanki
 • Art. 121: wyłączenie spadku z masy upadłości
 • Art. 122: wyłączenie spadku z masy a oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • Art. 123: skutki oświadczenia upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego złożone po ogłoszeniu upadłości
 • Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
 • Art. 124: dzień ogłoszenia upadłości jako dzień rozdzielności majątkowej
 • Art. 125: bezskuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • Art. 126: skuteczność umownego ustanowienia rozdzielności
 • Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
 • Art. 127: bezskuteczność czynności prawnych w stosunku do masy upadłości
 • Art. 128: bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych w stosunku do masy upadłości
 • Art. 128a: przelew wierzytelności przyszłej
 • Art. 129: wynagrodzenie reprezentanta upadłego lub osoby zarządzającej przedsiębiorstwem upadłego
 • Art. 130: bezskuteczność obciążenia masy upadłości hipoteką lub zastawem
 • Art. 130a: bezskuteczność w stosunku do masy upadłości kar umownych
 • Art. 131: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 131a: dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego po postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Art. 132: powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną
 • Art. 133: wstąpienie syndyka, nadzorcy lub zarządcy na miejsce powoda w sprawie wszczętej przez wierzyciela
 • Art. 134: skutek uznania czynności za bezskuteczną
 • Art. 135: wyłączenie możliwości zaskarżania czynności prawnych upadłego
 • Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
 • Art. 136: upadłość uczestnika systemu płatności a zlecenie rozrachunku
 • Art. 137: skuteczność zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu po ogłoszeniu upadłości
 • Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne
 • Rozdział 1. (Uchylony)
 • Art. 1371: uchylony
 • Art. 138: uchylony
 • Art. 139: uchylony
 • Art. 140: uchylony
 • Art. 141: uchylony
 • Art. 142: uchylony
 • Art. 143: uchylony
 • Art. 144: ogłoszenie upadłości a inne postępowania dotyczące masy upadłosci
 • Art. 145: podjęcie postępowania przeciwko syndykowi
 • Art. 146: zawieszenie egzekucji wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości
 • Art. 147: postępowania przed sądami polubownymi
 • Art. 147a: odstąpienie od zapisu na sąd polubowny
 • Art. 148: uchylony
 • Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości
 • Dział I. Sąd i sędzia-komisarz
 • Rozdział 1. Sąd
 • Art. 149: sąd właściwy po ogłoszeniu upadłości
 • Art. 150: skład sądu upadłościowego
 • Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza
 • Art. 151: kompetencje zastępcy sędziego-komisarza
 • Art. 152: zadania sędziego-komisarza
 • Art. 153: rozpoznawanie skarg na czynności komornika
 • Art. 154: sędzia-komisarz i jego uprawnienia
 • Art. 155: obowiązek udzielania pomocy sędziemu-komisarzowi
 • Dział II. Syndyk i zastępca syndyka
 • Art. 156: powołanie syndyka
 • Art. 1561: uchylony
 • Art. 157: wymogi wobec kandydata do pełnienia funkcji syndyka
 • Art. 1571: wyznaczenie syndyka
 • Art. 157a: negatywne przesłanki wyznaczenia do pełnienia funkcji syndyka
 • Art. 158: uchylony
 • Art. 159: powołanie zastępcy syndyka
 • Art. 160: czynności i odpowiedzialność syndyka
 • Art. 160a: rejestrowanie przez syndyka przychodów i wydatków masy upadłości
 • Art. 161: pełnomocnictwa udzielane przez syndyka
 • Art. 162: wynagrodzenie syndyka
 • Art. 163: ustalenie wynagrodzenia wstępnego syndyka
 • Art. 164: zaliczki na wynagrodzenie syndyka
 • Art. 165: wniosek syndyka o przyznanie wynagrodzenia ostatecznego
 • Art. 166: wynagrodzenie ostateczne syndyka
 • Art. 167: wynagrodzenie syndyka w przypadku okoliczności szczególnych
 • Art. 167a: wynagrodzenie syndyka obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Art. 167b: roszczenie o wynagrodzenie w przypadku śmierci syndyka
 • Art. 168: sprawozdania syndyka
 • Art. 169: obowiązki sprawozdawcze upadłego wykonywane przez syndyka
 • Art. 169a: upomnienie syndyka przez sędziego-komisarza
 • Art. 170: odwołanie, zmiana lub śmierć syndyka
 • Art. 171: odwołanie lub zmiana zastępcy syndyka
 • Art. 172: zażalenie na postanowienie w przedmiocie odwołania, upomnienia lub nałożenia grzywny na syndyka
 • Art. 173: obowiązki syndyka przy obejmowaniu majątku
 • Art. 174: wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego
 • Art. 175: obowiązki syndyka przy ujawnianiu upadłości
 • Art. 176: zawiadomienie o upadłości
 • Art. 177: obowiązki syndyka w sprawach ochrony roszczeń pracowniczych
 • Art. 178: żądanie informacji od organów administracji przez syndyka
 • Art. 179: działanie syndyka z należytą ostrożnością
 • Rozdział 3. Nadzorca sądowy
 • Art. 180: uchylony
 • Art. 181: uchylony
 • Rozdział 4. Zarządca
 • Art. 182: uchylony
 • Art. 183: uchylony
 • Art. 184: uchylony
 • Dział III. Uczestnicy postępowania
 • Rozdział 1. Upadły
 • Art. 185: pojęcie upadłego
 • Art. 186: wykonywanie uprawnień upadłego z uczestnictwa w spółkach lub spółdzielniach
 • Art. 187: ustanowienie kuratora dla upadłego
 • Art. 188: śmierć upadłego a postępowanie upadłościowe
 • Rozdział 2. Wierzyciele
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 189: pojęcie wierzyciela
 • Art. 190: przesłanki ustanowienia kuratora wierzyciela
 • Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli
 • Art. 191: obowiązki sędziego-komisarza
 • Art. 192: zwołanie zgromadzenia wierzycieli
 • Art. 193: przewodniczenie zgromadzeniu wierzycieli, protokół z zebrania
 • Art. 194: obowiązek stawiennictwa na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 195: uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 196: głosowanie wierzycieli przez pełnomocnika
 • Art. 197: brak prawa głosu
 • Art. 198: głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 199: uchwały zgromadzenia wierzycieli - głosy
 • Art. 200: przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia wierzycieli
 • Oddział 3. Rada wierzycieli
 • Art. 201: ustanowienie rady wierzycieli
 • Art. 202: skład rady wierzycieli
 • Art. 202a: powołanie wierzyciela na członka rady wierzycieli
 • Art. 203: zmiana składu rady wierzycieli
 • Art. 204: forma pełnienia obowiązków przez członków rady wierzycieli
 • Art. 205: kompetencje rady wierzycieli
 • Art. 206: czynności wymagające zezwolenia rady wierzycieli
 • Art. 207: uchwały rady wierzycieli
 • Art. 207a: uchwała rady wierzycieli o zmianie syndyka
 • Art. 208: posiedzenia rady wierzycieli
 • Art. 209: protokół z posiedzenia rady wierzycieli
 • Art. 210: zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli
 • Art. 211: wynagrodzenie i zwrot wydatków za udział w posiedzeniu rady wierzycieli
 • Art. 212: odpowiedzialność członka rady wierzycieli
 • Art. 213: czynności rady wierzycieli wykonywane przez sędziego-komisarza
 • Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
 • Art. 214: orzekanie sądu na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 215: połączenie spraw upadłościowych wspólników spółki
 • Art. 216: stosowanie przepisów o pełnomocnictwie kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 216a: wnoszenie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
 • Art. 216b: współpraca organów postępowań upadłościowych
 • Art. 216aa: wnoszenie dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego
 • Art. 216ab: dokumenty wnoszone z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
 • Art. 216ac: rozporządzenie w sprawie wnoszenia pism procesowych i dokumentów
 • Art. 217: dowód z przesłuchania uczestników postępowania upadłościowego
 • Art. 218: wniosek o przeprowadzenie dowodu
 • Art. 218a: pouczenie uczestnika postępowania upadłościowego
 • Art. 219: forma orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 219a: rejestr danych dotyczących aktualnego składu i stanu masy upadłości
 • Art. 220: doręczanie pism i postanowień
 • Art. 220a: wezwania, zawiadomienia i doręczenia
 • Art. 221: sposoby dokonywania obwieszczeń
 • Art. 222: zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego i sędziego-komisarza
 • Art. 223: niemożność wniesienia skargi kasacyjnej
 • Art. 224: bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia
 • Art. 225: termin do wnoszenia skarg na czynności komornika
 • Art. 226: zabezpieczenie przez złożenie sumy do depozytu
 • Art. 227: składanie przez syndyka sum pieniężnych na rachunek bankowy lub depozytowy
 • Art. 228: udostępnianie akt sądowych
 • Art. 228a: akta do zgłoszeń wierzytelności
 • Art. 229: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości
 • Art. 230: koszty postępowania upadłościowego
 • Art. 231: pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego
 • Art. 232: zaliczka na koszty postępowania
 • Art. 233: zwrot kosztów dla wierzyciela - zasady
 • Art. 234: niemożność żądania zwrotu kosztów wierzyciela do masy upadłości
 • Art. 235: ponoszenie kosztów upadłości przez wierzyciela
 • Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 • Dział I. Zgłoszenie wierzytelności
 • Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
 • Art. 236: zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi przez wierzyciela osobistego upadłego
 • Art. 237: należności z tytułu stosunku pracy a zgłoszenie
 • Art. 238: odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących roszczeń pracowniczych
 • Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności
 • Art. 239: uchylony
 • Art. 239a: przerwanie biegu przedawnienia przez zgłoszenie wierzytelności
 • Art. 240: treść zgłoszenia wierzytelności
 • Art. 240a: inne dane umożliwiające identyfikację wierzyciela
 • Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 • Art. 241: braki formalne zgłoszenia wierzytelności
 • Art. 242: uchylony
 • Art. 242a: zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności
 • Art. 243: sprawdzanie zgłoszenia wierzytelności przez syndyka
 • Dział II. Lista wierzytelności
 • Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności
 • Art. 244: termin sporządzenia listy wierzytelności
 • Art. 245: elementy listy wierzytelności
 • Art. 245a: podział wierzytelności
 • Art. 246: umieszczanie na liście wierzytelności niepieniężnych - zasady
 • Art. 247: zasady umieszczania wierzytelności na liście wierzytelności pieniężnych
 • Art. 248: umieszczanie na liście wierzytelności, której upadły jest współdłużnikiem oraz wierzytelności poręczyciela upadłego
 • Art. 249: umieszczanie na liście wierzytelności z tytułu powtarzających się świadczeń
 • Art. 250: umieszczanie na liście wierzytelności zabezpieczonej na majątku upadłego położonym za granicą
 • Art. 251: umieszczanie na liście wierzytelności w walucie obcej
 • Art. 252: zgłoszenie wierzytelności po upływie wyznaczonego terminu
 • Art. 253: uzupełnianie listy wierzytelności
 • Art. 254: zmiana wierzyciela na liście wierzytelności
 • Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności
 • Art. 255: obwieszczenie o dacie złożenia listy wierzytelności
 • Art. 256: sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności
 • Art. 257: wymogi sprzeciwu co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności
 • Art. 258: zasady sprzeciwu co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności
 • Art. 258a: odpowiedź na sprzeciw co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności
 • Art. 259: rozpoznawanie sprzeciwu co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności
 • Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 • Art. 260: zatwierdzenie listy wierzytelności
 • Art. 261: zmiany z urzędu na liście wierzytelności
 • Art. 262: umieszczanie wierzytelności na uzupełnieniu listy wierzytelności
 • Art. 263: dochodzenie wierzytelności, której odmówiono uznania
 • Art. 264: tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu - pojęcie
 • Art. 265: wzmianka na liście wierzytelności o zakresie odpowiedzialności upadłego
 • Art. 266: żądanie zwrotu dokumentów przez wierzyciela
 • Tytuł Va. Układ w upadłości
 • Art. 266a: zgłaszanie propozycji układowych
 • Art. 266b: wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu
 • Art. 266c: zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
 • Art. 266d: postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
 • Art. 266e: wynagrodzenie syndyka po zakończeniu postępowania upadłościowego układem
 • Art. 266f: odesłanie do przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Tytuł VI. (Uchylony)
 • Dział I. (Uchylony)
 • Art. 267: uchylony
 • Art. 268: uchylony
 • Art. 269: uchylony
 • Art. 270: uchylony
 • Art. 271: uchylony
 • Art. 272: uchylony
 • Art. 273: uchylony
 • Art. 274: uchylony
 • Art. 275: uchylony
 • Art. 276: uchylony
 • Art. 277: uchylony
 • Art. 278: uchylony
 • Art. 279: uchylony
 • Art. 280: uchylony
 • Dział II. (Uchylony)
 • Art. 281: uchylony
 • Art. 282: uchylony
 • Art. 283: uchylony
 • Art. 284: uchylony
 • Art. 285: uchylony
 • Art. 286: uchylony
 • Art. 287: uchylony
 • Art. 288: uchylony
 • Art. 289: uchylony
 • Dział III. (Uchylony)
 • Art. 290: uchylony
 • Art. 291: uchylony
 • Art. 292: uchylony
 • Art. 293: uchylony
 • Art. 294: uchylony
 • Art. 295: uchylony
 • Art. 296: uchylony
 • Art. 297: uchylony
 • Dział IV. (Uchylony)
 • Art. 298: uchylony
 • Art. 299: uchylony
 • Art. 300: uchylony
 • Art. 301: uchylony
 • Dział V. (Uchylony)
 • Art. 302: uchylony
 • Art. 303: uchylony
 • Art. 304: uchylony
 • Art. 305: uchylony
 • Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 306: spis inwentarza i plan likwidacyjny
 • Art. 307: sprawozdanie finansowe syndyka i jego zakres
 • Art. 308: likwidacja masy upadłości
 • Art. 309: wstrzymanie likwidacji masy upadłości
 • Art. 310: sprzedaż ruchomości przez syndyka przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości
 • Art. 311: likwidacja masy upadłości
 • Art. 312: prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego
 • Art. 313: sprzedaż w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 314: przedmioty obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi a ich sprzedaż w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 315: mienie wyłączone z masy upadłości
 • Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego
 • Art. 316: sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
 • Art. 317: uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa upadłego
 • Art. 318: sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - warunki
 • Art. 319: opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego
 • Art. 320: sprzedaż mienia w drodze przetargu lub aukcji
 • Art. 321: umowa sprzedaży - terminy i skutek niewykonania
 • Art. 322: uchylony
 • Art. 323: uchylony
 • Art. 324: pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa upadłego
 • Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
 • Art. 325: sprzedaż ruchomości
 • Art. 326: uchylony
 • Art. 327: zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu - zasady
 • Art. 328: skutki znajdowania się przedmiotu zastawu u syndyka
 • Art. 329: rozliczenie się zastawnika z syndykiem
 • Art. 330: korzystniejsza sprzedaż zastawu razem z przedsiębiorstwem
 • Art. 330a: pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność
 • Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
 • Art. 331: likwidacja wierzytelności upadłego
 • Art. 332: likwidacja praw majątkowych
 • Art. 333: likwidacja wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem rejestrowym lub finansowym
 • Art. 334: sprzedaż wierzytelności lub praw majątkowych upadłego
 • Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 335: składniki funduszy masy upadłości
 • Art. 336: przeznaczenie sum uzyskanych z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw
 • Art. 337: podział funduszów masy upadłości
 • Art. 338: zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem
 • Art. 339: podział sumy z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw
 • Art. 340: zasady zaspokajania wierzytelności osobistych zabezpieczonych
 • Art. 341: plan podziału a wierzytelność wierzyciela spadku
 • Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 342: kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości
 • Art. 342a: przyznanie upadłemu kwoty na czynsz najmu lokalu mieszkalnego
 • Art. 343: zaspokajanie należności pierwszej kategorii
 • Art. 344: zasady zaspokajania należności z funduszów masy upadłości
 • Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
 • Art. 345: zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem
 • Art. 346: zaspokojenie wierzytelności z tytułu alimentów, rent i wynagrodzeń za pracę
 • Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
 • Rozdział 1. Ustalenie planu podziału
 • Art. 347: plan podziału funduszów masy upadłości
 • Art. 348: sporządzenie przez syndyka oddzielnego planu podziału sum ze sprzedaży lub praw
 • Art. 349: zawiadomienie o możliwości przeglądania planu podziału
 • Art. 350: zarzuty przeciwko planowi podziału - rozpoznawanie
 • Art. 351: zatwierdzenie planu podziału
 • Rozdział 2. Wykonanie planu podziału
 • Art. 352: wykonanie planu podziału - termin
 • Art. 353: wykonanie planu podziału
 • Art. 354: przesłanki wejścia w prawa wierzyciela upadłego
 • Art. 355: zaspokajanie wierzytelności poręczyciela, gwaranta lub współdłużnika
 • Art. 356: zaspokajanie wierzytelności której zapłata zależy od warunku rozwiązującego lub zawieszającego
 • Art. 357: uchylony
 • Art. 358: przesłanki złożenia sum na zaspokojenie wierzyciela do depozytu sądowego
 • Art. 359: orzekanie w sprawach o złożeniu sumy do depozytu sądowego
 • Art. 360: wydawanie kwot z depozytu sądowego
 • Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki
 • Art. 361: przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego
 • Art. 362: doręczanie i obwieszczanie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego
 • Art. 363: skutek prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania upadłościowego
 • Art. 364: odzyskanie przez upadłego prawa zarządzania swoim majątkiem
 • Art. 365: oddanie na przechowanie ksiąg, korespondencji lub dokumentów upadłego
 • Art. 366: likwidacja majątku upadłego w przypadku nieodebrania go w terminie
 • Art. 367: umorzenie postępowania upadłościowego a inne postępowania
 • Art. 368: stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego
 • Art. 369: oddalenie wniosku o ustalenie planu spłat i umorzenie części zobowiązań
 • Art. 370: uchylony
 • Art. 370a: postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
 • Art. 370b: skarga kasacyjna od postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • Art. 370c: niedopuszczalność niektórych czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli
 • Art. 370d: zmiana planu spłaty wierzycieli
 • Art. 370e: uchylenie planu spłaty wierzycieli
 • Art. 370f: postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego
 • Art. 370ea: tryb rozpoznania spraw w przedmiocie planu spłaty wierzycieli
 • Art. 371: uchylenie postępowania upadłościowego
 • Art. 372: zmiany stosunków prawnych po umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego
 • Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Art. 373: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji
 • Art. 374: przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Art. 375: właściwość sądu upadłościowego
 • Art. 376: postępowanie w sprawach orzeczenia zakazu działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji
 • Art. 377: negatywne przesłanki orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 378: stosowanie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
 • Art. 379: katalog pojęć z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
 • Art. 380: uprawnienia i obowiązki wierzyciela zamieszkałego lub z siedzibą za granicą
 • Art. 381: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Tytuł II. Jurysdykcja krajowa
 • Art. 382: jurysdykcja sądów polskich w sprawach upadłościowych
 • Art. 383: wyłączenie umów o jurysdykcję
 • Art. 384: skutek ustanowienia przez sąd zagraniczny zarządcy zagranicznego
 • Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 385: uchylony
 • Art. 386: wniosek o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 387: uczestnicy postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 388: zawiadomienie uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu
 • Art. 389: obowiązki wnioskodawcy o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 390: uprawnienia sądu po otrzymaniu wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 391: uchylony
 • Art. 392: przesłanki uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 393: postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 393a: zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
 • Art. 394: zakres uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 395: zmiana lub uchylenie postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
 • Art. 396: postanowienie o zmianie orzeczenia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 397: skutki uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 398: uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego a postępowanie upadłościowe w Polsce
 • Art. 399: uchylony
 • Art. 400: uchylony
 • Art. 400a: właściwość sądu w sprawie postępowania po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 401: spis inwentarza i oszacowanie majątku upadłego przez zarządcę zagranicznego lub dłużnika
 • Art. 402: uprawnienia zarządcy zagranicznego po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • Art. 403: ocena skutków ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego w Polsce i zobowiązań w Polsce
 • Art. 404: zaspokojenie wierzycieli w zagranicznym postępowaniu upadłościowym
 • Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe
 • Art. 405: wtórne postępowanie upadłościowe w Polsce
 • Art. 406: skutki uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dla postępowań w Polsce
 • Art. 407: przesłanki wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
 • Art. 408: domniemanie niewypłacalności dłużnika
 • Art. 409: uchylenie lub zmiana zabezpieczeń we wtórnym postępowaniu upadłościowym
 • Art. 410: skutki wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
 • Art. 410a: głosowanie zgromadzenia wierzycieli nad uznaniem skuteczności zagranicznego układu
 • Art. 410b: umorzenie wtórnego postępowania upadłościowego
 • Art. 411: Jeżeli we wtórnym postępowaniu upadłościowym ma zostać zawarty układ, a w zagranicznym głównym postępowaniu upadłościowym ma nastąpić likwidacja majątku upadłego, układ może mieć wyłącznie charakter likwidacyjny.
 • Art. 412: przekazanie sum uzyskanych we wtórnym postępowaniu upadłościowym
 • Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
 • Art. 413: porozumiewanie się sądu i sędziego-komisarza z sądem i zarządcą zagranicznym
 • Art. 414: porozumiewanie się syndyka z sądem i zarządcą zagranicznym
 • Art. 415: współpraca z sądem zagranicznym
 • Art. 416: współpraca sądu i sędziego-komisarza z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym
 • Art. 417: kilka uznań zagranicznych postępowań upadłościowych przeciwko temu samemu upadłemu
 • Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe
 • Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
 • Art. 418: ogłoszenie upadłości zmarłego dłużnika
 • Art. 419: ustanowienie kuratora w postępowaniu wszczętym po śmierci dłużnika
 • Art. 420: uchylony
 • Art. 421: skład masy upadłości po zmarłym dłużniku
 • Art. 422: skutki ustanowienia wykonawcy testamentu, zapisów i poleceń na masę upadłości
 • Art. 423: stosowanie przepisów do czynności upadłego dokonanych na sześć miesięcy przed śmiercią
 • Art. 424: skutki związane z przyjęciem spadku a postępowanie upadłościowe
 • Art. 425: tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy
 • Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 425a: odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów
 • Art. 425b: cele postępowania upadłościowego wobec deweloperów
 • Art. 425c: katalog pojęć ustawy z zakresu postępowania upadłościowego wobec deweloperów
 • Art. 425d: wyłączenie stosowania przepisów ustawy wobec upadłego będącego emitentem obligacji
 • Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Art. 425e: prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka
 • Art. 425f: wyłączenie uprawnień syndyka do odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • Art. 425g: zgoda wierzyciela na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego
 • Art. 425h: zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka
 • Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie
 • Art. 425i: podział sum z likwidacji nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie
 • Art. 425j: zaspokojenie roszczeń nabywcy odstępującego od umowy deweloperskiej
 • Art. 425k: zaspokojenie roszczeń nabywcy powstałych z przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej
 • Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę
 • Art. 425l: sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie
 • Art. 425m: umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Dział V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie
 • Art. 425n: propozycje układowe nabywców w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez upadłego
 • Art. 425o: zakres propozycji układowych
 • Art. 425p: propozycje układowe przewidujące sposób restrukturyzacji
 • Art. 425q: głosowanie nabywców nad układem
 • Art. 425r: wstępne głosowanie nabywców nad propozycjami układowymi dotyczącymi restrukturyzacji
 • Art. 425s: uchwała nabywców w przedmiocie propozycji układowych dotyczących restrukturyzacji
 • Art. 425ja: zaspokojenie wierzytelności nabywcy wynikających z umowy deweloperskiej
 • Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 426: wniosek o ogłoszenie upadłości banku
 • Art. 427: wysłuchanie przed ogłoszeniem upadłości banku
 • Art. 428: uchylony
 • Art. 429: ustanowienie kuratora w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku
 • Art. 430: uchylony
 • Art. 431: uchylony
 • Art. 432: obowiązek przekazania sprawozdań do wiadomości KNF
 • Art. 433: skutki ogłoszenia upadłości banku
 • Art. 434: umowy ulegające rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości banku
 • Art. 434a: zgoda banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego
 • Art. 435: uchylony
 • Art. 436: propozycje układowe dotyczące upadłości banku
 • Art. 437: nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki
 • Art. 438: sprzedaż upadłego banku
 • Art. 439: sprzedaż części przedsiębiorstwa bankowego - skutki
 • Art. 440: kolejność zaspokojenia wierzytelności i należności od upadłego banku
 • Art. 441: zaspokojenie należności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi
 • Art. 441a: uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub propozycji układowych
 • Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych
 • Art. 442: elementy masy upadłości służącej zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych
 • Art. 442a: potrącenie wierzytelności wierzyciela upadłego banku hipotecznego
 • Art. 443: kurator dla posiadaczy listów zastawnych
 • Art. 444: zgłoszenie przez kuratora składników do masy upadłości
 • Art. 445: uprawnienia kuratora
 • Art. 445a: zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych
 • Art. 445b: likwidacja osobnej masy upadłości
 • Art. 446: terminy wymagalności zobowiązań upadłego banku hipotecznego wobec wierzycieli z listów zastawnych
 • Art. 446a: test równowagi pokrycia i test płynności
 • Art. 446b: zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych
 • Art. 446c: zaspokajanie roszczeń wierzycieli z listów zastawnych
 • Art. 446d: negatywny wynik testu równowagi pokrycia
 • Art. 447: uchylony
 • Art. 448: kolejność zaspokajania wierzytelności z osobnej masy upadłości
 • Art. 449: zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych z funduszów masy upadłości
 • Art. 450: listy zastawne emitowane przez upadłego
 • Art. 450a: postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych
 • Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 451: stosowanie przepisów działu
 • Art. 452: katalog pojęć działu
 • Art. 453: wyłączenie jurysdykcji sądów polskich
 • Art. 454: uznanie z mocy prawa orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania wobec instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych
 • Art. 455: skład masy upadłości banku krajowego i domu maklerskiego
 • Rozdział 2. Postępowanie
 • Art. 456: obowiązki sądu ogłaszającego upadłość podmiotu
 • Art. 457: wezwanie do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli zagranicznych
 • Art. 458: uprawnienia zagranicznych wierzycieli upadłościowych banku
 • Art. 459: obowiązki zarządcy zagranicznego
 • Art. 4591: obowiązki informacyjne syndyka
 • Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości
 • Art. 460: stosowanie prawa polskiego - zasady
 • Art. 461: ocena prawa właściwego w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 462: ogłoszenie upadłości a prawa wierzycieli ciążących na mieniu upadłego znajdującym się za granicą
 • Art. 463: sprzedaż a postępowanie upadłościowe
 • Art. 464: prawo podlegające wpisowi do ksiąg lub rejestrów a ocena prawa właściwego
 • Art. 465: prawo właściwe dla prawa odkupu
 • Art. 466: prawo właściwe do umów w ramach transakcji na rynku regulowanym
 • Art. 467: prawo właściwe dla czynności kompensowania
 • Art. 4671: ogłoszenie upadłości a potrącenie wierzytelności
 • Art. 468: prawo państwa położenie nieruchomości lub prowadzenie ksiąg jako prawo właściwe
 • Art. 469: nieważność i bezskuteczność czynności prawnej - zasady uznania
 • Art. 470: prawo właściwe dla postępowania toczącego się
 • Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 471: uprawnienie do zgłoszenia wniosku o upadłość zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
 • Art. 472: syndyk i jego obowiązki
 • Art. 473: ustanowienie kuratora - warunki
 • Art. 474: uprawnienia kuratora w postępowaniu o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
 • Art. 475: wyłączenie stosowania przepisów o zaliczce na koszty postępowania
 • Art. 476: przesłanki wygaśnięcia umów ubezpieczenia
 • Art. 477: osobna masa upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń
 • Art. 4771: osobna masa upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń
 • Art. 478: koszty i wierzytelności zaspokajane z osobnej masy upadłości zakładu ubezpieczeń
 • Art. 4781: kolejność zaspokajania z osobnej masy upadłości zakładu reasekuracji
 • Art. 479: skutek oddalenia wniosku o upadłość zakładu ubezpieczeń
 • Art. 480: głosowanie kuratora przy zawieraniu układu
 • Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów
 • Art. 481: odpowiednie stosowanie przepisów
 • Art. 482: katalog pojęć użytych w artykule
 • Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
 • Art. 483: stosowanie przepisów w razie upadłości emitentów obligacji
 • Art. 484: kurator dla reprezentowania spraw obligatariuszy
 • Art. 485: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do kuratora
 • Art. 486: uprawnienia kuratora reprezentującego obligariuszy
 • Art. 487: zgłoszenie sum przez kuratora do masy upadłości
 • Art. 488: osobna masa upadłości przedmiotu zabezpieczenia praw z obligacji
 • Art. 489: kolejność zaspokajania z osobnej masy upadłości
 • Art. 490: skutek niewystarczającej odrębnej masy upadłości na zaspokojenie obligatariuszy
 • Art. 491: obligacje emitowane przez upadłego
 • Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Art. 4911: zakres podmiotowy przepisów tytułu
 • Art. 4912: odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu upadłościowym
 • Art. 4913: skład sądu upadłościowego
 • Art. 4914: (uchylony)
 • Art. 4915: postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 4916: doręczenie postanowienia i zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 4916a: pouczenie wierzycieli i małżonka dłużnika w zawiadomieniu o ogłoszeniu upadłości
 • Art. 4917: koszty postępowania upadłościowego
 • Art. 4918: czynności syndyka po ogłoszeniu upadłości
 • Art. 4919: wynagrodzenie syndyka
 • Art. 49110: umorzenie postępowania upadłościowego
 • Art. 49111: (uchylony)
 • Art. 49111a: wybór sposobu likwidacji masy upadłości
 • Art. 49112: upoważnienie upadłego do sprzedaży ruchomości
 • Art. 49112a: skarga na czynności syndyka
 • Art. 49113: (uchylony)
 • Art. 49114: plan spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego
 • Art. 49114a: postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu albo warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49115: postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49116: umorzenie lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia spłaty wierzycieli
 • Art. 49117: skarga kasacyjna od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49118: ograniczenie upadłego w czynnościach prawnych
 • Art. 49119: zmiana lub uchylenie planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49120: uchylenie planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49120a: tryb rozstrzygania w sprawach planu spłaty wierzycieli
 • Art. 49121: postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego
 • Art. 49122: zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu
 • Art. 49123: zawarcie układu
 • Art. 49124: akta prowadzone przez syndyka
 • Tytuł VI. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 • Art. 49125: wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49126: zaliczka na wydatki postępowania w sprawie o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49127: postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49128: zawiadomienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49129: zaliczka na pokrycie kosztów postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49130: czynności nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49131: ustalanie terminu zgromadzenia wierzycieli
 • Art. 49132: zgromadzenie wierzycieli
 • Art. 49133: okres trwania układu
 • Art. 49134: wykonywanie układu przez dłużnika
 • Art. 49135: wynagrodzenie nadzorcy sądowego
 • Art. 49136: umorzenie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • Art. 49137: akta prowadzone przez nadzorcę sądowego
 • Art. 49138: odesłanie do przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne dotyczących przyspieszonego postępowania układowego
 • Część czwarta. (Uchylona)
 • Art. 492: uchylony
 • Art. 493: uchylony
 • Art. 494: uchylony
 • Art. 495: uchylony
 • Art. 496: uchylony
 • Art. 497: uchylony
 • Art. 498: uchylony
 • Art. 499: uchylony
 • Art. 500: uchylony
 • Art. 501: uchylony
 • Art. 502: uchylony
 • Art. 503: uchylony
 • Art. 504: uchylony
 • Art. 505: uchylony
 • Art. 506: uchylony
 • Art. 507: uchylony
 • Art. 508: uchylony
 • Art. 509: uchylony
 • Art. 510: uchylony
 • Art. 511: uchylony
 • Art. 512: uchylony
 • Art. 513: uchylony
 • Art. 514: uchylony
 • Art. 515: uchylony
 • Art. 516: uchylony
 • Art. 517: uchylony
 • Art. 518: stosowanie przepisów o skutku układu
 • Art. 519: uchylony
 • Art. 520: uchylony
 • Art. 521: uchylony
 • Część piąta. Przepisy karne
 • Art. 522: odpowiedzialność karna dłużnika lub jego reprezentanta za podanie nieprawdziwych informacji
 • Art. 523: odpowiedzialność karna upadłego lub jego reprezentanta za niewydanie syndykowi majątku lub dokumentów
 • Art. 524: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 525: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 526: zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 • Art. 527: zmiana ustawy o rachunkowości
 • Art. 528: zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • Art. 529: zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Art. 530: zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Art. 531: zmiana ustawy - Prawo bankowe
 • Art. 532: zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Art. 533: zmiana ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Art. 534: zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Art. 535: zmiana ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
 • Art. 536: przepis przejściowy
 • Art. 537: przepis przejściowy
 • Art. 538: przepis przejściowy
 • Art. 539: przepis przejściowy
 • Art. 540: przepis przejściowy
 • Art. 541: przepis przejściowy
 • Art. 542: przepis przejściowy
 • Art. 543: przepis przejściowy
 • Art. 544: przepis przejściowy
 • Art. 545: utrata mocy rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Art. 546: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.