Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 09:07:19
 • Rozmiar: 229 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Sądy powszechne
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: rodzaje sądów powszechnych i ich zadania
 • Art. 2: zadania wykonywane przez sędziów, asesorów i referendarzy
 • Art. 3: organy samorządu sędziowskiego
 • Art. 4: udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
 • Art. 5: język urzędowy przed sądami i prawo do tłumacza
 • Art. 6: ograniczenie w zatrudnieniu z uwagi na pokrewieństwo lub powinowactwo
 • Art. 7: nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania
 • Art. 8: działalność administracyjna sądów
 • Art. 9: nadzór administracyjny nad działalnością sądów
 • Art. 9a: nadzór na działalnością administracyjną sądów
 • Art. 9b: ograniczenie w nadzorze administracyjnego nad sądami
 • Art. 9c: zasięgnięcie opinii kolegium albo zgromadzenia ogólnego bez wskazania terminu jej wydania
 • Art. 9d: sprawy wyłączone z obrad kolegium i samorządu sędziowskiego
 • Art. 9aa: powierzenie sekretarzowi stanu uprawnień Ministra Sprawiedliwości
 • Rozdział 2. Organizacja sądów
 • Art. 10: obszary właściwości miejscowej sądów
 • Art. 10a: zakres spraw rozpoznawanych przez sądy gospodarcze
 • Art. 11: przewodniczący wydziałów
 • Art. 12: wydziały sądu rejonowego
 • Art. 13: uchylony
 • Art. 14: uchylony
 • Art. 15: uchylony
 • Art. 16: wydziały sądu okręgowego
 • Art. 16a: koordynator do spraw mediacji
 • Art. 16b: koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych
 • Art. 16c: tworzenie i znoszenie punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych
 • Art. 16d: koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
 • Art. 17: uchylony
 • Art. 18: wydziały sądu apelacyjnego
 • Art. 18a: inne wydziały w sądach
 • Art. 18b: wydziały i ośrodki zamiejscowe sądów
 • Art. 19: tworzenie i znoszenie wydziałów oraz ośrodków zamiejscowych sądów
 • Art. 20: uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie organizacji sądów
 • Art. 20a: przydział nowych stanowisk sędziowskich i asesorskich
 • Rozdział 3. Organy sądów
 • Art. 21: organy sądów
 • Art. 21a: powołanie dyrektora sądu
 • Art. 22: zadania prezesa sądu
 • Art. 22a: ustalanie podziału czynności w sądzie
 • Art. 22b: wiceprezesi sądów
 • Art. 23: tryb powoływania prezesa sądu apelacyjnego
 • Art. 24: tryb powoływania prezesa sądu okręgowego
 • Art. 25: tryb powoływania prezesa sądu rejonowego
 • Art. 25a: utracił moc
 • Art. 26: kadencje prezesów i wiceprezesów sądów
 • Art. 27: tryb odwołania prezesa i wiceprezesa sądu
 • Art. 28: kolegium sądu apelacyjnego
 • Art. 29: zadania kolegium sądu apelacyjnego
 • Art. 30: kolegium sądu okręgowego
 • Art. 31: zadania kolegium sądu okręgowego
 • Art. 31a: zadania dyrektora sądu
 • Art. 32: powoływanie dyrektora i zastępcy dyrektora sądu
 • Art. 32a: wymogi wobec kandydata na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora sądu
 • Art. 32b: uchylony
 • Art. 32c: wynagrodzenie dyrektora sądu i jego zastępcy
 • Art. 32d: zakaz przynależności do partii politycznych i pełnienia funkcji publicznych
 • Rozdział 4. Samorząd sędziowski
 • Art. 33: zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego
 • Art. 34: zadania zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego
 • Art. 35: skład i uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego
 • Art. 36: zadania zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego
 • Art. 36a: zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego
 • Rozdział 5. Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej
 • Art. 37: wewnętrzny nadzór administracyjny
 • Art. 37a: wewnętrzny nadzór administracyjny sprawowany przez prezesów sądów
 • Art. 37b: czynności nadzorcze prezesów sądów
 • Art. 37c: wizytacje wydziałów
 • Art. 37d: tryb powoływania sędziego wizytatora
 • Art. 37e: uprawnienia nadzorcze prezesów sądów
 • Art. 37f: zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów
 • Art. 37g: zewnętrzny nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości
 • Art. 37h: informacja roczna prezesa sądu apelacyjnego
 • Art. 37i: rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru administracyjnego
 • Art. 37ga: zwrócenie prezesowi sądu apelacyjnego uwagi na piśmie
 • Art. 38: uchylony
 • Art. 39: uchylony
 • Art. 40: wytykanie uchybień sądowi pierwszej instancji przez sąd odwoławczy
 • Art. 41: rozporządzenie w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych
 • Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
 • Art. 41a: terminy rozpoznawania skarg i wniosków
 • Art. 41b: właściwość organów w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków
 • Art. 41c: przekazanie skargi do rozpatrzenia właściwym organom
 • Art. 41d: przekazanie skargi rzecznikowi dyscyplinarnemu
 • Art. 41e: rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Rozdział 6. Ogólne przepisy o czynnościach sądów
 • Art. 42: zasada jawności postępowania
 • Art. 42a: niedopuszczalne działania sądów lub organów sądów
 • Art. 43: przesłanki pełnienia przez sąd czynności poza swoją siedzibą
 • Art. 44: pomoc prawna
 • Art. 45: zastąpienie sędziego lub asesora sądowego w czynnościach
 • Art. 46: skład sądu
 • Art. 47: przydział do sprawy dodatkowego sędziego lub asesora
 • Art. 47a: przydział spraw sędziom i asesorom sądowym
 • Art. 47b: zmiana składu sądu
 • Art. 47c: sprawdzenie danych osobowych osób obecnych w miejscu czynności sądowej
 • Art. 48: uprawnienia sędziego przewodniczącego składowi sądu
 • Art. 49: kara porządkowa grzywny i kara pozbawienia wolności dla osób biorących udział w sprawie
 • Art. 50: wykonanie postanowienia o ukaraniu karą porządkową
 • Art. 51: wyłączenie stosowania zarządzeń porządkowych i kar porządkowych
 • Art. 51a: stosowanie przez sąd właściwego prawa obcego
 • Art. 51b: informacja w sprawie istnienia przywileju lub immunitetu wynikającego z prawa międzynarodowego
 • Art. 52: uprawnienia sędziego dokonującego czynności sądowej jednoosobowo
 • Art. 52a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 • Art. 53: tworzenie i przechowywanie akt sprawy
 • Art. 53a: moc dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
 • Art. 53b: weryfikacja za pośrednictwem systemu teleinformatycznego statusu profesjonalnych uczestników postępowania
 • Art. 53c: uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do żądania akt sprawy
 • Art. 53d: rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym do wnoszenia pism w postępowaniu sądowym
 • Art. 53e: doręczanie pism sądowych drogą elektroniczną
 • Art. 54: środki bezpieczeństwa w budynkach sądów
 • Dział II. Sędziowie i asesorzy sądowi
 • Rozdział 1. Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim
 • Art. 55: tryb powoływania i zakres orzekania sędziów
 • Art. 56: uchylony
 • Art. 57: zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie
 • Art. 57a: wykaz rozpoznawanych, prowadzonych lub nadzorowanych spraw przez kandydata na stanowisko sędziowskie
 • Art. 57b: ocena kwalifikacji kandydata na sędziego zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego
 • Art. 57c: uchylony
 • Art. 57d: uchylony
 • Art. 57e: ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora
 • Art. 57f: ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej
 • Art. 57g: ocena kwalifikacji kandydata z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Art. 57h: ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii
 • Art. 57i: ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
 • Art. 57aa: zamieszczanie w systemie teleinformatycznym dokumentów dołączanych do karty zgłoszenia
 • Art. 57ab: zgłaszanie kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego i sądu okręgowego
 • Art. 57ac: braki formalne zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego
 • Art. 57ad: cofnięcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie
 • Art. 57ae: zawiadomienie o zgłoszeniu kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
 • Art. 57af: przechowywanie dokumentów z postępowania w sprawie powołania na stanowisko sędziego
 • Art. 57ag: delegacja ustawowa
 • Art. 57ah: ocena kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziego
 • Art. 58: zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie więcej niż jednej kandydatury
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: rozpatrywanie przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziów
 • Art. 61: wymogi wobec kandydata na stanowisko sędziego sądu rejonowego
 • Art. 62: wymiar czasu pracy powołanego na stanowisko sędziego profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Art. 63: wymogi wobec kandydata na stanowisko sędziego sądu okręgowego
 • Art. 63a: uchylony
 • Art. 64: wymogi wobec kandydata na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego
 • Art. 64a: uchylony
 • Rozdział 1a. Status sędziego
 • Art. 65: nawiązanie stosunku służbowego sędziego
 • Art. 65a: uchylony
 • Art. 65b: uchylony
 • Art. 66: ślubowanie sędziego
 • Art. 67: wykazy służbowe sędziów
 • Art. 68: rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego z mocy prawa
 • Art. 69: przejście sędziego w stan spoczynku
 • Art. 70: przeniesienie sędziego w stan spoczynku na wniosek
 • Art. 71: przeniesienie sędziego w stan spoczynku
 • Art. 72: zawiadomienie sędziego o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego oraz o przejściu w stan spoczynku
 • Art. 73: decyzje w sprawach przeniesienia sędziego w stan spoczynku
 • Art. 74: prawo sędziego przeniesionego w stan spoczynku do powrotu na stanowisko lub otrzymania stanowiska równorzędnego
 • Art. 75: przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe
 • Art. 75a: prawo do wykorzystania urlopu zamiast ekwiwalentu
 • Art. 75b: obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim, wniosek sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe
 • Art. 76: zwrot kosztów przeniesienia sędziego
 • Art. 77: delegowanie sędziego
 • Art. 77a: należności przysługujące sędziemu delegowanemu
 • Art. 78: powierzanie obowiązków sędziemu delegowanemu
 • Art. 78a: wynagrodzenie, dodatki i uprawnienia odszkodowawcze sędziego delegowanego
 • Art. 79: ujemne przesłanki uchylenia się sędziego od wykonywania poleceń
 • Art. 80: immunitet sędziowski
 • Art. 80a: utracił moc
 • Art. 80b: utracił moc
 • Art. 80c: utracił moc
 • Art. 80d: utracił moc
 • Art. 81: odpowiedzialność sędziego za wykroczenia
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki sędziów
 • Art. 82: obowiązki sędziego w zakresie postępowania
 • Art. 82a: obowiązek podnoszenia przez sędziego kwalifikacji zawodowych
 • Art. 82b: obowiązek sprawowania patronatu nad przebiegiem praktyk aplikantów
 • Art. 82c: obowiązek wykonywania powierzonych obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
 • Art. 83: czas pracy sędziego
 • Art. 83a: zmniejszenie przydziału spraw
 • Art. 84: strój urzędowy sędziego
 • Art. 85: obowiązek zachowania tajemnicy przez sędziego
 • Art. 86: ograniczenie działalności pozazawodowej sędziego
 • Art. 87: oświadczenie sędziego o jego stanie majątkowym
 • Art. 88: rozporządzenie w sprawie formularza oświadczenia sędziego o stanie majątkowym
 • Art. 88a: obowiązek złożenia pisemnych oświadczeń
 • Art. 88b: ogłaszanie informacji o powołaniach sędziów
 • Art. 89: obowiązek zachowania przez sędziego drogi służbowej
 • Art. 90: obowiązek zawiadomienia o toczącej sprawie sądowej się z udziałem sędziego
 • Art. 91: wynagrodzenie sędziów
 • Art. 91a: stawki wynagrodzenia sędziów
 • Art. 92: urlop dodatkowy i gratyfikacja jubileuszowa
 • Art. 93: urlop dla poratowania zdrowia sędziego
 • Art. 94: wynagrodzenie sędziego w okresie choroby
 • Art. 94a: jednorazowe odszkodowanie dla sędziego lub jego rodziny
 • Art. 94b: orzeczenie w sprawie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sędziego
 • Art. 94c: kontrola prawidłowości wykorzystywania przez sędziego zwolnienia lekarskiego
 • Art. 94d: skierowanie sędziego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS
 • Art. 94e: lista lekarzy orzeczników ZUS
 • Art. 94f: wynagrodzenie sędziego w okresie urlopu rehabilitacyjnego
 • Art. 94g: niepoddanie się przez sędziego badaniu lekarza orzecznika ZUS
 • Art. 95: miejsce zamieszkania sędziego
 • Art. 96: pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziego
 • Art. 97: powołanie sędziego do niezawodowej służby wojskowej
 • Art. 98: kampania wyborcza sędziego i obowiązek zrzeczenia się urzędu
 • Art. 99: prawo do używania tytułu przez sędziego w stanie spoczynku
 • Art. 100: uposażenie i inne uprawnienia sędziego przechodzącego lub przeniesionego w stan spoczynku
 • Art. 101: odprawa pośmiertna
 • Art. 102: uposażenie rodzinne
 • Art. 103: rozporządzenie w sprawie uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin
 • Art. 104: odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku, skazanie za przestępstwo
 • Art. 105: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do sędziów w stanie spoczynku pełniących funkcję wizytatora
 • Art. 106: utrata przez sędziego uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia
 • Rozdział 2a. (uchylony)
 • Art. 106a: uchylony
 • Art. 106b: uchylony
 • Art. 106c: uchylony
 • Art. 106d: uchylony
 • Art. 106e: uchylony
 • Art. 106f: uchylony
 • Art. 106g: uchylony
 • Rozdział 2b. Asesorzy sądowi
 • Art. 106h: wymogi wobec kandydata na stanowisko asesora
 • Art. 106i: mianowanie na stanowisko asesora sądowego
 • Art. 106j: ograniczenia pozazawodowej działalności asesora
 • Art. 106k: stosunek służbowy asesora
 • Art. 106l: przeniesienie asesora na inne miejsce służbowe
 • Art. 106m: uprawnienia asesora przeniesionego na inne miejsce służbowe
 • Art. 106n: uchylony
 • Art. 106o: uchylony
 • Art. 106p: uchylony
 • Art. 106q: uchylony
 • Art. 106r: uchylony
 • Art. 106s: uchylony
 • Art. 106t: uchylony
 • Art. 106u: uchylony
 • Art. 106v: uchylony
 • Art. 106w: uchylony
 • Art. 106x: uchylony
 • Art. 106y: wynagrodzenie asesora
 • Art. 106z: urlop dla poratowania zdrowia asesora
 • Art. 106xa: wniosek asesora o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego
 • Art. 106za: strój urzędowy i legitymacja służbowa asesora
 • Art. 106zb: uchylony
 • Art. 106zc: niedopuszczalność odmowy wykonania polecenia
 • Art. 106zd: immunitet asesora
 • Art. 106ze: odpowiedzialność asesora za wykroczenia
 • Art. 106zf: obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Art. 106zg: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do asesorów sądowych
 • Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych
 • Art. 107: odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego
 • Art. 107a: odpowiedzialność dyscyplinarna asesora sądowego
 • Art. 108: przedawnienie dyscyplinarne
 • Art. 109: kary dyscyplinarne
 • Art. 109a: podanie wyroku skazującego sądu dyscyplinarnego do wiadomości publicznej
 • Art. 109b: obwieszczenie o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z urzędu
 • Art. 110: sądy dyscyplinarne w sprawach dyscyplinarnych sędziów
 • Art. 110a: powierzenie obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
 • Art. 110b: prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
 • Art. 110c: rozporządzenie w sprawie liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych
 • Art. 111: wyznaczanie składu sądu dyscyplinarnego
 • Art. 112: Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
 • Art. 112a: wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej
 • Art. 112b: powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości
 • Art. 112c: wgląd Prezesa Sądu Najwyższego w czynności sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji
 • Art. 112d: ustawowe pojęcie rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 113: obrońca obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 113a: uchylony
 • Art. 113b: odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Art. 114: czynności wyjaśniające w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 114a: kara pieniężna za niestawiennictwo świadka na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 115: tryb rozpoznawania sprawy przez sąd dyscyplinarny
 • Art. 115a: niestawiennictwo obwinionego na rozprawie lub posiedzeniu
 • Art. 115b: wyrok nakazowy sądu dyscyplinarnego
 • Art. 115c: wykorzystywanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów z postępowania karnego
 • Art. 116: zasada jawności postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 117: ujawnienie w toku rozprawy innego przewinienia
 • Art. 118: rozwiązanie lub wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w toku postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 119: przewinienie zawierające znamiona przestępstwa
 • Art. 120: prawomocne zakończenie postępowania karnego przeciwko sędziemu
 • Art. 121: odwołanie od orzeczeń sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji
 • Art. 122: odwołanie od wyroku sądu dyscyplinarnego drugiej instancji
 • Art. 123: wykonanie wyroku sądu dyscyplinarnego
 • Art. 124: dołączanie i usuwanie z akt osobowych obwinionego skazującego wyroku sądu dyscyplinarnego
 • Art. 125: podmioty uprawnione do występowania o wznowienia postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 126: przesłanki wznowienia postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 127: sporządzanie i doręczanie uzasadnień rozstrzygnięć w toku postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 128: odesłanie do przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 • Art. 129: zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych przez sąd dyscyplinarny
 • Art. 130: przesłanki zastosowania natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego
 • Art. 131: uchwały sądu dyscyplinarnego w sprawach zażaleń
 • Art. 132: ustanie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych
 • Art. 132a: uprawnienia pracownicze sędziego w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych
 • Art. 133: ponoszenie kosztów postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 133a: kara łączna za przewinienia dyscyplinarne
 • Dział III. Uchylony
 • Art. 134: uchylony
 • Art. 135: uchylony
 • Art. 136: uchylony
 • Art. 137: uchylony
 • Art. 138: uchylony
 • Art. 139: uchylony
 • Art. 140: uchylony
 • Art. 141: uchylony
 • Art. 142: uchylony
 • Art. 143: uchylony
 • Art. 144: uchylony
 • Art. 145: uchylony
 • Art. 145a: uchylony
 • Art. 146: uchylony
 • Art. 146a: uchylony
 • Dział IV. Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 147: kategorie zawodowe zatrudnionych w sądzie
 • Art. 148: organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Rozdział 2. Referendarze sądowi
 • Art. 149: wymogi wobec kandydata na stanowisko referendarza sądowego
 • Art. 149a: konkurs na stanowisko referendarza
 • Art. 150: mianowanie na stanowisko referendarza sądowego
 • Art. 151: niezależność referendarza sądowego, zebranie referendarzy okręgu
 • Art. 151a: status pracowniczy referendarza sądowego
 • Art. 151b: wynagrodzenie i czas pracy referendarza
 • Art. 151c: uchylony
 • Art. 152: odpowiedzialność dyscyplinarna referendarza i katalog kar
 • Art. 153: uchylony
 • Art. 153a: uchylony
 • Art. 153b: przydzielanie sądom nowych stanowisk referendarza
 • Rozdział 3. Kuratorzy sądowi
 • Art. 154: kuratorzy sądowi
 • Rozdział 4. Asystenci sędziów
 • Art. 155: asystent sędziego
 • Art. 155a: konkurs na stanowisko asystenta sędziego
 • Art. 155b: uchylony
 • Art. 155c: uchylony
 • Art. 155d: przydzielanie sądom nowych stanowisk asystenta sędziego
 • Art. 155e: delegowanie asystenta sędziego
 • Art. 155ca: staż asystencki
 • Art. 155cb: okres trwania i cel stażu asystenckiego
 • Rozdział 5. Urzędnicy i inni pracownicy sądowi
 • Art. 156: urzędnicy i pracownicy sądowi
 • Rozdział 6. Biegli
 • Art. 157: biegli sądowi
 • Rozdział 6a. Stali mediatorzy
 • Art. 157a: wymogi wobec stałego mediatora
 • Art. 157b: wpis na listę stałych mediatorów
 • Art. 157c: skreślenie z listy stałych mediatorów
 • Art. 157d: lista stałych mediatorów
 • Art. 157e: udostępnianie listy stałych mediatorów
 • Art. 157f: rozporządzenie w sprawie listy stałych mediatorów
 • Rozdział 7. Ławnicy
 • Art. 158: wymogi wobec kandydata na ławnika
 • Art. 159: negatywne przesłanki wyboru na ławnika
 • Art. 160: wybory ławników
 • Art. 161: liczba wybieranych ławników
 • Art. 162: zgłaszanie kandydatów na ławników
 • Art. 163: terminy wyborów ławników
 • Art. 164: zawiadomienie o wyborze, ślubowanie i wpisanie na listę ławników
 • Art. 165: kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych
 • Art. 166: wygaśnięcie mandatu i odwołanie ławnika
 • Art. 167: negatywne przesłanki powoływania ławnika do pełnienia obowiązków
 • Art. 168: uzupełnienie listy ławników
 • Art. 169: niezawisłość ławników i obowiązek zachowania tajemnicy
 • Art. 170: wyznaczanie ławników do udziału w rozprawach
 • Art. 171: ławnik dodatkowy
 • Art. 172: uprawnienia pracownicze ławnika i rekompensata pieniężna
 • Art. 173: diety ławników
 • Art. 174: decyzja w sprawie przyznawania należności ławnikom
 • Art. 175: rada ławnicza
 • Dział IVa. Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz informatyzacja sądownictwa powszechnego
 • Art. 175a: administratorzy danych osobowych sędziów i pracowników sądów
 • Art. 175b: roczna informacja o przetwarzanych danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych
 • Art. 175c: przetwarzanie danych osobowych uzyskanych z systemu informatycznego
 • Art. 175d: funkcja koordynująca Ministra Sprawiedliwości
 • Art. 175e: koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego
 • Art. 175f: przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień do praw autorskich z programu komputerowego
 • Art. 175g: wynagrodzenie z tytułu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
 • Art. 175da: administratorzy danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Art. 175db: administratorzy danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych
 • Art. 175dc: wyłączenie stosowania niektórych przepisów do przetwarzania danych
 • Art. 175dd: nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy
 • Dział V. Finansowanie działalności sądów powszechnych
 • Rozdział 1. Budżet sądownictwa
 • Art. 176: dochody i wydatki sadów powszechnych w budżecie państwa
 • Art. 177: dysponowanie budżetem sądów powszechnych
 • Art. 177a: uchylony
 • Art. 178: tryb opracowywania planów finansowych dla sądów
 • Rozdział 2. Gospodarka finansowa sądów
 • Art. 179: podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu
 • Art. 179a: powierzanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądów
 • Art. 179b: pobieranie opłat oraz innych kosztów i należności sądowych wnoszonych za pomocą sądowych systemów teleinformatycznych
 • Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 180: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 181: zmiana ustawy - Prawo o adwokaturze
 • Art. 182: zmiana ustawy o radcach prawnych
 • Art. 183: zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym
 • Art. 184: zmiana ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Art. 185: zmiana ustawy o prokuraturze
 • Art. 186: zmiana ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Art. 187: zmiana ustawy - Prawo o notariacie
 • Art. 188: zmiana ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • Art. 189: zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Art. 190: zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
 • Art. 191: zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Art. 192: zmiana ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Art. 193: zmiana ustawy o finansach publicznych
 • Art. 194: zmiana ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej
 • Art. 195: zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
 • Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 196: przepis przejściowy
 • Art. 197: przepis przejściowy
 • Art. 198: przepis przejściowy
 • Art. 199: przepis przejściowy
 • Art. 200: przepis przejściowy
 • Art. 201: przepis przejściowy
 • Art. 202: przepis przejściowy
 • Art. 203: przepis przejściowy
 • Art. 204: przepis przejściowy
 • Art. 205: przepis przejściowy
 • Art. 205a: przepis przejściowy
 • Art. 206: przepis przejściowy
 • Art. 207: przepis przejściowy
 • Art. 208: przepis przejściowy
 • Art. 209: przepis przejściowy
 • Art. 210: przepis przejściowy
 • Art. 211: utrata mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Art. 212: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.