Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-13
 • Czas trwania: 04:10:18
 • Rozmiar: 101 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: objaśnienie pojęć
 • Art. 3: osnowy geodezyjne
 • Art. 4: bazy danych i opracowania kartograficzne
 • Art. 5: krajowy system informacji o terenie
 • Art. 5a: prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
 • Art. 5b: żądanie ograniczenia przetwarzania danych
 • Rozdział 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna
 • Art. 6: Główny Geodeta Kraju
 • Art. 6a: organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Kraju
 • Art. 6b: powoływanie Głównego Geodety Kraju, wymogi na stanowisko, nabór
 • Art. 6c: wymogi na inne stanowiska
 • Art. 7: zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Art. 7a: zadania Głównego Geodety Kraju
 • Art. 7b: zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 • Art. 7c: kompetencje marszałka województwa
 • Art. 7d: zadania starosty
 • Art. 7e: współpraca Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 • Art. 8: organy przy Głównym Geodecie Kraju
 • Art. 9: kontrola działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Art. 9a: rozporządzenie w sprawie opracowań tematycznych i specjalnych
 • Art. 10: rozporządzenia w sprawie terenów zamkniętych
 • Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Art. 11: wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych
 • Art. 12: zgłoszenie prac geodezyjnych
 • Art. 12a: zakończenie prac geodezyjnych
 • Art. 12b: weryfikacja przekazanych zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych
 • Art. 12c: wyłączenie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazania ich wyników
 • Art. 12d: rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń, zawiadomienia i protokołu weryfikacji
 • Art. 12ca: wyłączenie stosowania do aktualizacji baz danych niektórych przepisów ustawy
 • Art. 13: uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne
 • Art. 14: obowiązki władającego nieruchomością
 • Art. 15: ochrona znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych
 • Art. 16: naprawianie szkód wyrządzonych pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
 • Art. 17: umieszczanie na mapach terytoriów spornych
 • Art. 18: uchylony
 • Art. 19: delegacja ustawowa
 • Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków
 • Art. 20: dane w ewidencji gruntów i budynków
 • Art. 21: wykorzystywanie do planowania danych z ewidencji gruntów i budynków
 • Art. 22: zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Art. 23: przekazywanie dokumentów o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Art. 24: aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów
 • Art. 24a: modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Art. 24b: zintegrowany system informacji o nieruchomościach
 • Art. 25: krajowe i terenowe zestawienia zbiorcze danych
 • Art. 26: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów
 • Rozdział 5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • Art. 27: geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • Art. 28: powiatowa baza GESUT
 • Art. 28a: krajowa baza GESUT
 • Art. 28b: narady koordynacyjne
 • Art. 28c: adnotacja o naradzie koordynacyjnej na dokumentacji projektowej
 • Art. 28d: wyłączenie niektórych obowiązków w zakresie projektowania sieci uzbrojenia terenu
 • Art. 28e: obowiązki władających sieciami uzbrojenia terenu
 • Art. 28f: wyłączenie danych z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • Art. 28g: przekazanie zbiorów danych dotyczących wewnętrznych sieci technologicznych
 • Art. 28ba: narada koordynacyjna
 • Art. 28bb: doręczanie zawiadomień o naradzie koordynacyjnej
 • Rozdział 6. Rozgraniczanie nieruchomości
 • Art. 29: rozgraniczenia nieruchomości
 • Art. 30: postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości
 • Art. 31: ustalanie przebiegu granic
 • Art. 32: wezwanie do stawienia się na gruncie
 • Art. 33: decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości
 • Art. 34: spór co do przebiegu linii granicznych
 • Art. 35: postępowanie w sprawie o scalenie gruntów
 • Art. 36: właściwość sądu w sprawach o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości
 • Art. 37: wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości
 • Art. 38: obowiązek ochrony znaków granicznych
 • Art. 39: wznowienie znaków granicznych
 • Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Art. 40: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Art. 40a: udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Art. 40b: opłaty pobierane przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Art. 40c: wykorzystywanie udostępnionych materiałów zasobu
 • Art. 40d: opłata za udostępnianie materiałów zasobu
 • Art. 40e: Dokument Obliczenia Opłaty
 • Art. 40f: odwołanie od decyzji w sprawie opłaty za udostępnianie materiałów zasobu
 • Art. 40g: delegacja ustawowa
 • Art. 40h: uchylony
 • Art. 40i: uchylony
 • Art. 40j: waloryzacja stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu
 • Art. 40k: odesłanie do przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Art. 41: Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 • Art. 41a: uchylony
 • Art. 41b: dochody własne budżetu samorządu województwa i powiatu
 • Rozdział 8. Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Art. 42: wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Art. 43: zakresy nadawanych uprawnień zawodowych
 • Art. 44: warunki otrzymania uprawnień zawodowych
 • Art. 44a: inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych
 • Art. 44b: praktyka zawodowa
 • Art. 45: nadawanie uprawnień zawodowych
 • Art. 45a: postępowanie kwalifikacyjne
 • Art. 45b: komisja kwalifikacyjna
 • Art. 45c: wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Art. 45d: opłata za postępowanie kwalifikacyjne
 • Art. 45e: czas trwania postępowania kwalifikacyjnego
 • Art. 45f: zakończenie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych
 • Art. 45g: centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe
 • Art. 45h: rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych
 • Art. 46: przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Art. 46a: kary dyscyplinarne
 • Art. 46b: wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 46c: przedawnienie w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 46d: powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 46e: zadania rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 46f: rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi
 • Art. 46g: komisje dyscyplinarne
 • Art. 46h: powoływanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
 • Art. 46i: powoływanie członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
 • Art. 46j: orzekanie w komisjach dyscyplinarnych
 • Art. 46k: wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego lub członka komisji dyscyplinarnej od udziału w sprawie
 • Art. 46l: uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 46m: tryb postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 46n: odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
 • Art. 46o: postępowanie przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną
 • Art. 46p: odwołanie od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
 • Art. 46r: zatarcie kary dyscyplinarnej
 • Art. 46s: przesłanie orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną
 • Art. 46t: wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe
 • Art. 46u: koszty postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 46w: postępowanie przed komisjami dyscyplinarnymi
 • Art. 47: obowiązek posiadania uprawnień zawodowych
 • Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • Art. 47a: zadania gminy
 • Art. 47b: numer porządkowy nieruchomości
 • Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne
 • Art. 48: przepisy karne
 • Art. 48a: kary pieniężne
 • Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 49: przepisy przejściowe
 • Art. 50: przepisy przejściowe
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: przepisy przejściowe
 • Art. 53: przepisy przejściowe
 • Art. 53a: przepisy przejściowe
 • Art. 53b: przepisy przejściowe
 • Art. 54: przepisy przejściowe
 • Art. 55: zmiana ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 • Art. 56: zmiana ustawy o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej
 • Art. 57: zmiana ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • Art. 58: utrata mocy dekretów
 • Art. 59: obowiązywanie dotychczasowych przepisów
 • Art. 60: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.