Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo budowlane

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-13
 • Czas trwania: 07:31:59
 • Rozmiar: 155 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: wyłączenie stosowania ustawy
 • Art. 3: katalog pojęć ustawowych
 • Art. 4: prawo zabudowy nieruchomości gruntowej
 • Art. 5: wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 5a: obwieszczenie w postępowaniu dotyczącym obiektu liniowego
 • Art. 6: zagospodarowania działek i terenów budowy obiektów budowlanych
 • Art. 7: przepisy techniczno-budowlane
 • Art. 8: rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków dla niektórych budynków
 • Art. 9: warunki i tryb odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych
 • Art. 10: dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych
 • Art. 10a: uchylony
 • Art. 11: rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
 • Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Art. 12: samodzielna funkcja techniczna
 • Art. 12a: kwalifikacje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne
 • Art. 12b: uchylony
 • Art. 12c: uchylony
 • Art. 13: uprawnienia budowlane
 • Art. 14: specjalności uprawnień budowlanych
 • Art. 15: uchylony
 • Art. 15a: zakres uprawnień budowlanych w określonych specjalnościach
 • Art. 16: delegacja ustawowa
 • Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Art. 17: uczestnicy procesu budowlanego
 • Art. 18: obowiązki inwestora
 • Art. 19: obowiązki nakładane decyzją o pozwoleniu na budowę
 • Art. 20: podstawowe obowiązki projektanta
 • Art. 21: uprawnienia projektanta w trakcie realizacji budowy
 • Art. 21a: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Art. 22: podstawowe obowiązki kierownika budowy
 • Art. 23: uprawnienia kierownika budowy
 • Art. 23a: uchylony
 • Art. 24: niedopuszczalność łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
 • Art. 25: obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Art. 26: uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Art. 27: koordynator czynności na budowie
 • Art. 27a: obowiązki inwestora i kierownika budowy w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego
 • Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Art. 28: strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
 • Art. 29: wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
 • Art. 29a: budowa przyłączy i stacji ładowania
 • Art. 30: obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych
 • Art. 30a: informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o zgłoszeniu budowy
 • Art. 30b: wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Art. 31: wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
 • Art. 31a: rozpoczęcie robót zabezpieczających i rozbiórkowych
 • Art. 32: tryb wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
 • Art. 33: pozwolenie na budowę
 • Art. 34: projekt budowlany
 • Art. 34a: informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 • Art. 34b: wymogi formalne map do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym
 • Art. 35: tryb wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • Art. 35a: kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Art. 36: dodatkowe elementy decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Art. 36a: istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Art. 36b: zmiany w projekcie technicznym rozwiązań podlegających uzgodnieniom
 • Art. 37: termin wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Art. 37a: wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • Art. 37b: niedopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Art. 38: czynności organów po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Art. 39: roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 • Art. 39a: budowa obiektu budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady
 • Art. 40: przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
 • Art. 40a: ustawowe pojęcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Rozdział 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
 • Art. 41: prace przygotowawcze na terenie budowy
 • Art. 42: obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych
 • Art. 43: geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie i inwentaryzacja powykonawcza
 • Art. 44: obowiązki informacyjne inwestora
 • Art. 45: obowiązek prowadzenia dziennika budowy
 • Art. 45a: obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki
 • Art. 45b: tablica informacyjna robót budowlanych
 • Art. 45c: ogłoszenie o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia
 • Art. 46: obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę robót budowlanych
 • Art. 47: warunki wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Rozdział 5a. Dziennik budowy
 • Art. 47a: dziennik budowy
 • Art. 47b: wymóg prowadzenia dziennika budowy odrębnie dla każdego obiektu budowlanego
 • Art. 47c: postacie dziennika budowy
 • Art. 47d: odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
 • Art. 47e: uprawnieni do dokonania wpisu w dzienniku budowy
 • Art. 47f: obowiązek dołączenia do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych
 • Art. 47g: wydanie dziennika budowy
 • Art. 47h: wydawanie dziennika budowy
 • Art. 47i: zapewnienie nowemu inwestorowi dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej
 • Art. 47j: tomy dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej
 • Art. 47k: kontynuowanie w postaci elektronicznej dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej
 • Art. 47l: zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej
 • Art. 47m: wydawanie i prowadzenie dzienników budowy w postaci elektronicznej w systemie EDB
 • Art. 47n: obowiązek posiadania konta w systemie EDB
 • Art. 47o: udostępnianie dziennika budowy w systemie EDB
 • Art. 47p: dostęp do systemu EDB
 • Art. 47q: administrator danych przetwarzanych w systemie EDB
 • Art. 47r: dane osobowe przechowywane w systemie EDB
 • Art. 47s: okres dostępu do dziennika budowy w systemie EDB
 • Art. 47t: przydział stałego lub czasowego dostępu do systemu EDB
 • Art. 47u: rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i systemu EDB
 • Art. 47v: ostateczny termin wydawania dzienników budowy w postaci papierowej
 • Rozdział 5b. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
 • Art. 48: postanowienie o wstrzymaniu budowy
 • Art. 48a: wniosek o legalizację
 • Art. 48b: dokumenty legalizacyjne
 • Art. 49: postępowanie legalizacyjne
 • Art. 49a: zwrot opłaty legalizacyjnej
 • Art. 49b: nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych
 • Art. 49c: odesłanie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Art. 49d: wysokość opłaty legalizacyjnej
 • Art. 49e: decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części
 • Art. 49f: uproszczone postępowanie legalizacyjne
 • Art. 49g: dokumenty legalizacyjne wymagane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym
 • Art. 49h: przebieg uproszczonego postępowania legalizacyjnego
 • Art. 49i: rozstrzygnięcia organu w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym
 • Art. 50: postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych
 • Art. 50a: nakaz rozbiórki obiektu
 • Art. 51: decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy
 • Art. 52: pokrywanie kosztów wykonania obowiązków określonych w postanowieniach i decyzjach
 • Art. 53: ponoszenie kosztów rozbiórki obiektu budowlanego
 • Art. 53a: inicjatywa w zakresie wszczęcia postępowania legalizacyjnego
 • Rozdział 5c. Zakończenie budowy
 • Art. 54: warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
 • Art. 55: decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • Art. 55a: uchylony
 • Art. 56: obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 • Art. 57: załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • Art. 58: uchylony
 • Art. 59: decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
 • Art. 59a: kontrola budowy
 • Art. 59b: uchylony
 • Art. 59c: termin kontroli
 • Art. 59d: protokół obowiązkowej kontroli
 • Art. 59e: uprawnienie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy lub obiektu budowlanego
 • Art. 59f: kara za stwierdzenie nieprawidłowości przy kontroli
 • Art. 59g: postanowienie o wymierzeniu kary
 • Art. 59h: niedopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Art. 59i: stwierdzenie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów ustawy
 • Art. 60: przekazanie przez inwestora dokumentacji budowy właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego
 • Rozdział 5d. Książka obiektu budowlanego
 • Art. 60a: zakres wpisów w książce obiektu budowlanego
 • Art. 60b: obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Art. 60c: termin zakładania książki obiektu budowlanego
 • Art. 60d: odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Art. 60e: uprawnienie do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego
 • Art. 60f: termin dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego
 • Art. 60g: zamknięcie książki obiektu budowlanego prowadzonej w systemie EKOB
 • Art. 60h: zakładanie i prowadzenie książki obiektu w postaci elektronicznej w systemie EKOB
 • Art. 60i: przekazanie książki obiektu budowlanego nowemu właścicielowi lub zarządcy obiektu
 • Art. 60j: obowiązek posiadania konta w systemie c-KOB
 • Art. 60k: obowiązek dołączenia do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego
 • Art. 60l: przydział stałego lub czasowego dostępu do systemu c-KOB
 • Art. 60m: obowiązek zapewnienia kontrolującym dostęp do książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
 • Art. 60n: funkcje systemu c-KOB
 • Art. 60o: administrator danych przetwarzanych w systemie c-KOB
 • Art. 60p: forma dostępu do systemu c-KOB
 • Art. 60q: okres przechowywania książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
 • Art. 60r: rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego i systemu c-KOB
 • Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych
 • Art. 61: obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego
 • Art. 62: kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
 • Art. 62a: protokół z kontroli budowy
 • Art. 62b: wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego
 • Art. 63: obowiązek przechowywania dokumentów
 • Art. 63a: uchylony
 • Art. 64: dołączenie do książki obiektu budowlanego protokołów z kontroli obiektu budowlanego
 • Art. 65: obowiązek udostępnienia dokumentów przez właściciela lub zarządcę obiektu
 • Art. 66: decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości
 • Art. 67: nakaz rozbiórki obiektu
 • Art. 68: nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania
 • Art. 69: zastosowanie środków zabezpieczających
 • Art. 70: obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie
 • Art. 71: zmiana sposobu użytkowania obiektu
 • Art. 71a: zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia
 • Art. 72: rozporządzenie w sprawie rozbiórek
 • Art. 72a: inicjatywa w zakresie wszczęcia postępowań w sprawie wydania decyzji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszeń prawa
 • Rozdział 7. Katastrofa budowlana
 • Art. 73: katastrofa budowlana
 • Art. 74: właściwość organu w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
 • Art. 75: obowiązki niektórych podmiotów w razie katastrofy budowlanej
 • Art. 76: obowiązki organu po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej
 • Art. 76a: postępowanie wyjaśniające w przypadku kilku uszkodzonych w katastrofie budowlanej obiektów
 • Art. 77: organy uprawnione do przejęcia prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
 • Art. 78: decyzja w sprawie uporządkowania terenu po katastrofie
 • Art. 79: obowiązek podjęcia działań dla usunięcia skutków katastrofy budowlanej.
 • Rozdział 7a. Portal e-Budownictwo
 • Art. 79a: funkcje portalu e-Budownictwo
 • Art. 79b: wymóg posiadania konta w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79c: założenie konta w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79d: rejestracja w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79e: użytkownik konta w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79f: dostęp do konta w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79g: uwierzytelnienie w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79h: usunięcie konta w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79i: dokumenty gromadzone na koncie w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79j: zakres danych osobowych przechowywanych w portalu e-Budownictwo
 • Art. 79k: zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie portalu e-Budownictwo
 • Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Art. 80: organy wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 81: obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 81a: uprawnienia organów nadzoru budowlanego
 • Art. 81b: uchylony
 • Art. 81c: prawo żądania informacji lub dokumentów
 • Art. 82: właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 82a: zakaz powierzania przez starostę gminom zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 82b: obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 82c: właściwość organów w sprawach obiektów i robót budowlanych na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 • Art. 83: właściwość powiatowego i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
 • Art. 83a: uchylony
 • Art. 84: zadania organów nadzoru budowlanego
 • Art. 84a: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 • Art. 84b: kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 84aa: przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Art. 84ab: żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Art. 85: współdziałanie organów nadzoru budowlanego z innymi organami
 • Art. 85a: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • Art. 86: powoływanie i odwoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • Art. 87: powoływanie i odwoływanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
 • Art. 88: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Art. 88a: zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Art. 88b: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Art. 89: uchylony
 • Art. 89a: właściwość przedmiotowa organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • Art. 89b: obowiązek sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu
 • Art. 89c: przesłanki wydania powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań
 • Rozdział 9. Przepisy karne
 • Art. 90: uchylony
 • Art. 91: przepis karny
 • Art. 91a: przepis karny
 • Art. 92: przepis karny
 • Art. 93: przepis karny
 • Art. 94: orzekanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 • Art. 95: podmioty podlegające odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Art. 96: katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Art. 97: wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Art. 98: właściwość organów w sprawach orzekania o odpowiedzialności zawodowej
 • Art. 99: przesłanie ostatecznej decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i wpis informacji do centralnego rejestru ukaranych
 • Art. 100: przedawnienie orzekania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Art. 101: zatarcie kary orzeczonej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Art. 102: uchylony
 • Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 103: przepis przejściowy
 • Art. 104: przepis przejściowy
 • Art. 105: przepis przejściowy
 • Art. 106: zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Art. 107: utrata mocy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane
 • Art. 108: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.