Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 44b. Portal Edukacji i Nauki


Dz.U.2023.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może prowadzić system teleinformatyczny – Portal Edukacji i Nauki, zwany dalej Portalem
2. Portal stanowi ujednolicony punkt dostępu do usług i narzędzi z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, wykorzystujący dane udostępniane i gromadzone przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki w rejestrach publicznych, systemach teleinformatycznych, ewidencjach, bazach danych oraz innych zasobach informatycznych.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zapewnia funkcjonowanie Portalu, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Portalu;
2) zapewnia integralność danych w Portalu;
3) umożliwia dokonywanie aktualizacji danych w Portalu;
4) przeciwdziała uszkodzeniom Portalu;
5) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w Portalu.
4. W Portalu tworzy się konto internetowe, zwane dalej Kontem dla:
1) nauczycieli i nauczycieli akademickich,
2) osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzących działalność naukową,
3) studentów i absolwentów studiów,
4) osób ubiegających się o stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz osób posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego,
5) uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – także ich rodziców,
6) absolwentów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2,
7) osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które będą po stronie tych jednostek uczestniczyć w świadczeniu usług, o których mowa w ust. 7,
8) innych osób posiadających uzasadniony interes w posiadaniu Konta, w tym osób, które nie posiadają numeru PESEL i których tożsamość jest potwierdzana na podstawie dokumentu tożsamości
– zwanych dalej użytkownikami
5. Dostęp do danych przetwarzanych w Portalu posiadają:
1) podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty;
2) podmioty, o których mowa w art. 3 podmioty wspierające system oświaty ust. 1 i 1a;
3) Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne;
4) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki – w zakresie osób zatrudnionych lub kształcących się w danym podmiocie – w celu efektywnego i prawidłowego wykonywania swoich zadań;
5) Rada Doskonałości Naukowej – w zakresie danych osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego – w celu wykonywania zadań statutowych Rady Doskonałości Naukowej;
6) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowane;
7) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane – w celu realizacji polityki naukowej państwa;
8) jednostki współpracujące z podmiotami, o których mowa w pkt 1–6, na mocy porozumień lub umów;
9) organy prowadzące jednostki systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
6. Dostęp do danych przetwarzanych w Portalu posiadają również, w zakresie swoich danych, osoby, o których mowa w ust. 4.
7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za pośrednictwem Konta świadczą usługi umożliwiające:
1) zapewnienie użytkownikowi Konta, a w przypadku użytkownika niepełnoletniego – także jego rodzicom, dostępu do informacji dotyczących użytkownika zgromadzonych w innych systemach teleinformatycznych prowadzonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
2) składanie oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz udzielanie upoważnień;
3) gromadzenie dokumentacji przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jeżeli nie jest to zastrzeżone dla sposobów i miejsc określonych w odrębnych przepisach;
4) generowanie elektronicznych poświadczeń dyplomów ukończenia studiów i suplementów, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych;
5) przekazywanie informacji zgromadzonych w systemach prowadzonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki do innych podmiotów na potrzeby realizacji usług udostępnianych i świadczonych przez Portal.
8. Dostęp do danych dla podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1–3, 6, 8 i 9, jest realizowany w celu wykonywania przez nie zadań wymienionych w art. 1 zadania systemu oświaty.
9. Dostęp do danych użytkownika dla podmiotów innych niż wymienione w ust. 5 w celu wykonywania zadań innych niż wymienione w ust. 8 wymaga odrębnej zgody tego użytkownika.
10. Dokumentacja, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może być składana za pośrednictwem Portalu, jeżeli sposób jej złożenia nie jest zastrzeżony dla trybów określonych w odrębnych przepisach.
11. Dostęp do Konta następuje za pośrednictwem Portalu, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 0a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) lub w sposób określony w art. 4 użytkownik aplikacji mObywatel ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).
12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych, ewidencji, baz danych lub innych zasobów informatycznych, z których administrator Portalu może pobrać dane, oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub nadzorowanych przez tych ministrów prowadzących te rejestry publiczne, systemy teleinformatyczne, ewidencje, bazy danych lub inne zasoby informatyczne,
2) warunki korzystania z Konta, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników w Portalu,
3) wykaz oświadczeń, wniosków, upoważnień oraz innych dokumentów, które mogą być składane do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
4) wykaz dokumentacji gromadzonej w Portalu przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych.
13. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć obsługę organizacyjno-techniczną Portalu, w tym wykonanie niektórych lub wszystkich zadań związanych z prowadzeniem Portalu, jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, lub – za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub przez niego nadzorowanej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na wykonywanie zadań związanych z obsługą organizacyjno-techniczną Portalu. W zakresie funkcjonalności Portalu związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką finansowanie może zapewnić również minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
14. Informację o miejscu udostępnienia Portalu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamieszczają na stronie internetowej urzędów obsługujących tych ministrów.
15. Zakres danych użytkowników, przetwarzanych w Portalu, obejmuje:
1) dane ucznia:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,
c) numer PESEL,
d) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
2) dane absolwenta:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada,
d) datę (rok) uzyskania świadectwa dojrzałości,
e) nazwę okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo dojrzałości,
f) wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i części ustnej,
g) informację o poziomie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
3) dane nauczyciela:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,
c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,
d) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
4) dane innej osoby:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
5) dane nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, o których mowa w art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;
6) dane dotyczące studentów, o których mowa w art. 344 wykaz studentów ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;
7) dane osób ubiegających się o stopień doktora, o których mowa w art. 345 wykaz osób ubiegających się o stopień doktora ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;
8) dane osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, o których mowa w art. 348 baza dokumentów w postępowaniach awansowych ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;
9) dane, o których mowa w art. 347 repozytorium pisemnych prac dyplomowych ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
10) dane dotyczące dyplomów cyfrowych, o których mowa w art. 347a repozytorium dyplomów elektronicznych ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
16. Administratorem danych przetwarzanych w Portalu jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dokonując powierzenia, o którym mowa w ust. 13, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć danej jednostce również pełnienie roli administratora Portalu.
17. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o konieczności przedstawienia certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów albo nabycie kwalifikacji, należy przez to rozumieć również możliwość przedstawienia poświadczenia wygenerowanego za pośrednictwem Portalu. W tym przypadku w aktach przechowuje się certyfikat, dyplom lub dokument, w wersji cyfrowej wygenerowanej za pośrednictwem Portalu.
18. Dokument wygenerowany za pośrednictwem Portalu uznaje się za równoważny z certyfikatem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów albo nabycie kwalifikacji.
19. Użytkowanie Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.