Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 3. Państwowa osoba prawna


Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
1. Państwową osobą prawną jest:
1) jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu realizacji zadań publicznych, w której:
a) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz
b) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz
c) w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa;
2) agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), w szczególności:
a) (uchylona)
b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
c) Agencja Mienia Wojskowego,
d) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
f) Narodowe Centrum Nauki,
g) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
h) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
i) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
j) Polska Agencja Kosmiczna;
3) instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną;
5) państwowa instytucja kultury;
6) Polski Instytut Sztuki Filmowej;
7) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
8) Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
9) Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną;
9a) Akademia Kopernikańska;
10) uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej;
11) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672);
11a) Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
11b) Polski Instytut Ekonomiczny;
11c) Instytut Europy Środkowej;
11d) Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego;
12) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
12a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 federacja ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005);
13) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
14) park narodowy;
15) przedsiębiorstwo państwowe;
16) bank państwowy;
17) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
17a) Agencja Badań Medycznych;
18) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
19) Polska Organizacja Turystyczna;
20) Urząd Dozoru Technicznego;
21) Transportowy Dozór Techniczny;
22) Polskie Centrum Akredytacji;
23) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
24) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
25) Narodowy Fundusz Zdrowia;
26) Rzecznik Finansowy;
26a) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
27) Polski Klub Wyścigów Konnych;
28) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego;
29) Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
30) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
31) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
32) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
33) Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy.
3. Państwową osobą prawną jest także:
1) jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ustawa tak stanowi;
2) spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.
4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek z wyjątkiem przepisów dotyczących przekazania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wykonywania przez te spółki praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zbywania akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.