Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 438. Okres umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt w RP jest niepożądany


Dz.U.2024.0.769 t.j. - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
1. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres:
1) określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w niej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
1a) określony w postanowieniu, o którym mowa w art. 303b postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 1;
2) 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;
2a) 1 roku od dnia przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;
3) (uchylony)
4) 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;
5) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny;
6) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w art. 435 przesłanki umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt w RP jest niepożądany ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
7) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub decyzji Rady Unii Europejskiej ustanawiających ograniczenia dotyczące prawa wjazdu i pobytu określonych osób, wydanych na podstawie art. 29 zgodność polityk krajowych Państw Członkowskich ze stanowiskami Unii Traktatu o Unii Europejskiej;
8) nie dłuższy niż 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie przekracza 10 lat, w przypadku wpisów umieszczonych w wykazie ze względu na fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
9) umieszczenia na liście, o której mowa w art. 2 lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
10) określony w decyzji, o której mowa w art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1, nie dłuższy niż:
a) 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie przekracza 10 lat – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 1,
b) 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem będącym podstawą wydania tej decyzji – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 2 lit. a, a cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,
c) 3 lata od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem będącym podstawą wydania tej decyzji – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 2 lit. a, a cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat,
d) okres warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem będącym podstawą wydania tej decyzji – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 2 lit. a, a cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone,
e) 3 lata – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia:
1) wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
2) upływu terminu dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – w przypadku braku informacji o wykonaniu tej decyzji;
3) wykonania postanowienia, o którym mowa w art. 303b postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 1;
4) wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której nie określono terminu dobrowolnego wyjazdu – w przypadku braku informacji o wykonaniu tej decyzji;
5) wydania decyzji o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen – w przypadku gdy decyzja została wydana na podstawie art. 440a decyzja o odmowie wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. b.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 4, gdy Szef Urzędu uzyskał informację o wykonaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, będącej podstawą wpisu, okres obowiązywania wpisu jest korygowany w ten sposób, że za jego początek uznaje się dzień wykonania tej decyzji.
4. Dane cudzoziemca usuwa się z wykazu po upływie okresów, o których mowa w ust. 1-3.
5. Za wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, uważa się także opuszczenie przez cudzoziemca:
1) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku decyzji, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) terytorium państw obszaru Schengen – w przypadku decyzji, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
– przed upływem terminu dobrowolnego wyjazdu, gdy decyzja ta nie jest ostateczna, przy jednoczesnym braku jego ponownego wjazdu na to terytorium przed umieszczeniem jego danych w wykazie w związku z tą decyzją.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.