Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Audioustawy - nauka w Twoim rytmie!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 209. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy


Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
1. Kto:
1) (uchylony)
2) wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do rejestru,
3) (uchylony)
4) narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,
5) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe warunki umów o dostępie,
6) nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie,
7) nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej,
8) (uchylony)
9) wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami,
9a) używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego lub art. 144b zezwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, albo używa tego urządzenia niezgodnie z tym wpisem albo decyzją,
9b) nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy,
10) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,
11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe, nie podając informacji, o których mowa w art. 154 oznakowanie urządzenia radiowego znakiem ostrzegawczym ust. 1a,
12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32 rozporządzenie w sprawie wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego,
12a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a szczegółowe warunki regulacyjne,
12b) nie wypełnia warunków określonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa w art. 139a umowa inwestycyjna ust. 1,
13) nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których mowa w art 46-48,
13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36 obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, art. 56 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ust. 6, art. 59 obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, art. 60 elementy regulaminu o świadczenie publicznie dostępnych usług, art. 60a obowiązek doręczania abonentowi treści zmian warunków umowy ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 4-6 i 7,
13b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art 44b–44g,
14) nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 2,
14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 obowiązki informacyjne dostawcy usługi o podwyższonej opłacie i art. 64a obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej,
14aa) żąda od abonenta zapłaty niezgodnie z art. 64b niedopuszczalność żądania opłaty za usługę o podwyższonej opłacie,
14ab) nie przekazuje w terminie zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjnego lub informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa odpowiednio w art. 65 zgłoszenie o realizacji dodatkowego świadczenia ust. 1, 1d i 1k,
14ac) umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a warunki świadczenia usługi o podwyższonej opłacie,
14b) nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a pomiar prędkości transmisji danych ust. 5,
15) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 69 przesłanki zmiany przydzielonego numeru,
16) uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 zmiana numeru w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności i art. 71 przeniesienie przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora,
17) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o którym mowa w art. 72 wybór dostawcy usług,
17a) uniemożliwia abonentom korzystanie z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usług, o którym mowa w art. 72a prawo zachowania ciągłości świadczenia usługi,
18) (uchylony)
18a) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ust. 1, 2 i 5,
19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126 przydział numeracji,
19a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa w art. 131a obowiązki operatora multipleksu,
19b) będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż odbiorników cyfrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501 i 689), dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu takiego odbiornika cyfrowego, niespełniającego wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 132 interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3,
20) nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133 zapewnienie warunków odbioru transmisji cyfrowych, oddzielna rachunkowość,
21) nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136 obowiązek zapewnienia dostępu do udogodnień towarzyszących,
22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa w art. 139 udostępnianie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
22a) nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
22b) nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
23) (uchylony)
24) narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 159 tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych,
25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161 zakres danych przetwarzanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, art. 166 wykorzystanie danych o lokalizacji, art. 169 dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, art. 172 zakaz używania urządzeń dla celów marketingu bezpośredniego i art. 174 odesłanie do przepisów o ochronie danych osobowych,
25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 175e publikacja informacji na stronie interentowej,
26) przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165 przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów naliczania opłat,
27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowywanie danych informatycznych przechowuje informacje w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urządzeniach,
27idx1) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 175a zawiadomienie Prezesa UKE o naruszeniu sieci lub usług ust. 1,
27a) nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c podejmowanie środków zapewniających bezpieczeństwo ust. 3,
28) (uchylony)
29) nie wypełnia obowiązków określonych w art 3–5 oraz art 6a–6f, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
29a) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
30) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów,
31) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym,
32) utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE
- podlega karze pieniężnej.
11. Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który:
1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe;
2) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 173 przechowywanie danych informatycznych;
3) nie wypełnia, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości, o którym mowa w art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
1a. Kara, o której mowa w ust. 1 i 11, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.
2. Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 11, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 2

Do

Art. 209. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

sąd wydał

13

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.