Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 28a. Oddziały przygotowania wojskowego


Dz.U.2023.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.
2. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
3. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:
1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6;
2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6;
4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.
5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:
1) organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) opinię rady pedagogicznej;
2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
8. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:
1) kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;
2) szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6.
9. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.
10. Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w przypadku:
1) stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2;
3) negatywnej oceny szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.
11. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
12. Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.