Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 142. Limity lokat funduszu


Dz.U.2020.0.105 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
1. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1, podlegają następującym ograniczeniom:
1) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 5 i 6, nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku lub jednej instytucji kredytowej albo w dwóch lub większej liczbie banków lub instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego dowolnie wybranego banku lub instytucji kredytowej albo grupy banków lub instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5%;
2) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 11 i 12, nie więcej niż 2% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu zamkniętego;
3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 13 i 14, nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu otwartego, przy czym nie więcej niż 15% wartości aktywów funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz we wszystkich instytucjach wspólnego inwestowania typu otwartego zarządzanych przez jedną spółkę zarządzającą;
4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 5–28, 31 i 32, łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów;
5) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 29 i 30, łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów.
2. Fundusz może dokonywać lokat do 5% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny oraz w tytuły uczestnictwa lub obligacje emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 12, dokonującą emisji tytułów uczestnictwa w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą pracowniczych funduszy.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 forma wpłat do funduszy ust. 1. Przepisy art. 149 obowiązek dostosowanie działalności lokacyjnej funduszu do wymogów ustawowych ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy.
6. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia, że lokaty aktywów otwartego funduszu w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:
1) 20% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 5 i 6;
2) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 11 i 12;
3) 15% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 13 i 14;
4) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 15 i 16;
5) 20% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 17 i 18;
6) 20% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 19 i 20;
7) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 21 i 23;
8) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 22 i 24;
9) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 25 i 28;
10) 5% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 26 i 27;
11) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 29 i 30;
12) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu ust. 1 pkt 31 i 32.
7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 kategorie lokat aktywów funduszu, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom pracowniczych funduszy.
Porównania: 1 Przypisy: 3
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.