Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-18
 • Czas trwania: 02:43:42
 • Rozmiar: 75 MB
Co to jest audioustawa?
 • Preambuła.
 • Rozdział I. Rzeczpospolita
 • Art. 1: Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne
 • Art. 2: zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Art. 3: jednolitość państwa
 • Art. 4: formy sprawowania władzy
 • Art. 5: niepodległość państwa i nienaruszalność granic
 • Art. 6: upowszechnianie dostępu do kultury
 • Art. 7: zasady działania organów państwa
 • Art. 8: Konstytucja jako ustawa najwyższa
 • Art. 9: przestrzeganie prawa międzynarodowego
 • Art. 10: zasady ustroju
 • Art. 11: zasady wolności tworzenia partii
 • Art. 12: zasada wolności tworzenia związków zawodowych, zrzeszeń i fundacji
 • Art. 13: ograniczenie pluralizmu politycznego
 • Art. 14: zasada wolności mediów
 • Art. 15: zasada decentralizacji władzy publicznej
 • Art. 16: samorząd terytorialny
 • Art. 17: tworzenie samorządów
 • Art. 18: zasada ochrony rodziny
 • Art. 19: zasada ochrony weteranów wojennych
 • Art. 20: zasada społecznej gospodarki rynkowej
 • Art. 21: zasada ochrony własności
 • Art. 22: zasada wolności gospodarczej
 • Art. 23: gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego
 • Art. 24: zasada ochrony pracy
 • Art. 25: zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
 • Art. 26: Siły Zbrojne RP
 • Art. 27: język urzędowy w RP
 • Art. 28: zasada ochrony symboli narodowych
 • Art. 29: stolica RP
 • Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
 • Zasady ogólne.
 • Art. 30: zasada ochrony godności człowieka
 • Art. 31: wolność i przesłanki jej ograniczenia
 • Art. 32: zasada równości obywatela wobec prawa
 • Art. 33: zasada równości kobiet i mężczyzn
 • Art. 34: obywatelstwo polskie
 • Art. 35: zasada zapewniania praw mniejszościom
 • Art. 36: ochrona obywatela za granicą
 • Art. 37: korzystanie z konstytucyjnych praw i wolności
 • Wolności i prawa osobiste.
 • Art. 38: zasada ochrony życia
 • Art. 39: zasada wolności od eksperymentów
 • Art. 40: zasada zakazu tortur
 • Art. 41: zasada nietykalności osobistej
 • Art. 42: zasada odpowiedzialności za czyn karalny
 • Art. 43: brak przedawnienia zbrodni wojennych i przeciw ludzkości
 • Art. 44: bieg przedawnienia przestępstw
 • Art. 45: prawo do sprawiedliwego procesu
 • Art. 46: przepadek rzeczy
 • Art. 47: zasada ochrony życia prywatnego
 • Art. 48: zasada ochrony władzy rodzicielskiej
 • Art. 49: zasada wolności komunikowania się
 • Art. 50: zasada nienaruszalności mieszkania
 • Art. 51: zakaz obowiązku ujawniania informacji
 • Art. 52: zasada wolności poruszania się
 • Art. 53: zasada wolności sumienia
 • Art. 54: zasada wolności poglądów
 • Art. 55: zakaz ekstradycji obywatela
 • Art. 56: prawo azylu
 • Wolności i prawa polityczne.
 • Art. 57: zasada wolności zgromadzeń
 • Art. 58: zasada wolności zrzeszania się
 • Art. 59: zasada wolności związków zawodowych
 • Art. 60: zasada korzystania z praw publicznych
 • Art. 61: prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
 • Art. 62: prawo do udziału w referendum
 • Art. 63: prawo do składania petycji, wniosków i skarg
 • Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
 • Art. 64: prawo do własności
 • Art. 65: zasada wolności wyboru zawodu
 • Art. 66: prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Art. 67: prawo do zabezpieczenia społecznego
 • Art. 68: prawo do ochrony zdrowia
 • Art. 69: prawa osób niepełnosprawnych
 • Art. 70: prawo do nauki
 • Art. 71: zasada dobra rodziny
 • Art. 72: zasada dobra dziecka
 • Art. 73: wolność działalności twórczej i artystycznej
 • Art. 74: ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych
 • Art. 75: ochrona lokatorów i polityka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • Art. 76: ochrona konsumentów
 • Środki ochrony wolności i praw.
 • Art. 77: prawo do wynagrodzenia szkody
 • Art. 78: prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji
 • Art. 79: skarga konstytucyjna
 • Art. 80: prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 81: ograniczenie dochodzenia niektórych praw konstytucyjnych
 • Obowiązki.
 • Art. 82: wierność RP jako obowiązek obywatela
 • Art. 83: obowiązek przestrzegania prawa
 • Art. 84: obowiązek ponoszenia ciężarów
 • Art. 85: obrona RP jako obowiązek obywatela
 • Art. 86: obowiązek dbałości o stan środowiska
 • Rozdział III. Źródła prawa
 • Art. 87: katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego
 • Art. 88: ogłoszenie jako warunek wejścia w życie
 • Art. 89: umowy wymagające zgody na ratyfikację
 • Art. 90: przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej
 • Art. 91: ratyfikowana umowa i je pozycja w systemie prawa
 • Art. 92: rozporządzenie - warunki i tryb
 • Art. 93: charakter wewnętrzny uchwał i zarządzeń
 • Art. 94: akty prawa miejscowego jako źródło prawa
 • Rozdział IV. Sejm i Senat
 • Art. 95: Sejm i Senat jako władza ustawodawcza
 • Wybory i kadencja.
 • Art. 96: wybory do Sejmu i skład Sejmu
 • Art. 97: wybory do Senatu i skład Senatu
 • Art. 98: tryb i warunki wyborów do Sejmu i Senatu
 • Art. 99: legitymacja bierna kandydatów do Sejmu i Senatu
 • Art. 100: zgłaszanie kandydatów do Sejmu i Senatu
 • Art. 101: Sąd Najwyższy jako organ stwierdzający ważność wyborów
 • Posłowie i senatorowie.
 • Art. 102: zakaz bycia równocześnie posłem i senatorem
 • Art. 103: zakaz łączenia mandatu posła z funkcjami
 • Art. 104: poseł jako przedstawiciel Narodu
 • Art. 105: treść i zakres immunitetu poselskiego
 • Art. 106: wypełnianie obowiązków i ochrona praw posła - odesłanie do przepisów
 • Art. 107: zakaz prowadzenie działalności gospodarczej przez posła
 • Art. 108: odpowiednie stosowanie przepisów Konstytucji do senatorów
 • Organizacja i działanie.
 • Art. 109: posiedzenia Sejmu i Senatu
 • Art. 110: sposób wyboru Marszałka Sejmu
 • Art. 111: możliwość powołania komisji śledczej
 • Art. 112: regulamin Sejmu i jego treść
 • Art. 113: zasada jawności posiedzeń
 • Art. 114: możliwość wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu
 • Art. 115: odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 • Art. 116: stan wojny i zawarcie pokoju jako decyzje Sejmu
 • Art. 117: zasady użycia Sił Zbrojnych
 • Art. 118: inicjatywa ustawodawcza
 • Art. 119: zasada rozpatrywania projektu w trzech czytaniach
 • Art. 120: uchwalanie ustaw zwykłą większością głosów
 • Art. 121: tryb przekazania uchwalonej ustawy i możliwości Senatu
 • Art. 122: uprawnienia Prezydenta RP w procesie ustawodawczym
 • Art. 123: uznanie projektu ustawy za pilny
 • Art. 124: Senat
 • Referendum.
 • Art. 125: referendum ogólnokrajowe
 • Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 126: Prezydent jako najwyższy przedstawiciel RP
 • Art. 127: sposób wybierania Prezydenta
 • Art. 128: zarządzenie wyborów prezydenckich i kadencja
 • Art. 129: stwierdzenie ważności wyboru Prezydenta RP
 • Art. 130: treść przysięgi przy objęciu urzędu Prezydenta
 • Art. 131: niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta
 • Art. 132: funkcja Prezydenta
 • Art. 133: Prezydent jako reprezentant Państwa
 • Art. 134: Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych
 • Art. 135: Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradczy
 • Art. 136: mobilizacja i użycie Sił Zbrojnych
 • Art. 137: nadawanie obywatelstwa polskiego i zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa
 • Art. 138: nadawanie orderów
 • Art. 139: prawo łaski
 • Art. 140: orędzie Prezydenta
 • Art. 141: Rada Gabinetowa
 • Art. 142: rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia Prezydenta RP
 • Art. 143: Kancelaria Prezydenta RP
 • Art. 144: akty urzędowe Prezydenta RP
 • Art. 145: odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP
 • Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa
 • Art. 146: kompetencje Rady Ministrów
 • Art. 147: skład Rady Ministrów
 • Art. 148: kompetencje Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 149: kompetencje ministra
 • Art. 150: zakaz działalności sprzecznej z obowiązkami publicznymi
 • Art. 151: przysięga członków Rady Ministrów
 • Art. 152: wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
 • Art. 153: korpus służby cywilnej
 • Art. 154: tryb powoływania Rady Ministrów
 • Art. 155: skutek niepowołania Rady Ministrów
 • Art. 156: odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów
 • Art. 157: odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów
 • Art. 158: wotum nieufności wobec Rady Ministrów
 • Art. 159: wotum nieufności dla ministra
 • Art. 160: wniosek o wotum zaufania
 • Art. 161: zmiany w składzie Rady Ministrów
 • Art. 162: dymisja Prezesa Rady Ministrów
 • Rozdział VII. Samorząd terytorialny
 • Art. 163: zadania samorządu terytorialnego
 • Art. 164: gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 • Art. 165: status prawny jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 166: zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadanie wałsne gminy
 • Art. 167: dochody jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 168: podatki i opłaty lokalne
 • Art. 169: organy jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 170: referendum lokalne
 • Art. 171: nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
 • Art. 172: prawo jednostek samorządu terytorialnego do zrzeszania się
 • Rozdział VIII. Sądy i trybunały
 • Art. 173: władza Sądów i Trybunałów
 • Art. 174: wyroki Sądów i Trybunałów
 • Sądy.
 • Art. 175: wymiar sprawiedliwości w Polsce
 • Art. 176: zasada dwuinstancyjnego postępowania
 • Art. 177: sady powszechne
 • Art. 178: niezawisłość sędziowska
 • Art. 179: powoływanie sędziów
 • Art. 180: zasada nieusuwalności sędziego
 • Art. 181: immunitet sędziowski
 • Art. 182: udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
 • Art. 183: Sąd Najwyższy
 • Art. 184: Naczelny Sąd Administracyjny
 • Art. 185: Prezes naczelnego Sadu Administracyjnego
 • Art. 186: Krajowa Rada Sądownictwa
 • Art. 187: skład i tryb wybierania Krajowej Rady Sądownictwa
 • Trybunał Konstytucyjny.
 • Art. 188: właściwość Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 189: spory kompetencyjne między organami państwa
 • Art. 190: orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 191: prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny
 • Art. 192: prawo złożenia wniosku o zbadanie sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny
 • Art. 193: pytania prawne sądów
 • Art. 194: skład Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 195: niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 196: immunitet sędziego Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 197: organizacja Trybunału Konstytucyjnego
 • Trybunał Stanu.
 • Art. 198: odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu
 • Art. 199: skład Trybunału Stanu
 • Art. 200: immunitet członka Trybunału Stanu
 • Art. 201: organizacja Trybunału Stanu - odesłanie
 • Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 • Najwyższa Izba Kontroli.
 • Art. 202: Najwyższa Izba Kontroli
 • Art. 203: podmioty kontrolowane przez NIK
 • Art. 204: obowiązki NIK w stosunku do Sejmu
 • Art. 205: powoływanie Prezesa NIK
 • Art. 206: immunitet Prezesa NIK
 • Art. 207: organizacja NIK
 • Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • Art. 208: zadania Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 209: kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 210: niezależność i niezawisłość działania Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 211: immunitet Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 212: obowiązek informowania Sejmu i Senatu o działalności
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 • Art. 213: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Art. 214: członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Art. 215: organizacja i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Rozdział X. Finanse publiczne
 • Art. 216: środki finansowe na cele publiczne
 • Art. 217: nakładanie obciążeń finansowych
 • Art. 218: organizacja Skarbu Państwa
 • Art. 219: budżet państwa
 • Art. 220: zwiększenie wydatków a deficyt budżetowy
 • Art. 221: inicjatywa ustawodawcza w sprawie budżetu
 • Art. 222: projekt ustawy budżetowej
 • Art. 223: poprawki do ustawy budżetowej
 • Art. 224: uprawnienia Prezydenta RP w zakresie ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym
 • Art. 225: skrócenie kadencji Sejmu
 • Art. 226: sprawozdanie z wykonania budżetu
 • Art. 227: Narodowy Bank Polski
 • Rozdział XI. Stany nadzwyczajne
 • Art. 228: stany nadzwyczajne
 • Art. 229: stan wojenny
 • Art. 230: stan wyjątkowy
 • Art. 231: wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego
 • Art. 232: stan klęski żywiołowej
 • Art. 233: ograniczenia wolności i praw jednostki w czasie stanów nadzwyczajnych
 • Art. 234: rozporządzenia z mocą ustawy
 • Rozdział XII. Zmiana Konstytucji
 • Art. 235: zmiana Konstytucji
 • Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 236: przepis przejściowy
 • Art. 237: przepis przejściowy
 • Art. 238: przepis przejściowy
 • Art. 239: przepis przejściowy
 • Art. 240: przepis przejściowy
 • Art. 241: przepis przejściowy
 • Art. 242: utrata mocy ustaw konstytucyjnych
 • Art. 243: wejście Konstytucji w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.