Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks wykroczeń

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-24
 • Czas trwania: 02:26:37
 • Rozmiar: 71 MB
Co to jest audioustawa?
 • Część ogólna.
 • Rozdział I. Zasady odpowiedzialności
 • Art. 1: przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie
 • Art. 2: zmiana ustawy w czasie orzekania
 • Art. 2a: zamiana kary w przypadku czynów objętych wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności
 • Art. 3: zakres terytorialny obowiązywania ustawy
 • Art. 4: czas i miejsce popełnienia wykroczenia
 • Art. 5: umyślność i nieumyślność wykroczenia
 • Art. 6: przesłanki uznania wykroczenie za umyślne lub nieumyślne
 • Art. 7: nieświadomość bezprawności czynu, błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego
 • Art. 8: warunki odpowiedzialności z uwagi na wiek sprawcy
 • Art. 9: zbieg przepisów ustawy a wysokość kary
 • Art. 10: zbieg wykroczenia i przestępstwa
 • Art. 10a: wykonywanie kary lub środka karnego przy zbiegu kar lub środków karnych
 • Art. 11: odpowiedzialność za usiłowanie wykroczenia
 • Art. 12: przesłanki odpowiedzialności za podżeganie do wykroczenia
 • Art. 13: przesłanki odpowiedzialności za pomocnictwo w wykroczeniu
 • Art. 14: odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo
 • Art. 15: obrona konieczna
 • Art. 16: stan wyższej konieczności
 • Art. 17: wyłączenie odpowiedzialności za wykroczenie z uwagi na niepoczytalność sprawcy
 • Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
 • Art. 18: katalog kar za wykroczenia
 • Art. 19: kara aresztu
 • Art. 20: kara ograniczenia wolności
 • Art. 21: nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne
 • Art. 22: dodatkowe obowiązki przy karze ograniczenia wolności
 • Art. 23: zastępcza kara aresztu za karę ograniczenia wolności
 • Art. 24: kara grzywny
 • Art. 25: zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną lub zastępczą karę aresztu
 • Art. 26: negatywne przesłanki orzekania kary aresztu lub zastępczej kary aresztu
 • Art. 27: uwolnienie od zastępczej kary aresztu lub jej zmniejszenie
 • Art. 28: środki karne
 • Art. 29: zakaz prowadzenia pojazdów
 • Art. 30: przepadek przedmiotów
 • Art. 31: podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób
 • Art. 32: nawiązka nas rzecz pokrzywdzonego
 • Art. 33: ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia
 • Art. 34: indywidualizacja wymiaru kary i środka karnego za wykroczenie
 • Art. 35: zasada preferencji orzekania kar wolnościowych
 • Art. 36: kara nagany
 • Art. 37: nawiązka w przypadku wykroczenia o charakterze chuligańskim
 • Art. 37a: uchylony
 • Art. 38: recydywa wielokrotna
 • Art. 39: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od wymierzenia kary
 • Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
 • Art. 40: uchylony
 • Art. 41: środki oddziaływania wychowawczego
 • Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
 • Art. 42: warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
 • Art. 43: negatywne przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia kary aresztu
 • Art. 44: zarządzenie wykonania kary aresztu warunkowo zawieszonej
 • Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
 • Art. 45: przedawnienie karalności wykroczenia
 • Art. 46: uznanie ukarania za niebyłe
 • Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Art. 47: objaśnienie pojęć
 • Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych
 • Art. 48: stosowanie przepisów części ogólnej ustawy do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach
 • Część szczególna.
 • Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • Art. 49: okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej, jej organom i naruszenie przepisów o symbolach narodowych
 • Art. 49a: bezprawne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 50: nieopuszczenie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania
 • Art. 50a: posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych przedmiotów
 • Art. 51: zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym
 • Art. 52: naruszanie przepisów o zgromadzeniach
 • Art. 52a: publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa
 • Art. 52b: zużywanie oleju opałowego do celów napędowych
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: naruszanie przepisów porządkowych o zachowywaniu się w miejscach publicznych
 • Art. 55: kąpiel w miejscu zabronionym
 • Art. 56: publiczna zbiórka ofiar bez wymaganego zgłoszenia lub naruszenie warunków zgłoszenia zbiórki
 • Art. 57: zbiórka na grzywnę lub uiszczenie grzywny za skazanego lub ukaranego
 • Art. 58: żebractwo w miejscu publicznym
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: uchylony
 • Art. 601: naruszenie wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Art. 602: uchylony
 • Art. 603: prowadzenie sprzedaży poza miejscem wyznaczonym przez gminę
 • Art. 61: przywłaszczanie lub bezprawne używanie stanowiska, tytułu, stopnia, lub bezprawne używanie odznak, stroju lub munduru
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: bezprawne wykonywanie działalności telekomunikacyjnej lub wprowadzanie do obrotu urządzeń bez wymaganych znaków zgodności
 • Art. 63a: bezprawne umieszczenie w miejscu publicznym ogłoszenia lub plakatu
 • Art. 63b: naruszenie warunków dotyczących sytuowania reklamy
 • Art. 64: uchylony
 • Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • Art. 65: wprowadzenie w błąd podmiotu uprawnionego co do swojej tożsamości
 • Art. 65a: niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza organu ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego
 • Art. 66: bezprawne wywołanie alarmu lub blokowanie telefonicznego numeru alarmowego
 • Art. 66a: niszczenie środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego
 • Art. 66b: niestosowanie się do nakazów i zakazów w sprawach o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazie zbliżania
 • Art. 66c: niestosowanie się do obowiązków określonych w ustawie o przemocy domowej
 • Art. 67: uniemożliwianie zaznajomienia się z informacją zamieszczoną przez instytucję publiczną
 • Art. 68: naruszenie przepisów w zakresie wyrabiania, wydawania, posiadania, zamawiania lub nabywania pieczęci instytucji publicznej
 • Art. 69: umyślne niszczenie lub usuwanie znaków umieszczonych przez organ państwowy
 • Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • Art. 70: wywołanie niebezpieczeństwa przez nieumiejętne wykonywanie czynności
 • Art. 71: wywołanie stanu niebezpieczeństwa przez wadliwe wykonanie urządzeń
 • Art. 72: niedopełnienie obowiązku odpowiedniego zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego
 • Art. 73: niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o niebezpieczeństwie
 • Art. 74: niszczenie lub usuwanie oznaczeń miejsc niebezpiecznych
 • Art. 75: niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu z ciężkimi przedmiotami oraz płynami
 • Art. 76: rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu
 • Art. 77: niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
 • Art. 78: drażnienie lub płoszenie zwierzęcia
 • Art. 79: niedopełnienie obowiązku oświetlenia miejsc publicznych lub gaszenie oświetlenia
 • Art. 80: naruszanie ograniczeń w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych
 • Art. 81: niszczenie lub uszkadzanie urządzeń do ochrony brzegów wód
 • Art. 82: sprowadzanie zagrożenia pożarowego
 • Art. 82a: niedopełnienie obowiązków w razie powstania pożaru
 • Art. 83: nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi lub substancjami promieniotwórczymi
 • Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • Art. 84: niedopełnienie obowiązków w zakresie oznaczenia przeszkody w ruchu drogowym
 • Art. 85: samowolne ustawianie, niszczenie i uszkadzanie znaków, sygnałów ostrzegawczych lub zabezpieczających
 • Art. 85a: naruszanie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych
 • Art. 86: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Art. 86a: naruszanie zasad kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem wspomagającym ruch
 • Art. 86b: naruszenie przepisów ruchu drogowego przez prowadzącego pojazd mechaniczny
 • Art. 87: prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
 • Art. 88: prowadzenie pojazdu bez wymaganych świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia
 • Art. 89: dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub torach pojazdu szynowego
 • Art. 90: tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
 • Art. 91: zanieczyszczanie drogi publicznej lub spowodowanie na niej utrudnienia w ruchu
 • Art. 92: niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem
 • Art. 92a: niestosowanie się przez prowadzącego pojazd do ograniczenia prędkości
 • Art. 92b: naruszenie zakazu wyprzedzania
 • Art. 93: nieudzielenie przez uczestnika wypadku drogowego pomocy ofierze wypadku
 • Art. 94: prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu
 • Art. 95: prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów
 • Art. 95a: posługiwanie się dowodem rejestracyjnym zawierającym nieprawdziwe dane
 • Art. 96: dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew przepisom prawa
 • Art. 96a: bezprawne posiadanie w pojeździe lub używanie sygnałów pojazdów uprzywilejowanych
 • Art. 96b: nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej
 • Art. 96c: nieprzestrzeganie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu
 • Art. 96d: przekazywanie osobie nieuprawnionej dokumentów związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
 • Art. 97: naruszanie przepisów o ruchu drogowym
 • Art. 97a: naruszanie zakazów w zakresie przejazdu przez tory kolejowe
 • Art. 98: niezachowanie przez prowadzącego pojazd należytej ostrożności na drogach wewnętrznych
 • Art. 99: niszczenie lub uszkadzanie drogi, urządzeń drogowych lub zasłon odśnieżnych
 • Art. 100: niszczenie pasów drogowych, nawierzchni drogi, poboczy lub wypasanie zwierząt w pasie drogowym
 • Art. 101: uchylanie się od obowiązku oczyszczania drogi publicznej
 • Art. 102: uchylanie się od obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych
 • Art. 103: uchylanie się od obowiązku świadczeń w przypadku zagrożenia przerwania komunikacji
 • Art. 103a: uchylony
 • Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie
 • Art. 104: skłanianie do żebrania
 • Art. 105: naruszenie obowiązków rodzicielskich lub opiekuńczych
 • Art. 106: dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych małoletniego lub osoby pod opieką lub nadzorem
 • Art. 107: złośliwe wprowadzanie w błąd lub złośliwe niepokojenie innej osoby
 • Art. 107a: udaremnianie lub utrudnianie transmisji danych prowadzonej przy użyciu systemu teleinformatycznego
 • Art. 108: szczucie psem człowieka
 • Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu
 • Art. 109: zanieczyszczanie wody
 • Art. 110: zatrudnianie na stanowisku pracy nieodpowiednim ze względu na stan zdrowia osoby
 • Art. 111: niedopełnienie obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego w produkcji lub w obrocie środkami spożywczymi
 • Art. 112: uchylony
 • Art. 113: niezachowanie należytej czystości przy świadczeniu usług
 • Art. 114: odmowa udzielenia wyjaśnień organowi służby zdrowia
 • Art. 115: niepoddanie się obowiązkowemu szczepieniu lub badaniu stanu zdrowia
 • Art. 116: nieprzestrzeganie nakazu, zakazu lub obowiązku przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej albo osoby sprawującej nad nimi pieczę
 • Art. 117: niewykonywanie obowiązków w zakresie utrzymywania czystości i porządku
 • Art. 118: nieprzestrzeganie przepisów o uboju zwierząt i wprowadzaniu mięsa do obrotu
 • Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu
 • Art. 119: kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej
 • Art. 120: wyrąb drzewa w lesie w celu przywłaszczenia albo kradzież lub przywłaszczenie drzewa z lasu
 • Art. 121: wyłudzenie przejazdu środkiem lokomocji lub pożywienia i napoju w zakładzie żywienia zbiorowego albo innego płatnego świadczenia
 • Art. 122: paserstwo
 • Art. 123: kradzież owoców, warzyw lub kwiatów z cudzego ogrodu
 • Art. 124: umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy
 • Art. 125: niezawiadomienie o znalezieniu cudzej rzeczy lub przybłąkaniu się cudzego zwierzęcia
 • Art. 126: kradzież lub niszczenie cudzej rzeczy o wartości niemajątkowej
 • Art. 127: samowolne używanie cudzej rzeczy ruchomej
 • Art. 128: urządzanie gry hazardowej lub użyczanie do niej środków lub pomieszczenia
 • Art. 129: bezprawne wyrabianie, posiadanie, nabywanie i dostarczanie wytrychów
 • Art. 130: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy
 • Art. 131: odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia za granicą
 • Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
 • Art. 132: uchylony
 • Art. 133: nabywanie i sprzedaż z zyskiem biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe
 • Art. 134: oszukiwanie nabywcy lub usługobiorcy
 • Art. 135: ukrywanie towaru przed nabywcą lub odmowa sprzedaży towaru
 • Art. 136: usuwanie oznaczeń z towarów przeznaczonych do sprzedaży
 • Art. 137: brak dowodów dostawy lub przyjęcia towarów
 • Art. 138: pobieranie zapłaty wyższej od obowiązującej za dane świadczenie lub odmawianie świadczenia przez zobowiązanego
 • Art. 138a: uchylony
 • Art. 138b: niestosowanie się przez zobowiązanego do orzeczenia sądu w przedmiocie stosowania warunków umów.
 • Art. 138c: naruszenie obowiązków przy udzielaniu kredytu konsumenckiego
 • Art. 138d: wprowadzanie w błąd co do posiadania uprawnień przewodnika górskiego
 • Art. 139: uchylony
 • Art. 139a: naruszenie przepisów o umowie timeshare
 • Art. 139b: naruszenie przepisów ustawy o prawach konsumenta
 • Art. 139c: przyjęcie od konsumenta płatności przez upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
 • Art. 140: dopuszczenie się publicznie nieobyczajnego wybryku
 • Art. 141: umieszczenie w miejscu publicznym nieobyczajnego ogłoszenia, napisu, rysunku lub używanie słów nieprzyzwoitych
 • Art. 142: natarczywe proponowanie czynu nierządnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
 • Art. 143: utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego
 • Art. 144: niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
 • Art. 145: zanieczyszczanie lub zaśmiecanie obszaru kolejowego lub miejsc publicznych
 • Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
 • Art. 146: niedopełnienie w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu
 • Art. 147: uchylony
 • Art. 147a: wykonywanie działalności leczniczej lub prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt bez wpisu do rejestru lub ewidencji lub reklamowanie takich usług
 • Rozdział XIX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
 • Art. 148: wyrąb i kradzież w cudzym lesie
 • Art. 149: nabycie gałęzi, korzeni, krzewów lub pniaków pochodzących z kradzieży leśnej
 • Art. 150: uszkodzenie cudzego ogrodu lub drzewa
 • Art. 151: wypasanie zwierząt gospodarskich na cudzych gruntach
 • Art. 152: niszczenie lub nieuprawnione użytkowanie kosodrzewiny
 • Art. 153: zbieranie w cudzym lesie
 • Art. 154: opalnictwo na cudzym gruncie leśnym lub polnym, zaśmiecanie gruntu lub niszczenie urządzeń
 • Art. 155: niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych
 • Art. 156: niszczenie zasiewów, sadzonek lub trawy na cudzym gruncie
 • Art. 157: nieopuszczenie, wbrew żądaniu osoby uprawnionej, cudzego terenu
 • Art. 158: wyrąb drzewa w lesie z naruszeniem planu urządzenia lasu lub bez wymaganego pozwolenia
 • Art. 159: niedopełnianie obowiązków w zakresie ochrony lasów
 • Art. 160: zmiana lasu na uprawę rolną bez wymaganego zezwolenia
 • Art. 161: bezprawny wjazd pojazdem do cudzego lasu w miejscu niedozwolonym
 • Art. 162: zanieczyszczanie gleby i wody albo zaśmiecanie lasu
 • Art. 163: niszczenie grzybów lub grzybni
 • Art. 164: wybieranie jaj, piskląt, niszczenie lęgowisk, gniazd ptasich, nor lub mrowisk
 • Art. 165: płoszenie, ściganie, chwytanie, ranienie lub zabijanie zwierząt dziko żyjących
 • Art. 166: puszczanie luzem psa w lesie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.