Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-15
 • Czas trwania: 02:59:06
 • Rozmiar: 85 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł I. Małżeństwo
 • Dział I. Zawarcie małżeństwa
 • Art. 1: zawarcie małżeństwa
 • Art. 2: powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • Art. 3: dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa
 • Art. 4: okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • Art. 41: zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • Art. 5: odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 • Art. 6: złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o zawarciu małżeństwa
 • Art. 7: forma zawarcia małżeństwa
 • Art. 8: obowiązki duchownego przed którym zawierany jest związek małżeński
 • Art. 9: oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w razie zagrożenia życia jednej ze stron
 • Art. 10: wiek wymagany do zawarcia małżeństwa
 • Art. 11: ubezwłasnowolnienie całkowite jako negatywna przesłanka zawarcia małżeństwa
 • Art. 12: choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy jako negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa
 • Art. 13: pozostawanie w związku małżeńskim jako negatywna przesłanka zawarcia małżeństwa
 • Art. 14: pokrewieństwo i powinowactwo jako negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa
 • Art. 15: przysposobienie jako negatywna przesłanka zawarcia małżeństwa
 • Art. 151: przesłanki unieważnienia małżeństwa
 • Art. 16: przesłanki unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika
 • Art. 17: dopuszczalność unieważnienia małżeństwa
 • Art. 18: unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu
 • Art. 19: powództwo o unieważnienie małżeństwa a śmierć małżonka
 • Art. 20: orzeczenie o zawarciu małżeństwa w złej wierze
 • Art. 21: skutki unieważnienia małżeństwa
 • Art. 22: uprawnienia prokuratora do wytoczenia powództwa w sprawach małżeńskich
 • Dział II. Prawa i obowiązki małżonków
 • Art. 23: zasada równych praw i obowiązków małżonków
 • Art. 24: zasada wspólnego rozstrzygania o sprawach rodziny
 • Art. 25: oświadczenie w sprawie nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego
 • Art. 26: uchylony
 • Art. 27: obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
 • Art. 28: niespełnianie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Art. 281: prawo do korzystania z mieszkania małżonka
 • Art. 29: działanie za małżonka w sprawach zwykłego zarządu
 • Art. 30: solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
 • Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe
 • Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy
 • Art. 31: wspólność ustawowa, majątek wspólny
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: składniki majątku osobistego
 • Art. 34: przedmioty zwykłego urządzenia domowego jako wspólność ustawowa małżonków
 • Art. 341: współposiadanie i korzystanie przez małżonków z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego
 • Art. 35: zakaz dokonywania niektórych czynności w czasie trwania wspólności ustawowej
 • Art. 36: zarządzanie małżonków majątkiem wspólnym
 • Art. 361: sprzeciw wobec czynności małżonka w zakresie zarządu majątkiem wspólnym
 • Art. 37: czynności prawne wymagające zgody drugiego małżonka
 • Art. 38: ochrona interesów osób trzecich
 • Art. 39: zezwolenie sądu na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka
 • Art. 40: pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • Art. 41: uprawnienie wierzyciela do żądania zaspokojenia roszczeń z majątku wspólnego małżonków lub majątku osobistego dłużnika
 • Art. 42: ograniczenie uprawnień wierzyciela małżonka
 • Art. 43: udziały małżonków w majątku wspólnym
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: obowiązek zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty
 • Art. 46: odesłanie do przepisów o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku
 • Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 47: umowa majątkowa małżeńska
 • Art. 471: powoływanie się na umowę majątkową małżeńską wobec osób trzecich
 • Oddział 2. Wspólność majątkowa
 • Art. 48: odesłanie do przepisów o wspólności ustawowej
 • Art. 49: zakaz rozszerzania wspólności majątkowej
 • Art. 50: uprawnienia wierzyciela w razie rozszerzenia wspólności majątkowej
 • Art. 501: udziały małżonków w razie ustania wspólności majątkowej
 • Oddział 3. Rozdzielność majątkowa
 • Art. 51: majątek małżonków w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • Art. 511: samodzielny zarząd małżonka swoim majątkiem
 • Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • Art. 512: odesłanie do przepisów o rozdzielności majątkowej
 • Art. 513: dorobek małżonków i zasady jego obliczania
 • Art. 514: wyrównanie dorobku małżonków po ustaniu rozdzielności majątkowej
 • Art. 515: wyrównanie dorobków w razie śmierci jednego z małżonków
 • Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy
 • Art. 52: ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
 • Art. 53: powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa
 • Art. 54: rozdzielność majątkowa w wyniku orzeczenia separacji
 • Dział IV. Ustanie małżeństwa
 • Art. 55: ustanie małżeństwa w razie uznania jednego z małżonków za zmarłego
 • Art. 56: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód
 • Art. 57: orzekanie o winie przy orzekaniu rozwodu
 • Art. 58: wyrok orzekający rozwód
 • Art. 59: zmiana nazwiska po rozwodzie
 • Art. 60: obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka
 • Art. 61: odesłanie do przepisów o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi
 • Dział V. Separacja
 • Art. 611: orzeczenie separacji
 • Art. 612: żądanie orzeczenia separacji przez jednego z małżonków i żądanie rozwodu przez drugiego
 • Art. 613: orzekanie o winie przy orzekaniu separacji
 • Art. 614: skutki prawne separacji
 • Art. 615: uchylony
 • Art. 616: orzeczenie o zniesieniu separacji
 • Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 617: krewni, określanie stopnia pokrewieństwa
 • Art. 618: powinowactwo, określanie linii i stopnia powinowactwa
 • Dział IA. Rodzice i dzieci
 • Rozdział I. Pochodzenie dziecka
 • Oddział 1. Macierzyństwo
 • Art. 619: matka dziecka
 • Art. 6110: powództwo o ustalenie macierzyństwa
 • Art. 6111: niedopuszczalność wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa
 • Art. 6112: powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa
 • Art. 6113: termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa przez matkę i ustalonego ojca
 • Art. 6114: termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa przez dziecko
 • Art. 6115: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka
 • Art. 6116: powództw prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
 • Oddział 2. Ojcostwo
 • Art. 62: domniemanie ojcostwa męża matki
 • Art. 63: termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki
 • Art. 64: wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez przedstawiciela ustawowego męża matki
 • Art. 65: termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez chorego psychicznie męża matki
 • Art. 66: legitymacja bierna w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa z powództwa męża matki
 • Art. 67: sposób zaprzeczenia ojcostwa
 • Art. 68: niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa
 • Art. 69: powództwo matki o zaprzeczenie ojcostwa męża
 • Art. 70: powództwo pełnoletniego dziecka o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki
 • Art. 701: zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka
 • Art. 71: utracił moc
 • Art. 72: ustalenie ojcostwa przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu
 • Art. 73: uznanie ojcostwa
 • Art. 74: oświadczenie o uznaniu dziecka w razie zagrożenia życia matki lub ojca dziecka
 • Art. 75: uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka poczętego
 • Art. 751: uznanie ojcostwa w przypadku procedury medycznie wspomaganej prokreacji
 • Art. 76: uznanie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości lub dziecka zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności
 • Art. 77: uprawnienie do złożenia oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa
 • Art. 78: powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Art. 79: odpowiednie stosowanie przepisów o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Art. 80: niedopuszczalność wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Art. 81: powództwo dziecka o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Art. 811: ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w przypadku procedury medycznie wspomaganej prokreacji
 • Art. 82: legitymacja bierna w sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Art. 83: niedopuszczalność ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa po śmierci dziecka
 • Art. 84: uprawnienie do żądania sądowego ustalenia ojcostwa
 • Art. 85: domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego
 • Art. 86: powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 87: obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się rodziców i dzieci
 • Art. 88: oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska dziecka
 • Art. 89: nazwisko dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie
 • Art. 891: nazwisko dzieci tych samych rodziców
 • Art. 90: nadanie dziecku nazwiska męża matki
 • Art. 901: dwuczłonowe nazwisko dziecka
 • Art. 91: obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców
 • Oddział 2. Władza rodzicielska
 • Art. 92: okres trwania władzy rodzicielskiej
 • Art. 93: uprawnienie do wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Art. 94: władza rodzicielska przysługująca jednemu z rodziców
 • Art. 95: zakres i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Art. 96: obowiązki rodziców wobec dziecka
 • Art. 961: zakaz stosowania wobec małoletniego kar cielesnych
 • Art. 97: wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • Art. 98: reprezentowanie dziecka przez rodziców
 • Art. 99: reprezentant dziecka
 • Art. 991: wymogi wobec reprezentanta dziecka
 • Art. 992: obowiązki i uprawnienia informacyjne reprezentanta dziecka
 • Art. 992a: informacje reprezentanta dziecka składane sądowi opiekuńczemu
 • Art. 993: wynagrodzenie reprezentanta dziecka i zwrot jego wydatków
 • Art. 100: obowiązek udzielania pomocy rodzicom przez organy władzy publicznej
 • Art. 101: sprawowanie przez rodziców zarządu majątkiem dziecka
 • Art. 102: wyłączenie niektórych przedmiotów majątku dziecka spod zarządu rodziców
 • Art. 103: przeznaczenie czystego dochodu z majątku dziecka
 • Art. 104: inwentarz majątku dziecka
 • Art. 105: obowiązek zwrotu majątku dziecka po ustaniu zarządu
 • Art. 106: zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej
 • Art. 107: wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu
 • Art. 108: władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie
 • Art. 109: zarządzenia sądu opiekuńczego w sytuacji zagrożenia dobra dziecka
 • Art. 110: zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Art. 111: pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Art. 112: forma orzeczenia o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej
 • Oddział 2a. Piecza zastępcza
 • Art. 1121: obowiązki i prawa rodziny zastępczej
 • Art. 1122: odesłanie do przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Art. 1123: przesłanki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
 • Art. 1124: okres umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
 • Art. 1125: powierzenie sprawowania pieczy zastępczej
 • Art. 1126: powierzenie pieczy zastępczej nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Art. 1127: umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Art. 1128: zasada nierozdzielania rodzeństwa
 • Oddział 3. Kontakty z dzieckiem
 • Art. 113: kontakty rodziców z dzieckiem
 • Art. 1131: zasady określania kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Art. 1132: ograniczenie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Art. 1133: przesłanki zakazu utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Art. 1134: sądowe zobowiązanie rodziców do określonego postępowania
 • Art. 1135: zmiana rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Art. 1136: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do kontaktów dziecka z krewnymi
 • Dział II. Przysposobienie
 • Art. 114: wymóg małoletności osoby przysposabianej
 • Art. 1141: wymogi wobec osoby przysposabiającej
 • Art. 1142: przesłanki przysposobienia zagranicznego
 • Art. 115: przysposobienie wspólne
 • Art. 116: zgoda współmałżonka na przysposobienie
 • Art. 117: orzeczenie o przysposobieniu
 • Art. 1171: ponowne przysposobienie
 • Art. 118: zgoda przysposabianego na przysposobienie lub jego wysłuchanie
 • Art. 119: zgoda rodziców przysposabianego na przysposobienie
 • Art. 1191: przysposobienie za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego
 • Art. 1191a: wskazanie przez rodziców dziecka osoby przysposabiającego
 • Art. 1192: termin wyrażenia przez rodziców zgody na przysposobienie dziecka
 • Art. 120: zgoda opiekuna na przysposobienie
 • Art. 1201: osobista styczność przysposabiającego z przysposabianym
 • Art. 121: skutki prawne przysposobienia pełnego
 • Art. 1211: przysposobienie pasierba
 • Art. 122: zmiana nazwiska i imienia przysposobionego
 • Art. 123: władza rodzicielska nad przysposobionym
 • Art. 124: przysposobienie niepełne
 • Art. 1241: zakaz ustalenia pochodzenia przysposobionego
 • Art. 125: przesłanki rozwiązania przysposobienia
 • Art. 1251: niedopuszczalność rozwiązania przysposobienia całkowitego
 • Art. 126: skutki rozwiązania stosunku przysposobienia
 • Art. 127: uprawnienie prokuratora do wytoczenia powództwa o rozwiązanie przysposobienia
 • Dział III. Obowiązek alimentacyjny
 • Art. 128: podmioty obciążone obowiązkiem alimentacyjnym
 • Art. 129: kolejność obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym
 • Art. 130: pierwszeństwo obowiązku alimentacyjnego małżonków
 • Art. 131: obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego
 • Art. 132: powstanie obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego w dalszej kolejności
 • Art. 133: obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka
 • Art. 134: uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do rodzeństwa
 • Art. 135: zakres świadczeń alimentacyjnych
 • Art. 136: zakres świadczeń alimentacyjnych w przypadku dobrowolnego uszczuplenia majątku przez zobowiązanego
 • Art. 137: przedawnienie roszczeń alimentacyjnych
 • Art. 138: przesłanki żądania zmiany obowiązku alimentacyjnego
 • Art. 139: obowiązek alimentacyjny spadkobierców zobowiązanego
 • Art. 140: roszczenie wobec zobowiązanego do alimentów o zwrot poniesionych świadczeń
 • Art. 141: obowiązki ojca dziecka nie będącego mężem jego matki
 • Art. 142: roszczenia majątkowe matki wobec uwiarygodnionego ojca dziecka nie będącego jej mężem
 • Art. 143: łączne dochodzenie roszczeń majątkowych i ustalenia ojcostwa
 • Art. 144: żądanie świadczeń alimentacyjnych od powinowatych
 • Art. 1441: żądanie alimentów sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
 • Tytuł III. Opieka i kuratela
 • Dział I. Opieka nad małoletnim
 • Rozdział I. Ustanowienie opieki
 • Art. 145: ustanowienie opieki dla małoletniego
 • Art. 146: sprawowanie opieki nad małoletnim
 • Art. 147: ochrona osoby małoletniego lub jego majątku do czasu objęcia opieki przez opiekuna
 • Art. 148: negatywne przesłanki ustanowienia osoby opiekunem małoletniego
 • Art. 149: zasady ustanawiania opiekuna małoletniego
 • Art. 150: uchylony
 • Art. 151: ustanowienie jednego opiekuna dla kilku osób
 • Art. 152: obowiązek objęcia opieki
 • Art. 153: forma i termin objęcia obowiązków przez opiekuna
 • Rozdział II. Sprawowanie opieki
 • Art. 154: zasady sprawowania opieki
 • Art. 155: zakres sprawowania opieki i nadzór nad jej sprawowaniem
 • Art. 156: wymóg uzyskania przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego
 • Art. 157: przesłanki ustanowienia kuratora dla dziecka pozostającego pod opieką
 • Art. 158: obowiązek informacyjny opiekuna dziecka wobec jego rodziców
 • Art. 159: wyłączenie prawa opiekuna do reprezentowania osób pozostających pod jego opieką
 • Art. 160: obowiązek sporządzenia przez opiekuna inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką
 • Art. 161: złożenie przez opiekuna do depozytu sądowego i banku kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów lub gotówki
 • Art. 162: wynagrodzenie za sprawowanie opieki
 • Art. 163: zwrot kosztów sprawowania opieki
 • Art. 164: przedawnienie roszczeń związanych z nienależytym sprawowaniem opieki
 • Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki
 • Art. 165: nadzór sądu opiekuńczego nad sprawowaniem opieki
 • Art. 166: obowiązek składania sądowi sprawozdań i rachunków przez opiekuna
 • Art. 167: zatwierdzanie przez sąd sprawozdań i rachunków złożonych przez opiekuna
 • Art. 168: uprawnienia sądu w razie nienależytego sprawowania opieki przez opiekuna
 • Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
 • Art. 169: przesłanki zwolnienia opiekuna z opieki
 • Art. 170: ustanie opieki z mocy prawa
 • Art. 171: prowadzenie spraw pilnych przez opiekuna po ustaniu opieki
 • Art. 172: obowiązek złożenia przez opiekuna rachunku końcowego
 • Art. 173: zwolnienie opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego
 • Art. 174: obowiązek zwrotu zarządzanego majątku po ustaniu opieki
 • Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
 • Art. 175: odesłanie do przepisów ustawy o opiece nad małoletnim
 • Art. 176: zasady ustanawiania opiekuna dla ubezwłasnowolnionego
 • Art. 177: ustanie z mocy prawa opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
 • Dział III. Kuratela
 • Art. 178: ustanowienie kuratora
 • Art. 179: wynagrodzenie za sprawowanie kurateli
 • Art. 180: przesłanki uchylenia lub ustania kurateli
 • Art. 181: obowiązki kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • Art. 182: przesłanki ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego
 • Art. 183: kurator dla osoby niepełnosprawnej
 • Art. 184: kurator osoby nieobecnej

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.