Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks karny

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-17
 • Czas trwania: 06:34:17
 • Rozmiar: 183 MB
Co to jest audioustawa?
 • Część ogólna.
 • Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej
 • Art. 1: warunki odpowiedzialności karnej
 • Art. 2: odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie
 • Art. 3: zasada humanitaryzmu
 • Art. 4: stosowanie ustawy karnej
 • Art. 5: zasada terytorialności
 • Art. 6: czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
 • Art. 7: kategorie przestępstw - cechy zbrodni i występku
 • Art. 8: formy winy a kwalifikacja przestępstw
 • Art. 9: strona podmiotowa czynu - umyślność i nieumyślność
 • Art. 10: wiek sprawcy a odpowiedzialność karna
 • Art. 11: jedność czynu, kumulatywny zbieg przepisów ustawy
 • Art. 12: wielość zachowań, czyn ciągły
 • Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa
 • Art. 13: odpowiedzialność za usiłowanie udolne i nieudolne
 • Art. 14: wymiar kary za usiłowanie
 • Art. 15: bezkarność usiłowania
 • Art. 16: odpowiedzialność za przygotowanie
 • Art. 17: dobrowolne odstąpienia od przygotowania
 • Art. 18: formy zjawiskowe czynu karalnego
 • Art. 19: wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo
 • Art. 20: niezależność odpowiedzialności współdziałających
 • Art. 21: indywidualizacja odpowiedzialności karnej
 • Art. 22: odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za usiłowanie
 • Art. 23: czynny żal współdziałającego
 • Art. 24: prowokacja
 • Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
 • Art. 25: obrona konieczna
 • Art. 26: stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków
 • Art. 27: eksperyment
 • Art. 28: błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego
 • Art. 29: błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność
 • Art. 30: nieświadomość bezprawności
 • Art. 31: odpowiedzialność w przypadku niepoczytalności i poczytalności ograniczonej
 • Rozdział IV. Kary
 • Art. 32: katalog kar
 • Art. 33: grzywna
 • Art. 34: kara ograniczenia wolności
 • Art. 35: praca na cele społeczne
 • Art. 36: dozór i obowiązki dodatkowe
 • Art. 37: kara pozbawienia wolności
 • Art. 37a: orzekanie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności
 • Art. 37b: orzekanie kary pozbawienia wolności jednocześnie z karą ograniczenia wolności
 • Art. 38: obniżenie i nadzwyczajne obostrzenie kary
 • Rozdział V. Środki karne
 • Art. 39: katalog środków karnych
 • Art. 40: pozbawienie praw publicznych
 • Art. 41: zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub działalności
 • Art. 41a: zakazy i nakazy dotyczące przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo kontaktowania się z określonymi osobami
 • Art. 41b: zakaz wstępu na imprezę masową
 • Art. 41c: zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych
 • Art. 42: zakaz prowadzenia pojazdów
 • Art. 43: okres obowiązywania środków karnych
 • Art. 43a: świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Art. 43b: podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • Art. 43c: zawiadomienie sądu rodzinnego w razie celowości pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich
 • Art. 43ba: degradacja
 • Art. 43bb: orzekanie degradacji
 • Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne
 • Art. 44: przepadek przedmiotów
 • Art. 44a: przepadek przedsiębiorstwa
 • Art. 44b: przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę lub równowartości pojazdu
 • Art. 45: przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości
 • Art. 45a: przesłanki orzeczenia przepadku
 • Art. 46: obowiązek naprawienia szkody
 • Art. 47: nawiązka
 • Art. 47a: uchylony
 • Art. 48: wysokość nawiązki
 • Art. 49: uchylony
 • Art. 49a: uchylony
 • Art. 50: uchylony
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: uchylony
 • Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych
 • Art. 53: zasady i dyrektywy wymiary kary
 • Art. 54: zasady wymiaru kary dla nieletniego lub młodocianego
 • Art. 55: zasada indywidualizacji wymiaru kary
 • Art. 56: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do orzekania środków karnych
 • Art. 57: zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary
 • Art. 57a: zasady wymiaru kary za występek o charakterze chuligańskim
 • Art. 57b: orzekanie kary w przypadku skazania za przestępstwo w czynie ciągłym
 • Art. 58: prymat kar wolnościowych
 • Art. 59: odstąpienie od wymierzenia kary i wymierzenie środka karnego
 • Art. 59a: uchylony
 • Art. 60: nadzwyczajne złagodzenie kary
 • Art. 60a: uchylony
 • Art. 61: odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego
 • Art. 62: określenie rodzaju zakładu karnego i orzeczenie systemu terapeutycznego
 • Art. 63: zaliczenie na poczet kary okresu pozbawienia wolności i stosowania środków zapobiegawczych
 • Rozdział VII. Powrót do przestępstwa
 • Art. 64: recydywa podstawowa i wielokrotna
 • Art. 64a: wymierzanie kary w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę
 • Art. 65: przestępstwo jako stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub związku przestępczym i przestępstwo o charakterze terrorystycznym
 • Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
 • Art. 66: przesłanki warunkowego umorzenia postępowania
 • Art. 67: okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania
 • Art. 68: podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
 • Art. 69: przesłanki warunkowego zawieszenie wykonania kary
 • Art. 70: okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary
 • Art. 71: grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary
 • Art. 72: obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary
 • Art. 73: dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej
 • Art. 74: ustalenie czasu i sposób wykonania obowiązków nałożonych na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary
 • Art. 75: zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
 • Art. 75a: uchylony
 • Art. 76: zatarcie skazania z mocy prawa
 • Art. 77: warunki stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Art. 78: podstawy formalne stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Art. 79: warunkowe przedterminowe zwolnienie przy karach niepodlegających łączeniu
 • Art. 80: okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • Art. 81: ponowne warunkowe zwolnienie
 • Art. 82: uznanie kary za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia
 • Art. 83: zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności
 • Art. 84: uznanie środków karnych za wykonane
 • Art. 84a: uchylony
 • Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
 • Art. 85: zasady orzekania kary łącznej
 • Art. 85a: zasady orzekania kary łącznej
 • Art. 86: granice i wymiar kary łącznej
 • Art. 87: łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności
 • Art. 88: kara łączna 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności
 • Art. 89: warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej
 • Art. 89a: warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej
 • Art. 90: stosowanie środków karnych, zabezpieczających i dozoru przy zbiegu przestępstw
 • Art. 91: ciąg przestępstw
 • Art. 91a: wydanie wyroku łącznego w przypadku wykonania poszczególnych kar
 • Art. 92: uchylony
 • Art. 92a: uchylony
 • Rozdział X. Środki zabezpieczające
 • Art. 93: uchylony
 • Art. 93a: rodzaje środków zabezpieczających
 • Art. 93b: orzekanie i uchylanie środka zabezpieczającego
 • Art. 93c: warunki orzekania środków zabezpieczających
 • Art. 93d: czas stosowania środka zabezpieczającego
 • Art. 93e: kontrola miejsca pobytu sprawcy, wobec którego orzeczono elektroniczną kontrolę miejsca pobytu
 • Art. 93f: obowiązki sprawcy, wobec którego orzeczono terapię
 • Art. 93g: orzekanie pobytu w zakładzie psychiatrycznym
 • Art. 94: uchylony
 • Art. 95: uchylony
 • Art. 95a: uchylony
 • Art. 96: uchylony
 • Art. 97: uchylony
 • Art. 98: uchylony
 • Art. 99: orzekanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego
 • Art. 100: uchylony
 • Rozdział XI. Przedawnienie
 • Art. 101: przedawnienie karalności
 • Art. 102: przedłużenie terminu przedawnienia karalności
 • Art. 103: przedawnienia wykonania kary
 • Art. 104: wstrzymanie biegu przedawnienia
 • Art. 105: wyłączenie instytucji przedawnienia
 • Rozdział XII. Zatarcie skazania
 • Art. 106: skutki zatarcia skazania
 • Art. 106a: wyłączenie instytucji zatarcia skazania
 • Art. 107: terminy zatarcia skazania
 • Art. 107a: uchylony
 • Art. 108: zbieg skazań - zatarcie
 • Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
 • Art. 109: zasada narodowości podmiotowej
 • Art. 110: stosowanie ustawy wobec cudzoziemca
 • Art. 111: warunek odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą
 • Art. 112: bezwzględne stosowanie ustawy karnej polskiej
 • Art. 112a: stosowanie ustawy karnej polskiej niezależnie od miejsca popełnienia czynu zabronionego
 • Art. 113: ściganie przestępstw na mocy umów międzynarodowych
 • Art. 114: skutki orzeczeń zapadłych za granicą
 • Art. 114a: uwzględnianie orzeczeń skazujących wydanych w innym państwie UE
 • Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Art. 115 §1: czyn zabroniony
 • Art. 115 §2: stopień społecznej szkodliwości czynu
 • Art. 115 §3: przestępstwa podobne
 • Art. 115 §4: korzyść majątkowa lub osobista
 • Art. 115 §5: mienie znacznej wartości
 • Art. 115 §6: mienie wielkiej wartości
 • Art. 115 §7: znaczna szkoda, wartość lub łączna wartość znaczna
 • Art. 115 §7a: szkoda w wielkich rozmiarach
 • Art. 115 §8: uchylony
 • Art. 115 §9: rzecz ruchoma lub przedmiot
 • Art. 115 §9a: kradzież szczególnie zuchwała
 • Art. 115 §10: młodociany
 • Art. 115 §11: osoba najbliższa
 • Art. 115 §12: groźba bezprawna
 • Art. 115 §13: funkcjonariusz publiczny
 • Art. 115 §14: dokument
 • Art. 115 §14a: faktura
 • Art. 115 §15: statek wodny
 • Art. 115 §16: stan nietrzeźwości
 • Art. 115 §17: żołnierz
 • Art. 115 §18: rozkaz
 • Art. 115 §19: osoba pełniąca funkcję publiczną
 • Art. 115 §20: przestępstwo o charakterze terrorystycznym
 • Art. 115 §21: występek o charakterze chuligańskim
 • Art. 115 §22: handel ludźmi
 • Art. 115 §22a: adopcja
 • Art. 115 §23: niewolnictwo
 • Art. 115 §24: ocena rozmiaru działalności przedsiębiorstwa
 • Art. 115 §25: koszty inne niż odsetki
 • Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych
 • Art. 116: stosowanie przepisów części ogólnej kodeksu
 • Część szczególna.
 • Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
 • Art. 117: wojna napastnicza
 • Art. 118: ludobójstwo
 • Art. 118a: udział w masowym zamachu
 • Art. 119: dyskryminacja
 • Art. 120: stosowanie środków masowej zagłady
 • Art. 121: wytwarzanie, gromadzenie i obrót środkami zakazanymi
 • Art. 122: niedopuszczalne sposoby lub środki walki
 • Art. 123: zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych albo ludności cywilnej
 • Art. 124: inne naruszenia przepisów prawa międzynarodowego
 • Art. 125: niszczenie, uszkadzanie, zabieranie lub przywłaszczanie mienia lub dobra kultury
 • Art. 126: bezprawne używanie znaków
 • Art. 126a: publiczne nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego
 • Art. 126b: dopuszczenie do popełnienia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych
 • Art. 126c: przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych
 • Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 127: zamach stanu
 • Art. 128: zamach na organ konstytucyjny RP
 • Art. 129: zdrada dyplomatyczna
 • Art. 130: szpiegostwo
 • Art. 131: czynny żal sprawcy przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 132: dezinformacja wywiadowcza
 • Art. 132a: utracił moc
 • Art. 133: znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej
 • Art. 134: zamach na życie Prezydenta RP
 • Art. 135: czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP
 • Art. 136: czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa
 • Art. 137: publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwa
 • Art. 138: zasada wzajemności państw
 • Art. 139: przepadek przedmiotów
 • Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności
 • Art. 140: zamach na jednostkę sił zbrojnych RP, obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym
 • Art. 141: podjęcie służby w obcym wojsku lub wojskowej służbie najemnej
 • Art. 142: prowadzenie zaciągu do obcego wojska lub w obcej organizacji wojskowej
 • Art. 143: samouszkodzenie w celu zwolnienia od obowiązku służby wojskowej albo odroczenia służby
 • Art. 144: niezgłaszanie się do odbywania czynnej służby wojskowej
 • Art. 145: uchylanie się od zastępczej służby wojskowej
 • Art. 146: dobrowolny powrót na miejsce pełnienia służby wojskowej
 • Art. 147: niezdolność do służby
 • Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Art. 148: zabójstwo
 • Art. 148a: przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka
 • Art. 149: dzieciobójstwo
 • Art. 150: zabójstwo eutanatyczne
 • Art. 151: namowa do samobójstwa i udzielenie pomocy
 • Art. 152: przerwanie ciąży za zgodą kobiety
 • Art. 153: wymuszone przerwanie ciąży
 • Art. 154: śmierć kobiety w następstwie aborcji
 • Art. 155: nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Art. 156: spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • Art. 156a: nakłanianie innej osoby do spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • Art. 157: spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu
 • Art. 157a: uszkodzenie prenatalne
 • Art. 158: udział w bójce lub pobiciu
 • Art. 159: użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów
 • Art. 160: narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • Art. 161: narażenie człowieka na zarażenie
 • Art. 162: nieudzielenie pomocy
 • Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • Art. 163: sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego
 • Art. 164: sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy
 • Art. 165: sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego
 • Art. 165a: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • Art. 166: przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym albo publicznym środkiem transportu lądowego
 • Art. 167: umieszczenie na statku lub w publicznym środku transportu lądowego niebezpiecznego urządzenia lub substancji
 • Art. 168: karalność przygotowania do przestępstwa
 • Art. 169: czynny żal
 • Art. 170: rozbójnictwo morskie
 • Art. 171: wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami niebezpiecznymi
 • Art. 172: przeszkadzanie działaniom ratowniczym
 • Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Art. 173: sprowadzenie katastrofy komunikacyjnej
 • Art. 174: sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu
 • Art. 175: przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu
 • Art. 176: czynny żal przy przestępstwie sprowadzenia katastrofy lub niebezpieczeństwa katastrofy
 • Art. 177: spowodowanie wypadku w ruchu
 • Art. 178: zaostrzenie kary wobec sprawcy katastrofy lub wypadku w ruchu
 • Art. 178a: prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • Art. 178b: niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego
 • Art. 179: odpowiedzialność dyspozytora za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu w ruchu
 • Art. 180: pełnienie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu
 • Art. 180a: prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku
 • Art. 181: powodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym
 • Art. 182: zanieczyszczanie środowiska w znacznych rozmiarach
 • Art. 183: naruszanie przepisów w postępowaniu z odpadami
 • Art. 184: nieodpowiednie postępowanie z materiałami promieniowania jonizującego
 • Art. 185: kwalifikowane typy przestępstw przeciwko środowisku
 • Art. 186: niedopełnienie obowiązków dbałości o urządzenia zabezpieczające środowisko
 • Art. 187: niszczenie i uszkadzanie terenów i obiektów prawnie chronionych
 • Art. 188: prowadzenie działalności zagrażającej środowisku
 • Art. 188a: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia
 • Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności
 • Art. 189: pozbawienie człowieka wolności
 • Art. 189a: handel ludźmi
 • Art. 190: groźba karalna
 • Art. 190a: stalking
 • Art. 191: zmuszanie do określonego zachowania lub utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego
 • Art. 191a: utrwalanie wizerunku nagiej osoby
 • Art. 191b: doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną, nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia do zawarcia małżeństwa
 • Art. 192: wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
 • Art. 193: zakłócanie miru domowego
 • Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • Art. 194: dyskryminacja wyznaniowa
 • Art. 195: złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych
 • Art. 196: obrażanie uczuć religijnych innych osób
 • Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • Art. 197: zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej
 • Art. 198: seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby
 • Art. 199: seksualne nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia
 • Art. 200: obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym
 • Art. 200a: elektroniczny kontakt z osobą małoletnią w celach pedofilskich
 • Art. 200b: publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowania o charakterze pedofilskim
 • Art. 201: kazirodztwo
 • Art. 202: publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych
 • Art. 203: zmuszanie do uprawiania prostytucji
 • Art. 204: stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo
 • Art. 205: uchylony
 • Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • Art. 206: bigamia
 • Art. 207: znęcanie się
 • Art. 208: rozpijanie osoby małoletniej
 • Art. 209: uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
 • Art. 210: porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej
 • Art. 211: uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo osoby nieporadnej
 • Art. 211a: organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Art. 212: zniesławienie
 • Art. 213: wyłączenie bezprawności zniesławienia
 • Art. 214: odpowiedzialności za zniewagę ze względu na formę zarzutu
 • Art. 215: podanie do publicznej wiadomości wyroku skazującego w sprawie o zniesławienie
 • Art. 216: znieważanie osoby
 • Art. 217: naruszenie nietykalności cielesnej
 • Art. 217a: naruszenie nietykalności cielesnej osoby podejmującej interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa
 • Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • Art. 218: złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika
 • Art. 218a: uporczywe naruszanie przepisów o ograniczeniu handlu
 • Art. 219: niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego
 • Art. 220: narażenie życia albo zdrowia pracownika
 • Art. 221: niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej pracownika
 • Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • Art. 222: naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej
 • Art. 223: czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną
 • Art. 223a: publiczne nawoływanie do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza publicznego
 • Art. 223b: udostępnianie informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza publicznego bez jego zgody
 • Art. 224: wymuszanie czynności urzędowych
 • Art. 224a: fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu
 • Art. 224b: nawiązka i świadczenie pieniężne orzekane w razie skazania za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu
 • Art. 225: zakłócanie kontroli przeprowadzanej w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy
 • Art. 226: znieważenie funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP
 • Art. 227: przywłaszczenie funkcji funkcjonariusza publicznego
 • Art. 228: sprzedajność pełniącego funkcję publiczną
 • Art. 229: przekupstwo
 • Art. 230: płatna protekcja bierna
 • Art. 230a: płatna protekcja czynna
 • Art. 231: nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego
 • Art. 231a: ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
 • Art. 231b: ochrona prawna osoby działającej w obronie koniecznej
 • Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Art. 232: wywieranie wpływu na czynności sądu
 • Art. 233: fałszywe zeznania
 • Art. 234: fałszywe oskarżenie
 • Art. 235: tworzenie fałszywych dowodów
 • Art. 236: zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej
 • Art. 237: złagodzenie odpowiedzialności lub odstąpienie od kary
 • Art. 238: fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Art. 239: poplecznictwo
 • Art. 240: karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
 • Art. 241: bezprawne rozpowszechnienie wiadomości z postępowania przygotowawczego lub rozprawy
 • Art. 242: bezprawne uwolnienie się
 • Art. 243: uwolnienie lub ułatwienie ucieczki osoby pozbawionej wolności
 • Art. 244: niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych
 • Art. 244a: niestosowanie się do obowiązków orzeczonych przy zakazie wstępu na imprezę masową
 • Art. 244b: niestosowanie się do obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym
 • Art. 244c: uchylanie się od wykonania orzeczonego środka kompensacyjnego
 • Art. 245: używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania
 • Art. 246: wymuszanie przez funkcjonariusza publicznego zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia
 • Art. 247: znęcanie się nad osobą prawnie pozbawioną wolności
 • Art. 247a: odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu do czynów popełnionych w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym
 • Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 • Art. 248: nadużycia przy przebiegu wyborów
 • Art. 249: zakłócanie przebiegu wyborów
 • Art. 250: bezprawne wywieranie wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej
 • Art. 250a: łapownictwo wyborcze
 • Art. 251: naruszenie tajności głosowania
 • Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 • Art. 252: wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika
 • Art. 253: uchylony
 • Art. 254: czynny udział w zbiegowisku
 • Art. 254a: zamach na urządzenia infrastruktury
 • Art. 255: publiczne nawoływanie do popełnienia lub pochwalanie występku lub przestępstwa skarbowego
 • Art. 255a: rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • Art. 256: propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
 • Art. 257: rasizm
 • Art. 258: udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym
 • Art. 259: czynny żal przy przestępstwie udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym
 • Art. 259a: przekroczenie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • Art. 259b: czynny żal przy przestępstwie przekroczenia granicy RP w celu popełnienia w innym państwie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • Art. 260: udaremnianie przebiegu legalnego zgromadzenia lub jego rozpraszanie
 • Art. 261: znieważenie pomnika lub innego publicznie urządzonego miejsca
 • Art. 262: znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego
 • Art. 263: wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia
 • Art. 264: nielegalne przekroczenie granicy RP
 • Art. 264a: umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP
 • Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Art. 265: ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”
 • Art. 266: ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami służbowymi
 • Art. 267: bezprawne uzyskanie informacji
 • Art. 268: utrudnianie zapoznania się z informacją osobie uprawnionej
 • Art. 268a: niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych
 • Art. 269: niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu
 • Art. 269a: zakłócanie pracy systemu informatycznego, teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej
 • Art. 269b: bezprawne wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie programów komputerowych
 • Art. 269c: działania w celu wykrycia błędów w zabezpieczeniach systemów informatycznych]
 • Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Art. 270: fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny
 • Art. 270a: fałszowanie faktury i używanie jej za autentyczną
 • Art. 271: poświadczenie nieprawdy
 • Art. 271a: podawanie nieprawdy w fakturze
 • Art. 272: podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie
 • Art. 273: używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę
 • Art. 274: zbycie dokumentu tożsamości
 • Art. 275: posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości
 • Art. 276: niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem
 • Art. 277: niszczenie, przesuwanie lub usuwanie znaków granicznych
 • Art. 277a: fałszowanie faktury lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości
 • Art. 277b: wymiar grzywny w razie skazania za fałszowanie lub używanie sfałszowanych faktur
 • Art. 277c: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur lub ich używania za autentyczne
 • Art. 277d: czynny żal sprawcy przestępstwa fałszowania faktur lub ich używania za autentyczne
 • Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu
 • Art. 278: kradzież
 • Art. 278a: uchylony
 • Art. 279: kradzież z włamaniem
 • Art. 280: rozbój
 • Art. 281: kradzież rozbójnicza
 • Art. 282: wymuszenie rozbójnicze
 • Art. 283: wypadek mniejszej wagi
 • Art. 284: przywłaszczenie
 • Art. 285: uruchomienie na cudzy rachunek impulsów telefonicznych
 • Art. 286: oszustwo
 • Art. 287: oszustwo komputerowe
 • Art. 288: zniszczenie cudzej rzeczy
 • Art. 289: zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia
 • Art. 290: kradzież drzewa z lasu
 • Art. 291: paserstwo umyślne
 • Art. 292: paserstwo nieumyślne
 • Art. 293: paserstwo komputerowe
 • Art. 294: obostrzenie odpowiedzialności karnej
 • Art. 295: nadzwyczajne złagodzenie kary
 • Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym
 • Art. 296: wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
 • Art. 296a: łapownictwo na stanowisku kierowniczym
 • Art. 296b: uchylony
 • Art. 297: wyłudzenie kredytu
 • Art. 298: wyłudzenie odszkodowania
 • Art. 299: pranie brudnych pieniędzy
 • Art. 300: utrudnianie zaspokojenia wierzyciela
 • Art. 301: pokrzywdzenie wierzyciela
 • Art. 302: dowolne zaspokajanie wybranych wierzycieli
 • Art. 303: nieprowadzenie lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej
 • Art. 304: wyzysk kontrahenta
 • Art. 305: zakłócanie przetargu publicznego
 • Art. 306: usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych
 • Art. 306a: zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru
 • Art. 306b: szkoda na mieniu o wysokiej wartości
 • Art. 306c: zabór tablicy rejestracyjnej pojazdu lub nieuprawnione jej używanie
 • Art. 307: nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia
 • Art. 308: odpowiedzialność indywidualna zarządcy
 • Art. 309: obostrzona wysokość grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności
 • Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Art. 310: fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych
 • Art. 311: fałszowanie informacji w obrocie papierami wartościowymi
 • Art. 312: puszczanie w obieg przerobionych albo podrobionych pieniędzy, środków płatniczych lub dokumentów płatniczych
 • Art. 313: fałszowanie urzędowych znaków wartościowych
 • Art. 314: fałszowanie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie gospodarczym
 • Art. 315: fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych
 • Art. 316: przepadek sfałszowanych pieniędzy, dokumentów i znaków wartościowych
 • Część wojskowa.
 • Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
 • Art. 317: stosowanie ustawy do żołnierzy
 • Art. 318: rozkaz - kontratyp
 • Art. 319: ostateczna potrzeba wojskowa
 • Art. 320: odpowiedzialność sprawcy przestępstwa określonego w części wojskowej niezdolnego do służby wojskowej
 • Art. 321: przekazanie małoletniego sprawcy dowódcy w celu wymierzenia kary dyscyplinarnej
 • Art. 322: areszt wojskowy
 • Art. 323: odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy
 • Art. 324: środki karne stosowane wobec żołnierzy
 • Art. 325: uchylony
 • Art. 326: wydalenie z zawodowej służby wojskowej
 • Art. 327: uchylony
 • Art. 328: uchylony
 • Art. 329: zamienna kara aresztu wojskowego
 • Art. 330: zamienna kara ograniczenia wolności
 • Art. 331: odstąpieniu przez sąd od wymierzenia żołnierzowi kary
 • Art. 332: środki karne przy zbiegu przestępstw
 • Art. 333: warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec żołnierza
 • Art. 334: nakładanie na żołnierza obowiązków lub orzekanie wobec żołnierza dozoru
 • Art. 335: zawieszenie wykonania kary wobec żołnierza
 • Art. 336: odroczenie wykonania wobec żołnierza kary pozbawienia wolności i zwolnienie żołnierza od kary
 • Art. 337: zatarcie skazania wobec żołnierza
 • Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
 • Art. 338: samowolne opuszczenie jednostki przez żołnierza
 • Art. 339: dezercja
 • Art. 340: nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy dezercji
 • Art. 341: odmowa pełnienia służby wojskowej lub wykonywania obowiązku wynikającego z tej służby
 • Art. 342: samookaleczenie żołnierza lub podstęp w celu wprowadzenia w błąd organu wojskowego
 • Art. 343: odmowa wykonania rozkazu przez żołnierza
 • Art. 344: niewykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa
 • Art. 345: czynna napaść żołnierza na przełożonego
 • Art. 346: przemoc lub groźba bezprawna żołnierza wobec przełożonego
 • Art. 347: znieważenie przełożonego przez żołnierza
 • Art. 348: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w przypadku czynów popełnionych wobec żołnierza przez przełożonego
 • Art. 349: odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu wobec żołnierzy państw sprzymierzonych
 • Art. 350: poniżenie lub znieważenie podwładnego przez żołnierza
 • Art. 351: naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego przez żołnierza
 • Art. 352: znęcanie się żołnierza nad podwładnym
 • Art. 353: odpowiednie stosowanie niektórych przepisów Kodeksu do innych żołnierzy
 • Art. 354: nieostrożne obchodzenie się ze środkami walki lub nieostrożne ich używanie
 • Art. 355: spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza
 • Art. 356: naruszenie przez żołnierza regulaminu służby
 • Art. 357: wprawienie się żołnierza w służbie w stan nietrzeźwości lub odurzenia
 • Art. 358: samowolne dysponowanie środkami walki przez żołnierza
 • Art. 359: utrata przez żołnierza środków walki
 • Art. 360: niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnymi do użytku środków walki przez żołnierza
 • Art. 361: samowolne użycie przez żołnierza statku wojskowego do celów niemającego związku ze służbą
 • Art. 362: samowolne użycie przez żołnierza wojskowego pojazdu mechanicznego
 • Art. 363: samowolne rozporządzanie przez żołnierza przedmiotem jego wyposażenia

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.