Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks karny skarbowy

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-18
 • Czas trwania: 05:35:19
 • Rozmiar: 147 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł I. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Dział I. Część ogólna
 • Rozdział 1. Przepisy wstępne
 • Art. 1: warunki odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe
 • Art. 2: czas popełnienia czynu zabronionego, zmiana ustawy w czasie orzekania
 • Art. 3: miejsce popełnienia przestępstwa skarbowego
 • Art. 4: umyślność i nieumyślność czynu zabronionego
 • Art. 5: wiek sprawcy a odpowiedzialność karna skarbowa
 • Art. 6: pojęcie czynu ciągłego
 • Art. 7: zbieg przepisów ustawy a kara
 • Art. 8: zasady wymiaru kary przy zbiegu ustaw
 • Art. 9: odpowiedzialność za sprawstwo i współsprawstwo
 • Art. 10: błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego, nieświadomość bezprawności czynu
 • Art. 11: niepoczytalność lub poczytalność ograniczona sprawcy czynu zabronionego
 • Art. 12: zasady wymierzania kary lub środka karnego
 • Art. 13: ogólne dyrektywy wymiaru kary
 • Art. 14: zasady orzekania obowiązku uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej
 • Art. 15: obowiązek uiszczenia należności publicznoprawnej
 • Rozdział 2. Zaniechanie ukarania sprawcy
 • Art. 16: czynny żal a odpowiedzialność karna skarbowa
 • Art. 16a: wyłączenie odpowiedzialności karnej
 • Art. 16b: wyłączenie odpowiedzialności karnej
 • Art. 17: przesłanki zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 18: skutki zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • Art. 19: przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
 • Rozdział 3. Przestępstwa skarbowe
 • Art. 20: wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodeksu karnego
 • Art. 21: karalność usiłowania przestępstwa skarbowego
 • Art. 22: katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających
 • Art. 23: stawki dzienne
 • Art. 24: odpowiedzialność posiłkowa za karę grzywny
 • Art. 25: wyłączenie stosowania odpowiedzialności posiłkowej
 • Art. 26: kara ograniczenia wolności
 • Art. 27: wymiar kary pozbawienia wolności i kary aresztu wojskowego
 • Art. 28: wymiar kary obniżonej lub nadzwyczajnie obostrzonej
 • Art. 29: przepadek przedmiotów
 • Art. 30: przesłanki orzeczenia przepadku przedmiotów
 • Art. 31: przepadek przedmiotów nie będących własnością sprawcy
 • Art. 32: ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
 • Art. 33: przepadek korzyści majątkowej
 • Art. 34: zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej i pozbawienie praw publicznych
 • Art. 35: podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • Art. 36: nadzwyczajne złagodzenie kary
 • Art. 37: nadzwyczajne obostrzenie kary
 • Art. 38: stosowanie nadzwyczajnego obostrzenia kary
 • Art. 39: kara łączna
 • Art. 40: kara łączna w przypadku ciągu przestępstw skarbowych
 • Art. 41: warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • Art. 41a: wyłączenie zastosowania warunkowego zawieszenia
 • Art. 42: warunkowe zwolnienie skazanego w warunkach recydywy
 • Art. 43: przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego
 • Art. 43a: orzeczenie przepadku bez wyroku skazującego
 • Art. 44: przedawnienie karalności
 • Art. 45: przedawnienie wykonania środków karnych i zatarcie skazania w odniesieniu do środków karnych
 • Rozdział 4. Wykroczenia skarbowe
 • Art. 46: wyłączenie stosowania do wykroczeń skarbowych przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń
 • Art. 47: kary i środki karne za wykroczenia skarbowe
 • Art. 48: kary grzywny za wykroczenie skarbowe
 • Art. 49: przepadek przedmiotów
 • Art. 50: zasady orzekania przy kilku wykroczeniach skarbowych
 • Art. 51: przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego
 • Art. 52: zatarcie skazania za wykroczenie skarbowe
 • Rozdział 5. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Art. 53: objaśnienie pojęć
 • Dział II. Część szczególna
 • Rozdział 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 • Art. 54: uchylanie się od opodatkowania
 • Art. 55: zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Art. 56: podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych
 • Art. 56a: niedopełnienie obowiązku złożenia informacji o wydatkach związanych z pojazdami samochodowymi
 • Art. 56b: niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych przez pośredniczący podmiot tytoniowy
 • Art. 56c: niedopełnienie obowiązków w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • Art. 56d: podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu podatkowym lub informacji
 • Art. 56e: naruszenie przez udziałowca lub akcjonariusza podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek obowiązku złożenia oświadczenia
 • Art. 57: uporczywe nieterminowe wpłacanie podatku
 • Art. 57a: naruszenie przez komornika obowiązków w zakresie przekazywania opłat egzekucyjnych
 • Art. 57b: naruszenie przez komornika obowiązków w zakresie składania informacji
 • Art. 57c: dokonanie przez podatnika płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 • Art. 58: uchylony
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: nie prowadzenie lub przechowywanie w niewłaściwym miejscu księgi
 • Art. 61: nierzetelne prowadzenie księgi
 • Art. 61a: nieprzesyłanie księgi organowi podatkowemu lub przesyłanie księgi nierzetelnej
 • Art. 62: niedopełnianie obowiązków w zakresie wystawiania faktur i rachunków za wykonane świadczenia
 • Art. 63: wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy
 • Art. 63a: sprzedaż wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy
 • Art. 64: wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę
 • Art. 65: nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego
 • Art. 66: niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Art. 67: podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy
 • Art. 67a: posiadanie, przechowywanie lub przemieszczanie podrobionych albo podrobionych znaków akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol
 • Art. 68: niedopełnienie obowiązków w zakresie sporządzania spisów i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Art. 69: produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach
 • Art. 69a: naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
 • Art. 69b: naruszenie przepisów ustawy w zakresie dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
 • Art. 69c: naruszenie przepisów ustawy w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych
 • Art. 70: przekazywanie osobie nieuprawionej lub przyjmowanie od osoby nieuprawnionej znaków akcyzy
 • Art. 71: narażenie znaków akcyzy na kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie
 • Art. 72: nieterminowe rozliczanie stanu zużycia znaków akcyzy
 • Art. 73: niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Art. 73a: zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego
 • Art. 74: uchylony
 • Art. 75: niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z otrzymanych znaków akcyzy
 • Art. 75a: odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie obowiązku pomiarów
 • Art. 75b: odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia ewidencji pomiarów
 • Art. 75c: prowadzenie działalności bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia
 • Art. 76: narażenie organu podatkowego na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej
 • Art. 76a: narażenie organu podatkowego na nienależny zwrot osobie fizycznej wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • Art. 76b: narażenie organu na nienależny zwrot wydatków
 • Art. 77: nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku
 • Art. 78: nie pobieranie przez płatnika podatku lub pobieranie podatku w kwocie niższej od należnej
 • Art. 79: zaniechanie obowiązków dotyczących wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobór podatku
 • Art. 80: nieterminowe składanie informacji podatkowych
 • Art. 80a: podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w informacji podsumowującej
 • Art. 80b: niedopełnienie obowiązków w zakresie przekazywania organowi podatkowemu sprawozdań, opinii lub raportów
 • Art. 80c: odpowiedzialność karna za niedopełnianie obowiązków w zakresie wymiany informacji podatkowych
 • Art. 80d: odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla celów informacji o jednostkach z grupy podmiotów
 • Art. 80e: niedopełnienie obowiązków w zakresie składania informacji o cenach transferowych
 • Art. 80f: niedopełnienie obowiązków w zakresie informacji dotyczących schematu podatkowego
 • Art. 80g: naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia magazynu typu call-off stock
 • Art. 81: naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia identyfikacyjnego
 • Art. 82: narażenie finansów publicznych na uszczuplenie przez poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji
 • Art. 83: udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności kontrolnych, audytowych lub dokonania nabycia sprawdzającego
 • Art. 84: niedopełnienie obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem przepisów podatkowych i rozliczeniach z tytułu dotacji lub subwencji
 • Rozdział 7. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 • Art. 85: wyłudzenie dokumentu dotyczącego warunków obrotu z zagranicą towarami lub usługami
 • Art. 86: naruszenie obowiązków celnych
 • Art. 87: oszustwo celne
 • Art. 88: naruszenie warunków procedury odprawy czasowej
 • Art. 89: naruszenie warunków zwolnienia towaru od należności celnej
 • Art. 90: usuwanie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego
 • Art. 91: nabywanie, przechowywanie lub przewóz towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego
 • Art. 92: narażenie organu na nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności celnej należnej do zapłacenia
 • Art. 93: naruszenie przepisów o warunkach działalności wolnego obszaru celnego, składu wolnocłowego lub składu celnego
 • Art. 94: nieudzielanie wyjaśnień lub nie udostępnianie dokumentów dla kontroli celnej
 • Art. 95: nieprzechowywanie dokumentów mających znaczenie kontroli celnej
 • Art. 96: niedopełnianie obowiązków nadzoru nad przestrzeganiem przepisów celnych
 • Rozdział 8. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
 • Art. 97: wyłudzanie indywidualnych zezwoleń dewizowych
 • Art. 98: uchylony
 • Art. 99: uchylony
 • Art. 100: bezprawne wywożenie lub wysyłanie środków płatniczych za granicę przez rezydenta
 • Art. 101: bezprawne nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych przez nierezydenta
 • Art. 102: nabywanie przez rezydenta udziałów, akcji lub nieruchomości bez zezwolenia dewizowego
 • Art. 103: zbywanie bez wymaganego zezwolenia papierów wartościowych w krajach trzecich przez rezydenta
 • Art. 104: otwieranie lub utrzymywanie rachunku bankowego przez rezydenta bez zezwolenia
 • Art. 105: uchylony
 • Art. 106: uchylony
 • Art. 106a: uchylony
 • Art. 106b: uchylony
 • Art. 106c: dokonywanie w obrocie dewizowym z zagranicą rozliczeń pieniężnych bez zezwolenia
 • Art. 106d: prowadzenie działalności kantorowej bez wpisu do rejestru
 • Art. 106e: nieudzielanie wyjaśnień lub nie udostępnianie dokumentów z zakresu objętego kontrolą
 • Art. 106f: niezgłoszenie przywozu lub wywozu za granicę wartości dewizowych lub środków płatniczych
 • Art. 106g: uchylony
 • Art. 106h: nieprzedstawianie na żądanie uprawnionych organów przywożonych do kraju lub wywożonych środków płatniczych
 • Art. 106i: uchylony
 • Art. 106j: dokonanie przekazu związanego z obrotem dewizowym bez pośrednictwa uprawnionego banku
 • Art. 106k: nieprzechowywanie dokumentów związanych z obrotem dewizowym - zakres czynu zabronionego
 • Art. 106l: niedopełnienie obowiązku zgłoszenia o dokonanym obrocie dewizowym lub wykonywanej działalności kantorowej
 • Art. 106ł: niedopełnianie obowiązków nadzoru nad działalnością kantorową
 • Rozdział 9. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
 • Art. 107: urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia
 • Art. 107a: urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez urzędowego sprawdzenia lub urzędowych zamknięć
 • Art. 107b: niszczenie dowodów udziału w grze - zakres czynu zabronionego
 • Art. 107c: niezawiadomieni o kradzieży urządzenia do gier - zakres czynu zabronionego
 • Art. 107d: posiadanie automatu do gry z naruszeniem warunków ustawy
 • Art. 108: urządzanie lub prowadzenie loterii wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia
 • Art. 109: uczestnictwo w grze hazardowej prowadzonej z naruszeniem prawa
 • Art. 110: trudnienie się sprzedażą losów - zakres czynu zabronionego
 • Art. 110a: reklamowanie gier i zakładów wzajemnych wbrew przepisom ustawy
 • Art. 110b: umożliwianie osobie niepełnoletniej udziału w grze hazardowej
 • Art. 111: niedopełnianie obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł organizacji gier i zakładów wzajemnych
 • Rozdział 10. (Uchylony)
 • Art. 112: uchylony
 • Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Dział I. Przepisy wstępne
 • Rozdział 11. Przepisy ogólne
 • Art. 113: postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Art. 114: cel postępowania karnego skarbowego i obowiązek pouczenia sprawcy
 • Art. 114a: fakultatywne zawieszenie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Art. 114b: udostępnianie akt sprawy na potrzeby innych postępowań
 • Art. 114c: doręczanie pism w postępowaniu przygotowawczym przed finansowymi organami postępowania przygotowawczego
 • Art. 115: właściwość sądów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Art. 116: właściwość wojskowych sądów garnizonowych
 • Art. 116a: przesłanki przekazania sprawy do innego sądu
 • Art. 117: tryb orzekania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • Art. 118: organy postępowania przygotowawczego
 • Art. 118a: pomoc prawna innego organu
 • Art. 119: dochodzenie roszczeń przez interwenienta
 • Rozdział 12. Strony i ich procesowi przedstawiciele
 • Art. 120: strony postępowania o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Art. 121: oskarżyciel publiczny w postępowaniu
 • Art. 122: zakres ustawowego pojęcia "prokurator"
 • Art. 122a: obrońca w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • Art. 123: pełnomocnik podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej i interwenienta
 • Art. 124: pociągnięcie podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej
 • Art. 125: odpowiednie stosowanie przepisów o podejrzanym
 • Art. 126: termin zgłaszania interwencji
 • Art. 127: tryb i zasady zgłaszania interwencji
 • Art. 128: interwenient i jego pełnomocnik
 • Rozdział 13. Zatrzymanie rzeczy
 • Art. 129: zatrzymanie przesyłki
 • Art. 129a: odesłanie do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Art. 130: złożenie przedmiotu do depozytu
 • Art. 131: zabezpieczenie majątkowe
 • Art. 132: upadek zabezpieczenia majątkowego
 • Art. 132a: tymczasowe zajęcie mienia ruchomego osoby podejrzanej
 • Rozdział 14. Właściwość organów postępowania przygotowawczego
 • Art. 133: podmioty prowadzące postępowanie przygotowawcze
 • Art. 134: inne podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego
 • Art. 134a: przesłanki prowadzenia postępowania przygotowawczego przez prokuratora
 • Art. 135: ustalanie organu właściwego do prowadzenia postępowania przygotowawczego
 • Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy
 • Rozdział 15. Postępowanie mandatowe
 • Art. 136: postępowanie mandatowe
 • Art. 137: nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym
 • Art. 138: mandat karny
 • Art. 139: brak zgody sprawcy wykroczenia na przyjęcie mandatu
 • Art. 140: uchylenie mandatu karnego
 • Art. 141: nadzór nad postępowaniem mandatowym
 • Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Oddział 1. Przebieg negocjacji
 • Art. 142: wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 143: składanie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 143a: braki formalne wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 144: cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 145: wniosek organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 146: przesłanki udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 147: zażalenie na postanowienie odmawiające wniesienia wniosku o udzieleni zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności
 • Oddział 2. Zezwolenie
 • Art. 148: posiedzenie sądu w sprawie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 149: uchylenie lub zmiana zaskarżonego wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Dział III. Postępowanie przygotowawcze
 • Art. 150: obowiązki i uprawnienia Policji przysługujące innym organom dochodzenia
 • Art. 151: przesłanki odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe
 • Art. 151a: śledztwo i dochodzenie w sprawach o przestępstwo skarbowe
 • Art. 151b: prowadzenie śledztwa przez prokuratora
 • Art. 151c: nadzór prokuratora nad śledztwem i dochodzeniem
 • Art. 152: zasada prowadzenia dochodzenia w sprawach o wykroczenia
 • Art. 153: terminy zakończenia postępowania przygotowawczego
 • Art. 153a: zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia, o zawieszeniu i o umorzeniu dochodzenia
 • Art. 154: uchylony
 • Art. 154a: czynności końcowego zaznajomienia się stron z materiałem postępowania przygotowawczego
 • Art. 155: terminy sporządzenia i przesłania aktu oskarżenia przez finansowy organ postępowania przygotowawczego
 • Art. 156: wniosek o wydanie wyroku skazującego jako element aktu oskarżenia
 • Dział IV. Postępowanie przed sądem
 • Rozdział 17. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Art. 157: udział finansowego organu postępowania przygotowawczego w rozprawie
 • Art. 158: niestawiennictwo na rozprawę podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej
 • Art. 159: uprawnienia stron postępowania w razie wyłączenia jawności rozprawy
 • Art. 160: kolejność zadawania pytań osobie przesłuchiwanej
 • Art. 161: warunki uwzględnienia wniosku oskarżonego o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Art. 161a: zmiana kwalifikacji czynu oskarżonego po rozpoczęciu przewodu sądowego
 • Art. 162: kolejność udzielania głosu po zamknięciu przewodu sądowego
 • Art. 163: orzeczenie kończące postępowanie
 • Art. 163a: uchylony
 • Art. 164: przesłanki natychmiastowej wykonalności orzeczenia
 • Rozdział 18. Postępowanie odwoławcze i nadzywczajne środki zaskarżenia
 • Art. 165: udział finansowego organu postępowania przygotowawczego na rozprawie odwoławczej lub na posiedzeniu w kwestii wznowienia postępowania
 • Art. 166: apelacja podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo
 • Art. 167: właściwość organów w sprawach rozpoznawania zażaleń
 • Art. 167a: uprawnienie do wniesienia kasacji w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • Art. 168: uchylony
 • Art. 169: wymogi w zakresie podmiotu uprawnionego do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania.
 • Art. 170: wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem w zakresie rozstrzygnięcia o nałożeniu odpowiedzialności posiłkowej
 • Dział V. Postępowanie nakazowe
 • Art. 171: negatywne przesłanki wydania wyroku nakazowego
 • Art. 172: kary i środki karne orzekane wyrokiem nakazowym
 • Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych
 • Rozdział 19. Przesłanki
 • Art. 173: postępowanie w stosunku do nieobecnych
 • Rozdział 20. Przebieg postępowania
 • Art. 174: wyłączenie w postępowaniu w stosunku do nieobecnych stosowania niektórych przepisów
 • Art. 175: postanowienie o zastosowaniu przepisów o postępowaniu w stosunku do nieobecnych
 • Art. 176: wyznaczenie obrońcy i pełnomocnika dla nieobecnych
 • Art. 177: doręczenie skazanemu odpisu prawomocnego wyroku
 • Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Dział I. Część ogólna
 • Rozdział 21. Zakres zobowiązania
 • Art. 178: odpowiednie stosowanie do wykonywania orzeczeń przepisów Kodeksu karnego wykonawczego
 • Rozdział 22. Postępowanie
 • Art. 179: organy wykonujące zabezpieczenie majątkowe
 • Art. 179a: rozporządzenie w sprawie niszczenia przedmiotów
 • Art. 180: zabezpieczenie i egzekucja środków karnych
 • Art. 180a: odpowiednie stosowanie przepisów o przepadku korzyści majątkowej
 • Art. 181: zasady wykonywania kar w razie niejednoczesnego skazania
 • Dział II. Część szczególna
 • Rozdział 23. Wykonywanie kar
 • Art. 182: określanie nowej wysokości stawki dziennej
 • Art. 183: zabezpieczenie na majątku w razie rozłożenia kary grzywny na raty
 • Art. 184: uiszczenie grzywny przez odpowiedzialnego posiłkowo
 • Art. 185: zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną
 • Art. 186: zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę
 • Art. 187: należności z tytułu grzywien jako należność Skarbu Państwa, wykonanie prawomocnych mandatów karnych
 • Art. 188: nieuiszczenie wymagalnej należności publicznoprawnej przez skazanego na karę ograniczenia wolności
 • Rozdział 24. Wykonywanie środków karnych
 • Art. 189: odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks karny wykonawczy
 • Art. 190: stabilność obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
 • Art. 191: uznanie środków karnych za wykonane

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.