Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Zadania problemowe z egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego


Kategoria: Doradca restrukturyzacyjny

Zadanie z 20 listopada 2009

Stan faktyczny:

W dniu 15 września 2009 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gry.

Masę upadłości stanowi nieruchomość zabudowana lokalem gastronomicznym, meble stanowiące jego wyposażenie oraz 3 samochody osobowe. W skład masy upadłości wchodzą również akcje w spółce akcyjnej oraz wierzytelność na kwotę stu tysięcy złotych. O tę wierzytelność jeszcze przed ogłoszeniem upadłości upadły wytoczył powództwo i uzyskał prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W dniu ogłoszenia upadłości upadły faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w ww. lokalu gastronomicznym i nie zatrudniał już pracowników. Upadły oprócz innych niezaspokojonych wierzytelności zalegał z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych w stosunku do trzech byłych pracowników, za okres dwóch ostatnich miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości.

Sędzia - komisarz wydał postanowienie zobowiązujące syndyka do podjęcia wszelkich niezbędnych wstępnych czynności, przewidzianych przez ustawę - Prawo upadłościowe (zwaną dalej pr. up.), w tym przedłożenia spisu inwentarza i oszacowania majątku oraz przedłożenia planu likwidacyjnego.

Zadanie dla zdającego:
Zostałeś wyznaczony przez Sąd syndykiem, w związku z tym opisz niezbędne czynności określone przez pr. up. dotyczące objęcia majątku upadłego, ujawnienia i zawiadomienia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Opisz też działania związane z ochroną roszczeń pracowniczych, które winny być zaspokojone w przedmiotowym postępowaniu. Sporządź spis inwentarza i dokonaj oszacowania składników masy upadłości według własnego uznania oraz sporządź plan likwidacyjny.

Uzasadnienie:


 

W związku z wyznaczeniem na syndyka masy upadłości Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gry Ryszard S. w W. w upadłości likwidacyjnej należy podjąć następujące czynności:

1. W stosunku do majątku upadłego należy objąć go niezwłocznie (przepis art. 173 obowiązki syndyka przy obejmowaniu majątku ustawy prawo upadłościowe). W przypadku napotkania przeszkód ze strony upadłego przy obejmowaniu majątku wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy, w trybie przepisu art. 174 wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego ustawy prawo upadłościowe, na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienia o powołaniu syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.  Z chwilą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej upadły traci możliwość rozporządzania majątkiem, korzystania z niego oraz  nie ma prawa do zarządzania jego składnikami. Syndyk natomiast wykonuje wszelkie obowiązki związane z samym zarządem, jak i zabezpieczeniem tego majątku przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub też jego zabraniem przez osoby trzecie. Syndyk przystępuje nadto do likwidacji majątku upadłego,

2. Syndyk wykonuje również czynności związane z ujawnieniem i zawiadomieniem o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości w trybie przepisów art. 175 obowiązki syndyka przy ujawnianiu upadłości i art. 176 zawiadomienie o upadłości ustawy prawo upadłościowe. Ujawnienie winno nastąpić w księdze wieczystej, a także w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego.  Następuje ono z zachowaniem wszelkich przepisów regulujących dokonywanie wpisów do rejestrów (m.in. Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru zastawów, rejestru okrętów). Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dotyczy zaś przede wszystkim wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komornika ogólnej właściwości upadłego, czyli komornik, w którego rewirze ma miejsce zamieszkania upadły lub siedzibę - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Nadto syndyk dokonuje zawiadomienia placówek pocztowych, które od tego momentu doręczają syndykowi adresowaną do upadłego korespondencję i przesyłki. O upadłości zawiadamia się również banki oraz instytucje, z którymi upadły związany był umowami o udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył w nich pieniądze lub inne przedmioty. Syndyk wzywa także  zgodnie z ustępem 4 art. 176 zawiadomienie o upadłości ustawy prawo upadłościowe: przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego.

Zgodnie z przepisem art. 177 obowiązki syndyka w sprawach ochrony roszczeń pracowniczych ust. 1 ustawy prawo upadłościowe: Syndyk niezwłocznie wykonuje obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Ustawodawca odsyła tym samym do ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  (tekst jednolity: Dz .U. 2014 r. poz. 272). Zgodnie z przywołaną ustawą syndyk, z uwagi na zaistnienie niewypłacalności pracodawcy, rozumianej jako wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości pracodawcy, w terminie jednego miesiąca od daty wydania przedmiotowego postanowienia sporządza i składa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń. Wykaz winien zostać złożony marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy i wskazywać osoby uprawnione, tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy. W przypadku potrzeby zaspokojenia roszczeń z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, syndyk zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa wykazów uzupełniających. Wykazy uzupełniające należy złożyć niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych. Nadto wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 177 obowiązki syndyka w sprawach ochrony roszczeń pracowniczych ust. 2 ustawy prawo upadłościowe środki, które przekazane zostały z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wchodzą w skład masy upadłości, ani nie mogą służyć do zaspokojenia wierzycieli innych niż uprawnieni do ich odbioru.

 


Plan likwidacyjny Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą Gry Ryszard S. w W. w upadłości likwidacyjnej

  
Plan likwidacyjny, stosownie do przepisu art. 306 spis inwentarza i plan likwidacyjny ustawy prawo upadłościowe wskazuje propozycje sposobów sprzedaży składników majątku upadłego w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

CZĘŚĆ PIERWSZA – LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI

Stosownie do treści art. 311 likwidacja masy upadłości ust. 1 ustawy prawo upadłościowe syndyk zakłada, iż likwidacja masy upadłości nastąpi przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż ta może zostać poprzedzona umową dzierżawy na okres do trzech miesięcy, w dalszej kolejności syndyk dopuszcza oddzielną sprzedaż poszczególnych ruchomości i nieruchomości. Syndyk zakłada również ściągnięcie wierzytelności, zaś w uzasadnionych przypadkach ich zbycie. Zgodnie z przepisem art. 332 likwidacja praw majątkowych ustawy prawo upadłościowe planowane jest również zbycie praw majątkowych w postaci akcji w cudzym kapitale zakładowym.W postępowaniu upadłościowym Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gry Ryszard S. w W. w upadłości likwidacyjnej zasadnym jest aby w pierwszej kolejności podjąć próbę sprzedaży przedsiębiorstwa w całości z uwagi na ogólne cele postępowania wskazane przez ustawodawcę w przepisie art. 2 ustawy prawo upadłościowe. Upadły prowadził działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, zatem w ocenie syndyka istnieje szansa na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości. Syndyk zakłada jednak, iż umowa taka może zostać poprzedzona umową dzierżawy przedsiębiorstwa na okres do trzech miesięcy, z ewentualnym zastrzeżeniem prawa pierwokupu.

Mając na uwadze powyższe, syndyk wskazuje, że sprzedaż przedsiębiorstwa powinna nastąpić w terminie do 1 października 2010.

W przypadku konieczności oddzielnej sprzedaży ruchomości i nieruchomości syndyk wskazuje, iż sprzedaż wszystkich składników majątku nastąpiłaby w terminie 12 miesięcy od daty wskazanej powyżej.W zakresie ściągnięcia należności syndyk wskazuje, iż upadły uzyskał przed ogłoszeniem upadłości prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w stosunku do wierzytelności w wysokości 100 000,00 zł. Syndyk niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do uzyskania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny, a następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W razie bezskuteczności egzekucji likwidacja wierzytelności nastąpi przez jej zbycie. W związku trudnościami w ocenie ram czasowych ściągnięcia wierzytelności, syndyk zakłada, iż czynności te zostaną zakończone do 1 stycznia 2011.    
    Majątek upadłego nie jest objęty zabezpieczeniem, zaś w związku z przedłożonym spisem inwentarza wraz z oszacowaniem syndyk zakłada wpływ środków pieniężnych do masy upadłości:
- z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa - ……………………… zł
ewentualnie w przypadku zbycia oddzielnego
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - ………………. zł
- z tytułu sprzedaży ruchomości - ………………. zł ,
a także
- z tytułu ściągnięcia należności - ………………………….. zł
- z tytułu zbycia akcji w cudzym kapitale zakładowym - ………………………… zł
Wielkość funduszów masy upadłości syndyk prognozuje na poziomie ……………… zł

Stan przedsiębiorstwa, jak też rozmiar objętego spisem inwentarza majątku, jego postać i charakter, pozwalają założyć, iż postępowanie upadłościowe może być przeprowadzone w okresie 30 miesięcy.


CZĘŚĆ DRUGA - EKONOMICZNE UZASADNIENIE DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Upadły prowadził działalność gospodarczą w branży gastronomicznej. W dniu ogłoszenia upadłości upadły w sposób faktyczny nie prowadził już działalności. W będącym jego własnością lokalu gastronomicznym nie prowadzono działalności, a nadto nie zatrudniano żadnych pracowników. Uwzględniając zatem fakt, iż przedsiębiorstwo nie istnieje już w znaczeniu funkcjonalnym, a także wyjątkowy charakter dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa przez syndyka, należy odpowiedzieć się przeciwko dalszemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Przede wszystkim podkreślić należy również brak spodziewanych efektów ekonomicznych, a także konieczność zainwestowania znacznych środków w prowadzenie działalności tego rodzaju.

CZĘŚĆ TRZECIA – PRELIMINARZ WYDATKÓW

Syndyk masy upadłości Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gry Ryszard S. w W. w upadłości likwidacyjnej wskazuje następujące kategorie i wysokość wydatków niezbędnych do poniesienia dla przeprowadzenia niniejszego postępowania upadłościowego.
1.    Koszty oszacowania osób sporządzających spis inwentarza oraz koszty oszacowania majątku - ……………………… zł
2.    Koszt obwieszczeń i ogłoszeń przewidzianych przepisami ustawy prawo upadłościowe - ………………….. zł
3.    Koszty administracyjna – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty skarbowe, itp. - ………………………………. zł/miesiąc
4.    Wynagrodzenie pracowników upadłego -……………………… zł
5.    Koszt utrzymania majątku wchodzącego w skład masy upadłości - ……………………. zł/miesiąc
6.    Wydatki związane ze ściągnięciem należności - …………………….. zł
7.    Wydatki na obsługę rachunkową oraz pracowników administracyjnych - …………………. zł/miesiąc
8.    Wynagrodzenie syndyka i zwrot wydatków – ustalone przez Sąd.
Wskazane kategorie kosztów oraz ich wysokość mogą ulec zmianie, gdyż zostało one określone jedynie wstępnie.


Jan Kowalski syndyk masy upadłości
Ryszarda S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gry Ryszard S. w W.
w upadłości likwidacyjnej


Zobacz >> Spis Inwentarza

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zadanie z 25 marca 2010 roku

Stan faktyczny:

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w K. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego Polonia Sp. z o. o. w B.

W toku postępowania upadłościowego Ireneusz I. zgłosił w dniu 5 maja 2009 r. wierzytelność wynikającą z umowy o pracę powstałą przed ogłoszeniem upadłości w kwocie 5 000 zł., wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 23 stycznia 2009 r. do dnia wypłaty wynagrodzenia przez syndyka. Rzeczywiście upadły zalegał z wypłatą wynagrodzenia na rzecz Ireneusza I. za pracę w kwocie podanej w zgłoszeniu wierzytelności. Również data powstania odsetek ustawowych jest zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Wierzyciel Ireneusz I. żądał zaliczenia należności głównej wraz odsetkami ustawowymi do pierwszej kategorii zaspokajania.

Swą wierzytelność zgłosił równieS Bank Spółdzielczy w P. Wierzytelność banku powstała z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego i wynosiła 100 000 zł. Termin płatności (wymagalności) zgłoszonej wierzytelności upłynął z dniem 1 czerwca 2009 r. (a więc po ogłoszeniu upadłości). Wierzyciel ten żądał zaliczenia swej wierzytelności do kategorii pierwszej, ponieważ, jak twierdził, termin jej wymagalności nastąpił już po ogłoszeniu upadłości.

Zadanie dla zdającego:
Zostałeś wyznaczony przez Sąd syndykiem, upłynął już termin do zgłaszania wierzytelności. Zostałeś zobowiązany przez sędziego - komisarza do sporządzenia i przedłożenia listy wierzytelności. Opisz czynności związane ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu - komisarzowi listy wierzytelności oraz sporządź listę wierzytelności dla zgłoszonych wierzytelności.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 25 maja 2010 roku

Stan faktyczny:

W dniu 1 marca 2010 r. złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy Jana N. W dniu 1 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy w S. ogłosił upadłość przedsiębiorcy Jana N. obejmującą likwidację majątku upadłego i powołał syndyka Adama B.
Maciej K. (jako jeden z wielu wierzycieli) zgłosił sędziemu – komisarzowi wierzytelność w kwocie głównej 4 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 marca 2010 r. do dnia zapłaty z tytułu sprzedaSy 10 kg trutki na gryzonie polne. Wierzytelność Macieja K. powstała przed ogłoszeniem upadłości, zaś termin jej wymagalności upłynął w dniu 15 marca 2010 r. Maciej K. wniósł o zaliczenie powyższej wierzytelności wraz z odsetkami do kategorii trzeciej. Wierzyciel wskazał, że zgłoszona wierzytelność została zabezpieczona zastawem rejestrowym na samochodzie stanowiącym składnik majątku upadłego.
Wierzyciel nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego fakt zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym. Sędzia – komisarz, po zweryfikowaniu wymogów formalnych, przekazał syndykowi zgłoszenie wierzytelności Macieja K. celem sporządzenia listy
wierzytelności.
Zgłoszona wierzytelność znalazła potwierdzenie w księgach rachunkowych i innych dokumentach upadłego, z których wynikało, że termin jej wymagalności przypadał na dzień 15 marca 2010 r., a należność wierzyciela w kwocie głównej to 4 tys. złotych. Syndyk dokonał sprawdzenia we właściwych księgach i rejestrach, i stwierdził, że brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających, że wierzytelność została zabezpieczona na mieniu upadłego zastawem rejestrowym. Upadły potwierdził istnienie zgłoszonej wierzytelności co do wysokości, jak również to, że wierzytelność została zabezpieczona na jego majątku poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego.
Syndyk ustalił, że upadły Jan N. w lutym 2010 r. obciążył hipoteką swoją nieruchomość o wartości rynkowej 1,2 mln. złotych. Hipoteka na kwotę 1 mln. złotych została ustanowiona na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w M. Robertowi Z., przy czym w związku z ustanowieniem hipoteki upadły nie otrzymał żadnego świadczenia.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO
Jako syndyk Adam B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. postępowaniu upadłościowym.
1. Sporządź listę wierzytelności dla zgłoszenia dokonanego przez Macieja K., zgodnie z wymogami ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
2. Opisz, jakie czynności, zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, powinien podjąć syndyk w związku z ujawnioną hipoteką na nieruchomości upadłego i sporządź stosowny wniosek.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 14 września 2010 roku

Stan faktyczny:

W dniu 10 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jana K. prowadzącego działalność gospodarczą.
Powołany w sprawie syndyk przybył niezwłocznie na miejsce prowadzenia przez upadłego działalności gospodarczej, gdzie znajdowały się stanowiące własność upadłego: budynek biurowy oraz dwie hale magazynowe, w których upadły przechowywał przeznaczone na sprzedaż wyroby skórzane. Upadły po uzyskaniu informacji o ogłoszeniu upadłości wobec jego osoby, nie wpuścił syndyka na teren prowadzenia działalności gospodarczej. Syndyk na miejscu zastał zamkniętą na kłódkę bramę wjazdową na teren posesji upadłego oraz ochroniarzy Jana K., którzy bronili dostępu do budynków magazynowych.
Wezwania syndyka skierowane do Jana K. o wydanie majątku oraz wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, pozostały bezskuteczne. Upadły przesłał jedynie sędziemu – komisarzowi do akt postępowania pismo, w którym stwierdził, że upadłość wobec jego osoby została ogłoszona bezpodstawnie.
Na drugi dzień po ogłoszeniu upadłości, upadły Jan K. zawarł w formie aktu notarialnego z Telesforem M. umowę darowizny, na mocy której darował Telesforowi M. samochód osobowy marki BMW seria 7 E65, stanowiący jego własność i wykorzystywany przez upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe dwa nowe samochody dostawcze, stanowiące również własność upadłego i wykorzystywane także do prowadzenia działalności gospodarczej, upadły celowo podpalił, przez co uległy one całkowitemu zniszczeniu.
Majątek upadłego Jana K. nie pozwolił na zaspokojenie wszystkich wierzytelności uznanych na liście wierzytelności, sporządzonej w postępowaniu upadłościowym.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

Jako Adam B. zostałeś powołany na syndyka masy upadłości.
1.Wskaż, jakie podstawowe obowiązki, ciążące na upadłym po ogłoszeniu jego upadłości, określone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.)), zwanej dalej „p.u.”, naruszył Jan K.?
2.Wskaż, z jakich środków prawnych powinien skorzystać syndyk w celu niezwłocznego objęcia majątku upadłego w zarząd i jego zabezpieczenia?
3.Wyjaśnij, czy Telesfor M. stał się właścicielem samochodu BMW darowanego mu przez upadłego Jana K.? Uzasadnij odpowiedź.
4.Wskaż, jakie konsekwencje prawne, zgodnie z p.u., może ponieść upadły, w związku ze swoim zachowaniem, opisanym w powyższym stanie faktycznym.
5.Sporządź wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ust.1 p.u., wobec Jana K.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 23 listopada 2010 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. w dniu 6 października 2010 r., po rozpoznaniu wniosku z dnia 15 września 2010 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jana K. prowadzącego działalność gospodarczą.
Powołany w sprawie syndyk objął majątek upadłego, w skład którego wchodził, oprócz 4 nieruchomości zabudowanych, samochód osobowy marki Mercedes, rok produkcji 1999. Z treści dokumentów, jakimi dysponował syndyk, wynikało, że upadły jest właścicielem tego pojazdu.
Ze względu na brak w masie upadłości płynnych środków i konieczność pokrycia narastających kosztów postępowania, przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości, syndyk sprzedał powyższy samochód za cenę rynkową.
Po dokonaniu przedmiotowej sprzedaży samochodu, do sędziego –komisarza wpłynął wniosek Izydora Ć. o wyłączenie z masy upadłości ww. samochodu. W uzasadnieniu wniosku Izydor Ć. podniósł, że jest właścicielem tego samochodu na podstawie umowy przeniesienia własności – zawartej w dniu 16 lutego 2010 r. w zwykłej formie pisemnej – w celu zabezpieczenia jego wymagalnej wierzytelności wynikającej z umowy zlecenia zawartej z upadłym. Na okoliczności te Izydor Ć. przedstawił dowody, w tym oryginał umowy z dnia 16 lutego 2010 r.
Sędzia – komisarz zarządził przesłanie syndykowi odpisu wniosku Izydora Ć. o wyłączenie z masy upadłości (wraz z załącznikami) oraz zażądał od syndyka, w ramach wysłuchania, złożenia oświadczenia (stanowiska) na piśmie w przedmiocie tego wniosku, a także umowy z dnia 16 lutego 2010 r.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO


Jako Jan Maria B. zostałeś wyznaczony syndykiem masy upadłości.
1.Wymień etapy postępowania w przedmiocie wyłączenia składników mienia z masy upadłości.
2.Wyjaśnij, czy syndyk mógł sprzedać ww. samochód, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
3.Wyjaśnij, czy sędzia – komisarz może w przedmiotowej sprawie, w ramach wysłuchania, odebrać od syndyka oświadczenie na piśmie.
4.W wykonaniu zarządzenia sędziego – komisarza sporządź pisemne oświadczenie zawierające stanowisko wraz z uzasadnieniem w przedmiocie wniosku Izydora Ć., a także umowy z dnia 16 lutego 2010 r. W oświadczeniu wyjaśnij, jaki skutek wobec masy upadłości ma umowa z dnia 16 lutego 2010 r.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 18 kwietnia 2011 roku

Stan faktyczny:

W dniu 18 marca 2010 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Rawa spółki z o. o. z siedzibą w W., obejmującą likwidację majątku upadłego. Na majątku upadłego nie było ustanowionych zabezpieczeń rzeczowych.
W postępowaniu upadłościowym ustalono listę wierzytelności, na której uznano wierzytelności w kategorii II, III i IV. Lista wierzytelności została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz zatwierdzona przez sędziego – komisarza.
Do dnia 15 lutego 2011 r. syndyk zlikwidował cały majątek upadłego. Uzyskane z likwidacji masy upadłości sumy pokryły w całości na bieżąco wydatki stanowiące koszty postępowania upadłościowego oraz okazały się wystarczające na zaspokojenie wierzytelności uznanych na liście wierzytelności w kategorii II - w 100% oraz w kategorii III - w 30%.
W dniu 11 marca 2011 r. syndyk złożył sędziemu – komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.
W planie tym:
-syndyk wymienił i przewidział do zaspokojenia w całości wszystkie wierzytelności uznane na sporządzonej liście wierzytelności,
-wymienione wierzytelności zostały przez syndyka uwzględnione wraz z kwotami odsetek obliczonych od dat wymagalności poszczególnych wierzytelności do dnia sporządzenia planu podziału,
-syndyk wymienił te wierzytelności, które powstały wskutek jego czynności po dniu ogłoszenia upadłości i jako zobowiązania masy upadłości zostały przez niego na bieżąco spłacone w toku postępowania (przed sporządzeniem planu podziału).
W trybie art. 349 zawiadomienie o możliwości przeglądania planu podziału Prawa upadłościowego i naprawczego sędzia – komisarz dokonał zawiadomień i ogłoszeń o wyżej wymienionym planie podziału.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

1.Czy syndyk prawidłowo sporządził plan podziału? Uzasadnij swoje stanowisko.
2.Czy sędzia – komisarz, zawiadamiając i ogłaszając o tak sporządzonym planie podziału bez podejmowania innych czynności, postąpił prawidłowo? Uzasadnij swoje stanowisko.
3.Wymień przewidziane ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze zasadnicze sposoby zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego oraz opisz jeden z nich.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 27 czerwca 2011

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w T. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku przedsiębiorcy Jana S., zajmującego się działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Suma niewykonanych zobowiązań upadłego wynosi 800.000 zł.
Z uzyskanych przez syndyka dokumentów upadłego wynika, że masę upadłości stanowi przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, w skład którego wchodzi:
– samochód ciężarowy marki Mercedes, rok produkcji 2002,
– dwie betoniarki (jedna z nich jest uszkodzona),
– 1 udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w T. o powierzchni 0,25 ha, zabudowanej magazynem o powierzchni 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w T. prowadzi księgę wieczystą nr TO1T 4334355/7 (w wycenie biegłego rzeczoznawcy, sporządzonej przed trzema miesiącami, wartość tej nieruchomości wraz z zabudowaniem oszacowano na 233.000 zł),
– materiały budowlane:
– 1000 szt. pustaków,
– 8 ton piasku do tynkowania,
– 250 kg gwoździ,
– 2 tony poszukiwanej na rynku wysokiej jakości gładzi szpachlowej, której termin przydatności do użycia upływa za 30 dni,
– 100 litrów farby, której termin przydatności do użycia upływa za 2 miesiące,
– wymagalne wierzytelności pieniężne od kontrahentów upadłego z tytułu świadczonych usług budowlanych, udokumentowane tytułami wykonawczymi:
– na kwotę 50.000 zł,
– na kwotę 75.000 zł,
– na kwotę 125.000 zł,
– wierzytelność na kwotę 80.000 zł, której termin wymagalności przypada za  2 lata,
– wymagalne wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży, o które upadły nie wytoczył powództw:
– na kwotę 15.000 zł,
–  na kwotę 37.000 zł.
Upadły zatrudnia 4 pracowników, którzy aktualnie realizują dwie budowy w związku z zawartymi przez upadłego (przed ogłoszeniem upadłości) umowami o roboty budowlane. Do upadłego wpłynęło też kilka ofert na zawarcie kolejnych umów o roboty budowlane, gwarantujących uzyskanie przez upadłego – w ciągu najbliższych sześciu miesięcy – zysku około 180.000 zł.
Opisane wyżej 2 tony gładzi szpachlowej oraz 100 litrów farby są zbędne przy realizacji ww. umów o roboty budowlane.
W masie upadłości brak jest środków pieniężnych, poza kwotą 150 zł na rachunku bankowym. Suma niepokrytych kosztów postępowania upadłościowego wynosi 1.750 zł.
Do syndyka zgłosiło się kilku przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa upadłego.

Zadanie dla zdającego

Jako Adam B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. postępowaniu upadłościowym.
1. Sporządź spis inwentarza i dokonaj oszacowania składników masy upadłości zgodnie z własnym doświadczeniem, w razie potrzeby przyjmij dodatkowe założenia.
2. Sporządź plan likwidacyjny.
3. Opisz, jakie działania należy podjąć w celu zaspokojenia niepokrytych kosztów postępowania upadłościowego oraz jakie czynności należy podjąć w odniesieniu do ruchomości wchodzących w skład masy upadłości przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości.

Proszę przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 19 września 2011 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjnego S.A. z siedzibą w W. obejmującą likwidację majątku upadłego. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie to ukazało się w MSiG w dniu 30 czerwca 2010 r.
Po ogłoszeniu upadłości, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, syndyk do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa, prowadził dalej to przedsiębiorstwo, wskutek czego przychody z prowadzonej działalności gospodarczej znacznie wzrosły. Dzięki szczególnemu nakładowi pracy syndyka przedsiębiorstwo upadłego, po ogłoszeniu upadłości spółki, wypracowało roczny zysk w wysokości 150 000 złotych.
Syndyk sprzedał przedsiębiorstwo w całości, czym doprowadził do likwidacji całego majątku upadłego. Całkowita wartość funduszów masy upadłości wyniosła 50 000 000 złotych.
W postępowaniu upadłościowym syndyk nie występował z wnioskami dotyczącymi jego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2010 wyniosło 3604,80 zł [obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 stycznia 2011 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2010 (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 3)].
W dniu 26 lipca 2011 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, w ramach którego zaspokojeniu podlegały uznane na liście wierzytelności należności z kategorii drugiej i trzeciej – w 100% oraz z kategorii czwartej – w 20%.
Sędzia – komisarz zatwierdził powyższy plan podziału, a syndyk wykonał ten plan do dnia 31 sierpnia 2011 r.
W dniu 29 czerwca 2011 r. do sędziego – komisarza wpłynął wniosek upadłego reprezentowanego przez prezesa zarządu Saturnina T., w którym domagał się on zwrotu z masy upadłości kwoty 20 000 złotych. Saturnin T. argumentował, że po ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjnego S.A. z siedzibą w W., uznał że podwyższenie kapitału zakładowego upadłego i dokapitalizowanie spółki w stopniu pozwalającym na spłatę wszystkich wierzycieli upadłego w całości, byłoby najlepszym rozwiązaniem, gdyż pozwoliłoby na umorzenie postępowania upadłościowego bez likwidacji majątku spółki i samej spółki. Saturnin T. podał, że kwota 20 000 złotych stanowi koszt zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy upadłego. Z uzasadnienia wniosku wynikało, że zgromadzenie to zwołane w celu podwyższenia kapitału zakładowego upadłego, odbyło się we wrześniu 2010 r. w nadmorskiej miejscowości, oddalonej od siedziby upadłego o ok. 600 km. Na kwotę 20 000 zł składały się: koszty dojazdu wszystkich akcjonariuszy, koszt ich pięciodniowego pobytu w hotelu wraz z utrzymaniem, a także koszty usług notariusza Anatola B., który w formie aktu notarialnego sporządził protokół zgromadzenia. Saturnin T. wyjaśnił, że powyższe koszty poniósł z własnych oszczędności, oraz że wszyscy akcjonariusze upadłego mieszkają w miejscowości gdzie znajduje się siedziba upadłego. Do podwyższenia kapitału zakładowego nie doszło, bowiem akcjonariusze nie podjęli stosownej uchwały w tym przedmiocie, na co zarząd upadłego nie miał już wpływu. Do wniosku załączono treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, które zawierało jedynie wskazanie miejsca oraz datę tego zgromadzenia. We wniosku podano, że podczas trwania postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego S.A. z siedzibą w W. nie miała miejsca zmiana statutu spółki.
Sędzia – komisarz doręczył odpis powyższego wniosku syndykowi, zobowiązując go do ustosunkowania się do jego treści na piśmie.
Wniosek upadłego został prawomocnie rozpoznany przed sporządzeniem przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.
Po zakończeniu postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego S.A. z siedzibą w W. okazało się, że trwało ono 15 miesięcy.


Zadanie dla zdającego:

Jako Adam B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjnego S.A. z siedzibą w W.

1.W wykonaniu wezwania sędziego – komisarza oceń w piśmie procesowym zasadność żądania upadłego reprezentowanego przez prezesa zarządu Saturnina T., uwzględniając wszystkie okoliczności opisane we wniosku i jego załączniku.

2.Jakiej czynności, przed upływem terminu do zaskarżenia złożonego w opisanym stanie faktycznym planu podziału, w postępowaniu upadłościowym powinien dopełnić syndyk w ramach dbałości o realizację przysługujących mu osobistych uprawnień związanych z wykonywaną funkcją?

3.Jeżeli uznasz – w sytuacji opisanej w punkcie 2 – że syndyk powinien wystąpić w postępowaniu upadłościowym ze stosownym wnioskiem, sporządź taki wniosek zachowując wymogi formalne pisma procesowego, podając dane niezbędne do rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem oraz wykorzystując wszelkie możliwości prawne istniejące na gruncie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, służące realizacji osobistych uprawnień syndyka w najwyższym stopniu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 21 listopada 2011

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Przedsiębiorstwa Obuwniczego „Kozak” spółki z o.o. w W.
W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzi m. in. własność nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 2,85 ha, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą WA2W/00876565/0. Syndyk objął spisem inwentarza wszystkie składniki majątku upadłego, włączając je do masy upadłości.
Powyższa nieruchomość obciążona jest, wpisaną z najwyższym pierwszeństwem, hipoteką zwykłą zabezpieczającą wierzytelność Banku Hipotecznego w W. w kwocie 3.300.000,00 złotych. Na drugim miejscu w księdze wieczystej WA2W/00876565/0, na rzecz Jagody K., wpisana jest hipoteka przymusowa zabezpieczająca jej wierzytelność osobistą w kwocie 593.500,00 złotych. Powyższe obciążenia istniejące na mieniu wchodzącym w skład masy upadłości zostały ustanowione w sposób prawnie dopuszczalny i były jedynymi zabezpieczeniami ustanowionymi na majątku upadłego.
Wierzytelność Jagody K. została przez nią zgłoszona w postępowaniu upadłościowym do sędziego-komisarza.
Na prawomocnej liście wierzytelności, wierzytelność Banku Hipotecznego w W. została uznana w kwocie głównej 3.300.000,00 złotych, a wierzytelność Jagody K. w kwocie głównej 593.500,00 zł. Obie wierzytelności uznano w kategorii IV z uwzględnieniem hipotek. Ponadto na liście wierzytelności uznane zostały wierzytelności 10 innych wierzycieli w kategorii IV, których wierzytelności były równe i wynosiły łącznie 1.000.000,00 złotych.
Przedsiębiorstwo upadłego zostało sprzedane w całości za kwotę 4.100.000,00 złotych. W akcie notarialnym sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ujawniono wartość ww. niezabudowanej nieruchomości na kwotę 3.800.000,00 złotych. Koszty likwidacji nieruchomości, które poniósł syndyk z masy upadłości, wyniosły łącznie 20.000,00 złotych.
Tydzień po sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, wierzycielka Jagoda K. wystąpiła do sędziego–komisarza o wyłączenie z masy upadłości świadczenia wzajemnego w kwocie 593.500,00 złotych. Jagoda K. w uzasadnieniu wniosku podniosła, że jej wierzytelność była zabezpieczona hipoteką przymusową, a zatem ograniczonym prawem rzeczowym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o własności. Z tych też względów, w ocenie wierzycielki, po ogłoszeniu upadłości stała się ona współwłaścicielką ww. nieruchomości, w części odpowiadającej wysokości uznanej na jej rzecz kwoty 593.500,00 zł. Jagoda K. argumentowała, że z uwagi na to, iż nieruchomość została zbyta przez syndyka, to zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze, przysługuje jej prawo do świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za zbyte mienie.
Sędzia–komisarz doręczył wniosek Jagody K. syndykowi i wezwał go do zajęcia stanowiska w zakresie żądania wierzycielki.
Zadanie dla zdającego:

Jako Janina B. zostałaś powołana do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Obuwniczego „Kozak” spółki z o.o. w W.
1. Ustosunkuj się w piśmie procesowym do wezwania sędziego-komisarza i oceń zasadność żądania Jagody K., uzasadniając swoje stanowisko.
2. Dokonaj czynności, na podstawie której będzie możliwe zaspokojenie zabezpieczonych rzeczowo wierzytelności Banku Hipotecznego w W. i Jagody K. i uzasadnij przyjęte rozwiązanie.
3. Wskaż, czy wierzytelność Jagody K., w powyższym stanie faktycznym, może być zaspokojona tylko z przedmiotu zabezpieczenia. Uzasadnij swoje stanowisko.
Przyjmij, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 16 kwietnia 2012 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w T. w dniu 4 maja 2009 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku przedsiębiorcy Jana S., zajmującego się działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych. Upadłość prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w T. pod sygnaturą akt X GUp 10/09.
Syndyk ustalił, że w skład masy upadłości wchodzi między innymi ciężarówka Volvo FM 340 o przebiegu 303.000 km, rok produkcji 2006 i objął tę ruchomość spisem inwentarza.
Po sporządzeniu spisu inwentarza syndyk odnalazł w dokumentacji upadłego, zawartą pomiędzy Janem S. a Dariuszem K., w zwykłej formie pisemnej, umowę darowizny przedmiotowej ciężarówki. Umowa ta została zawarta w dniu 6 maja 2008 r., tj. 11 miesięcy przed dniem złożenia przez Jana S. wniosku o ogłoszenie własnej upadłości (złożonego dnia 6 kwietnia 2009 r.). Syndyk ustalił też, że przyrzeczone w umowie darowizny świadczenie przez Jana S. nigdy nie zostało spełnione (to znaczy ww. ciężarówka nigdy nie została wydana Dariuszowi K.).
Syndyk nie wszczął żadnego postępowania, ani innych działań związanych z powyższą umową.
Po upływie 2 lat i 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy Jana S., tj. w dniu 4 sierpnia 2011 r., z wnioskiem o wyłączenie z masy upadłości ww. ciężarówki wystąpił do sędziego–komisarza Dariusz K. Sędzia–komisarz oddalił ten wniosek na posiedzeniu niejawnym postanowieniem z dnia 6 września 2011 r.
W dniu 28 lutego 2012 r., po upływie czterech miesięcy od dnia doręczenia Dariuszowi K. (które nastąpiło w dniu 28 października 2011 r.) postanowienia sędziego–komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości, wniósł on do sądu upadłościowego powództwo o wyłączenie z masy upadłości ww. ciężarówki. Sprawie z powództwa Dariusza K. nadano sygnaturę akt X GUo 157/12.
W pozwie Dariusz K. podniósł, że:
A) na podstawie opisanej wyżej umowy darowizny nabył własność ww. ciężarówki,
B) syndyk, po dwóch latach od dnia ogłoszenia upadłości nie może kwestionować wskazanej umowy darowizny.
Wskazanych w punkcie A i B twierdzeń i zarzutów nie zgłoszono wcześniej we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Bezsporne jest, że ich wcześniejsze zgłoszenie było możliwe.
Odpis pozwu został doręczony syndykowi w dniu 12 kwietnia 2012 r.


Zadanie dla zdającego

Jako Adam B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. postępowaniu upadłościowym Jana S.
Proszę sporządzić odpowiedź na pozew Dariusza K. o wyłączenie mienia z masy upadłości, w której należy podnieść wszystkie wynikające z przedstawionego stanu faktycznego zarzuty przeciwko żądaniu powoda, w tym również dotyczące ważności i skuteczności w stosunku do masy upadłości umowy darowizny.
Proszę odnieść się też do twierdzeń powoda oraz przedstawić uzasadnienie prawne. Sporządzając odpowiedź na pozew, należy dochować wszelkich wymogów formalnych pisma procesowego. Proszę uzupełnić według swojego uznania brakujące elementy stanu faktycznego takie jak np. adresy, jeżeli uznasz to za niezbędne. Datą sporządzenia odpowiedzi na pozew jest data egzaminu. W odpowiedzi na pozew proszę pominąć żądania związane z kosztami postępowania.
Proszę przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 1 października 2012 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 4 września 2012 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku przedsiębiorcy FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (adres: ul. Akacjowa 23a, 33–100 Tarnów), zajmującego się działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Suma niewykonanych zobowiązań upadłego wynosi 800.000 zł.
Z uzyskanych przez syndyka dokumentów upadłego wynika, że masę upadłości stanowią m.in. wymagalne wierzytelności pieniężne od kontrahentów upadłego, udokumentowane tytułami egzekucyjnymi:
– na kwotę 50.000 zł,
– na kwotę 75.000 zł,
– na kwotę 125.000 zł.
Ww.wierzytelność na kwotę 125.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 czerwca 2011 r., została zasądzona na rzecz FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Tarnowie z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt V GC 355/11. Wierzytelność ta należna jest od Karola G. będącego przedsiębiorcą w Zakopanem (adres miejsca zamieszkania: ul. Klonowa 15 m. 13, 34-500 Zakopane) z tytułu świadczonych usług budowlanych. Karol G. jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wskazany Karolowi G. przez FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w pisemnym wezwaniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. termin do zapłaty wierzytelności upłynął bezskutecznie.
Karol G. od 3 miesięcy zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Z kopii 10 umów dokumentujących wierzytelności, których termin wymagalności minął w 2011 r. i pisemnych oświadczeń wierzycieli, którymi to dokumentami dysponuje FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wynika, że Karol G. nie reguluje wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec 7 różnych podmiotów.
Z ustaleń syndyka i posiadanego przezeń spisu inwentarza przedsiębiorcy Karola G. wynika, że:
a.Karol G. posiada majątek:
– samochód ciężarowy marki Mercedes, rok produkcji 2002,
– dwie betoniarki,
– nieruchomość gruntową położoną w Krakowie o powierzchni 0,25 ha, zabudowaną magazynem o powierzchni 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/12345678/7,
b.majątek Karola G. wystarczy na zaspokojenie kosztów ewentualnego postępowania upadłościowego oraz wierzycieli,
c.majątek Karola G. nie jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską.
Dotychczasowe zachowanie się Karola G., w szczególności jego kategoryczne zapowiedzi kierowane ustnie do syndyka FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, wskazują że:
–nie zamierza on regulować swoich długów, nie chce on też w jakikolwiek sposób porozumieć się z wierzycielami w przyszłości w tym zakresie,
–Karol G. nie zamierza też występować z wnioskiem o ogłoszenie własnej upadłości.
Syndyk FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ustalił, że Karol G. w nieuczciwy sposób prowadził negocjacje z wierzycielami w 2011 r., podawał nieprawdziwe dane w pismach procesowych w prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach o zapłatę i utrudniał działanie wierzycieli zmierzające do wyegzekwowania należności.
Ze sporządzonej na rzecz FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prywatnej opinii rzeczoznawcy wynika, że przyjęcie wobec Karola G. układu likwidacyjnego jest niecelowe.
Zakład główny przedsiębiorstwa Karola G. znajduje się w Krakowie.
W masie upadłości FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie brak jest jakichkolwiek środków, w szczególności na pokrycie kosztów, w tym sądowych, co wynika ze sporządzonego przez syndyka spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz dokumentów, takich jak deklaracje podatkowe, wypisy z rejestrów i ksiąg wieczystych o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wyciągi i wykazy z posiadanych przez FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych oraz odpisu aktualnego bilansu.


Zadanie dla zdającego

Jako Adam B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. postępowaniu upadłościowym FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Proszę sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości Karola G., w którym należy określić, czy wnosi się o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Proszę przedstawić uzasadnienie faktyczne i prawne.
W sporządzanym wniosku o ogłoszenie upadłości proszę rozważyć zamieszczenie dodatkowego wniosku wraz z uzasadnieniem, w związku z faktem, że w masie upadłości FMJ sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie brak jest jakichkolwiek środków pieniężnych, co wyklucza możliwość uiszczenia opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości Karola G.
Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości należy dochować wszelkich wymogów formalnych pisma procesowego wraz z wymienieniem załączników – bez konieczności ich sporządzania. Proszę uzupełnić według swojego uznania brakujące elementy stanu faktycznego, jeżeli uznasz to za niezbędne. Datą sporządzenia wniosku jest data egzaminu.
Proszę przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 26 listopada 2012

Stan faktyczny:

W dniu 31 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W., obejmującą likwidację majątku spółki, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług o charakterze rekreacyjnym. 
Syndyk ustalił, że składnikami majątku upadłego jest m. in. 10 koni przeznaczonych do nauki jazdy. Zwierzęta zostały objęte spisem inwentarza jako składniki przedsiębiorstwa upadłego. Po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia upadłości, syndyk sprzedał przedsiębiorstwo upadłego w całości za 1 000 000 zł.
W terminie przewidzianym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, zgłoszeń wierzytelności dokonały poniższe podmioty:
1)„Roland and Partnerzy” spółka komandytowa z siedzibą w W. – w kwocie głównej 9 700 euro, wierzytelność wymagalna od dnia 21 kwietnia 2011 r. z tytułu obsługi prawnej upadłej spółki. Wierzytelność została zgłoszona do kategorii trzeciej zaspokojenia. Na dzień 21 kwietnia 2011 r. średni kurs euro według Narodowego Banku Polskiego wynosił 3,9787 zł.
2)Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w W. – w kwocie 51 500 zł z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. Wierzytelność została zgłoszona do kategorii pierwszej jako należność publicznoprawna.
3) Drom sp. z o. o. z siedzibą w S. – w kwocie głównej 100 000 zł oraz odsetki w kwocie 3 277 zł za okres od dnia 20 września 2009 r. do dnia 22 grudnia 2009 r. z tytułu dostawy oleju opałowego. Wierzytelność w całości została zgłoszona do kategorii czwartej.
Zgłoszenia wierzytelności spełniały wszystkie wymogi formalne. Istnienie i wysokość zgłoszonych wierzytelności została potwierdzona dokumentami oraz oświadczeniem upadłego. Wobec powyższych wierzytelności nie toczyło się postępowanie sądowe ani administracyjne, wierzytelności nie były zabezpieczone.
Na podstawie ksiąg upadłego syndyk ustalił, że Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W. posiadała także zobowiązanie w kwocie 4 000 zł za listopad 2011 r. wobec Irmina B., zatrudnionego na podstawie ustnej umowy o pracę na okres próbny na stanowisku kucharza.
Ponadto syndyk odnalazł w dokumentacji upadłego dowody potwierdzające istnienie wierzytelności Banku w kwocie 2 000 000 zł z tytułu udzielonego upadłej spółce kredytu inwestycyjnego, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 października 2011 r. Kredyt ten Jantar sp. z o. o. w W. zobowiązała się spłacać w ratach miesięcznych poczynając od dnia 2 stycznia 2012 r. Z dokumentów wynikało, że celem zabezpieczenia powyższej wierzytelności w dniu 15 listopada 2011 r. w sądzie wieczystoksięgowym został złożony wniosek o ustanowienie hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy. Wniosku nie rozpoznano.
Tydzień po sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, syndyk otrzymał od sędziego–komisarza odpis pisma Przemysława Ł., który wniósł o uznanie na liście wierzytelności kwoty 5 000 zł z tytułu zwrotu konia o imieniu Karino, stanowiącego jego własność. W piśmie Przemysław Ł. wskazał, że jako pracownik upadłego zajmujący się końmi, po dniu ogłoszenia upadłości Jantar sp. z o. o. w W., z powodu własnych kłopotów finansowych, umieścił konia Karino w stajni upadłego, gdzie zwierzę miało zapewnioną opiekę i wyżywienie.
Syndyk ustalił, że po dniu złożenia sędziemu–komisarzowi spisu inwentarza, jeden z koni upadłego padł. Kilka dni potem stajenny Przemysław Ł. umieścił w stajni upadłej spółki własnego konia o imieniu Karino, który od tamtej pory stale przebywał z końmi upadłego i korzystał z opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia i schronienia w stajni. O powyższym fakcie pracownicy upadłego nie powiadomili syndyka. Przy sprzedaży przedsiębiorstwa okoliczność ta nie została ujawniona, gdyż stan liczebny koni był zgodny ze stanem według spisu inwentarza. Koń Przemysława Ł. został sprzedany razem z przedsiębiorstwem upadłego i wydany nabywcy. Całkowity koszt utrzymania Karino pokryty z funduszów masy upadłości wyniósł 3 000 zł. Wartość rynkowa konia Karino wynosiła 5 000 zł.
Upadłość Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W. prowadzona jest pod sygnaturą akt X GUp 11/12.
W dniu ogłoszenia upadłości średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim wynosił 4,2270 zł.

Zadanie dla zdającego

Jako Magdalena M. zostałaś powołana do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W.
I.Proszę sporządzić listę wierzytelności dysponując danymi z powyższego zadania problemowego.
II.Proszę sporządzić odpowiedź na pismo Przemysława Ł., w którym należy ocenić czy stanowiło ono zgłoszenie wierzytelności w rozumieniu art. 236 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) oraz czy jego żądanie winno zostać uznane na liście wierzytelności. Proszę również – w treści pisma – dokonać zakwalifikowania żądania Przemysława Ł. z przedstawieniem jego prawnego uzasadnienia. Sporządzając odpowiedź proszę dochować wszelkich wymogów formalnych pisma procesowego.
Datą sporządzenia odpowiedzi na pismo jest data egzaminu.
Proszę przyjąć, że zgłoszenie wierzytelności i wszystkie czynności tego postępowania były dokonane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 15 kwietnia 2013 roku

Stan faktyczny:

W dniu 12 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość likwidacyjną Felicji P. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży obuwia. Upadłość została ogłoszona na wniosek dłużnika.
Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Felicji P. ukazało się w dniu 28 lutego 2013 r.
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Upadłość Felicji P. prowadzona jest pod sygnaturą akt X GUp 11/13.
Mąż Felicji P. – Roman P. jako lekarz medycyny estetycznej, prowadził w ramach działalności gospodarczej własną Klinikę Urody.
Małżonkowie od 10 lat pozostawali w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej.
Syndyk ustalił, że na dzień ogłoszenia upadłości małżonkowie P. posiadali majątek w postaci:
a)nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym i halą magazynową,
o łącznej wartości 2 500 000 zł – stanowiącej majątek odrębny Felicji P.,
b)nowoczesne meble konferencyjne o wartości 13 000 zł, o nieustalonym źródle pochodzenia i statusie właścicielskim, znajdujące się w powyższym budynku biurowym,
c)wyposażenie mieszkania w postaci lodówki i pralki, pościeli i bielizny, o wartości łącznej 15 000 zł – stanowiące majątek odrębny Felicji P.,
d)nieruchomości gruntowej położonej we Fromborku, o wartości 400 000 zł
– stanowiącej majątek wspólny małżonków P.,
e)wyposażenie Kliniki Urody objęte majątkową wspólnością małżeńską i służące wyłącznie Romanowi P. do prowadzenia jego działalności gospodarczej w postaci:
– lasera do zabiegów odmładzających o wartości 75 000 zł, nabytego 3 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
– sprzętu komputerowego o wartości 9 000 zł, nabytego rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
W dacie ogłoszenia upadłości Felicja P. użytkowała samochód osobowy marki Mazda CX-5 o wartości 90 000 zł, stanowiący własność jej piętnastoletniego syna z pierwszego małżeństwa – Fabiana K., który otrzymał go w spadku po swojej babci Klarze K.
     Syndyk ustalił także, iż w dniu 15 stycznia 2013 r. Felicja P. nabyła spadek po swojej ciotce Anastazji P., w skład którego wchodziło wyposażone mieszkanie w Warszawie o pow. 50 m2.
W dniu 22 lutego 2013 r. Felicja P. zawarła z bratem Zenonem L., w formie aktu notarialnego, umowę zbycia tego spadku, a pieniądze przegrała w kasynie. Pięć miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie swojej upadłości sprzedała temu bratu za kwotę 30 000 zł, stanowiący jej majątek odrębny, samochód dostawczy marki Mercedes Sprinter o wartości rynkowej 35 000 zł.
    W dniu 5 marca 2013 r. jeden z kontrahentów Felicji P., Zbigniew R., nie wiedząc o ogłoszeniu upadłości, wręczył upadłej gotówkę w kwocie 10 000 zł, tytułem zapłaty za zakupiony na początku stycznia 2013 r. towar w postaci obuwia męskiego zimowego. Kwotę tę Felicja P. tego samego dnia wpłaciła jako zaliczkę na wycieczkę do Chin dla siebie i męża.


Zadanie dla zdającego


Jako Mieszko N. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Felicji P.
I. Proszę wskazać, które składniki majątku wymienione w stanie faktycznym wchodzą w skład masy upadłości oraz podać w tym zakresie prawne uzasadnienie. 
II. Proszę wskazać i uzasadnić, czy i jakie działania prawne powinien podjąć syndyk w stosunku do tych składników majątkowych, których Felicja P. się wyzbyła.
Proszę przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 21 października 2013 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy we W. w dniu 6 czerwca 2013 r. ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego spółki akcyjnej z siedzibą w W. obejmującą likwidację majątku upadłego. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd wyznaczył syndyka Jana B.
Syndyk masy upadłości objął majątek upadłego. Z otrzymanych dokumentów wynika, że masę upadłości stanowi przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą między innymi następujące wymagalne wierzytelności pieniężne:

1. Wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym z tytułu świadczonych usług budowlanych wobec Juliana K., w kwocie 50.128,00 zł.

2. Wierzytelność z tytułu umowy sprzedaży należna od Liwex spółki akcyjnej w K. w kwocie 80.000,00 zł. Wierzytelność ta jest wymagalna od 27 listopada 2011 r. i w stosunku do niej upadły nie wytoczył powództwa. Z korespondencji między stronami wynika, że strony tej wierzytelności pozostawały w stałych stosunkach handlowych. Reprezentant upadłego złożył syndykowi oświadczenie, że nie występował na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń wynikających z tej wierzytelności, albowiem postąpił tak na prośbę dłużnika. Oświadczył również, że nie dysponuje żadnymi dowodami, z których wynikałoby, iż doszło do uznania wierzytelności. Reprezentant upadłego wyjaśnił, że dłużnikowi przyznano dotację i w najbliższych miesiącach ma on otrzymać z tego tytułu „poważny zastrzyk gotówki”, co umożliwi mu pełne spłacenie tego zobowiązania. W jego ocenie, prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika w praktyce zaprzepaści szanse na dotację, a w efekcie także na zaspokojenie wierzyciela. Ponadto stwierdził on, że prowadzenie sporu procesowego nie leży w interesie żadnej ze stron postępowania.

3. Wierzytelność wchodząca w skład masy upadłości w kwocie 38.000,00 zł wobec Promarket spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wynikająca z tytułu umowy sprzedaży. Termin wymagalności wierzytelności przypadał na dzień 12 września 2012 r. Upadły nie występował na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń wynikających z tej wierzytelności.
Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 r. ogłosił upadłość likwidacyjną Promarket spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. zamierza sprzedać przedsiębiorstwo w całości, i tym sposobem doprowadzić do likwidacji całego majątku upadłego.
Sędzia–komisarz w ramach czynności nadzorczych zarządzeniem z dnia 10 października 2013 r., doręczonym syndykowi w dniu 14 października 2013 r., zobowiązał syndyka masy upadłości, pod rygorem upomnienia, do wskazania w terminie 7 dni czynności, które zamierza podjąć w związku z dochodzeniem roszczeń od dłużników masy upadłości wraz ze wskazaniem terminu wykonania planowanych czynności.


Zadanie dla zdającego

Jako Jan B. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego spółki akcyjnej z siedzibą w W.

1. Proszę sporządzić odpowiedź na wydane przez sędziego–komisarza zarządzenie.

2. W stosunku do wierzytelności należnej od Promarket spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. proszę zredagować stosowne pismo, zabezpieczające interesy masy upadłości, zachowując wymogi formalne pisma procesowego. 

Jeżeli w zadaniu nie wskazano danych niezbędnych do rozwiązania zadania problemowego, proszę uzupełnić je według własnego uznania.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 7 kwietnia 2014 roku

Stan faktyczny:

W dniu 4 marca 2013 r. została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy Juliana K. obejmująca likwidację jego majątku. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się z dniem 1 kwietnia 2013 r. Syndyk masy upadłości Bernard B. objął majątek upadłego.
Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013 r. sąd upadłościowy odwołał Bernarda B.
z funkcji syndyka masy upadłości Juliana K., po tym jak sędzia - komisarz wielokrotnie bezskutecznie wzywał Bernarda B. do wykonania jego obowiązków wynikających z art. 306  i 307 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: p. u. i n.).
Grzegorz N., jako nowo powołany syndyk masy upadłości Juliana K., ujawnił czynności podjęte w charakterze syndyka przez Bernarda B. w postępowaniu upadłościowym i ustalił co następuje:
Przed datą ogłoszenia upadłości, w dniu 10 stycznia 2013 r. Julian K. w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlanych, zawarł jako odbiorca umowę dostawy z Konkret spółką z o. o. z siedzibą
w M., na podstawie której spółka miała dostarczyć wyprodukowany przez nią cement w ilości 800 kg. Cement został dostarczony Julianowi K. w ilości 500 kg w dniu 30 stycznia 2013 r. Julian K. nie zapłacił za towar. Po ogłoszeniu upadłości Bernard B. otrzymał od Konkret spółki z o. o. z siedzibą w M. pismo wzywające go do zwrotu dostarczonego cementu wobec braku zapłaty za dostarczony towar. W odpowiedzi Bernard B. w dniu 11 marca 2013 r. złożył Konkret sp. z o. o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostawy, a dwa dni później zwrócił spółce dostarczony cement.
Przed datą ogłoszenia upadłości, w dniu 29 stycznia 2013 r. Julian K. jako pożyczkobiorca, zawarł z Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w K. umowę pożyczki na kwotę 52 000 złotych. Wedle postanowień umowy wypłata pieniędzy Julianowi K. miała nastąpić po dniu 15 lutego 2013 r. Po ogłoszeniu upadłości Juliana K., Bernard B. pismem
z dnia 15 marca 2013 r. wystosował ponaglenie do Banku Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w K. o wypłatę środków pieniężnych w ramach zawartej umowy pożyczki. Wobec braku wypłaty kwoty pożyczki sporządził, opłacił i wytoczył przeciwko ww. Bankowi powództwo
o zapłatę 52 000 złotych.
Julian K. od stycznia 2011 roku, na podstawie umowy najmu zawartej z Drag spółką  z o. o. z siedzibą w L., był najemcą nieruchomości składającej się z dwóch lokali użytkowych i magazynu, w której było prowadzone jego przedsiębiorstwo. Umowa ta została zawarta
na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. i nie przewidywała możliwości wypowiedzenia jej przed tym terminem. Julian K. zapłacił z góry czynsz najmu za okres do końca maja  2013 r.
Dążąc do ograniczenia kosztów postępowania upadłościowego, Bernard B. jako syndyk masy upadłości Juliana K., w dniu 12 marca 2013 r. wypowiedział Drag sp. z o. o. z siedzibą w L. powyższą umowę najmu lokalu użytkowego, ze skutkiem na dzień 31 maja 2013 r. Wypowiedzenie nastąpiło w związku z wyłonieniem nabywcy na całość materiałów budowlanych upadłego Juliana K., przechowywanych w magazynie objętym powyższą umową najmu. Bernard B. ustalił bowiem, że sprzedaż przechowywanego w najmowanym lokalu towaru i sprzętu zostanie zakończona w terminie miesiąca, zatem lokal ten nie będzie potrzebny syndykowi, co ograniczy w znaczący sposób koszty upadłości.
Nowo powołany syndyk Grzegorz N. ustalił także, że od dnia 15 stycznia 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku Juliana K. na rzecz jednego z wierzycieli. Wierzytelność ta powstała na podstawie umowy sprzedaży i w związku z brakiem zapłaty przez Juliana K. za towar, nabyty w 2012 r. na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Komornik sądowy w ramach tego postępowania w dniu 10 kwietnia 2013 r. wyegzekwował z rachunku bankowego upadłego Juliana K. kwotę 10.000 zł. Bernard B. w dniu 12 kwietnia 2013 r. wezwał komornika do zwrotu do masy upadłości powyższej kwoty.
Nowy syndyk Grzegorz N. ustalił także, iż Bernard B. w listopadzie 2013 r.,
po zlikwidowaniu całego majątku upadłego Juliana K., sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten obejmował łącznie kwotę 1.450.000 złotych, z czego kwota 35.000 złotych pochodziła ze sprzedaży samochodu osobowego, zabezpieczonego zastawem rejestrowym na rzecz Banku Lokalnego S.A. z siedzibą w W., który to zastaw zabezpieczał wierzytelność tego Banku w wysokości 45.000 złotych. Natomiast objęta powyższym planem podziału kwota 15.000 złotych pochodziła ze środków przekazanych syndykowi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W toku postępowania upadłościowego Bernard B. zawarł umowę zlecenia z radcą prawnym Tobiaszem M., któremu zlecił sporządzenie i złożenie w sądzie odpowiedzi  na pozew Kamila N. z dnia 23 kwietnia 2013 r. przeciwko upadłemu Julianowi K. w sprawie
o zapłatę renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała powoda przez Juliana K. podczas bójki. Za powyższą usługę prawną Bernard B. wypłacił na rzecz Tobiasza M.  z funduszów masy upadłości kwotę 12.000 zł.


Zadanie dla zdającego

Jako Grzegorz N. zostałeś powołany na funkcję syndyka masy upadłości Juliana K., po odwołaniu Bernarda B. Na podstawie powyższego stanu faktycznego proszę sporządzić sędziemu – komisarzowi sprawozdanie ze stanu postępowania upadłościowego, w którym należy wskazać, jakich nieprawidłowości i zaniedbań w zakresie obowiązków syndyka przewidzianych w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze dopuścił się Bernard B. Proszę podać uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne swojej odpowiedzi, jeżeli uznasz że dane zachowanie syndyka było nieprawidłowe to napisz jak prawidłowo powinien postąpić.
Proszę przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu, a umowa dostawy jest umową wzajemną.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 20 października 2014 roku

Stan faktyczny:

W dniu 31 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Bud - Most sp. z o. o. z siedzibą w P. z możliwością zawarcia układu, ustanowił zarząd własny upadłego co do całości jego majątku i powołał nadzorcę sądowego. Podstawą działalności gospodarczej spółki są usługi budowlane. Upadłość prowadzona jest pod sygnaturą akt X GUp 333/14.

W toku postępowania upadłościowego wpłynęły zgłoszenia wierzytelności następujących podmiotów:
a)  Banku Komercyjnego S.A. z siedzibą w W. w kwocie głównej 400 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego i wypłaconego Bud - Most sp. z o. o. z siedzibą w P. w styczniu 2012 r., której termin wymagalności przypadł w dniu 5 marca 2014 r. Zgłoszenie wierzytelności nie objęło odsetek. Bank wniósł o wypłacenie należności w pierwszej kolejności przed wierzycielami, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo, przedkładając dokumenty, z których wynikało, że wierzytelność została zabezpieczona hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej wyłączną własność Apolonii Z., członka zarządu upadłej spółki;
b) Adama B. w kwocie 6 800 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną w styczniu i lutym 2014 r. na podstawie umowy o pracę, z wnioskiem o zaliczenie w całości zgłoszonej wierzytelności do kategorii pierwszej zaspokojenia. Wierzytelność stała się wymagalna w dniu 10 marca 2014 r. Zgłoszenie wierzytelności nie obejmowało odsetek;
c) Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. w kwocie głównej 10 000 euro, z tytułu dostawy materiałów budowlanych. Wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości i została zgłoszona do kategorii trzeciej zaspokojenia. Zgłoszenie wierzytelności nie obejmowało odsetek;
d)  Kusaki S.A. z siedzibą w S. w kwocie głównej 280 000 zł wraz z odsetkami od dnia 20 września 2010 r. do dnia zapłaty, z tytułu sprzedaży sprzętu budowlanego w postaci dwóch koparko – ładowarek teleskopowych. Wierzytelność stała się wymagalna
w dniu 18 lutego 2010 r. i w całości została zgłoszona do kategorii czwartej zaspokojenia;
e)  Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M. w kwocie głównej 80 000 zł z żądaniem uznania na liście odsetek od dnia 13 września 2012 r. Wierzytelność powstała z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego i stała się wymagalna w dniu 18 października 2012 r. Zgłoszono ją do kategorii trzeciej zaspokojenia. W stosunku do tej wierzytelności toczy się obecnie postępowanie o zapłatę przed Sądem Okręgowym w W.
Nadzorca sądowy, dysponując księgami handlowymi upadłego oraz odpisami zgłoszeń wierzytelności wyżej wymienionych podmiotów, ustalił, że zgłoszenia wierzytelności spełniały wszystkie wymogi formalne. Istnienie i wysokość zgłoszonych wierzytelności oraz terminy ich wymagalności  zostały potwierdzone dokumentami. Dodatkowo nadzorca sądowy na podstawie ksiąg upadłego ustalił, iż w przypadku:
a) Adama B. - wierzytelność w kwocie głównej z tytułu wynagrodzenia za pracę wynosiła łącznie 8 800 zł;
b) Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. - wierzytelność w kwocie głównej wynosiła łącznie 100 000 euro.

Ponadto nadzorca sądowy ustalił, że średni kurs euro do złotego w Narodowym Banku Polskim wynosił na dzień 31 marca 2014 r. - 4,1713 zł, a na dzień sporządzenia listy wierzytelności - 4,1887 zł.

Ustosunkowując się do zgłoszonych wierzytelności, upadły:
a) uznał w całości wierzytelność Banku Komercyjnego S.A. z siedzibą w W. oraz ustanowione zabezpieczenie hipoteczne;
b) uznał wierzytelność Adama B. w zgłoszonej przez niego kwocie;
c)  w zakresie wierzytelności Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. oraz Kusaki S.A. z siedzibą w S. upadły złożył oświadczenie o treści: „odmawiam zajęcia stanowiska w sprawie”.

Upadły odmówił uznania wierzytelności Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M., wnosząc o odrzucenie tego zgłoszenia na podstawie art. 199 odrzucenie pozwu § 1 pkt 2 k.p.c., ponieważ o tę samą wierzytelność pomiędzy tymi samymi stronami zostało już wszczęte postępowanie i sprawa jest w toku przed Sądem Okręgowym w W., przed którym wkrótce zapadnie wyrok w I instancji. Upadły wniósł ewentualnie o zawieszenie postępowania upadłościowego
w zakresie zgłoszenia tego wierzyciela do czasu rozstrzygnięcia powództwa wytoczonego przez tego wierzyciela przed Sądem Okręgowym w W.

Zadanie dla zdającego:
Został/a Pan/i powołany/powołana przez sąd do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego
w postępowaniu upadłościowym Bud - Most spółki z o.o. z siedzibą w P.
Proszę sporządzić listę wierzytelności zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), bez wyliczania kwot odsetek, a jedynie wskazując okresy, za jakie odsetki podlegają uznaniu na liście. Proszę uzasadnić swoje stanowisko w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie będzie odmienne od treści zgłoszenia i oświadczenia upadłego. Proszę  także odnieść się do wniosków upadłego. 
Należy przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

 

Wytyczne do zadania problemowego dla Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbędzie się w dniu 20 października 2014 r.

Zdający powinien sporządzić listę wierzytelności zawierającą elementy przewidziane w art. 245 elementy listy wierzytelności ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.z 2012, poz. 1112 ze zm.). Podział na kategorie zaspokojenia określa art. 342 ust. 1 p. u. i n. Na liście wierzytelności powinny zostać uznane wierzytelności:

a)    Banku Komercyjnego S.A. z siedzibą w W. w kwocie 400 000 zł w kategorii czwartej, zgodnie z art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 4 p. u. i n. Hipoteka została ustanowiona na majątku osoby trzeciej, dlatego jej istnienie nie ma wpływu na sposób zaspokojenia tego wierzyciela
w postępowaniu upadłościowym;

b)   Adama B. w kwocie głównej 8 800 zł, w kategorii drugiej wraz z odsetkami, zgodnie z art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 2 p. u. i n., albowiem nadzorca sądowy jest zobowiązany z urzędu uznać wierzytelność w wysokości łącznej 8 800 zł, jako że wierzytelność w tej wysokości wynika z ksiąg upadłego. Zgodnie z art. 237 p. u. i n. należności ze stosunku pracy nie wymagają zgłoszenia, na liście wierzytelności umieszcza się te należności z urzędu. Odsetki od tej wierzytelności powinny zostać naliczone od dnia 11 marca 2014 r. do dnia 30 marca 2014 r.;

c)    Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. w kwocie 41 713 zł (10 000 euro po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu walut obcych w NBP z dnia ogłoszenia upadłości), w kategorii czwartej zaspokojenia zgodnie z art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 4 p. u. i n. W myśl art. 251 umieszczanie na liście wierzytelności w walucie obcej p. u. i n. wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu walut obcych w NBP z dnia ogłoszenia upadłości. Uznaniu podlega kwota w wysokości, w jakiej wierzyciel dokonał zgłoszenia, pomimo potwierdzenia w księgach upadłego istnienia wierzytelności
w wyższej kwocie (art. 321 związanie sądu żądaniem § 1 k.p.c. w zw. z art. 229 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego p. u. i n.). Brak jest podstaw do uznania wierzytelności z urzędu w kwocie, jaka wynika z ksiąg upadłego;

d)   Kusaki S.A. z siedzibą w S. w kwocie głównej 280 000 zł w kategorii czwartej wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, to jest za okres od dnia 30 marca 2013 r. do dnia 30 marca 2014 r.; zaś wcześniejsze odsetki za okres od dnia 20 września 2010 r. do dnia 29 marca 2013 r. podlegają uznaniu w kategorii piątej, zgodnie z art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 4 i 5 p. u. i n. Wierzytelność ta, wobec braku zgłoszenia zarzutu przedawnienia, powinna zostać uznana na liście w całości;

e)    Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M. w kwocie 80 000 zł wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, to jest za okres od dnia 30 marca 2013 r. do dnia 30 marca 2014 r. w kategorii czwartej, zgodnie z art. 342 kategorie należności zaspokajanych z funduszów masy upadłości ust. 1 pkt 4 p. u. i n. Odsetki od dnia 19 października 2012 r. do dnia 29 marca 2013 r. nie należą do kategorii czwartej i dlatego powinny zostać uznane w kategorii piątej. Odsetki za okres przed dniem 19 października 2012 r. nie podlegają uznaniu, gdyż żądanie wierzyciela w tym zakresie obejmuje okres przed dniem wymagalności wierzytelności. Wniosek o zawieszenie postępowania upadłościowego jest niezasadny z uwagi na przepis art. 229 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego p. u. i n. Brak jest przeszkód do uwzględnienia w postepowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu na liście wierzytelności, wobec której wcześniej wszczęto postępowanie o zapłatę.

W przypadku wierzycieli Adama B., Kusaki S. A. z siedzibą w S. i Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M., zgodnie z art. 247 zasady umieszczania wierzytelności na liście wierzytelności pieniężnych ust. 2 p. u. i n., odsetki podlegają uznaniu w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 20 kwietnia 2015 roku

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w B. ogłosił upadłość Sewar spółki z o. o. z siedzibą w S., obejmującą likwidację majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest na podstawie przepisów obowiązujących w dniu egzaminu.

Syndyk Ewa F. objęła spisem inwentarza wszystkie składniki majątku upadłego.
W skład masy upadłości wchodziła m.in. zabudowana nieruchomość, składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 3,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w S. prowadził księgę wieczystą KW OL1M/00011489/3.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona była wpisaną z najwyższym pierwszeństwem hipoteką zabezpieczającą wierzytelność Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w S. w kwocie 2.500.000 złotych. Z niższym pierwszeństwem w tej księdze wieczystej wpisana została hipoteka przymusowa na rzecz Banku Powszechnego S.A. z siedzibą w S., zabezpieczająca wierzytelność w kwocie 700.500 złotych, a z najniższym pierwszeństwem w tejże księdze wieczystej wpisano hipotekę na rzecz Fugo S.A. z siedzibą w W., zabezpieczającą wierzytelność w kwocie 800.000 złotych. Powyższe hipoteki zabezpieczające wymienione wierzytelności zostały ustanowione w sposób ważny i skuteczny. Innych obciążeń ani zabezpieczeń na tej nieruchomości nie ustanowiono.

Na liście wierzytelności, sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Sewar spółki z o. o. z siedzibą w S. i zatwierdzonej postanowieniem sędziego – komisarza, wierzytelność:
- Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w S. została uznana w kwocie głównej 2.400.000 złotych, po ustaleniu, że w pozostałym zakresie jego wierzytelność nie istnieje;

- Banku Powszechnego S.A. z siedzibą w S. została uznana w kwocie głównej 700.500 złotych;

- Fugo S.A. z siedzibą w W. została uznana w kwocie głównej 800.000 złotych.

Powyższe wymagalne wierzytelności uznano w kategorii IV.

Przedsiębiorstwo upadłej spółki zostało sprzedane w całości za kwotę 3.400.000 złotych. W akcie notarialnym sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ujawniono wartość nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00011489/3, na kwotę 3.300.000 złotych. Koszty sprzedaży tej nieruchomości, które syndyk poniósł z masy upadłości, wyniosły łącznie 10.000 złotych. Pozostałe środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego zostały wypłacone na poczet wcześniej ustalonego prawomocnie wynagrodzenia syndyka. Innych kosztów postępowania upadłościowego
nie było.

Po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, wierzyciel Fugo S.A. z siedzibą w W. wystąpił do sędziego – komisarza o wyłączenie z masy upadłości świadczenia wzajemnego w kwocie 800.000 złotych. Wierzyciel uzasadniał, że kwota ta jest mu należna w zamian za sprzedaż nieruchomości, obciążonej hipoteką na jego rzecz. Fugo S.A. z siedzibą w W. argumentował, że jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, a zatem ograniczonym prawem rzeczowym, w konsekwencji zastosowanie w sprawie znajdą odpowiednio przepisy o własności. Wierzyciel podniósł, że po ogłoszeniu upadłości prawo własności nieruchomości przeszło na jego rzecz w części ułamkowej, odpowiadającej wartości wierzytelności uznanej na rzecz Fugo S.A. z siedzibą w W. Ponadto wierzyciel twierdził, że Sewar sp. z o. o. z siedzibą w S., w umowie zawartej przed ogłoszeniem upadłości, zobowiązał się wobec niego, że nie dokona zbycia lub obciążenia powyższej nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki. Zdaniem Fugo S.A. z siedzibą w W. nieruchomość była warta 3.300.000 złotych i Spółka ta stała się współwłaścicielem nieruchomości w części odpowiadającej stosunkowi uznanej na liście wierzytelności w kwocie 800.000 złotych do wartości tej nieruchomości.
W ocenie tego wierzyciela, skoro rzecz, do której przysługiwało mu prawo własności w ułamkowej części, została zbyta przez syndyka, to zgodnie z art. 71 zbycie mienia upadłego ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel nabył obecnie prawo do świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za zbytą nieruchomość.

Sędzia – komisarz zobowiązał syndyka do zajęcia stanowiska w zakresie żądania Fugo S.A. z siedzibą w W. Nakazał także syndykowi podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zaspokojenie wierzytelności podmiotów wymienionych w stanie faktycznym. 

 Zadanie dla zdającego

Zostałaś/eś powołana/y do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości Sewar spółki z o. o. z siedzibą w S.

W piśmie kierowanym do sędziego – komisarza, jako syndyk Ewa F., proszę ustosunkować się do wniosku Fugo S.A. z siedzibą w W., ocenić zasadność żądania tej spółki i uzasadnić swoje stanowisko.

Proszę także sporządzić dokument przewidziany przez ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze, na podstawie którego syndyk, w miarę posiadanych środków pieniężnych, zaspokoi wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie, wymienionych w stanie faktycznym. Proszę wskazać, czy i w jakim zakresie wierzyciele hipoteczni zostaną zaspokojeni w zakresie swoich wierzytelności głównych (bez odsetek) i uzasadnić swoją odpowiedź powołując podstawę prawną. 

Wytyczne do zadania problemowego na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2015 r.

Wniosek Fugo S.A. z siedzibą w W. o wyłączenie świadczenia wzajemnego z masy upadłości nie zasługuje na uwzględnienie. Syndyk powinien wnieść o jego oddalenie. Zgodnie z art. 71 zbycie mienia upadłego ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), zwanej dalej p. u. i n., wydania świadczenia wzajemnego może żądać osoba, której przysługiwało prawo do tego mienia. Na dzień ogłoszenia upadłości nieruchomość stanowiła własność upadłego. Na skutek ogłoszenia upadłości wierzyciel hipoteczny nie nabywa prawa własności nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Zgodnie z art. 61 masa upadłościowa - pojęcie p. u. i n., z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W analizowanym przypadku przepisy o wyłączeniu mienia z masy upadłości nie mają zastosowania. Ponadto, zgodnie z art. 72 prawa uprawnionego do mienia podlegającego wyłączeniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.– o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm), niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.
W myśl art. 348 sporządzenie przez syndyka oddzielnego planu podziału sum ze sprzedaży lub praw ust. 1 w związku z art. 336 przeznaczenie sum uzyskanych z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw ust. 1 p. u. i n., w sprawach, w których wierzycielom przysługują ograniczone prawa rzeczowe na zbytych rzeczach, syndyk sporządza oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży tych rzeczy. Do tego planu stosuje się odpowiednio przepis art. 347 plan podziału funduszów masy upadłości p. u. i n. Wartość nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi zastała ujawniona w akcie notarialnym, stosownie do art. 314 ust. 1 p. u. i. n. Zgodnie z art. 345 zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem ust. 1 p. u. i n., wierzytelności zabezpieczone hipoteką podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu. 
Wedle  zasady wyrażonej w art. 345 zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem ust. 2 p. u. i n., w przypadku, gdy na przedmiocie zabezpieczenia ustanowiono więcej niż jedno zabezpieczenie, wszystkie wierzytelności podlegają zaspokojeniu w kolejności przysługującego im pierwszeństwa. W myśl art. 249 pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych obciążających tę samą rzecz § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo).
Konieczne elementy oddzielnego planu podziału wymienia art. 347 plan podziału funduszów masy upadłości ust. 1 p. u. i n. Syndyk powinien sporządzić oddzielny plan podziału, w którym określi sumę podlegającą podziałowi na kwotę 3.290.000 złotych. Stanowi ją kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosząca 3.300.000 złotych pomniejszona o koszty jej sprzedaży
w wysokości 10.000 złotych. W konsekwencji poszczególnym wierzycielom przypadną
i zostaną wypłacone następujące sumy:
- 2.400.000 złotych na rzecz Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w S.,
- 700.500 złotych na rzecz Banku Powszechnego S.A. z siedzibą w S.,
- 189.500 złotych na rzecz Fugo S.A. z siedzibą w W.
Powyższy plan podziału jest ostateczny.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 5 października 2015 roku

Stan faktyczny:

Przedmiotem działalności gospodarczej Abar spółki z o. o. z siedzibą w W. jest prowadzenie ekskluzywnego hotelu „City Lux” położonego w centrum miasta. Członkami zarządu tej spółki są od 2004 r. Stefan B. i Marian O., mieszkający na stałe za granicą. Prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki zajmuje się od 2005 r. wyłącznie prokurent Cezary C. Udzielona mu prokura ma charakter samoistny (prokura samodzielna).
    Sąd wyrokiem z dnia 8 stycznia 2015 r. rozwiązał Abar sp. z o. o. z siedzibą w W. i ustanowił likwidatora w osobie Bernadety B. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 10 lutego 2015 r.
Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Abar spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w W., obejmującą likwidację majątku dłużnika i powołał syndyka masy upadłości w osobie Ireneusza G. Dłużnik – Abar sp. z o. o. w likwidacji
z siedzibą w W. wniósł zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Syndyk masy upadłości, pomimo tego faktu, niezwłocznie przystąpił do wykonywania swoich ustawowych obowiązków oraz kontynuował działalność gospodarczą spółki, prowadząc hotel. Do dnia rozpoznania tego środka zaskarżenia Ireneusz G. podjął czynności mające na celu przygotowanie przedsiębiorstwa spółki do sprzedaży.
Wskutek rozpoznania zażalenia, Sąd Okręgowy w W. postanowieniem z dnia 15 września 2015 r. uchylił postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki i przekazał sprawę sądowi upadłościowemu do ponownego rozpoznania.
    W dniu 18 września 2015 r. do biura, w którym urzędował Ireneusz G. jako syndyk masy upadłości spółki Abar, przybyli Stefan B. oraz Marian O. i powołując się na orzeczenie o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wskazali, że jako członkom zarządu spółki przysługuje im obecnie prawo zarządzania spółką i rozporządzania jej majątkiem, a także dokumentacją i korespondencją dotyczącą przedsiębiorstwa spółki. Ich zdaniem, orzeczenie sądu okręgowego uchylające postanowienie o ogłoszeniu upadłości spowodowało uchylenie upadłości, dlatego są ponownie jedynymi uprawnionymi do zarządzania spółką i rozporządzania jej majątkiem. Argumentowali także, iż od zagranicznego inwestora otrzymali atrakcyjną ofertę nabycia przedsiębiorstwa spółki w całości, co pozwoliłoby na całkowite zaspokojenie wierzycieli. Wskazali także, że jako większościowi wspólnicy posiadający łącznie 70 % udziałów w spółce, podjęli w dniu dzisiejszym uchwałę o dalszym istnieniu spółki, która to uchwała zapobiega jej rozwiązaniu i uchyla stan likwidacji.

Kilka godzin później do biura Ireneusza G. przybył także Cezary C. i występując jako prokurent spółki, zajmujący się od wielu lat prowadzeniem hotelu „City Lux” zażądał, aby to jemu wydano majątek spółki oraz dokumentację dotyczącą prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Wskazał, że nadal jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jako prokurent spółki, na dowód czego okazał aktualny odpis z KRS (uzyskany w dniu poprzednim).
W tym samym dniu do biura Ireneusza G. zgłosiła się również Bernadeta B., która - wskazując na postanowienie Sądu Okręgowego w W. o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki - twierdziła, że jest obecnie jedyną osobą uprawnioną do rozporządzania majątkiem spółki, jako jej likwidator. Zażądała od Ireneusza G. natychmiastowego wydania dokumentów i hotelu argumentując, że jako likwidator zobowiązana jest do zakończenia działalności spółki, spieniężenia jej majątku i spłaty wierzycieli. Twierdziła, że uniemożliwienie jej podjęcia czynności likwidacyjnych narazi ją na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli spółki.
Ireneusz G., nie wiedząc kto ma rację, działając jako syndyk masy upadłości spółki Abar złożył Pelagii P. ustne oświadczenie, że udziela jej prokury samoistnej do reprezentowania upadłej spółki (ustanawia ją prokurentem tej spółki), a jednocześnie - wobec uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości – nakazał Pelagii P. wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie wpisów o upadłości spółki. Sam natomiast udał się na zwolnienie lekarskie.
Następnego dnia pod hotel „City Lux” przyjechały cztery grupy ochroniarzy, reprezentujące sprzeczne interesy i przystąpiły do faktycznego przejmowania hotelu siłą. Jedną z grup kierowali Stefan B. i Marian O., drugą – Cezary C., a trzecią – Bernadeta B. Czwartą grupą kierowała Pelagia P., która broniła dostępu do hotelu komunikując, że jest nowo powołanym prokurentem spółki. Pelagia P. zakazała pracownikom hotelu wydawania komukolwiek dokumentów przedsiębiorstwa i majątku spółki.
Do tego dnia sąd upadłościowy nie rozstrzygnął sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Abar w postępowaniu toczącym się po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

1.Proszę wskazać, czy syndyk Ireneusz G., wiedząc o zaskarżeniu przez dłużnika postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postąpił prawidłowo przystępując niezwłocznie do wykonywania swoich obowiązków, czy też powinien wstrzymać się z przejęciem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę i innymi czynnościami do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
2.Proszę wyjaśnić, kto w opisanym stanie faktycznym, tj. po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, miał prawo do prowadzenia działalności spółki, zarządzania jej majątkiem i do przejęcia dokumentacji przedsiębiorstwa, a kto takiego prawa nie miał. Proszę dokonać oddzielnej analizy w odniesieniu do uprawnień:
a.Stefana B. i Mariana O.
b.Cezarego C.
c.Bernadety B.
d.Ireneusza G.
3.Proszę ocenić, czy decyzja Ireneusza G. jako syndyka masy upadłości o ustanowieniu prokurenta i o nakazaniu Pelagii P. wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie wpisów
o upadłości była prawidłowa i skuteczna pod względem prawnym.

Proszę uzasadnić odpowiedzi na powyższe zagadnienia, podając podstawy prawne.
 
Wytyczne do zadania problemowego na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień
5 października 2015 r.
1.  Po ogłoszeniu upadłości spółki syndyk Ireneusz G. zgodnie z prawem niezwłocznie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków ustawowych. Na podstawie art. 51 postanowienie o ogłoszeniu upadłości ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 233 z późn. zm., dalej: p. u.) postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne
i wykonalne z dniem jego wydania. Z art. 173 obowiązki syndyka przy obejmowaniu majątku p. u. wynika, że syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.
2.  Postanowienie o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania nie uchyla postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 54 zażalenie upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości ust. 3 p. u., w razie uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania syndyk zachowuje swoje uprawnienia, a czynności przez niego dokonane pozostają w mocy. W przepisie art. 371 uchylenie postępowania upadłościowego p. u. mowa jest wyłącznie o prawomocnym oddaleniu i odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie jest tego rodzaju rozstrzygnięciem, bowiem w jego następstwie wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznany zostaje ponownie. Po wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania  syndyk działa nadal i w pełni wykonuje swoje obowiązki, w tym zachowuje prawo wykonywania zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. W myśl art. 52 data postanowienia jako data upadłości zd. drugie p. u., w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji, za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Zgodnie z art. 75 skutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego p. u., jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Przepis art. 173 obowiązki syndyka przy obejmowaniu majątku p. u., nakazuje syndykowi niezwłocznie objęcie majątku upadłego i zabezpieczenie tego majątku. Powyższe przepisy stanowią podstawę do ustalenia, że w analizowanym stanie faktycznym, z uwzględnieniem art. 54 zażalenie upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości ust. 3 p. u., członkowie zarządu (Stefan B. i Marian O.), prokurent (Cezary C.), ani ustanowiony przed ogłoszeniem upadłości likwidator (Bernadeta B.) nie mają prawa do zarządzania majątkiem spółki, ani też prawa do przejęcia jej dokumentacji.
Ponadto Stefan B. ani Marian O. nie zostali powołani na likwidatorów spółki po otwarciu postępowania likwidacyjnego. Na etapie likwidacji likwidatorzy zastępują podstawowy organ spółki, jakim jest zarząd. Zgodnie z art. 282 obowiązki likwidatorów spółki z o.o. § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). W trakcie likwidacji to na likwidatorach spoczywa obowiązek działania w imieniu spółki, mają oni prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania w trakcie procesu likwidacji.
Na postawie art. 284 wygaśnięcie prokury w okresie likwidacji spółki z o.o. § 1 k.s.h., w chwili otwarcia likwidacji wygaśnięciu ulega prokura, a nowa nie może być ustanowiona. Ponadto zgodnie z art. 1097 § 2 Kodeksu cywilnego (k.c.), prokura wygasa wskutek m.in. ogłoszenia upadłości, także wskutek otwarcia likwidacji przedsiębiorcy. Powyższe przepisy stanowią podstawę prawną do ustalenia, że Cezary C. po uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, nie miał prawa do zarządu majątkiem spółki ani nie mógł się domagać wydania mu dokumentacji spółki. Brak wykreślenia Cezarego C. z KRS jako prokurenta spółki nie wpływa na wygaśnięcie prokury, które nastąpiło z mocy prawa.
3.    Nowej prokury nie można ustanowić w toku postępowania upadłościowego, bowiem przepis art. 1097 § 2 k.c. przewiduje, że prokura wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości. Ponadto, zgodnie z art. 208 uprawnienia członków zarządu wieloosobowego spółki z o.o. § 6 k.s.h., powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, więc tym bardziej nie mógł jej udzielić syndyk.
Z  uwagi na powyższe, decyzja Ireneusza G. o ustanowieniu prokurenta w osobie Pelagii P. i o nakazaniu jej wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie wpisów nie miała podstawy prawnej. Ponadto, na podstawie art. 1092 § 1 k.c., prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Syndyk Ireneusz G. nie dochował tej formy.
Natomiast wobec treści powołanego art. 54 zażalenie upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości ust. 3 p. u., brak było także podstaw do wystąpienia z wnioskami o wykreślenie wpisów o upadłości spółki. 

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 7 grudnia 2015 r.

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 r. umorzył postępowanie upadłościowe wobec Warix spółki z o. o. z siedzibą w W., prowadzone w celu likwidacji majątku dłużnika. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło po ustaleniu, że pozostały w procesie likwidacji majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele zobowiązani postanowieniem sędziego–komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na te koszty.
Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego uprawomocniło się, a syndyk w dalszym ciągu posiadał księgi, korespondencję i dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa spółki Warix. W masie upadłości pozostał majątek o podanej niżej wartości szacunkowej, w postaci:
- niesprawnej koparko-ładowarki typu CAT - 1 000 złotych;
- dwóch używanych komputerów stacjonarnych, rok produkcji 2007 - 150 złotych każdy;
- trzech używanych foteli biurowych - 100 złotych każdy;
- środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 000 złotych.
W dniu ogłoszenia upadłości członkami dwuosobowego zarządu spółki Warix byli Stefan B. i Tomasz K., każdy z nich pozostawał uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. Stefan B. ani Tomasz K. nie byli wspólnikami upadłej spółki. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, syndyk ostatecznie wezwał ich do odebrania majątku spółki oraz ksiąg, korespondencji i dokumentów zakreślając im stosowny termin, który upłynął  bezskutecznie.
Wyżej wymienieni w wyznaczonym terminie nie odebrali majątku od syndyka, nie przejęli od niego ksiąg, korespondencji ani dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa.
W odpowiedzi na wezwanie syndyka, Stefan B. powołał się na okoliczność, że kilka miesięcy  wcześniej uprawomocniło się orzeczenie sądu upadłościowego, którym orzeczono wobec niego zakaz pełnienia przez 10 lat funkcji reprezentanta w spółce handlowej. Od tego czasu nie wykonywał w upadłej spółce żadnych obowiązków związanych z pełnioną funkcją. W tej sytuacji, zdaniem Stefana B., majątek spółki oraz księgi, korespondencja i dokumenty dotyczące jej przedsiębiorstwa to już problem syndyka, który sam z wnioskiem o orzeczenie zakazu wystąpił. Stefan B. podniósł także, iż nie jest wspólnikiem spółki, a zatem nie przysługują mu żadne prawa do odebrania majątku Warix ani też nie ma takiego obowiązku.
Natomiast Tomasz K. poinformował syndyka, że po uprawomocnieniu
się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego funkcja syndyka wygasła z mocy prawa i dlatego obecnie syndyk nie ma uprawnień, aby kierować jakiekolwiek wezwania do członków zarządu spółki, wzywając ich do odbioru majątku, ksiąg, korespondencji i dokumentów spółki.
Syndyk znalazł podmiot, który wyraził gotowość przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów przedsiębiorstwa spółki za wynagrodzeniem 3 000 złotych.
Syndyk podejmował próby sprzedaży pozostałego ruchomego majątku upadłego, ale okazały się one bezskuteczne. Jedyna oferta, jaką otrzymał, pochodziła od Wiesławy W. i dotyczyła nabycia pozostałego ruchomego majątku upadłego za cenę łączną 1 500 złotych. Oferta zawierała jednak warunek dostarczenia na koszt zbywcy wszystkich składników tego majątku do magazynu nabywcy oddalonego o 300 km od miejsca ich przechowywania. Syndyk ustalił, że koszt tego transportu wyniesie 900 złotych, koszt ewentualnego zniszczenia ruchomego majątku pozostałego po umorzeniu postępowania to 800 złotych, a przywrócenie koparko-ładowarki typu CAT do stanu używalności jest niemożliwe.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

Zostałeś/aś powołany/a do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości
w postępowaniu upadłościowym Warix sp. z o. o. z siedzibą w W.
1. Proszę wyjaśnić, czy syndykowi przysługuje prawo zarządu i dokonywania czynności rozporządzających majątkiem upadłego po prawomocnym umorzeniu postępowania upadłościowego oraz podać w tym zakresie prawne uzasadnienie.
2. Proszę wskazać i uzasadnić, czy i jakie działania powinien podjąć syndyk w stosunku do ruchomego majątku pozostałego po umorzeniu postępowania upadłościowego oraz
w jaki sposób powinien rozwiązać problem ksiąg, korespondencji i dokumentów spółki, znajdujących się nadal w jego posiadaniu. Jeżeli uznasz, że syndyk powinien wystąpić
ze stosownymi wnioskami (wnioskiem) do sędziego – komisarza, sporządź takie wnioski (wniosek), zachowując wymogi formalne pisma procesowego, podając dane oraz uzasadnienie niezbędne do rozstrzygnięcia.

Wytyczne do zadania problemowego na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka,

wyznaczony na dzień 7 grudnia 2015 r.


Zgodnie z art. 364 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: p. u.), z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami. Obowiązek odbioru ksiąg, korespondencji i dokumentów przedsiębiorstwa spoczywa na osobach uprawnionych do reprezentacji upadłego, które powinny również odebrać majątek spółki.
Powyższa regulacja nie oznacza, że syndyk z chwilą uprawomocnienia się postanowienia w tym przedmiocie traci automatycznie uprawnienia do rozporządzania majątkiem upadłego oraz księgami, korespondencją i dokumentami dotyczącymi jego przedsiębiorstwa, którą ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć. W sytuacji, gdy upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji i dokumentów upadłego ani majątku w terminie wyznaczonym, na syndyku ciążą obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia określone w art. 365 i art. 366 p. u..
Zgodnie z art. 365 ust. 1 p. u., jeżeli upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji i dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, syndyk oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. Syndyk zawiera w tym przypadku umowę o przechowanie (art. 835 – 845 k.c.). Umowę tę, zgodnie z art. 160 ust. 1 p. u., syndyk zawiera w imieniu własnym, ale na koszt upadłego. Koszty przechowania nie obciążają upadłego jako osoby prawnej, lecz zgodnie z art. 365 ust. 3 p. u. obciążają osoby upoważnione do reprezentacji upadłego. Na tej podstawie syndyk powinien wystąpić z wnioskiem do sędziego–komisarza o zezwolenie na zawarcie umowy o przechowanie i o zasądzenie kosztów przechowania na rzecz przechowawcy od osoby upoważnionej do reprezentowania upadłego. Wniosek syndyka powinien zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających złożenie na przechowanie należących do upadłego ksiąg, korespondencji i innej dokumentacji, a także wniosek, aby koszty przechowania poniósł Tomasz K. Z uwagi na prawomocny zakaz,
o jakim mowa w art. 373 ust. 1 p. u., Stefan B. nie ma obecnie prawa reprezentowania spółki, a przepis art. 365 ust. 3 p. u. wyraźnie określa, że w takim przypadku koszty przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów obciążają osoby upoważnione do jej reprezentacji (nie obciążają upadłego jako osoby prawnej). Ustawa nie daje wskazówek, czym ma się kierować sędzia–komisarz w wyborze osoby upoważnionej do reprezentowania upadłego, którą należy obciążyć kosztami nieodbierania ksiąg, korespondencji i dokumentów. Logika nakazuje przyjąć, że powinny być to osoby, które są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za nieodbieranie ksiąg, korespondencji i dokumentów upadłego. Skoro wobec Stefana B. zapadło orzeczenie zakazujące pełnienia funkcji członka zarządu, kosztami przechowania należy obciążyć Tomasza K.
Na podstawie art. 366 ust. 1 i 2 p. u., syndyk powinien także wystąpić do sędziego–komisarza o zarządzenie likwidacji pozostałych składników majątku upadłego, wskazując we wniosku, który ze sposobów likwidacji jest celowy i uzasadniony w analizowanym stanie faktycznym. Z ekonomicznych i prawnych względów celowym sposobem likwidacji będzie przyjęcie oferty Wiesławy W.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 11 kwietnia 2016 roku

Stan faktyczny:

Sebastian S. prowadzi  indywidualną  praktykę  adwokacką  od  2000  r.  w latach 2007-2011 pozostawał w faktycznym związku z Mariolą M., prowadząc z nią wspólnie gospodarstwo domowe. Mariola M. w ramach działalności gospodarczej prowadziła piekarnię. W lutym 2011 r. Sebastian S. i Mariola M. rozstali się.

Od marca 2015 r. Sebastian S. świadczył przez kilka miesięcy usługi doradztwa podatkowego na rzecz Marioli M., która od stycznia 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mając za wspólnika Dominikę D. Od października 2015 r. Mariola M. zalegała wobec Sebastiana S. z zapłatą ostatniej raty wynagrodzenia za obsługę prawną. Sebastian S. odroczył termin zapłaty tej raty do czerwca 2016 r. z uwagi na problemy finansowe Marioli M.

Sebastian S., posiadający również licencję doradcy restrukturyzacyjnego, od stycznia 2016 r. wykonywał na rzecz Marioli M., na podstawie umowy, także czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, pomagając jej:
-wybrać odpowiedni wariant restrukturyzacji,
-przygotować plan restrukturyzacyjny,
-sporządzić wniosek do sądu.
Sebastian S. w 2015 r. reprezentował Dominikę D. przed sądem jako jej pełnomocnik procesowy w sprawie rozwodowej. Stosunek pełnomocnictwa ustał w grudniu 2015 r.
W dniu 18 stycznia 2016 r. otwarto postępowanie układowe wobec Marioli M. W tym samym dniu zostało otwarte postępowanie sanacyjne wobec Dominiki D. W postępowaniach tych Sebastian S. został powołany do pełnienia funkcji, odpowiednio - nadzorcy sądowego oraz zarządcy.       
W  każdym  z  wyżej  wymienionych  postępowań  Sebastian  S. złożył sędziemu-komisarzowi oświadczenie, że w przypadku jego osoby nie  zachodzą przeszkody w pełnieniu funkcji, do której został powołany.       

W czerwcu 2012 r. Sebastian S. zawarł związek małżeński z Eleonorą E., prowadzącą prywatną praktykę dentystyczną.
Eleonora E., wskutek nieudanej inwestycji, zaprzestała w sierpniu 2015 r. spłacania wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec swoich wierzycieli. Za namową Sebastiana S., Eleonora E., jako przedsiębiorca, złożyła w dniu 7 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości, który sąd uwzględnił i postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2016 r. ogłosił upadłość Eleonory E.

Na dzień ogłoszenia upadłości majątek małżonków stanowiły:
a)nieruchomość lokalowa, w której Eleonora E. prowadziła praktykę dentystyczną, o wartości 450 000 zł – stanowiąca jej majątek osobisty;
b)gotówka w wysokości 13 000 zł, znajdująca się w gabinecie dentystycznym, jako przychód z działalności gospodarczej za grudzień 2015 r. – stanowiąca majątek wspólny małżonków;
c)sprzęt elektroniczny: komputer stacjonarny, laptop, telewizor Panasonic o wartości łącznej 10 000 zł, służący wyłącznie Sebastianowi S. do prowadzenia jego działalności zawodowej, nabyty w 2013 r. – stanowiący majątek wspólny małżonków;
d) wyposażenie gabinetu dentystycznego, objęte majątkową wspólnością małżeńską i służące wyłącznie Eleonorze E. do prowadzenia jej działalności gospodarczej:
- mikroskop operacyjny do leczenia kanałowego - o wartości 45 000 zł, nabyty 3 lipca 2015 r.,
-fotele dentystyczne - o wartości łącznej 30 000 zł, nabyte w lutym 2013 r.,
-narzędzia dentystyczne - o wartości łącznej 20 000 zł, nabyte w kwietniu 2015 r.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

I.Proszę wyjaśnić, czy w każdym z wymienionych w stanie faktycznym postępowań restrukturyzacyjnych – wobec Marioli M. i wobec Dominiki D., oświadczenia Sebastiana S. były zgodne z prawdą oraz podać w tym zakresie prawne uzasadnienie. Proszę wskazać, powołując podstawę prawną, jakie konsekwencje prawne, z pominięciem sankcji za naruszenie przepisów karnych, może ponieść Sebastian S., powołany do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy, za rażące uchybienia w wykonywaniu obowiązków (nienależyte pełnienie obowiązków) stwierdzone w toku pełnienia tych funkcji, a jakie w przypadku ujawnienia tych uchybień po zakończeniu pełnienia przez niego tych funkcji.

II. Proszę wskazać, które składniki majątku wymienione w stanie faktycznym wchodzą w skład masy upadłości Eleonory E. oraz podać w tym zakresie prawne uzasadnienie.
 
Wytyczne do zadania problemowego na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

I. W opisanym stanie faktycznym wskazać należy, że:
a) Sebastian S. nie może pełnić funkcji nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym dotyczącym Marioli M.
W myśl art. 24 wymogi wobec nadzorcy i zarządcy ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorcą albo zarządcą nie może być osoba fizyczna, która jest wierzycielem dłużnika. Sebastian S. świadczył na rzecz Marioli M. usługi doradztwa podatkowego i rozliczenia z tego tytułu nie zostały zakończone przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nie stanowi natomiast takiej przeszkody pozostawanie w przeszłości we wspólnym pożyciu z Mariolą M. ani zawarcie umowy doradztwa restrukturyzacyjnego, mimo że na jej mocy kreuje się stosunek obligacyjny, czyniący strony tejże umowy wzajemnej dłużnikiem i wierzycielem.
b) Sebastian S. nie może pełnić funkcji zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Dominiki D.

W myśl art. 24 wymogi wobec nadzorcy i zarządcy ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, zarządcą nie może być osoba fizyczna, która jest lub była pełnomocnikiem dłużnika.
Wedle art. 24 wymogi wobec nadzorcy i zarządcy ust. 5 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią - komisarzem składają do akt postępowania oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 2 i 3 tego artykułu.
Zgodnie z art. 30 upomnienie albo nałożenie grzywny na nadzorcę sądowego lub zarządcę ust. 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku rażącego uchybienia w wykonywaniu obowiązków, sąd odwołuje nadzorcę sądowego albo zarządcę.
Sebastian S. złożył sędziemu – komisarzowi w obu postępowaniach oświadczenia niezgodne z prawdą. W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego wobec Marioli M. istnieje przeszkoda określona w art. 24 wymogi wobec nadzorcy i zarządcy ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, bowiem Sebastian S. jest nadal jej wierzycielem. W przypadku zaś Dominiki D., Sebastian S. był jej pełnomocnikiem procesowym, co stanowi przeszkodę do sprawowania funkcji, określoną w art. 24 wymogi wobec nadzorcy i zarządcy ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą powinno zostać zakwalifikowane jako rażące uchybienie w wykonywaniu obowiązków i stanowić podstawę do odwołania z pełnionej funkcji.
 
W analizowanym stanie faktycznym stwierdzenie powyższych okoliczności w toku tych postępowań powinno skutkować w każdym przypadku odwołaniem Sebastiana S. z pełnionej funkcji. Dwukrotne odwołanie Sebastiana S. z tych funkcji, wypełnia przesłankę cofnięcia przez Ministra Sprawiedliwości licencji doradcy restrukturyzacyjnego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków, w myśl art. 18 cofnięcie licencji ust. 1 pkt 2 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

W przypadku ujawnienia rażącego naruszenia obowiązków nadzorcy, czy zarządcy po zakończeniu pełnienia przez Sebastiana S. funkcji w danym postępowaniu, na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony do sądu upadłościowego, sąd stwierdza rażące naruszenie obowiązków, w trybie wskazanym w art. 18a uchylony ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

W przypadku prawomocnego ustalenia przez sąd rażącego naruszenia obowiązków nadzorcy czy zarządcy, Minister Sprawiedliwości cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 18a uchylony ust. 3 powołanej ustawy.


II. Zgodnie z art. 31 wspólność ustawowa, majątek wspólny § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 124 dzień ogłoszenia upadłości jako dzień rozdzielności majątkowej ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.
W skład masy upadłości Eleonory E. wchodzą następujące składniki majątku:
a) nieruchomość lokalowa o wartości 450 000 zł;
b) gotówka  w  wysokości  13  000  zł,  stanowiąca  przychód  z  działalności  zarobkowej Eleonory E.;
c) wyposażenie gabinetu dentystycznego o łącznej wartości 95 000 zł.
Nie wchodzi do masy upadłości sprzęt elektroniczny służący wyłącznie Sebastianowi S. do prowadzenia jego działalności zawodowej, bowiem został nabyty w 2013 r., a zatem wcześniej niż dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 124 dzień ogłoszenia upadłości jako dzień rozdzielności majątkowej ust. 5 ustawy - Prawo upadłościowe).

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 3 października 2016 r.

Stan faktyczny:

            Tewar sp. z o. o. z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych. Jedynym członkiem zarządu spółki jest Tomasz T. Prokurentem samoistnym spółki Tewar  została ustanowiona Irmina I., żona Tomasza T. 

            Z dokumentów Tewar sp. z o.o. z siedzibą w W., w tym z wykazu środków trwałych, dowodów nabycia i z odpisu księgi wieczystej wynika, że przedsiębiorstwo spółki Tewar w znaczeniu przedmiotowym, według stanu na 17 czerwca 2016 r., stanowiły:

1) będące własnością spółki materiały budowlane w postaci:

          a) 9 000 sztuk cegieł klinkierowych, o wartości 2 zł za cegłę,

          b) 500 opakowań zaprawy murarskiej, po 25 kg, o wartości 8 zł za opakowanie,

          c) 2 000 opakowań fugi do płytek elewacyjnych, po 5 kg, o wartości 36 zł za opakowanie,

2) będący własnością spółki samochód dostawczy marki Fiat Ducato, o wartości 29 000 zł,

3) będąca własnością spółki nieruchomość gruntowa położona w W., o powierzchni 0,25 ha, zabudowana magazynem o powierzchni 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/98765/4. Według wyceny biegłego rzeczoznawcy, sporządzonej na 1 stycznia 2016 r., wartość tej zabudowanej nieruchomości wynosi
200 000 zł,

4) przysługująca spółce wierzytelność wobec kontrahenta - Metalhurt sp. z o. o. z siedzibą
w T., w wysokości 40 000 zł, udokumentowana tytułem wykonawczym.

             Spółka Tewar od 2010 r., w magazynie materiałów budowlanych, stale wykorzystuje wózek widłowy HELI o wartości rynkowej 35 000 zł, do którego nie ma prawa własności, korzysta z niego bezumownie. Od 2010 r. biuro siedziby tej spółki wyposażone jest w meble o łącznej wartości 2 000 zł, o nieustalonym źródle pochodzenia i statusie właścicielskim.

            W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Tewar sp. z o. o.
 z siedzibą w W., postanowieniem z 17 czerwca 2016 r. sąd restrukturyzacyjny zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

            20 czerwca 2016 r. spółka Tewar, reprezentowana przez prokurenta Irminę I., zawarła ze swoim stałym kontrahentem  -  Dachmex sp. z o. o. z siedzibą w G. umowę sprzedaży, na podstawie której zbyła 100 sztuk cegieł klinkierowych w cenie 2 zł za cegłę. Następnego dnia, Irmina I. działając w imieniu spółki Tewar, jako prokurent, sprzedała Kazimierzowi K. samochód dostawczy marki Fiat Ducato za cenę 29 000 zł.

             Postanowieniem z 5 lipca 2016 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie sanacyjne Tewar sp. z o. o. z siedzibą w W., odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył zarządcę. Następnego dnia powołany zarządca ustanowił prokurenta spółki w osobie Alberta A. Udzielona prokura to prokura samodzielna (samoistna). Ponadto zarządca udzielił Albertowi A., w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwa szczególnego do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości dłużnika.

            12 lipca 2016 r., spółka Tewar reprezentowana przez Irminę I., działającą jako prokurent tej spółki, zawarła ze swoim stałym kontrahentem - Dachmex sp. z o. o. z siedzibą w G. umowę sprzedaży 100 opakowań fugi do płytek elewacyjnych, za cenę 36 zł za opakowanie. Irmina I. dokonując tej czynności legitymowała się dodatkowo dokumentem pełnomocnictwa szczególnego, udzielonego jej 4 czerwca 2016 r. do działania w imieniu męża - Tomasza T.

            25 sierpnia 2016 r. Albert A., działając jako prokurent dłużnika Tewar sp. z o.o.
z siedzibą w W. w ramach realizacji celu postępowania sanacyjnego sprzedał nieruchomość gruntową położoną w W. o powierzchni 0,25 ha, zabudowaną magazynem o powierzchni 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/98765/4, za cenę 200 000 zł. Jednocześnie Albert A. w piśmie do Irminy I. zabronił jej dokonywać czynności prawnych w imieniu dłużnika. W odpowiedzi, Irmina I. złożyła na zarządcę skargę do sędziego – komisarza, zarzucając, iż w postępowaniu sanacyjnym, w którym doszło do odebrania dłużnikowi zarządu nad jego majątkiem - podobnie jak w postępowaniu upadłościowym - nie ma możliwości ustanowienia prokury. Zarządca natomiast ustanowił prokurenta, a ten sprzedał nieruchomość dłużnika. Z tych względów zdaniem Irminy I. umowa sprzedaży tej nieruchomości była nieważna i bezskuteczna wobec masy sanacyjnej.

            Wszystkie wyżej opisane umowy sprzedaży zostały zawarte w wymaganej prawem formie oraz trybie.

 

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGOJako Ludwik L. zostałeś powołany do pełnienia funkcji zarządcy w wyżej wymienionym postępowaniu sanacyjnym.
1. Wymień składniki masy sanacyjnej wg stanu na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego (bez zastosowania obowiązującego wzoru spisu inwentarza) z uwzględnieniem ich wartości podanych w stanie faktycznym.
2. Wskaż, w jakiej postaci zarządca, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu, ma obowiązek złożyć spis inwentarza?
3. Oceń ważność czynności prawnych, o których mowa w stanie faktycznym, dokonanych w poniższych datach oraz dotyczących sprzedaży:
a) 20 czerwca 2016 r. - cegieł klinkierowych,
b) 21 czerwca 2016 r. - samochodu marki Fiat Ducato, 
c) 12 lipca 2016 r. - opakowań fugi,  
d) 25 sierpnia 2016 r. – zabudowanej nieruchomości, 
i uzasadnij swoje stanowisko. 


          Proszę przyjąć, że otwarcie postępowania sanacyjnego i wszystkie czynności w tym postępowaniu były dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z 5 grudnia 2016 roku

Stan faktyczny:

          Postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - IZOLEX S.A. z siedzibą w W. Propozycje układowe złożone przez dłużnika dotyczyły wszystkich zobowiązań i nie przewidywały podziału wierzycieli na grupy.
          W terminie dwóch tygodni od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządził i złożył sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował 15 wierzycieli IZOLEX S.A. z sumą wszystkich wierzytelności w łącznej wysokości 930 000 zł. Nadzorca sądowy ustalił, że brak jest wierzytelności spornych. Sędzia-komisarz wyznaczył zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 grudnia 2016 r.
          Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. stawił się nadzorca sądowy oraz członkowie zarządu IZOLEX S.A. Ponadto stawili się:
a) Franciszek P. - prokurent samoistny INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W., która jest wierzycielem osobistym IZOLEX S.A. z tytułu czynszu najmu za okres od 20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Na zgromadzeniu wierzycieli Franciszek P. przedstawił aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców INWESTYCJE sp. z o.o., potwierdzający jego uprawnienie jako prokurenta do jej jednoosobowej reprezentacji. Franciszek P. nie przedstawił odrębnego pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. W spisie wierzytelności została umieszczona wierzytelność INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W. w kwocie 175 000 zł;
b) Andrzej O., który udzielił poręczenia za dług IZOLEX S.A. wobec INWESTYCJE sp. z o.o. w wysokości 175 000 zł z tytułu czynszu najmu należnego za okres od 20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. W spisie wierzytelności wierzytelność  Andrzeja O. z tytułu poręczenia została umieszczona w kwocie 175 000 zł. Andrzej O. nie zaspokoił INWESTYCJE sp. z o.o.;
c) Jan Z., będący wierzycielem osobistym IZOLEX S.A., którego wierzytelność w wysokości 100 000 zł z tytułu pozostałej do zapłaty części wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane została skutecznie zabezpieczona na nieruchomości IZOLEX S.A. hipoteką umowną przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Suma hipoteki wynosi 110 000 zł, a wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tą hipoteką wynosi 50 000 zł. Sporządzając spis wierzytelności nadzorca sądowy ustalił, że wierzytelność Jana Z. nie będzie prawdopodobnie zaspokojona w kwocie 50 000 zł z nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki. Suma wierzytelności Jana Z. umieszczona w spisie wierzytelności wynosi 100 000 zł. Jan Z. oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie w całości jego wierzytelności układem.
          Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. sędzia-komisarz stwierdził zwołanie tego zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa i zatwierdził spis wierzytelności, który został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Dłużnik nie wniósł zastrzeżeń co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.Wszyscy wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności zostali zawiadomieni o terminie zgromadzenia wierzycieli i doręczono im propozycje układowe wraz ze stosownymi informacjami oraz pouczeniami.


Po przystąpieniu do głosowania nad układem:
a) Franciszek P. - prokurent INWESTYCJE sp. z o.o., w imieniu tej spółki, oddał głos za przyjęciem układu;
b) Andrzej O. oświadczył, że w jego ocenie, jako wierzyciel, ma również prawo do głosowania nad układem. Nie ma jednak możliwości finansowych, aby jako poręczyciel wykonać za dłużnika zobowiązanie do zapłaty kwoty 175 000 zł na rzecz INWESTYCJE sp. z o.o. i w związku z powyższym żąda zaprotokołowania, że głosuje przeciw przyjęciu układu;
c) wierzyciel Jan Z. ponownie oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie w całości jego wierzytelności układem i głosuje przeciw przyjęciu układu.
          Ponadto swoje głosy na piśmie oddało 3 wierzycieli objętych układem i uprawnionych do głosowania nad układem, którym przysługiwały odrębne wierzytelności wobec IZOLEX S.A., a suma ich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności wynosiła łącznie    170 000 zł. Wszyscy trzej wierzyciele głosujący na piśmie oddali ważne głosy za przyjęciem układu.  
Pozostali wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności, choć byli uprawnieni do głosowania nad układem, nie oddali głosów na piśmie i nie stawili się na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. Głosowanie odbyło się bez podziału na grupy wierzycieli obejmujące poszczególne kategorie interesów.

 

Zadanie dla zdającego


1. Proszę ocenić, czy wierzyciele, którzy stawili się na zgromadzeniu wierzycieli w dniu
5 grudnia 2016 r. byli uprawnieni do głosowania na tym zgromadzeniu, dokonując tej oceny odrębnie dla następujących wierzycieli:
a) Andrzeja O.;
b) Jana Z.
oraz uzasadnić swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, a ponadto:
c) proszę ocenić, czy głos oddany przez Franciszka P. - prokurenta INWESTYCJE       sp. z o.o. z siedzibą w W. w imieniu tej spółki, bez odrębnego pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, był ważny oraz uzasadnić swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej.
2. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy   w zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. uczestniczyła liczba wierzycieli wymagana do zawarcia układu.
3. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. układ został przyjęty.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z dnia 3 grudnia 2018

Stan faktyczny:

W dniu 11 marca 2015 r. Jan P. zawarł z Bankiem GB S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu konsumenckiego na zakup samochodu osobowego marki Opel Astra nr rej. WW 12345. Jednocześnie Bank zabezpieczył swoje roszczenia z tytułu umowy kredytu przez przewłaszczenie tego samochodu na zabezpieczenie.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w W. zasądził od Jana P. na rzecz jego małoletnich dzieci – Agnieszki P. i Marka P. alimenty po 1 000 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, płatne do dziesiątego dnia każdego miesiąca poczynając od dnia                1 stycznia 2015 r.

Z powodu utraty pracy, co nastąpiło z dniem 31 grudnia 2016 r., Jan P. od dnia                     1 czerwca 2017 r. zaprzestał spłacania kredytu, co spowodowało, że Bank w dniu 29 grudnia 2017 r. wypowiedział umowę kredytu i postawił go, w kwocie 50 000 zł, w stan natychmiastowej wymagalności. Od dnia 10 października 2017 r. Jan P. przestał również regulować bieżące raty alimentacyjne. W dniu 19 stycznia 2018 r. Jan P. złożył wniosek                    o ogłoszenie swojej upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i w dniu 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił jego upadłość oraz wyznaczył  Katarzynę U. na syndyka masy upadłości.

W dniu 5 marca 2018 r. Katarzyna U. złożyła do akt sprawy spis inwentarza,                      w którym umieściła wyżej wymieniony samochód, oszacowany przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 50 000 zł. Oprócz samochodu do masy upadłości nie weszły żadne inne składniki majątku, jak również z uwagi na brak dochodów Jana P. nie wpływały do niej żadne środki pieniężne. Katarzyna U. wystąpiła tego samego dnia do sędziego-komisarza                 z wnioskiem o wypłatę zaliczki w kwocie 6 600 zł, argumentując, że w masie upadłości brakuje środków na pokrywanie stałych kosztów postępowania w kwocie 200 zł miesięcznie, a także na pokrycie bieżących rat alimentacyjnych przypadających za okres po dacie ogłoszenia upadłości. Przyznana zaliczka miała pokryć koszty postępowania                            i zobowiązania alimentacyjne przez pierwsze trzy miesiące postępowania upadłościowego.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. syndyk sprzedała wchodzący w skład masy upadłości samochód za kwotę 50 000 zł. W dniu 10 maja 2018 r. syndyk złożyła do akt listę wierzytelności, na której umieściła wierzytelność Banku w kwocie 50 000 zł oraz wierzytelności małoletnich dzieci Jana P. w łącznej kwocie 8 000 zł, tj. po 4 000 zł na każde              z nich. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności. Następnie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2018 r. sąd upadłościowy rozpoznał wniosek syndyka z dnia 4 czerwca 2018 r. o przyznanie wynagrodzenia ostatecznego i określił je na kwotę 4 200 zł brutto. W dniu 2 lipca 2018 r. syndyk złożyła plan podziału środków pochodzących ze zbycia samochodu objętego spisem inwentarza. Katarzyna U. pomniejszyła sumę uzyskaną ze zbycia samochodu o kwotę wydatków za okres po ogłoszeniu upadłości, to jest za pięć miesięcy trwania postępowania upadłościowego.

 

 

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

 

Na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego:

1. Oceń, czy w świetle przepisów ustawy - Prawo upadłościowe wniosek złożony przez              Katarzynę U. o wypłatę zaliczki na koszty postępowania mógł zostać uwzględniony                        w całości. Uzasadnij swoje stanowisko i powołaj odpowiednią podstawę prawną.

2. Wskaż wierzyciela lub wierzycieli, którzy powinni zostać umieszczeni w planie podziału środków pochodzących ze zbycia samochodu wchodzącego w skład masy upadłości oraz określ wierzytelności podlegające zaspokojeniu na podstawie tego planu. Podaj podstawę prawną swojego stanowiska.

3. Wylicz kwoty przypadające na rzecz wierzyciela lub wierzycieli podlegających zaspokojeniu z sumy pochodzącej ze zbycia samochodu wchodzącego w skład masy upadłości. Podaj podstawę prawną i sposób dokonania wyliczeń.

 

 

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z dnia 4 grudnia 2017

Stan faktyczny:

       Postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w W. otworzył postępowanie układowe dłużnika – JAMEX sp. z o.o. z siedzibą w W. Po otwarciu postępowania układowego nadzorca sądowy sporządził spis wierzytelności, w którym umieścił, między innymi, następujące wymagalne wierzytelności osobiste objęte układem:

1)                 wierzytelność główną przysługującą NOTEX S.A. z siedzibą w P. w wysokości
12 000 zł z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane;

2)                 wierzytelność główną przysługującą Zbigniewowi W. – członkowi zarządu JAMEX sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia za pracę za lipiec i sierpień 2016 r., należnego mu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu tej spółki, w łącznej wysokości 24 000 zł. Zbigniew W. wyraził zgodę na objęcie tej wierzytelności układem;

3)                 wierzytelność główną przysługującą Andrzejowi O. w wysokości 18 000 zł z tytułu pożyczki udzielonej dłużnikowi w dniu 12 października 2015 r. Andrzej O. jest wspólnikiem JAMEX sp. z  o.o. dysponującym 5% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki;

4)                 wierzytelność główną w wysokości 6 000 zł przysługującą AREX S.A. z siedzibą            w O. z tytułu pożyczki udzielonej dłużnikowi w dniu 14 października 2013 r. Pożyczka ta została udzielona dłużnikowi przez spółkę AREX S.A., która jest wspólnikiem JAMEX              sp. z o.o. Spółka AREX dysponuje 15% głosów na zgromadzeniu wspólników dłużnika.

      Dłużnik nie kwestionował wyżej wymienionych wierzytelności. Wobec braku sprzeciwów spis wierzytelności został zatwierdzony przez sędziego-komisarza.

       Na zgromadzeniu wierzycieli, zwołanym w celu głosowania nad układem, układ został przyjęty. Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w W. zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu układowym JAMEX sp. z o.o. Postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się 8 maja             2017 r. Prawomocnie zatwierdzony układ przewidywał:

1)      zmniejszenie (redukcję) wysokości zobowiązań (wierzytelności głównych) dłużnika  o 50%;

2)      umorzenie w całości odsetek;

3)      spłatę zobowiązań, po zmniejszeniu ich wysokości (zredukowanych wierzytelności głównych), w sześciu równych ratach miesięcznych (raty układowe) płatnych do dwudziestego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca, po tym miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

      JAMEX sp. z o.o. w wykonaniu prawomocnie zatwierdzonego układu, w ustalonych terminach płatności rat układowych, zapłacił na rzecz każdego z wierzycieli objętych układem tylko dwie pierwsze raty układowe.

      W dniu 26 września 2017 r. z wnioskiem o ogłoszenie upadłości JAMEX sp. z o.o. wystąpił wierzyciel osobisty - BETEX S.A. z siedzibą w P. W uzasadnieniu wniosku
o ogłoszenie upadłości wierzyciel ten wskazał, że jego wierzytelność główna w wysokości 32 000 zł wynika ze sprzedaży na rzecz dłużnika w dniu 14 czerwca 2017 r. cementu,                      a roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży stało się wymagalne w dniu 29 czerwca 2017 r. Wierzyciel ten wykazał również, że JAMEX sp. z o.o. jest niewypłacalny, ponieważ                   nie wykonuje układu oraz utracił zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych powstałych po jego zatwierdzeniu. Dłużnik nie kwestionował istnienia                       i wysokości wierzytelności BETEX S.A.

      Prawomocnym postanowieniem z dnia 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość JAMEX sp. z o.o., wyznaczył sędziego-komisarza, zastępcę sędziego-komisarza, a także syndyka w osobie Franciszka P. oraz wezwał wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia                o ogłoszeniu upadłości. W wymaganym terminie  swoje wierzytelności umieszczone w spisie wierzytelności, zgłosili sędziemu-komisarzowi Zbigniew W. oraz AREX S.A., a ponadto swoją bezsporną wierzytelność w kwocie 32 000 zł zgłosił sędziemu-komisarzowi BETEX S.A. z siedzibą w P. Sędzia-komisarz przekazał Franciszkowi P. odpisy zgłoszeń wierzytelności. Franciszek P. po objęciu funkcji syndyka zapoznał się z przebiegiem postępowania układowego i dokumentami sporządzonymi w toku tego postępowania, a także stwierdził zapłatę przez dłużnika tylko dwóch rat układowych.

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

 

      Jako Franciszek P. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym dłużnika - JAMEX sp. z o.o. Proszę wskazać, które z wierzytelności wymienionych w stanie faktycznym, umieściłbyś na liście wierzytelności sporządzonej             w postępowaniu upadłościowym JAMEX sp. z o.o., ze wskazaniem wysokości wierzytelności oraz właściwej kategorii zaspokojenia. Jeżeli w Twojej ocenie niektóre                z wymienionych wierzytelności nie podlegałyby umieszczeniu na liście wierzytelności, proszę wskazać te wierzytelności i podać przyczyny braku umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ocen powyższych, ze wskazaniem uzasadnienia stanowiska i odpowiedniej podstawy prawnej, proszę dokonać oddzielenie dla wierzytelności głównych przysługujących następującym wierzycielom:

1)      NOTEX S.A. z siedzibą w P.;

2)      Zbigniewowi W.;

3)      Andrzejowi O.;

4)      AREX S.A. z siedzibą w O.;

5)      BETEX S.A. z siedzibą w P.

      Przy udzielaniu odpowiedzi proszę wziąć pod uwagę wierzytelności wskazane w stanie faktycznym, tj. wierzytelności główne (bez ich powiększania lub pomniejszania o odsetki).

 

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z dnia 16 kwietnia 2017

Stan faktyczny:

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w W. otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika - BETONEX sp. z o.o. z siedzibą w W., odebrał dłużnikowi zarząd własny i na stanowisko zarządcy wyznaczył Jana K.

            Po otwarciu postępowania sanacyjnego Jan K. stwierdził, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. dłużnik (jako dzierżawca) zawarł ze Zdzisławem Z. (jako wydzierżawiającym) umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w W. o powierzchni 0,3835 ha, zabudowanej halą produkcyjną o powierzchni 1 282 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/00065/4. Na dzierżawionej nieruchomości dłużnik prowadzi produkcję i sprzedaż materiałów budowlanych. Produkcja materiałów budowlanych odbywa się, między innymi, przy wykorzystaniu stanowiącego własność dłużnika mobilnego węzła betoniarskiego IMER – ORU, znajdującego się na dzierżawionej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z umową dzierżawy wysokość czynszu wynosi 10 000 zł miesięcznie, a czynsz płatny jest z góry,                do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jan K. ustalił, że dłużnik od czerwca 2017 r. nie płaci czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Umowa dzierżawy stanowi, że wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. W takim przypadku wydzierżawiający powinien jednak uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. Innych postanowień dotyczących wypowiedzenia lub odstąpienia umowa dzierżawy nie zawiera.               Na podstawie ksiąg handlowych dłużnika Jan K. stwierdził, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. Zdzisław Z. wyznaczył dłużnikowi termin trzech miesięcy na spłatę zaległości czynszowych, pod rygorem wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia.              Do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnik nie zapłacił jednak zaległego czynszu.

W spisie wierzytelności Jan K. umieścił, między innymi:

1)      wierzytelność Zdzisława Z. w łącznej wysokości 60 000 zł z tytułu czynszu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości za okres od 1 czerwca 2017 r. do                       30 listopada 2017 r. Wierzytelność powyższa nie jest zabezpieczona na majątku dłużnika;

2)      wierzytelności przysługujące Aleksandrowi N. i Mirosławowi M. - pracownikom zatrudnionym przez dłużnika na podstawie umów o pracę, obejmujące należne im wynagrodzenia za pracę za okres od maja 2017 r. do lipca 2017 r. w łącznej wysokości 32 000 zł. Wierzyciele będący pracownikami dłużnika nie wyrazili jednak zgody na objęcie ich wierzytelności układem.

3)      wierzytelność JANEX S.A. z siedzibą w Z. w wysokości 50 000 zł z tytułu ceny za sprzedaż dłużnikowi cementu w dniu 6 marca 2017 r. Wierzytelność powyższa jest stwierdzona tytułem wykonawczym wydanym przeciwko dłużnikowi przed otwarciem postępowania sanacyjnego i została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym skutecznie na stanowiącym własność dłużnika pojeździe marki MAN TGX o numerze rejestracyjnym DW 008XX. Wartość tego pojazdu wynosi 51 000 zł. Pojazd ten wykorzystywany jest przez dłużnika do transportu wyprodukowanych przez niego materiałów budowlanych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi                 50 000 zł. JANEX S.A. nie wyraził zgody na objęcie układem jego wierzytelności.

 

Po otwarciu postępowania sanacyjnego Jan K. zapłacił Zdzisławowi Z. czynsz dzierżawny za grudzień 2017 r. oraz za styczeń 2018 r. W dniu 9 stycznia 2018 r. Zdzisław Z. wezwał Jana K. do zapłaty w terminie siedmiu dni zaległego czynszu dzierżawnego                 za okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w łącznej kwocie 60 000 zł,                       pod rygorem wypowiedzenia umowy dzierżawy opisanej wyżej zabudowanej nieruchomości. Z uwagi na brak zapłaty kwoty 60 000 zł, pismem  z dnia 12 stycznia 2018 r., doręczonym Janowi K. w dniu 17 stycznia 2018 r., Zdzisław Z. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy dzierżawy opisanej wyżej zabudowanej nieruchomości oraz zażądał jej wydania w terminie 7 dni. Ponadto z żądaniem zapłaty przez Jana K. wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności wystąpili pracownicy dłużnika -Aleksander N. i Mirosław M. pod rygorem wypowiedzenia umów o pracę.

W dniu 18 stycznia 2018 r. Jan K. zapłacił Aleksandrowi N. i Mirosławowi M. należne im wynagrodzenie za pracę za okres od maja 2017 r. do lipca 2017 r. w łącznej wysokości 32 000 zł. Jan K. stwierdził bowiem, że zatrudnianie tych pracowników jest niezbędne do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji planu restrukturyzacyjnego.

W dniu 19 stycznia 2018 r. wierzyciel – JANEX S.A. złożył do właściwego komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z opisanego wyżej pojazdu ciężarowego marki MAN TGX. 

Ponadto Jan K. ustalił, że dłużnikowi przysługuje wymagalna wierzytelność pieniężna (należność) w kwocie 140 000 zł wobec INTREX S.A. z siedzibą w B. z tytułu ceny sprzedaży przez dłużnika w dniu 6 czerwca 2017 r. na rzecz tej Spółki materiałów budowlanych.

W przedmiotowym postępowaniu sanacyjnym nie została ustanowiona rada wierzycieli.

 

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

 

     Na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego:

1)      wymień składniki mienia wskazane w stanie faktycznym (bez oszacowania wartości poszczególnych składników), które powinny zostać objęte spisem inwentarza sporządzonym przez Jana K. po otwarciu postępowania sanacyjnego;

2)      oceń, czy Jan K. mógł w dniu 18 stycznia 2018 r. skutecznie dokonać spłaty zobowiązań wobec Aleksandra N. i Mirosława M. z tytułu należnego im wynagrodzenia za pracę za okres od maja 2017 r. do lipca 2017 r. oraz uzasadnij swoje stanowisko powołując odpowiednią podstawę prawną;

3)      wskaż, czy złożone przez Zdzisława Z. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/00065/4, wywołało skutek w postaci rozwiązania tej umowy oraz uzasadnij swoje stanowisko powołując odpowiednią podstawę prawną;

4)      oceń, czy na wniosek wierzyciela – JANEX S.A. dopuszczalne było wszczęcie egzekucji z pojazdu ciężarowego marki MAN TGX o numerze rejestracyjnym             DW 008XX oraz uzasadnij swoje stanowisko powołując odpowiednią podstawę prawną.

Należy uwzględnić stan prawny obowiązujący w dniu egzaminu. Przy udzielaniu odpowiedzi należy wziąć pod uwagę kwoty wskazane w treści zadania, bez uwzględniania ewentualnych odsetek od tych kwot.

   

 

 

 

 

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z dnia 1 października 2018

Stan faktyczny:

Aleksander N. jest jednoosobowym przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji materiałów budowlanych.

          Pozostawał on w związku małżeńskim z Jolantą N., a w ich małżeństwie obowiązywał ustrój wspólności majątkowej (wspólność ustawowa). W skład ich majątku wspólnego wchodziła nieruchomość gruntowa położona w W. o powierzchni 0,3550 ha, zabudowana halą produkcyjną o powierzchni 1 300 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/00065/4. Na nieruchomości tej w dniu                       29 stycznia 2016 r. została skutecznie ustanowiona hipoteka zabezpieczająca wierzytelność BANKU DOBRY KREDYT S.A. z siedzibą w W. w kwocie 1 200 000 zł z tytułu kredytu udzielonego Aleksandrowi N. przez ten bank. Suma hipoteki wynosi 1 500 000 zł.

W dniu 4 marca 2016 r. Jolanta N. wystąpiła z powództwem przeciwko  Aleksandrowi N. domagając się rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód. Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w W. orzekł rozwiązanie przez rozwód małżeństwa Aleksandra N. i Jolanty N. Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 16 stycznia 2017 r.  Po orzeczeniu rozwodu Aleksander N. i Jolanta N. nie dokonali podziału majątku wspólnego.

           W dniu 6 listopada 2017 r. jeden z wierzycieli osobistych Aleksandra N. wystąpił               z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Aleksandra N. Na syndyka został wyznaczony Jan K.

            Cały majątek wchodzący w skład masy upadłości, obejmujący także opisaną wyżej nieruchomość, został w postępowaniu upadłościowym oszacowany na 4 000 000 zł. Z opisu      i oszacowania masy upadłości wynika, że wartość tej nieruchomości wynosi 800 000 zł.              Z uwagi na fakt, że po ogłoszeniu upadłości syndyk za zgodą sędziego-komisarza prowadził przedsiębiorstwo upadłego, na nieruchomości tej w dalszym ciągu pracę wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Aleksandra N.

             Po ogłoszeniu upadłości swoją wierzytelność z tytułu udziału w opisanej wyżej nieruchomości zgłosiła Jolanta N. Na liście wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego-komisarza wierzytelność Jolanty N. z tego tytułu została uznana w kwocie 400 000 zł. Wierzytelność ta nie była zabezpieczona. Ponadto na liście wierzytelności została uznana wierzytelność BANKU DOBRY KREDYT S.A. z siedzibą w W. w łącznej kwocie               900 000 zł z tytułu kredytu udzielonego Aleksandrowi N.

          W dniu 1 czerwca 2018 r. za zgodą sędziego-komisarza Jan K. sprzedał opisaną wyżej nieruchomość za cenę 700 000 zł. Koszty likwidacji tej nieruchomości wyniosły 50 000 zł. W związku z dalszym prowadzeniem przez syndyka przedsiębiorstwa, na nieruchomości tej od dnia ogłoszenia upadłości do dnia jej sprzedaży pracę wykonywało 3 pracowników upadłego:

a)      Piotr P. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 5 000 zł;

b)      Adam K. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3 000 zł;

c)      Tomasz N. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4 500 zł.

           Pracownicy ci otrzymali należne im wynagrodzenie tylko za grudzień 2017 r. i nie otrzymali należnych im wynagrodzeń za pracę za dalsze miesiące. Wierzytelności tych pracowników nie były zabezpieczone na majątku upadłego.

           Po sprzedaży wymienionej wyżej nieruchomości Jan K. przygotował oddzielny plan podziału sumy uzyskanej z jej sprzedaży. Do dnia sporządzenia tego planu podziału koszty postępowania upadłościowego, inne niż związane z likwidacją nieruchomości, wyniosły 300 000 zł. Przed sporządzeniem oddzielnego planu podziału Jolanta N. wystąpiła jednak              z wnioskiem o wyłączenie z masy upadłości kwoty 400 000 zł, argumentując, że kwota powyższa odpowiada wartości udziału przysługującego jej we współwłasności nieruchomości sprzedanej w toku postępowania upadłościowego.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. wynosi 2 100 zł.

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

 

     Na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego:

1)     oceń zasadność wniosku Jolanty N. o wyłączenie z masy upadłości kwoty 400 000 zł, uzasadniając swoje stanowisko;

2)     dokonaj oceny, wskazując podstawę prawną odpowiedzi, czy i w jakim zakresie             Jan K. z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powinien zaspokoić należności wierzycieli nie posiadających zabezpieczeń rzeczowych na tej nieruchomości. Jeżeli w Twojej ocenie wierzytelności tych wierzycieli podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, wskaż wysokość kwoty przeznaczonej na zaspokojenie należności każdego z wierzycieli. Oceny powyższej proszę dokonać oddzielnie dla każdego z wierzycieli, to jest:

a)      Jolanty N.,

b)     Piotra P.,

c)      Adama K.,

d)     Tomasza N.;

3)     podaj wysokość kwoty przypadającej na zaspokojenie wierzytelności BANKU DOBRY KREDYT S.A. z siedzibą w W. na podstawie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, uzasadniając swoje stanowisko.

Przy udzielaniu odpowiedzi należy wziąć pod uwagę kwoty wskazane w treści zadania, bez ich pomniejszania lub powiększania o odsetki, ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, podatki i inne.

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zadanie z dnia 9 października 2017

Stan faktyczny:

Dłużnik – Aleksander Z. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów              i jest właścicielem jednego samochodu ciężarowego marki MAN TGX o numerze rejestracyjnym DW 007XX. Za zgodą Aleksandra Z. jako zastawcy, na podstawie ważnie zawartej umowy zastawniczej, na pojeździe tym został ustanowiony na rzecz BANKU SZYBKI KREDYT S.A.                  z siedzibą w W. (zastawnik) zastaw rejestrowy zabezpieczający spłatę kredytu w wysokości              150 000 zł zaciągniętego w tym banku przez ADEX sp. z o.o. z siedzibą w W. Wpisu tego zastawu       do rejestru zastawów dokonano w dniu 7 czerwca 2016 r. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 200 000 zł. Po ustanowieniu zastawu rejestrowego Aleksander Z. nadal wykorzystywał ten pojazd              w prowadzonej działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. zostało otwarte postępowanie układowe Aleksandra Z. Na stanowisko nadzorcy sądowego został powołany Jan K. Po otwarciu postępowania układowego Jan K. ustalił, że kredyt zaciągnięty przez ADEX sp. z o.o. w BANKU SZYBKI KREDYT S.A. nie został spłacony nawet w części. Jan K. oszacował wartość pojazdu stanowiącego przedmiot zastawu rejestrowego na kwotę 120 000 zł.

Po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 maja 2017 r. stawił się, między innymi, Aleksander Z. Po przeprowadzeniu głosowania sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu i zawiadomił obecnych na zgromadzeniu wierzycieli o wyznaczeniu na dzień 7 czerwca 2017 r. rozprawy w celu rozpoznania układu.                  Na rozprawie tej sąd restrukturyzacyjny umorzył jednak postępowanie układowe, gdyż ustalił,                   że układ nie został przyjęty na skutek braku odpowiedniej większości. O umorzeniu postępowania dokonano obwieszczenia. W ustawowym terminie Aleksander Z. złożył wniosek o sporządzenie                           i doręczenie postanowienia o umorzeniu postępowania układowego wraz z uzasadnieniem, które zostało mu doręczone w dniu 7 lipca 2017 r. Na postanowienie to Aleksander Z. nie wniósł zażalenia. Wobec braku zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania układowego także przez wierzycieli, postanowienie to uprawomocniło się w dniu 24 lipca 2017 r.

W dniu 17 lipca 2017 r. Aleksander Z. złożył uproszczony wniosek o ogłoszenie swojej upadłości. Wniosek ten spełniał wymagania formalne i fiskalne. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości nie zastosowano zabezpieczeń majątku Aleksandra Z.

W dniu 28 lipca 2017 r. Aleksander Z. poinformował Jana K., że na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lipca 2017 r. sprzedał wyżej wymieniony samochód ciężarowy za cenę               120 000 zł. Aleksander Z. wskazał, że sprzedaż tego pojazdu była konieczna, gdyż jest niewypłacalny i nie ma środków na spłatę wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jan K poinformował jednak               Aleksandra Z., że nie wyraża zgody na sprzedaż przez niego tego pojazdu. Aleksander Z. oświadczył natomiast, że postępowanie układowe zostało prawomocnie umorzone, a tym samym Jan K. nie pełni już funkcji nadzorcy sądowego i jego zgoda na sprzedaż samochodu nie była wymagana. Jednocześnie sąd upadłościowy nie rozpoznał jeszcze uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Jan K. podtrzymał jednak swoje stanowisko o braku zgody na sprzedaż pojazdu przez Aleksandra Z.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. sąd upadłościowy wydał postanowienie rozstrzygające uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez Aleksandra Z.

 

 

Zadanie dla zdającego

 

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego proszę ocenić, podając uzasadnienie                   z powołaniem odpowiedniej podstawy prawnej:

1)      czy wierzytelność BANKU SZYBKI KREDYT S.A. podlegała umieszczeniu w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu układowym prowadzonym wobec Aleksandra Z., a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

2)      czy w opisanym stanie faktycznym Aleksander Z. mógł dokonać sprzedaży samochodu ciężarowego bez zgody Jana K.?

3)      czy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez Aleksandra Z.
w terminie wymaganym przez przepisy prawa?

4)      czy Aleksander Z. był uprawniony do złożenia uproszczonego wniosku
o ogłoszenie upadłości?

   

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.