Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów


Kategoria: Prawo Cywilne

Należyta staranność w odniesieniu do zastawu rejestrowego

Stan faktyczny:

Bank X. zawarł z Adrianem J. w dniu 2 września 2008 r. umowę kredytową w związku z którą na samochodzie osobowym Adriana J. ustanowiono zastaw rejestrowy. Został on wpisany do rejestru zastawów postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 30 września 2008 r. Adrian J. w dniu 2 lutego 2009 r. sprzedał swój samochód osobowy Adamowi W., nie informując go o tym, że pojazd ten stanowi przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego (Adrian J. zapewniał, iż pojazd nie jest obciążony prawami osób trzecich i że w dowodzie rejestracyjnym nie było wzmianki o zastawie.).  Ponieważ Adrian J. nie wywiązał się z obowiązku spłaty kredytu, Bank X wytoczył przeciwko Adamowi W. powództwo o wydanie samochodu osobowego. Umowa, w której ustanowiono zastaw rejestrowy przewidywała, że zaspokojenie wierzytelności banku może nastąpić przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność banku lub też przez jego sprzedaż w drodze przetargu publicznego. Czy Adam W. nabywając od Adriana J. samochód osobowy dochował wymogu należytej staranności, o jakim mowa w przepisie art. 13 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów?

Podstawa prawna:
art. 13 zbycie przedmiotu a wygaśnięcie zastawu, pkt 1, art. 38 niemożność zasłaniania się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, pkt 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 10 marca 2005 r. sygn. akt III CK 369/04
Uzasadnienie:

Za zachowanie wymogu należytej staranności, o jakim mowa w przepisie art. 38 pkt 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, nie może być uznane ograniczenie się przez nabywcę samochodu do sprawdzenia samego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Treść art. 12 tej ustawy przewiduje wprawdzie, że ustanowienie zastawu rejestrowego podlega ujawnieniu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jednakże znaczenia tego wpisu nie można porównać ze skutkami wpisu do rejestru zastawów, który to wpis ma charakter konstytutywny, a ustawa wiąże z nim domniemanie jawności formalnej i materialnej takiego wpisu. Niezamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego nie ma zaś znaczenia dla oceny skuteczności tego zastawu. Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym ma jedynie charakter informacyjny. W rozumieniu przepisów art. 13 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów należyta staranność nabywającego samochód na tzw. giełdzie samochodowej wymaga sprawdzenia w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy jest on objęty zastawem rejestrowym.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

2 kwoty wierzytelności w jednej umowie zastawniczej

Stan faktyczny:

Wnioskodawca Bank W. wniósł o wpis do rejestru zastawów zastawu, który został ustanowiony na podstawie umowy zastawniczej z dnia 27 listopada 2009 r. Z treści umowy zastawniczej wynika, że w § 2 ustanowiono zastaw zabezpieczający konkretną wierzytelność (4.000.000 zł), a w § 10 umowy wnioskodawca wskazał najwyższą kwotę zabezpieczenia przy ustanowieniu zastawu w celu zabezpieczenia wierzytelności (najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z niniejszej umowy wynosi 91.000.000 zł). Jak w takiej sytuacji powinien postąpić sąd?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Roszczenie banku względem nabywcy przedmiotu zastawu

Stan faktyczny:

Andrzej K. zawarł z Bankiem Y umowę kredytu na zakup kombajnu, ustanawiając tym samym na  pojeździe zastaw rejestrowy na kwotę 150.000 zł. Został on wpisany do rejestru zastawów postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 12 lipca 2009 r. Mężczyzna wpadł w kłopoty finansowe i czym prędzej sprzedał kombajn na rzecz Wacława M., zaprzestał również spłacania rat zaciągniętego kredytu. Czy w takiej sytuacji Bank Y ma prawo dochodzić pozwem od Wacława M. wydania rzeczy w postaci obciążonego zastawem rejestrowym kombajnu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki z o.o.

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w T. wyrokiem z dnia 25 marca 2009r. ustalił, że powódce "A." S.A. w T. przysługuje 50 udziałów "B.", spółki z o.o. w T. i udziały te wyłączył z masy upadłości "C." S.A. w T. Ustalił, że powódkę łączyły z upadłym umowy factoringowe, których płatność była zabezpieczona zastawem rejestrowym na należących do upadłego 50 udziałach spółki "B." o wartości nominalnej 50.000.000 zł. Zgodnie z postanowieniami umów zastawniczych, zawartych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, powódka była uprawniona do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu przez jego przejęcie. Zarząd "B." wyraził zgodę na ustanowienie zastawu na udziałach stosownie do wymogu przewidzianego w umowie spółki, a zatem zaakceptował treść i warunki umowy zastawniczej. W tej sytuacji skuteczność oświadczenia powódki o przejęciu zastawionych udziałów na własność nie była uwarunkowana uzyskaniem ponownej zgody zarządu spółki "B." na to przejęcie. Realizacja uprawnienia zastawnika do zaspokojenia się w drodze przejęcia zastawionych udziałów nie może być utożsamiana ze zbyciem udziałów w rozumieniu art. 182 Kodandlowych; skoro powódka nabyła udziały spółki "C." S.A. przez ich przejęcie, to udziały te podlegają wyłączeniu z masy upadłości tej spółki. Czy obligatoryjna zgoda zarządu spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna spełniać wymogi odnośnie formy czynności prawnej zawarte w art. 180 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63 § 2 Kodeksu Cywilnego, czy też wystarczająca jest zwykła forma pisemna zgodnie z art. 182 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.