Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o samorządzie gminnym


Kategoria: Prawo Administracyjne

Odwołanie dyrektora szkoły podstawowej

Stan faktyczny:

W Bartoszycach w dniu 4 kwietnia 2009 roku, uchwałą rady gminy został odwołany z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Janusz P. Nauczyciele oraz rodzice uczniów uważają, iż dyrektor bardzo dobrze sprawował swoją funkcję, a został odwołany z powodu jego konfliktu z burmistrzem miasta Kazimierzem S. Według ich słów burmistrz wywarł wpływ na radę gminy, aby ta podjęła niekorzystną dla Janusza P. uchwałę. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców chcą zaskarżyć daną uchwałę. Na jakiej podstawie prawnej mogą to zrobić?

Podstawa prawna:
art. 7 zadania własne gminy, ust. 1 pkt 8, art. 101 zaskarżanie uchwały lub zarządzenia organu gminy , ust. 1 i 2a ustawy o samorządzie gminnym, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2000r., sygn. akt I SA 1670/99, Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2003r., sygn. akt I PK 103/03
Uzasadnienie:

Jednym z zadań własnych gminy są sprawy z zakresu edukacji publicznej, co za tym idzie rada gminy ma uprawnienie odwoływania dyrektora szkoły podstawowej za pomocą uchwały. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura  I PK 103/03), uchwała zarządu gminy o odwołaniu nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty powinna zawierać odpowiednie uzasadnienie. Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Osoby niezadowolone z uchwalonej uchwały, mogą, biorąc pod uwagę powyższe, zaskarżyć ją wnosząc skargę do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygnatura  I SA 1670/99), zawarł instrukcję, w myśl której „ Legitymowani do zaskarżenia uchwały o odwołaniu dyrektora szkoły są mieszkańcy gminy, jeżeli uważają, że odwołanie dyrektora szkoły narusza ich interes, gdyż - w świetle art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego interes mieszkańców ma walor interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast, jeżeli legitymowani do zaskarżenia są mieszkańcy gminy, legitymacji nie ma już sam odwołany, ponieważ mieszkańcy - co do zasady - występują w obronie interesu społeczności lokalnej, odwołany zaś w obronie interesu własnego, podczas gdy interesu własnego może dochodzić przed sądem pracy”.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Oświadczenie majątkowe pracownika przywróconego do pracy

Stan faktyczny:

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Giżycku, w latach 1998-2005. funkcję kierownika zakładu sprawował Bartłomiej L. W dniu 27 grudnia 2005r. burmistrz miasta Giżycka, rozwiązał umowę o pracę z Bartłomiejem L., gdyż padło podejrzenie, że Bartłomiej L. popełnił przestępstwo podatkowe. W związku z powyższym, funkcję kierownika tymczasowo pełniła inna osoba. Bartłomiej L. w dniu 26 lipca 2006r., po uprawomocnieniu się postępowania sądowego oczyszczającego go z  zarzutów, powrócił do pracy na stanowisko kierownika. 1 września Bartłomiej L. został wezwany do złożenia oświadczenia o stanie majątku, zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Bartłomiej L. odmawiał ze względu na to, iż już raz złożył takie oświadczenie. Kto ma rację w danym sporze?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zaskarżenie przez burmistrza uchwały rady gminy

Stan faktyczny:

Rada gminy w miejscowości Orzysz podjęła uchwałę, której od początku sprzeciwiał się burmistrz gminy. Chodzi o odwołanie z pełnionej funkcji dyrektora Szpitala Miejskiego Jarosława G. Burmistrz Andrzej O. jest długoletnim przyjacielem odwołanego dyrektora, w związku z tym planuje zaskarżyć daną uchwałę do sądu administracyjnego. Czy burmistrz może zaskarżać uchwały podejmowane przez radę gminy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustalenie podmiotów uprawnionych do ulgowych przejazdów

Stan faktyczny:

Rada gminy w miejscowości Bydgoszcz, w dniu 28 stycznia 2010r., podjęła uchwałę w której określono m.in. krąg podmiotów uprawnionych do ulgowych opłat z tytułu korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie w ową ulgą, do przejazdów ze zniżką 48% uprawnieni mieli być m .in. emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia - na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty, bądź na podstawie wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych , organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich kolei Państwowych wraz z dokumentem tożsamości. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę, ze względu na wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do 48% zniżki za przejazdy lokalnymi środkami transportu zbiorowego osób podlegających ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jako naruszenie konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji. Czy skarga jest zasadna, czy rada gminy może samodzielnie ustanawiać ulgi transportowe?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Stan faktyczny:

Jacek T. od 2000 roku pełnił funkcję radnego w gminie Olsztyn. W grudniu 2009r., został członkiem Klubu Sportowego „Początek”. Dane stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta i Gminy Olsztyn. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwrócił się do Rady Miejskiej w Olsztynie o ustalenie sytuacji prawnej i faktycznej radnego oraz o zajęcie stanowiska w sprawie. Rada Miejska wskazała, że ocena zgodności z prawem stanu faktycznego, w którym znalazł się Radny Jacek T., w związku z podejrzeniem naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym budzi duże wątpliwości radnych i rada jest przeciwna wygaszaniu mandatu Jacka T. Po przeprowadzonej analizie dokumentów przesłanych Wojewodzie i wyjaśnieniach radnego organ nadzoru, działając w trybie art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wezwał Radę Miejską w Olsztynie. do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Odpowiadając na wezwanie, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż radni jednogłośnie zajęli stanowisko o podtrzymaniu poprzedniego stanowiska i nie wywołali projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Jacka T. Czy doszło do naruszeń przepisów prawa wskazanych przez wojewodę?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.