Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Kategoria: Prawo Administracyjne

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Stan faktyczny:

Wójt Gminy Z. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. W w miejscowości A. Inwestycja miała być realizowana na działkach oznaczonych m, n, o.
Pan K. odwołał się od decyzji Wójta, uzasadniając że mapa będąca załącznikiem do decyzji nie odpowiada stanowi rzeczywistemu.
Jakie powinno być rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

Podstawa prawna:
art. 52 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ust. 1, art. 55 decyzja o ustaleniu lokalizacji a pozwolenie na budowę, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23.01.2008r. sygn. akt II SA/Łd 379/07
Uzasadnienie:

Inwestycja celu publicznego to „ działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Warunki, jakie powinien spełniać wniosek inwestora, określają art. 52 ust.2 ustawy oraz art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego- obowiązek wskazania wnioskodawcy, jego adresu oraz jego żądania. Art. 52 ust. 2: „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,”
Część graficzna w postaci mapy powinna być sporządzona w czytelnej technice graficznej umożliwiające dokonanie jej kopii: „ Załącznik w postaci mapy z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji stanowi integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie może być żadnych wątpliwości, co do linii rozgraniczających teren inwestycji”- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23.01.2008r. sygnatura II SA/Łd 379/07.
Art. 55: „ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający
decyzję o pozwoleniu na budowę.”
SKO powinno unieważnić decyzję Wójta Gminy Z. Wydając decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego posługiwał się mapami nieodzwierciedlającymi stanu rzeczywistego.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Wzrost wartości nieruchomości w związku z planowaną budową

Stan faktyczny:

Wójt Gminy K. postanowił wybudować komunalny budynek mieszkalny. Przedsięwzięcie to miałoby się odbyć na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy komunalnego budynku mieszkalnego, który miał stanąć na działce X. Działka ta należała do Aldony i Andrzeja M. W związku z planowaną budową wartość działki wzrosła. Państwo M. Postanowili sprzedać działkę.
Wójt Gminy K. ustalił opłatę, którą pobiera się w przypadku wzrostu nieruchomości gdy właściciel postanowił zbyć tą nieruchomość. Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.
Czy Wójt Gminy K. mógł sam ustalić wysokość opłaty?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niekompletne ustalenie warunków zabudowy

Stan faktyczny:

Państwo Eleonora i Zbigniew P. postanowili wybudować na swojej działce dom jednorodzinny oraz garaż. Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla tej inwestycji państwo M. zwrócili się do Burmistrza Miasta S. Po rozpatrzeniu wniosku, Burmistrz ustalił warunki zabudowy dla przedsięwzięcia państwa M. odwołanie od tej decyzji wniósł Józef K. Zarzucił, iż wymagane załączniki nie zostały podpisane i opieczętowane przez profesjonalistę uprawnionego do sporządzenia projektu decyzji.
Czy decyzja wydana w oparciu o załączniki, które nie zostały podpisane i opieczętowane przez profesjonalistę jest ważna? Czy decyzja wydana w oparciu o niepodpisane i nieopieczętowane załączniki może stanowić podstawę do unieważnienia decyzji?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Decyzja o warunkach zabudowy pod magazyn materiałów budowlanych

Stan faktyczny:

Pan Piotr K. chciał zbudować na działce, oznaczonej na mapce jako działka X, magazyn materiałów budowlanych. Prezydent Miasta K. odmówił wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. W uzasadnieniu wskazano, że sąsiednia działka jest zabudowana domem jednorodzinnym, a druga sąsiednia działka jest niezabudowana. Dlatego brak jest wymagań w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, linii zabudowy itp.

Pan Piotr ma do tej dziłaki tytuł prawny.
Czy stanowisko organu jest słuszne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Stan faktyczny:

Karol K. jest właścicielem działki Y. Na swojej działce chce prowadzić działalność gospodarczą polegającą  na sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych. Jego działka położona jest niedaleko jeziora.
Czy Karol K. może mieć pewność, że teren wokół jego działki nie zostanie zmieniony?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustalenie warunków zabudowy

Stan faktyczny:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało swoją decyzję z 29.09.2006r. w  sprawie unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego na cele mieszkalne przy ul. Lipowej. Prezydent wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji w dn. 13.03.2003r. Działał na podstawie art. 86 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzja wydana przez Prezydenta powinna zostać poprzedzona analizą urbanistyczną. Takiej analizy nie było, co zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego stanowi o nieważności decyzji wydanej przez Prezydenta.
Czy stanowisko SKO jest słuszne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo X złożyło w dniu 20.08.2007r. wniosek o ustalenie w drodze decyzji lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla miasta W.
Burmistrz Miasta W. ustalił w drodze decyzji lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla miasta W.  
Organ przeprowadził analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy. Stwierdził on, że nie ma przeciwwskazań do lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwołanie od tej decyzji złożyła G sp. z o.o. z siedzibą w W. Wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza lub o pozostawienie decyzji i przyznanie spółce odszkodowania w kwocie 15 milionów zł. Spółka jest właścicielką elektrowni wodnej. Realizacja inwestycji spowodowałaby konieczność rozebrania elektrowni wodnej, co narazi na spółkę na szkodę. Inwestycja miała być realizowana na nieruchomości należącej  do Spółki G.
 Zdaniem spółki gmina nie włada terenem, na którym miałaby powstać inwestycja celu publicznego. Dlatego też nie można było wydać decyzji lokalizacyjnej dla takiej inwestycji.
Czy decyzja Burmistrza miasta jest słuszna?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji

Stan faktyczny:

Karolina W. wniosła wniosek do Burmistrza Miasta G. O ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji gastronomiczno - wypoczynkowej na terenie działki X przy ul. Lipowej.
Burmistrz wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla tejże inwestycji po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dot. nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Następnie decyzja trafiła do Zarządu Województwa, Wojewody i Zarządu Powiatu w celu ich uzgodnienia. Pisma od Wojewody i Zarządu Powiatu maiły formę postanowienia. Natomiast pismo z Zarządu Województwa  zawierało stwierdzenie o uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa, ale nie miało ono formy postanowienia i nie znajdowały się na nim nazwiska i liczba osób biorących udział w uzgodnieniu projektu. Pismo podpisał z upoważnienia Zarządu Województwa Zastępca Dyrektora Departamentu.
Czy w takiej sytuacji decyzja Burmistrza jest słuszna?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.