Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Prawo wekslowe


Kategoria: Prawo Cywilne

Ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela wekslu

Stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2007 r. Sąd Okręgowy w O. utrzymał w mocy nakaz zapłaty nakazujący pozwanemu - poręczycielowi wekslowemu zapłacenie na rzecz powoda sumy wekslowej z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Sąd Okręgowy nie uznał zarzutu pozwanych, że poręczenie, które opatrzone zostało klauzulą "poręczam do 15 miesięcy", jako poręczenie ograniczone terminem, jest nieskuteczne. Oceń rozstrzygnięcie Sądu.

Podstawa prawna:
art. 30 poręczenie wekslowe (aval)., Prawa Wekslowego, Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 29 listopada 2005 r. sygn. akt III CZP 107/05
Uzasadnienie:

W doktrynie utrzymuje się jednogłośnie, że poręczenie wekslowe nie może być ograniczone do pewnego czasu (terminu, daty) i pogląd ten, mimo iż zakaz taki nie został wyraźnie sformułowany w ustawie, jest słuszny. Wynika on z wykładni a contrario art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe, który przewiduje jedynie możliwość ograniczenia poręczenia do części sumy wekslowej. Wykładnia taka nie prowadzi do pewnych konkluzji, przemawia za nią jednak również wzgląd na właściwość poręczenia wekslowego, ograniczającą swobodę stron w ukształtowaniu jego treści (art. 353 z ind. 1 Kodeksu Cywilnego), w założeniu ustawodawcy poręczenie wekslowe jest bowiem zobowiązaniem o bardzo surowym charakterze i służy umocnieniu zobowiązania wekslowego. Podsumowując, stwierdzić należy, iż „zastrzeżenie, że poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia.”. Tym samym rozstrzygnięcie Sądu uznać należy za prawidłowe.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zapis na sąd polubowny

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w W. nakazem zapłaty z dnia 2 sierpnia 2008 r., wydanym w postępowaniu nakazowym, nakazał żeby pozwani Justyna K. i Zenon B. zapłacili solidarnie powódce "K.", spółka z o.o. w W. wymienioną w nim kwotę. Nakaz zapłaty został wydany na podstawie dwóch weksli własnych - jednego wystawionego w dniu 23 października 2007 r. jako weksel niezupełny (in blanco) i drugiego wystawionego w dniu 28 października 2007 r. jako weksel zupełny - mających zabezpieczać roszczenia powódki wynikające z dwóch umów zawartych w dniu 4 sierpnia 2007 r. pomiędzy powódką a pozwaną Justyna K. Wystawcą weksli była pozwana, a pozwany Zenon B. był ich poręczycielem. W umowach z dnia 4 sierpnia 2007 r. znajduje się postanowienie, że spory z nich wynikające będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Północnej Izbie Gospodarczej w S. Deklaracja wekslowa sporządzona w związku z wystawieniem weksla z dnia 28 października 2007 r. stwierdza, że "dotyczy" umów z dnia 4 sierpnia 2007 r. Czy zapis na sąd polubowny zastrzeżony w umowie zawartej pomiędzy wystawcą weksla gwarancyjnego a remitentem pozostaje skuteczny w postępowaniu przed sądem powszechnym w stosunku do wystawcy w sprawie, w której po stronie pozwanej zachodzi współuczestnictwo materialne wystawcy weksla oraz poręczyciela wekslowego, który nie był stroną umowy zawierającej zapis na sąd polubowny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dochodzenie roszczenia na podstawie weksla

Stan faktyczny:

Spółka X S.A. wystawiła weksel własny in blanco na  zabezpieczenie wierzytelności przysługującej Y sp. z o.o. i Z sp. z o.o. z tytułu umowy sprzedaży. Na tym wekslu poręczenie wekslowe złożyła inna spółka handlowa. Sporządzona deklaracja wekslowa upoważniła remitenta- czyli spółki Y i Z-do uzupełnienia weksla w odpowiednim terminie. Miejscem płatności miał być Bank G. w Gdańsku. Należność z umowy sprzedaży nie została uiszczona, dlatego też remitent wypełnił weksel zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej, wezwał wystawcę- czyli spółkę X, do zapłaty sumy wekslowej. Remitent wskazał miejsce i termin zapłaty. Remitent umieścił na wekslu indos pełnomocniczy na rzecz tego banku, który go powiadomił o niezapłaceniu przez wystawcę sumy wekslowej w terminie i odesłał mu weksel. Remitent złożył pozew, w którym domagał się solidarnego zasądzenia od wystawcy i poręczyciela zasądzenia sumy wekslowej. Sąd Okręgowy powództwo oddalił. Powód, czyli remitent, złożył apelację.

Czy indosant, będący remitentem, który otrzymał od wystawcy weksel własny in blanco na zabezpieczenie roszczeń wynikających z łączącej te strony umowy, a następnie oddał go do inkasa, jest legitymowany do wytoczenia powództwa o zapłatę należności z tego weksla, w sytuacji gdy uzyskując go ponownie nie przekreślił swojego indosu pełnomocniczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Weksel gwarancyjny wekslem in blanco

Stan faktyczny:

W dniu 13.02.2005r. spółka  X S.A. zawarła umowę z Karolem K. o wykonanie dla Karola K. kompletu mebli, które sprzedawał w swoim salonie meblowym. Karol K. wpłacał zaliczki na poczet wykonania każdego zlecenia. Każda wpłata zaliczki była zabezpieczona wekslem gwarancyjnym. Karol K. i spółka X S.A. byli wspólnikami spółki T sp. z o.o. Aport finansowy Karola K. był określony wartością wszystkich weksli i został on wniesiony na pokrycie jego udziału w spółce T. Karol K. domagał się od spółki X S.A. w likwidacji wypłaty 100 tys zł. Powoływał się na weksel wystawiony 13.07.2005 r.

Czy weksel gwarancyjny może występować w postaci weksla in blanco?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Roszczenie z weksla

Stan faktyczny:

Stefan G. zawarł 14.05. 2005r. z Karolem K. umowę, w której zobowiązywał się do dostarczania Karolowi K. 70 m3 fryz sosnowych o określonych wymiarach za cenę 1200zł/ m3. Strony ustaliły, że Stefan G. będzie regularnie miesięcznie dostarczał 7 m3  do 30 każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2005r. do marca 2006r. Na wypadek nie dotrzymania terminu lub  dostarczenia mniejszej ilości towaru, strony zastrzegły  na rzecz zamawiającego w umowie karę umowną w wysokości 4 tys. zł w odniesieniu do każdej miesięcznej partii towaru. Aby zabezpieczyć realizację przez Stefana G. umowy i zapłaty kar umownych, Karol K. wystawił weksel własny in blanco, upoważniając posiadacza weksla do jego wypełnienia do wartości niezrealizowanych dostaw i kar umownych. Karol K. wręczył weksel Stefanowi G., następnie zdeponowano go w Kancelarii Adwokackiej Jana W. zapłaty 90 tys. zł w celu wykupu weksla. Stefan G. nie wykupił weksla, dlatego też Karol K. wystąpił do sądu o wystawienie nakazu zapłaty. Powód nie złożył weksla w orginale do akt sprawy.

Czy w takiej sytuacji sąd może wydać nakaz zapłaty? Z jakim wekslem mamy do czynienia w prawi wekslowym?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.