Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Obowiązek składania deklaracji finansowych

Stan faktyczny:

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa państwowego „ Analex” w K. Składał miesięczne deklaracje o wysokości zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku, także dokonywał niezbędnych wpłat, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1989 o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. W marcu 2007r. syndyk zamierza sprzedać przedsiębiorstwo upadłego w całości. Jest to równoznaczne z tym, że nie będzie już dysponował aktywami upadłego w toku postępowania  upadłościowego.
Czy w związku z faktem całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwo upadłego na syndyku masy upadłości dalej będzie ciążył obowiązek z art. 12 ust. 1 ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych?

Podstawa prawna:
art. 51 postanowienie o ogłoszeniu upadłości, art. 230 koszty postępowania upadłościowego, ustawy prawo upadłościowe, art. 12 ust. 1 ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08.01.2008r. sygn. akt I SA/Wr 1628/07
Uzasadnienie:

Według art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1989 o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. Adresatem obowiązku jest przedsiębiorstwo państwowe będące osobą prawną.
Koszty postępowania upadłościowego są pokrywane z masy upadłości. Jako osoba prawna przedsiębiorstwo państwowe nie traci podmiotowości prawnej ani na skutek ogłoszenia upadłości ani też na skutek sprzedaży przedmiotu jego działalności- przedsiębiorstwa. Dalej pozostaje potencjalnym adresatem określonych obowiązków publicznoprawnych - w tym przypadku gdy będzie osiągał zysk bilansowy będzie ciążył na nim obowiązek z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1989 o gospodarce finansowej przedsiębiorstw. Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe do wydatków postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego należą podatki i inne daniny publiczne należna za okres po ogłoszeniu upadłości.
Dopóki będzie trwać postępowanie upadłościowe, którego koszty obciążają masę upadłości, dopóty- w razie zbycia jako całości majątku przedsiębiorstwa- uzasadnione jest składanie stosownych deklaracji, skoro wpłatę z zysku rozlicza się narastająco.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w dniu 09.09.2005r. postanowieniem pozbawił Marka S. pełniącego funkcję prezesa jednoosobowego zarządu spółki akcyjnej „O” prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na okres 5 lat (art. 373 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze).
26.09.2005r. ogłoszono upadłość spółki. Wcześniejsze wnioski o ogłoszenie upadłości zostały zwrócone z powodu nieusunięcia w terminie braków formalnych.
Czy w takiej sytuacji można było orzec zakaz z art. 373 ust. 1 pkt 1?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wpis w księdze wieczystej na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności

Stan faktyczny:

Spółka „J” z o. o. zaciągnęła w banku wysoką pożyczkę, która została zabezpieczona hipoteką dwóch nieruchomości. Nieruchomości te były własnością spółki. 25.05.2007r. spółka ogłosiła upadłość. Syndyk masy upadłości Władysław W. wniósł o dokonanie zmiany wierzyciela odnośnie dwóch nieruchomości  wpisanej w księdze wieczystej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w O., na rzecz Banku powołując się na umowę sprzedaży wierzytelności.
Czy na wniosek syndyka masy upadłości może wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu zmiany wierzyciela?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Umowa dożywocia a postępowanie upadłościowe i naprawcze

Stan faktyczny:

 Magdalena i Piotr K. przenieśli własność budynków oraz gruntów rolnych, wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego, w drodze umowy dożywocia zawartej w dniu 17.01.1997r. na swojego syna Kazimierza K. Prowadził on działalność gospodarczą w ramach Przedsiębiorstwa „S”. W roku 2006 Kazimierz K. zaprzestał gospodarstwa rolnego. W budynkach należących do niego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Dnia 27.04.2007r. postanowieniem Sądu Rejonowego w G. została ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa Kazimierza K. Zarząd nad masą upadłości przedsiębiorstwa przejął syndyk masy upadłości Władysław W. Państwo Magdalena i Piotr K. wystąpili przeciwko syndykowi masy upadłości o rozwiązanie umowy dożywocia. Sąd Okręgowy w G. oddalił powództwo państwa K.  Sąd argumentował, iż syndyk  nie był stroną umowy dożywocia, a właścicielem nieruchomości jest nadal upadły.
Czy stanowisko Sądu Okręgowego jest słuszne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uprawnienia syndyka co do masy upadłości

Stan faktyczny:

Sp. z o.o. „Karlon” działała od 2001 roku. Jej prezesem był Antoni C. W dniu 27.05.2007 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w G. Ogłoszono upadłość spółki. Zarząd nad majątkiem przejął syndyk masy upadłości Władysław W.
Upadły był współwłaścicielem budynków na nieruchomości A.
Antoni C. oświadczył, że  te budynki nie będą wchodziły w skład masy upadłości. Czy upadły może oceniać co powinno wejść w skład masy upadłości?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.