Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kategoria: Prawo Cywilne

Orzekanie o winie rozkładu pożycia przed sądem II instancji

Stan faktyczny:

Powódka Pola R.-S. wniosła o rozwiązanie przez rozwód jej małżeństwa zawartego z pozwanym Michałem S. i powierzenie jej opieki nad małoletnimi dziećmi stron. Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku strony zgodnie wniosły o zaniechanie orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wobec czego sąd zaniechał prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie. Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2007 r. Sąd Okręgowy w L. rozwiązał małżeństwo stron bez orzekania o winie, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powierzył powódce, pozostawiając powodowi prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci i prawo do osobistych kontaktów z nimi. Czy w drodze apelacji strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)? Odpowiedź uzasadnij.

Podstawa prawna:
art. 57 orzekanie o winie przy orzekaniu rozwodu, § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńćzego, art. 368 wymogi formalne apelacji, § 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 24 listopada 2006 r. sygn. akt III CZP 105/06
Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd, orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W judykaturze Sądu Najwyższego, na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dominuje pogląd, że strona może w postępowaniu apelacyjnym odwołać wyrażoną przed sądem pierwszej instancji zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia. Zaznacza się m.in., że zaniechanie orzekania o winie wywołuje bardzo doniosłe skutki materialnoprawne, w szczególności w zakresie prawa do alimentacji, co w sposób oczywisty przemawia przeciwko wykładni, która pozbawiłaby małżonka możliwości realizacji tych praw. Możliwość cofnięcia czynności procesowej wynika z zasady dyspozycyjności oznaczającej, że najważniejsze znaczenie dla wszczęcia i kontynuowania postępowania w ogólności powinna mieć wola przedmiotów bezpośrednio zainteresowanych wynikiem postępowania, bowiem to do stron należy decyzja o wytoczeniu i cofnięciu powództwa, podjęciu i odwołaniu innych czynności wpływających na rozstrzygnięcie sądu oraz o wniesieniu i cofnięciu środka zaskarżenia. Stąd też wynika cecha czynności procesowych, polegająca na fakultatywności ich dokonania, mająca źródło w normach zezwalających na dokonanie określonej czynności. Odwołanie czynności procesowej podlega jednak ograniczeniu w czasie - może być ono złożone do momentu, w którym nie nastąpił jeszcze skutek odwoływanej czynności, który w zasadzie powstaje w chwili uprawomocnienia się orzeczenia wydanego na jej podstawie. Strona, która odwołuje wyrażoną przed sądem pierwszej instancji zgodę na zaniechanie orzekania o winie powinna już w apelacji powołać nowe fakty i dowody dotyczące winy współmałżonka oraz dowieść, że ich powołanie przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, gdyż wówczas jeszcze nie istniały, lub o nich nie wiedziała, albo też zachodziły istotne przyczyny usprawiedliwiające niemożność ich przedstawienia albo że potrzeba oparcia się na nich wynikła później (art. 368 § 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zmiana nazwiska przez przyszłego męża

Stan faktyczny:

Hanna Polek planuje zawrzeć związek małżeński z Hieronimem Grzywą. Pan Hieronim chciałby zmienić naziwsko na nazwisko żony. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie wyraziła zgody twierdząc, że tylko kobieta w wyniku wstąpienia w związek małżeński może przyjąć naziwsko męża.

Czy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miała rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Nadanie dziecku nazwiska konkubenta matki

Stan faktyczny:

Piotr Kowalski żyje w konkubinacie z Mariola Nowacką. Jednocześnie oboje znajdują się w związku małżeńskim. Mariola Nowacka w styczniu 2010 urodziła dziecko, któremu nadano nazwisko męża pani Nowackiej. Oboje pragną, aby ich wspólne dziecko miało nazwisko ojca- tj. Piotra Kowalskiego.
Jakie czynności powinni powziąć, aby dziecko nosiło nazwisko ojca?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew o obalenie ojcostwa złożony przez dziecko

Stan faktyczny:

Krzysztof S. lat 25 dowiedział się, że małżonek jego matki nie jest jego biologicznym ojcem. W domowych dokumentach odnalazł listy sprzed 25 lat, które jesno wskazywały, że w momencie jego poczęcia, mąż jego matki przebywał za granicą. Jego matka w rozmowie z nim potwierdziła to przypuszczenie.

W związku z tym, złożył do Sądu Rejonowego pozew przeciwko mężowi swojej matki, o obalenie domniemania ojcostwa.

Czy odpowiednio oznaczył osobę Pozwanego?

Czy Krzysztof S. posiadał legitymację czynną do wniesienia tego pozwu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zrzeczenie się władzy rodzicielskiej

Stan faktyczny:

W dniu 18 maja 2009 roku Krystyna M. matka 19-letniego Krzysztofa M. wniosła do właściwego Sądu pozew o zrzeczenie się władzy rodzicielskiej nad synem. Wniosek swój motywowała faktem, iż pozostaje z synem w ostrym konfikcie i nie utrzymuje już z nim od dłuższego czasu kontaktu, a także nie ma zamiaru w przyszłości się z nim kontaktować.

Czy pozew Krystyny M. jest zasadny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Stan faktyczny:

W dniu 11 maja 2009 roku do Sądu Rejonowego w K. Mieczysław i Barbara K. wnieśli powództwo przeciwko swojej córce Katarzynie K. Jest ona studentką III roku studiów dziennych, nie mieszka w domu rodzinnym i do tej pory utrzymywała się z alimentów płaconych przez oboje rodziców. Obowiązek ten został na nich nałożony wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 5 października 2006 roku. W pozwie rodzice wnosili o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego motywując to faktem, iż córka jest dorosła i mimo studiów, może utrzymać się sama, gdyż pobiera stypendium i pracuje dorywczo, czego przed wydaniem wyroku z dnia 5 października 2006 roku nie robiła. Czy wniosek rodziców jest prawidłowy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

Stan faktyczny:

Anna F. i Wacław U. mieli zamiar wstąpić w związek małżeński w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednak Anna F. bardzo ciężko zachorowała, lekarz prowadzący orzekł, iż Anna F. nie będzie w stanie udać się w dniu 22 czerwca 2009 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w D., ponieważ jej stan jest ciężki. W tej sytuacji Wacław U. na podstawie art. 563  Kodeksu Postępowania Cywilnego i art. 6 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego złożył do właściwego sądu wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Czy Wacław U. postąpił prawidłowo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Stan faktyczny:

Marian H. wytoczył przed właściwy sąd, na podstawie art. 13 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, powództwo o unieważnienie małżeństwa małżonków Renaty i Stanisława R. z powodu pozostawania przez Renatę R. w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Marian H. nagle zmarł i sąd na podstawie art. 174 § 1 pkt 1  Kodeksu Postępowania Cywilnego zawiesił postępowanie z urzędu. Czy w tym wypadku sąd postąpił prawidłowo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Darowizna, a majątek wspólny małżonków

Stan faktyczny:

Bogusława i Krzysztof K. byli małżeństwem przez 19 lat.

Krzysztof K. wniósł do odpowiedniego Sądu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód (art. 56  § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

W wyroku Sąd na wniosek Krzysztofa K. dokonał podziału majątku małżonków (art. 58 § 3). W wyroku tym wskazał, że dom, który otrzymał Krzysztof K. na podstawie darowizny od swojej babki w rok po zawarciu małżeństwa, pozostaje jego własnością, a jedynie, ze względu na fakt, iż dom ten stanowil wspólne mieszkanie małżonków, umożliwił on mieszkanie Bogusławie K. przez okres trzech lat w wydzielonej części nieruchomości.

W apelacji do w/w wyroku, Bogusława K. stwierdziła, że taki podział majątku jest niedopuszczalny, gdyż dom ten stanowił  wspólny majątek małżonków, gdyż został darowany co prawda jej mężowi, ale w trakcie trwania małżeństwa, które nie posiadało rozdzielności majątkowej, więc wszedł zgodnie z art 31  § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do ich majątku wspólnego.

Czy ta argumentacja Bogusławy K. była zasadna ?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

świadczenie alimentacyjne względem dziecka

Stan faktyczny:

Monika Salewska rozpoczęła w październiku 2009r. studia . W grudniu pokłóciła się z rodzicami, i od tej pory nie utrzymują kontaktu i nie dostarczają jej żadnych środków pieniężnych. Pani Salewska studiuje stacjonarnie i ze względu na dużą ilość zajęć nie może podjąć pracy zarobkowej, a pieniądze uzyskane z pracy weekendowej nie wystarczają na opłacenie akademika i utrzymanie się.

Czy pani Salewskiej przysługuje roszczenie wobec rodziców o dostarczanie środków potrzebnych do utrzymania?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Obowiązek alimentacyjny krewnych ojca dziecka

Stan faktyczny:

Anna Kowalska jest matką 5-letniego Roberta. Ojciec dziecka zmarł w wyniku wypadku samochodowego, gdy pani Kowalska była w ciąży. Z rodziną ojca dziecka nie utrzymuje kontaktu. Jednak czytając prasę codzienną zauważyła, że brat ojca dziecka jest Prezesem Stowarzyszenia Biznesu w regionie oraz właścicielem dużego przedsiębiorstwa produkcji meblarskiej. Jako, że ostatnio została zwolniona z pracy, a jej środki finansowe uległy znacznemu pomniejszeniu, postanowiła złożyć w sądzie rejonowym pozew o alimenty przeciwko bratu ojca dziecka.
Proszę ocenić zgodność z prawem działania pani Kowalskiej.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Stan faktyczny:

Robert Adamek do 2007r. był w nieformalnym związku z Mariola Kowalską. W 2006r. urodziło się im dziecko. Od 2007r. nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem ani jego matką. 25 marca 2010r. pani Kowalska wystąpiła o alimenty. Pan Adamek uważa, że od 2006r. upłynęły 4 lata zatem prawo do środków na utrzymanie zgodnie z kodeksowymi uregulowaniami uległo przedawnieniu.
Proszę ocenić zasadność twierdzeń pana Adamka.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Unieważnienie małżeństwa z powodu nieosiągnięcia wymaganego wieku

Stan faktyczny:

Bogdan L. l. 20 i Katarzyna L. l. 18 są małżeństwem. Zawarli oni związek małżeński, kiedy Bogdan L. nie ukończył lat 18 natomiast Katarzyna L. ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 i nie uzyskała na zawarcie małżeństwa zgody Sądu. Obecnie Bogdan L. zażądał  unieważnienia tego małżeństwa, właśnie z powodu, że oboje nie osiągnęli w trakcie zawierania małżeństwa odpowiedniego wieku, a jego żona nie posiadała odpowiedniego zezwolenia Sądu, na zawarcie małżeństwa.

Czy jego wniosek był zasadny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Unieważnienie małżeństwa, a ciąża kobiety

Stan faktyczny:

Krystiana H. i Karol H. oboje l. 17 zawarli związek małżeński, z tym, że oboje nie mieli ukończonych 18 lat, a Krystiana H. nie posiadała wymaganej zgody Sądu. W trakcie trwania małżeństwa Krystiana H. zaszła w ciążę. Karol H. natomiast złożył do Sądu pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu nieosiągnięcia przez małżonków wieku przepisanego przepisem art. 10 § Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czy wniosek Karola H. był zasadny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Unieważnienie małżeństwa, a ciąża kobiety

Stan faktyczny:

Bożena G. i Marian G., oboje l. 17, zawarli związek małżeński, z tym, że oboje nie mieli ukończonych 18 lat, a Bożena G. nie posiadała wymaganej zgody Sądu. W trakcie trwania małżeństwa zaszła ona w ciążę.  W tym czasie złożyła ona  do Sądu pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu nieosiągnięcia przez małżonków wieku przepisanego przepisem art. 10 § Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czy wniosek Bożeny G. był zasadny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uznanie dziecka przed narodzinami

Stan faktyczny:

Krzysztof Z. uznał nienarodzone dziecko Jolanty M. jako swoje. Jednak zaraz po narodzinach ono zmarło. Natomiast Jolanta M. po roku od śmieci dziecka stwierdziła, że ojcem jej zmarłego dziecka nie był Krzysztof Z., a Mieczysław D. Z tego powodu Krzysztof Z. postanowił wnieść powództwo przeciwko Jolancie M. o unieważnienie uznania jej dziecka.
1)Czy Krzysztof Z. mógł uznać dziecko Jolanty M. jeszcze przed  narodzinami?
2)Czy Krzysztof Z. mógł wnieść powództwo o unieważnienie uznania dziecka w omawianej sprawie na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Stan faktyczny:

Katarzynie i Wiesławowi L. po czterech latach trwania małżeństwa urodziło się dziecko. Zgodnie z przepisami art. 62 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego uznano, że jego ojcem jest mąż Katarzyny J. Jednak po upływie roku od narodzin dziecka, Wiesław L. dowiedział się że najprawdopodobniej nie jest on ojcem dziecka. Jego wątpliwości potwierdziła w rozmowie żona. W związku z tym złożył on powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku.

1)Czy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa zostało skierowane przeciwko odpowiednim osobom?
2)Czy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa było w omawianej sprawie dopuszczalne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

Stan faktyczny:

Krystyna M. i Henryk L. zawarli dnia 10 lipca 1999 roku związek małżeński. Z tego związku urodziła się im trójka dzieci. Jednak 25 lutego 2010 roku Henryk L. dowiedział się, że jego żona jest osobą chorą psychicznie i fakt ten przed nim utaiła dlatego, że wiedziała ona o tym, że jest chora jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. W związku z tym wniósł on powództwo o unieważnienie małżeństwa.
Czy jego powództwo jest zasadne w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przysposobienie 14latka

Stan faktyczny:

Małżeństwo Barbara i Ryszard M. złożyli wniosek o przysposobienie małoletniego Karola G, l. 14, który obecnie przebywał w Domu Dziecka w M. Sąd rozpatrujący wniosek o przysposobienie, uzyskał na to zgodę przysposabianego i wysłuchał go podczas rozprawy. Sąd pominął uzyskanie na przysposobienie, zgody biologicznych rodziców gdyż zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej.
1) Czy do przysposobienia małoletniego w omawianym przypadku była niezbędna jego zgoda?
2)Czy sąd mógł pominąć uzyskanie zgody rodziców przysposabianego na przysposobienie w omawianym przypadku.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii

Stan faktyczny:

Jarosław K. i Joanna S. zawarli 21 sierpnia 1999 roku małżeństwo, z którego urodziło się przez czas jego trwania, jedno dziecko w 2005 roku. Dnia 30 września 2009 roku zmarł Jarosław K. Natomiast 5 maja 2009 roku, Joanna K. dowiedziała się, że jej mąż, przez zawarciem z nią małżeństwa, przebywał już w związku małżeńskim z inną kobietą i małżeństwo to nie ustało. W związku z tym złożyła powództwo przeciwko swojemu zmarłemu małżonkowi o unieważnienie małżeństwa.

1)Czy Joanna K. mogła złożyć pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii męża, jeżeli pozostawali oni w związku małżeńskim przez ponad 10 lat i z małżeństwa tego zostało zrodzone dziecko?
2)Czy dopuszczalne jest w omawianym przypadku złożenie powództwa przeciwko osobie zmarłej?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Stan faktyczny:

Barbara K. i Przemysław J.  zawarli 15 lutego 1983 roku związek małżeński i poprzez odpowiednio złożone oświadczenie, Barbara K. przejęła nazwisko swojego męża. Dnia 15 września 2008 roku złożyła ona pozew o rozwód przeciwko swojemu mężowi. Dnia 10 października 2009 roku Sąd rozwiązał małżeństwo Barbary i Przemysława J. Dnia 25 maja 2010 roku, Barbara J. zwróciła się z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego o przywrócenie nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa z Przemysławem J.

Czy wniosek Barbary J. został złożony do odpowiedniego organu i czy był zasadny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew dziecka o alimenty od rodziców

Stan faktyczny:

Grzegorz L, l. 22. student III roku studiów dziennych na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim wniósł powództwo przeciwko swoim rodzicom o alimenty, gdyż ci przestali łożyć na jego utrzymanie. W odpowiedzi na pozew pozwani stwierdzili, że nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny w stosunku do Grzegorza L, gdyż jest on już osobą pełnoletnią a oni mają jeszcze 5 dzieci, które również muszą utrzymać, a ich syn może porzucić studia i zacząć utrzymywać się sam i wnieśli o oddalenie powództwa.

Czy argumentacja pozwanych przytoczona w odpowiedzi na pozew jest zgodna z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Eksmisja ze spóldzielczego lokalu mieszkalnego należącego do majątku osobistego eksmitowanego

Stan faktyczny:

Wyrokiem Sąd Okręgowy w S. rozwiązał przez rozwód małżeństwo z winy pozwanego Leona J., wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką powierzył powódce Beacie J., zawiesił władze rodzicielską ojca, zasądził na rzecz dziecka alimenty i orzekł eksmisję pozwanego z mieszkania stron położonego w S. przy ul. Kamiennej 1/2. Sąd ustalił, że pozwany znęcał się nad rodziną i w związku z tym był tymczasowo aresztowany. Strony mieszkały w spółdzielczym lokalu mieszkalnym typu lokatorskiego, stanowiącym majątek osobisty pozwanego. Leon J. otrzymał ten lokal w spadku po babce przed zawarciem związku małżeńskiego z Beatą J. i on był członkiem spółdzielni. Podczas wspólnego zamieszkiwania dochodziło do awantur inicjowanych przez pozwanego, który w stanie nietrzeźwym demolował mieszkanie i groził powódce pozbawieniem życia. Taki stan uniemożliwiający powódce spokojne zamieszkiwanie z synem, według oceny Sądu, dawał podstawę do orzeczenia eksmisji pozwanego na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oceń rozstrzygnięcie Sądu w części dotyczącej eksmisji pozwanego.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przysposobienie pełne małoletniego dziecka

Stan faktyczny:

Postanowieniem Sąd Rejonowy w K. orzekł na podstawie art. 121 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przysposobienie pełne małoletniego Tomasza J. przez wnioskodawców Piotra i Dorotę małżonków U. Zmienił imię przysposobionego, dodając mu imię Tomasz Karol i nakazał właściwemu urzędowi stanu cywilnego sporządzenie nowego aktu urodzenia przysposobionego, a ponadto oddalił wniosek o zmianę w akcie urodzenia małoletniego Tomasza miejscowości jego urodzenia z O. na K. Oceń rozstrzygnięcie Sądu.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozwiązanie przysposobienia pełnego

Stan faktyczny:

Grażyna i Edward małżonkowie D. przysposobili na podstawie art. 121 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małoletnią Monikę R. (po zmianie Malwina D.)  Po kilku latach Sąd Rejonowy w L. wydał postanowienie o rozwiązaniu przysposobienia Malwiny D. przez Grażynę i Edwarda małżonków D. Następnie Sąd Rejonowy w L. unieważnił postanowieniem akt urodzenia nr 20 sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w L. na nazwisko Malwina D., urodzona 21 maja 1992 r., córka Edwarda D. i Grażyny D. z domu T., oraz wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia o treści: „niniejszy akt zastąpiono aktem nr 20, akt sporządzono na podstawie art. 49 prawa o aktach stanu cywilnego”, wpisaną w akcie urodzenia nr 40 sporządzonym w tym samym Urzędzie na nazwisko Monika R., urodzona 21 maja 1992 r., córka Jacka R. i Sylwii R. z domu O. Czy rozwiązanie przysposobienia pełnego przez małżonków D. jest zdarzeniem stanowiącym podstawę do unieważnienia nowego aktu urodzenia i wzmianki dodatkowej o jego sporządzeniu, wpisanej do dotychczasowego aktu urodzenia? Jak kształtuje się sytuacja imienia i nazwiska przysposobionego po rozwiązaniu przysposobienia?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Możliwość przysposobienia 4 latka przed 68 latka

Stan faktyczny:

68-letni, samotny Leon M. pragnie przysposobić 4-letniego Macieja S. Chłopiec ma z mężczyzną bardzo dobry kontakt, lubi z nim przebywać, ich relacje można określić jak relacje między dziadkiem a wnuczkiem. Leon M. wystąpił do właściwego sądu o przysposobienie Macieja S. dwa dni po tym jak dowiedział się, że jest bardzo ciężko chory i będzie żył maksymalnie dwa lata. Chce przez te ostatnie dwa lata życia spędzić w towarzystwie ulubionego Macieja S. Czy Sąd powinien orzec przysposobienie Macieja S. przez Leona M.? Czy wiek i choroba Leona M. mają w tej sytuacji znaczenie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przysposobienie dziecka o 13 lat młodszego od potencjalnego rodzica

Stan faktyczny:

30-letnia Anna C.  jest matką biologiczną Wiktorii C. (lat 14). Mężem Anny C. jest  27-letni Kamil J., który nie jest ojcem biologicznym Wiktorii C., jednak wychowuje dziewczynkę wraz z małżonką od 2 miesiąca jej życia. Kamil J. chce wystąpić do właściwego Sądu o przysposobienie, jednak zastanawia się czy mała różnica wieku między nim a Wiktorią C. (13 lat) nie będzie ku temu przeszkodą zgodnie z art. 1141 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rozstrzygnij tę kwestię.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uznanie męża za zmarłego, a możliwość zawarcia kolejnego małżeństwa

Stan faktyczny:

Krzysztof L. został uznany za zmarłego w dniu 12 maja 2007 r. o godz. 15:00, faktycznie jednak mężczyzna żyje, ale ukrywa się. Małżonka Krzysztofa L. – Lena L. nie wie, że jej mąż faktycznie żyje i 16 sierpnia 2009 r. wychodzi ponownie za mąż za Damiana T. Krzysztof L. dowiedziawszy się, że jego żona Lena L. wyszła ponownie za mąż, również ożenił się ponownie z Tamarą G. Czy Lena L. i Krzysztof L. mogli zgodnie z prawem ponownie wejść w nowe związki małżeńskie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozstrzygnięcie przez są o ważnych sprawach małżeńskich

Stan faktyczny:

Kamila i Paweł małżonkowie L. nie mogą od dwóch lat dojść do porozumienia w kwestii powiększenia rodziny. Paweł L. pragnie mieć potomstwo na co jednak Kamila L. nie wyraża zgody. Twierdzi ona bowiem, że to nie jest właściwy czas. Paweł L. na podstawie treści art. 24 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zwrócił się przed właściwy Sąd o rozstrzygnięcie tej kwestii. Czy Sąd może rozstrzygnąć tę sprawę?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozpad więzi małżeńskich, a rozwód

Stan faktyczny:

Anna D. chce wystąpić z powództwem o rozwód. Zastanawia się jednak czy rozkład pożycia w jej małżeństwie jest zupełny i trwały – kobieta utrzymuje z mężem więź gospodarczą i duchową (osobistą), a co do więzi fizycznej to nie istnieje ona z powodu choroby męża. Anna D. uważa, że Sąd orzeknie rozwód, ponieważ nie łączy jej z mężem więź fizyczna. Czy kobieta ma rację? Anna D. chce wrócić po rozwodzie do swego nazwiska panieńskiego, czy ma takie prawo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozwód, a dobra 17 letniego syna

Stan faktyczny:

Kamil O. wystąpił przed właściwy Sąd z powództwem o rozwód. Według powoda, między nim a małżonką nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Paulina O. podniosła jednak, że w skutek rozwodu ucierpieć może ich 17-letni syn. Jak Sąd w tym wypadku powinien zapatrywać się na dobro małoletniego dziecka i czy znaczenie ma tu jego wiek?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozwód, a dobro 8 letniej córki stron

Stan faktyczny:

Anna G. wystąpiła przed właściwy Sąd z powództwem o rozwód. Według kobiety między nią a jej małżonkiem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, poza tym powódka podniosła, iż w domu małżonków stale mają miejsce awantury, co według niej, demoralizuje 8-letnią córkę pochodzącą z małżeństwa stron. Czy Sąd, rozpoznając sprawę, powinien oddalić ją ze względu na dobro małoletniego dziecka?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stan faktyczny:

Wanda F. wychowuje 2-letnie bliźnięta pochodzące z małżeństwa z Jackiem F. Kobieta również prowadzi dom. Jej małżonek ma do niej pretensje, iż powinna prócz wychowania dzieci i prowadzenia domu zająć się pracą zawodową, ponieważ on nie ma ochoty pracować i utrzymywać rodziny. Czy Wanda F. może domagać się przed Sądem, aby jej małżonek przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Sztuczne zapłodnienie, a obowiązek wierności

Stan faktyczny:

Aneta P. bardzo pragnęła mieć potomstwo ze swym mężem, jednak nie mogła zajść w ciążę. Kobieta przypuszczała, że jej mąż jest bezpłodny. Postanowiła w tajemnicy przed nim poddać się zabiegowi  sztucznego zapłodnienia nasieniem innego mężczyzny, ponieważ mąż napomknął wcześniej, że nie zgadza się na inseminację. Kobieta dokonała inseminacji. Czy wyżej opisana sytuacja jest naruszeniem obowiązku wierności małżeńskiej z art. 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zawarcie małżeństwa z teściową

Stan faktyczny:

Artur U. był żonaty z Sylwią U. Kobieta po dziesięciu latach małżeństwa zginęła w wypadku samochodowym. Artur U. kilka miesięcy po śmierci żony zaczął spotykać się ze swoją byłą, według niego, teściową Danutą J. Artur U. i Danuta J. postanowili zawrzeć związek małżeński. Czy mają takie prawo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustanie wspólności ustawowej

Stan faktyczny:

Adam K. i Natalia O. zawarli w dniu 23 marca 1998 roku związek małżeńsk. Podczas dwunastu lat małżeństwa dorobili się majątku objętego wspólnością ustawową. W maju 2010 roku małżonkowie K. zbyli wszystkie przedmioty wchodzące w skład ich majątku wspólnego celem, ustania ustroju wspólności ustawowej w ich małżeństwie. Czy mają rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powiększenie majątku odrębnego poprzez spadkobranie

Stan faktyczny:

Jolanta D. nabyła w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomość gruntową. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nabyta nieruchomość weszła do jej majątku odrębnego. Jej małżonek Henryk D. oświadczył małżonce, iż przedmiotowa nieruchomość gruntowa powinna wejść w skład ich majątku wspólnego, bowiem spadkodawca przed śmiercią wspominał, iż nieruchomość gruntowa przypadnie obojgu małżonkom. Czy Henryk D. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powiększenie majątku odrębnego poprzez przyjęcie darowizny

Stan faktyczny:

Ewa S. nabyła w drodze darowizny nieruchomość  budynkową. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nabyta nieruchomość weszła do jej majątku odrębnego. Jej małżonek Kamil S. oświadczył małżonce, iż przedmiotowa budynek powinien wejść w skład ich majątku wspólnego, bowiem darczyńca przed sporządzeniem aktu notarialnego umowy darowizny wspominał, iż nieruchomość budynkowa przypadnie obojgu małżonkom. Czy Kamil S. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spłata przedmiotów należących do majątku odrębnego po podziale majątku

Stan faktyczny:

Irena K. i Piotr K. byli małżeństwem, jednak małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, prawomocnym postanowieniem został dokonany pomiędzy byłymi małżonkami podział majątku wspólnego. Piotr K. pozwał dodatkowo byłą małżonkę twierdząc, że u pozwanej zostały meble stanowiące jego majątek odrębny, jako nabyte przed zawarciem małżeństwa w drodze dziedziczenia testamentowego, i że pozwana nie chce mu ich wydać, domagał się zasądzenia ich równowartości. Czy Piotr K. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spłata przedmiotów należących do majątku odrębnego po podziale majątku

Stan faktyczny:

Irena K. i Piotr K. byli małżeństwem, jednak małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, prawomocnym postanowieniem został dokonany pomiędzy byłymi małżonkami podział majątku wspólnego. Piotr K. pozwał dodatkowo byłą małżonkę twierdząc, że u pozwanej zostały meble stanowiące jego majątek odrębny, jako nabyte przed zawarciem małżeństwa w drodze dziedziczenia testamentowego, i że pozwana nie chce mu ich wydać, domagał się zasądzenia ich równowartości. Czy Piotr K. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot nakładów na majątek wspólny poczyniony z majątku odrębnego

Stan faktyczny:

Dariusz W. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o rozliczenie nakładów z jego majątku odrębnego na majątek wspólny byłych małżonków. Budynek w P., na którego rozbudowę zostały poniesione również nakłady z majątku odrębnego wnioskodawcy został przez byłych małżonków zbyty po ustaniu wspólności majątkowej; uzyskanymi ze sprzedaży pieniędzmi byli małżonkowie podzielili się po połowie. Czy Dariusz W. ma prawo domagać się zwrotu nakładów na budynek z majątku odrębnego mimo jego zbycia?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

żądanie ustalenia nierównych udziałów w składnikach majątku wspólnego

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w sprawie z wniosku Doroty I. z udziałem Kamila I. o podział majątku i zniesienie współwłasności, postanowieniem wstępnym z dnia 4 września 2008 r. ustalił, że udział uczestnika postępowania w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i wzniesionym na nim domu wynosi 9/10 części, a wnioskodawczyni - 1/10 części, natomiast udziały byłych małżonków w pozostałej części majątku wspólnego są równe. Czy małżonek może żądać na podstawie art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2008 r. zniósł ustawową wspólność majątkową powstałą w wyniku zawarcia małżeństwa pomiędzy Tomaszem N. oraz Alicją N. - z dniem 22 kwietnia 2008 r., oddalając tym samym żądanie powoda zmierzające do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej z dniem 7 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy, rozpoznając sprawę wskutek apelacji powoda, wyrokiem z dnia 3 listopada 2008 r. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w ten sposób, że wspólność małżeńską majątkową stron zniósł z datą 7 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy podzielił ocenę dowodów dokonaną przez sąd I instancji i poczynione na tej podstawie ustalenia faktyczne, przyjmując je za własne. Podniósł, iż sam fakt istnienia separacji nie budzi wątpliwości, zaś żadna ze stron nie zarzuca, by orzeczenie separacji godziło w interes założonej przez strony rodziny czy stanowiło realne zagrożenie dla małoletnich dzieci stron. Powód nie podejmował jakichkolwiek działań mogących zagrażać rodzinie. Czy możliwe jest zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z data wsteczną?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.