Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Nadzwyczajne środki zaskarżenia


Kategoria: Prawo Karne

Kasacja od wyroku w postępowaniu o wykroczenie

Stan faktyczny:

Krystian G. został uznany winnym zarzucanego mu czynu z art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń (nieoznakowanie nieruchomości) i przez Sąd I instancji skazany na karę grzywny w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt zł). Niezadowolony z wyroku postanowił wnieść apelację do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który sprawę rozpatrywał w I instancji. Sąd odwoławczy jednak stwierdził, że apelacja ta jest całkowicie bezzasadna i utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. W związku z tym, obwiniony postanowił wnieść kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu Okręgowego.

1)Czy obwiniony mógł wnieść kasację od wyroku Sądu Okręgowego na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia?
2)Jakie działanie w tym wypadku powinien podjąć Sąd Okręgowy?

Podstawa prawna:
art. 64 uchylony, § 1 Kodeksu Wykroczeń, art. 110 kasacja w sprawach o wykroczenia, § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2008 r., sygn. akt V KZ 30/08
Uzasadnienie:

1)Obwiniony na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni nie mógł wnieść nadzwyczajnego środka zaskarżenia jakim jest kasacja. Oczywiście część przesłanek pozwalających wnieść kasację, zawartych w art. 110 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni, została spełniona – mianowicie kasacja ta wniesiona została od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. Jednak obwiniony w tym wypadku nie może wnieść kasacji, gdyż zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni wniesienie tego środka przynależy wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka,a w sprawach przynależnych orzecznictwu sądów wojskowych Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych. Jest to zamknięty katalog osób mogących wnosić kasację od wyroków zapadłych na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni.

2)Przewodniczący odpowiedniego wydziału Sądu Okręgowego, do którego została apelacja powinien wydać postanowienie o odmowie przyjęcia kasacji obwinionego, przyjmując argumentację powyższą.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Kasacja od wyroku w postępowaniu o wykroczenie wniesiona przez Policję

Stan faktyczny:

Podczas kontroli drogowej, przeprowadzanej przez Policję Krystynie J. zarzucono, że popełniła wykroczenie z art. 90 Kodeksu Wykroczeń w zw. z art. 16 ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym (nieustąpienie pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem). Policjanci w związku z tym chcieli nałożyć na obwinioną mandat karny w wysokości 200 zł. Ta jednak odmówiła przyjęcia mandatu, dlatego Policjanci sporządzili na podstawie art. 99 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wniosek o ukaranie do odpowiedniego Sądu. Sąd uznał, że obwiniona nie  popełniła zarzucanego jej wykroczenia i na podstawie art. 5 § 1 pkt 1 w zw. z art. 62 § 3 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczeni uniewinnił obwinioną. Od tego wyroku apelację na niekorzyść obwinionej  wniosła Policja, jako strona postępowania. Sąd Okręgowy jednak stwierdził, że apelacja ta jest bezzasadna i utrzymał wyrok uniewinniający w stosunku do Krystyny J.

W związku z tym, Policja postanowiła wnieść kasację od wyroku Sądu Okręgowego, na niekorzyść obwinionej.
1)Czy Policja miała prawo wnieść apelację od wyroku na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia?

2)Czy Policja miała prawo wnieść kasację od wyroku na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia?

3)Co powinien zrobić Sąd Okręgowy w tej sprawie po wniesieniu kasacji przez Policję?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Kasacja od wyroku w postępowaniu o wykroczenie wniesiona przez Prokuratora Generalnego

Stan faktyczny:

Natalia J. została obwiniona o popełnienie wykroczenia z art. 73 Kodeksu Wykroczeń (niezawiadomienie organu o niebezpieczeństwie). W związku z tym Sąd I instancji skazał ją dnia 25 maja 2008 roku na karę grzywny w wysokości 500 zł (pięćset zł). Od wyroku tego apelację do Sądu Okręgowego złożyła obwiniona. Sąd odwoławczy, po rozpoznaniu sprawy stwierdził, że obwiniona jest niewinna zarzucanego jej czynu i w związku z tym na podstawie art. 5 § 1 ust 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia w zw. z art. 62 § 3 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wyrokiem z dnia 25 lipca 2008 roku unieinnił Natalię J. Dnia 25 maja 2009 roku od tego wyroku kasację na niekorzyść obwinionej złożył Prokurator Generalny bezpośrednio do Sądu Najwyższego stwierdzając, że zachodziły przesłanki z art. 104 § 1pkt. 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.


1)Czy kasacja została wniesiona przez uprawnioną osobę?
2)Czy wniesienie kasacji było dopuszczalne w tym wypadku na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia?3)Czy kasacja została wniesiona do właściwego Sądu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Kasacja ze względu na rażącą niewspółmierność kary

Stan faktyczny:

Dorota K. została skazana przez Sąd I instancji za popełnienia wykroczenia z art. 127 § 1 Kodeksu Wykroczeń (samowolne użycie mienia) na karę grzywny w wysokości 5000 (pięć tysięcy zł). Użyła ona samowolnie roweru pokrzywdzonego Henryka M., celem przewiezienia zakupów z pobliskiej miejscowości do domu. Od w/w nie wniosła żadna ze stron apelacji, także wyrok ten uprawomocnił się. Jednak 3 miesiące po tym fakcie kasację od tego wyroku do Sądu Najwyższego wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. Jako podstawę kasacji wskazał, że wymierzona kara dla obwinionej jest niewspółmierna ze szkodliwością czynu który ona popełniła i jakie przyniósł on niekorzystne skutki dla pokrzywdzonego i społeczeństwa.

1)Czy Rzecznik Praw Obywatelskich mógł wnieść kasację od tego wyroku?
2)Czy kasacja została wniesiona do właściwego Sądu?
3)Czy kasacja była zasadna ze względu na jej uzasadnienie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.