Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks cywilny - zobowiązania


Kategoria: Prawo Cywilne

Odszkodowanie z auto-casco

Stan faktyczny:

Pani Ś. zawarła umowę 28.08.2000 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „K” umowę ubezpieczenia auto-casco. W grudniu 2000 r. mąż pani Ś. zjechał samochodem na pobocze i uderzył w przydrożny betonowy słupek. Samochód odholowano po kilku nieudanych próbach wyjechania z pobocza. Mąż pani Ś. nie obejrzał uszkodzeń. Na skutek uderzenia uszkodzeniu uległy miska olejowa, reflektory, kierunkowskazy, chłodnica, przedni zderzak i pokrywa silnika. Sporządzono protokół likwidacji. Po odbiorze samochodu z warsztatu mąż pani Ś. zwrócił uwagę na głośniejszą pracę silnika. Po gwarancyjnym przeglądzie samochodu, pani Ś. zdecydowała się na wymianę silnika. Koszt wymiany silnika wyniósł 20.507.94 zł. Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na pokrycie kosztu wymiany silnika. Pani Ś. wystąpiła do sądu o zasądzenie od ubezpieczyciela kwoty 20.507.94 zł.
Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu? Proszę określić właściwy sąd.

Podstawa prawna:
art. 826 obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku, Kodeksu Cywilnego, art. 16 właściwość rzeczowa sądu rejonowego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, wyrok Sądu Najwyższego z 30.05.2006, sygn. akt IVCK 11/06
Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 826 § 1 Kodeksu Cywilnego: „ W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.” Z tego wynika, że pan Ś. powinien wyłączyć silnik samochodu w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń pojazdu. Na ten temat wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z 30.05.2006 (sygnatura IVCK 11/06), w sentencji którego stwierdził: „ Praca silnika po wypadku powodującym uszkodzenie miski olejowej i chłodnicy powiększa szkodę w ubezpieczonym samochodzie. Obowiązkiem ubezpieczającego wynikającym z art. 826 § 1 Kodeksu Cywilnego jest więc natychmiastowe wyłączenie silnika. Niewykonanie przez ubezpieczającego tego obowiązku jest jednak poddane sankcji w postaci odmowy wpłaty odszkodowania jedynie wtedy, gdy uchybienie temu obowiązkowi jest wynikiem rażącego niedbalstwa.”
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wskazał, że obowiązkiem ubezpieczającego było niewątpliwie natychmiastowe wyłączenie silnika po kolizji. Odmowa wypłaty odszkodowania z tego powodu, że ubezpieczający nie wykonał obowiązku jest możliwe- na podstawie art. 826 § 3 Kodeksu Cywilnego ( „ Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w §1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.”). Przez rażące niedbalstwo należy rozumieć niezachowanie minimalnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.
Zgodnie z powyższym roszczenie powódki zostanie oddalone.
Zgodnie z art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z art. 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Stan faktyczny:

Pani Ś. zawarła umowę 28.08.2000 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „K” umowę ubezpieczenia auto-casco. W grudniu 2000 r. mąż pani Ś. zjechał samochodem na pobocze i uderzył w przydrożny betonowy słupek. Samochód odholowano po kilku nieudanych próbach wyjechania z pobocza. Mąż pani Ś. nie obejrzał uszkodzeń. Na skutek uderzenia uszkodzeniu uległy miska olejowa, reflektory, kierunkowskazy, chłodnica, przedni zderzak i pokrywa silnika. Sporządzono protokół likwidacji. Po odbiorze samochodu z warsztatu mąż pani Ś. zwrócił uwagę na głośniejszą pracę silnika. Po gwarancyjnym przeglądzie samochodu, pani Ś. zdecydowała się na wymianę silnika. Koszt wymiany silnika wyniósł 20.507.94 zł. Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na pokrycie kosztu wymiany silnika. Pani Ś. wystąpiła do sądu o zasądzenie od ubezpieczyciela kwoty 20.507.94 zł.
Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu? Proszę określić właściwy sąd.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność dwóch podmiotów jednocześnie

Stan faktyczny:

Adrian C. około godziny 14tej wracał do swojego mieszkania ze sklepu. Na podwórku przed kamienicą, w której mieszkał, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, po przeczyszczeniu otworu kanalizacyjnego, odpowiednio go nie zabezpieczyli (nie zamknęli pokrywy), co spowodowało, że Adrian C. do niego wpadł i złamał sobie rękę oraz poobijał się. Właściciel nieruchomości, przed wpadnięciem Adriana C. do niezabezpieczonego otworu kanalizacyjnego, obejrzał otwarty otwór, ale zaniechał przedsiębrania czynności mających na celu usunięcie zagrożenia. Kto i na jakiej podstawie będzie odpowiedzialny za skutki uszczerbku na zdrowiu Adriana C., wywołanego wpadnięciem do nienależycie zabezpieczonego otworu kanalizacyjnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Szkoda wyrządzona przez właściciela walącego się domu

Stan faktyczny:

Waldemar U. postanowił rozebrać walący się dom, będący jego własnością. W tym celu zatrudnił na umowę o dzieło dwóch mężczyzn, nie mających jakichkolwiek kwalifikacji budowlanych. Roboty rozbiórkowe prowadzone przez Waldemara U. nie były w ogóle zorganizowane ani nadzorowane, a najęci mężczyźni pracowali  w sposób zupełnie dowolny i nie kontrolowany. Trzeciego dnia rozbiórki na jednego z mężczyzn zawaliła się ściana budynku, w skutek czego doznał on silnego urazu kręgosłupa. Czy Waldemar U. jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną mężczyźnie? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Pozew o zwrot równowartości nakładów koniecznych poczynionych na lokal

Stan faktyczny:

Anna C. (wynajmujący) i Pola L. (najemca) zawarły pisemną umowę najmu mieszkania na okres dwóch lat. Pola L. dokonała jednak nakładów na przedmiotowy lokal (po wyznaczeniu wynajmującej odpowiedniego terminu), gdyż został on jej wydany w stanie nieprzydatnym do umówionego użytku. Pola L. wystąpiła przed właściwy sąd z powództwem przeciwko Annie C. na podstawie art. 405 Kodeksu Cywilnego bezpodstawne wzbogacenie). Czy Pola L. przyjęła właściwą podstawę prawną do dochodzenia swych roszczeń z tytułu nakładów koniecznych poczynionych na wynajęte mieszkanie?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki ubezpieczenia OC

Stan faktyczny:

Powód LUX SA pozwał Pawła E. o zapłatę składki ubezpieczenia OC z dnia 1 lipca 2006 r. (wymagalna 15 lipca 2006 r.). Pozwany uważa, że roszczenie to przedawniło się z upływem lat 3 od dnia wymagalności faktury. Czy ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spełnienie świadczenia uzależnione od warunku

Stan faktyczny:

Powód Piotr K. wniósł o wydanie nakazu zapłaty zobowiązującego T. Sp. z o.o. w W. do zapłaty kwoty 100.000,00 zł z ustawowymi odsetkami, tytułem zapłaty wynagrodzenia za wybudowane na zlecenie pozwanego kablowe linie światłowodowe (umowa o dzieło).
W sprzeciwie od wydanego przez Sąd Okręgowy nakazu zapłaty, pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podniósł, że roszczenie powoda nie jest wymagalne, gdyż zgodnie z punktem 5.3 umowy stron, wynagrodzenie jest płatne w ciągu 5 dni od daty otrzymania przez pozwanego środków z O. sp. z o.o., których pozwany nie otrzymał.
Czy pozwany ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność za kradzież samochodu oddanego do naprawy

Stan faktyczny:

W dniu 1 lipca 2010 r. Kamil G. przekazał do naprawy, w stacji obsługi samochodów prowadzonej przez Romana D., swój samochód marki MERCEDES BENZ S 500 L. Strony ustaliły, że termin wykonania usługi nastąpi w dniu 10 lipca 2010 r. Przedmiotem usługi miała być naprawa powypadkowa pojazdu i przegląd techniczny. Przedmiotowy samochód w czasie między naprawami był parkowany na parkingu należącym do Romana D.
W dniu 7 lipca 2010 r. samochód został skradziony. Kamil G. uważa, że Roman D. odpowiada na podstawie art. 641 Kodeksu Cywilnego, czy ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wzajemne rozliczenia pomiędzy stronami rozwiązanej umowy

Stan faktyczny:

Strony zawarły umowę nr 1, na podstawie której Feliks D. obowiązany był wykonać na rzecz Waldemara L. roboty budowlane w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 55. Roboty te Feliks D. wykonał tylko częściowo, a ich wartość została wyceniona przez biegłego T.K. na kwotę 109.655,50 zł. Pozwany uregulował na poczet dochodzonej należności kwotę 26.700 zł.
Ponieważ Feliks D. nie wykonał w terminie umowy, Waldemar L. mógł skutecznie odstąpić od umowy (art. 635 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 656 Kodeksu Cywilnego). Umowa została rozwiązana ze skutkiem ex tunc, a zatem strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Zasadne jest żądanie Waldemara D. zwrotu równowartości wykonanych na podstawie umowy prac, których wartość wynosi 109.655,50 zł. Od należności tej Waldemar L. odliczył kwotę 26.700 zł i taką kwote zapłacił Feliksowi D. Czy strony rozliczyły się prawidłowo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.