Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks cywilny - spadki


Kategoria: Prawo Cywilne

Testament w formie aktu notarialnego

Stan faktyczny:

Pan Edward Z. Poinformował żonę o zamiarze zmiany dotychczasowego  testamentu oraz przedstawił jej treść nowego testamentu. Ewelina Z., żona spadkodawcy udała się do kancelarii notarialnej, gdzie poinformowała notariusza, że jej mąż chciałby zmienić testament i podała zamierzoną wstępnie jego treść. Do państwa Z. przyszedł  inny notariusz z tej samej kancelarii. Zadał spadkodawcy kilka kontrolnych pytań, aby sprawdzić czy testator jest zdolny do sporządzenia testamentu. Następnie odebrał od spadkodawcy treść jego ostatniej woli, którą do całości spadku powołał  żonę. Na przygotowanym wcześniej projekcie testamentu testator złożył tuszowy odcisk palca lewej ręki- prawą rękę stracił w wyniku wypadku. Ewelina Z. wcześniej zawołała sąsiadkę, aby poświadczyła tożsamość spadkodawcy- napisała obok tuszowego śladu palca imię i nazwisko testatora oraz złożyła swój podpis. Następnie swój podpis złożył notariusz.
Czy tak sporządzony testament jest ważny?

Podstawa prawna:
art. 950 testament notarialny, art. 958 ważność testamentu a naruszenie przepisów, Kodeksu Cywilnego, art. 91 przesłanki sporządzenia aktu notarialnego-95 ustawy prawo o notariacie
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 950 Kodeksu Cywilnego sporządzenie testamentu notarialnego następuje w formie właściwej dla aktu notarialnego. W związku z tym na notariuszu ciąży obowiązek przestrzegania reguł obowiązujących przy sporządzaniu czynności notarialnej tego rodzaju (art. 92 ustawy prawo o notariacie- wymogi aktu notarialnego). Stosownie do art. 91-95 ustawy prawo o notariacie, złożone przez spadkodawcę oświadczenie woli powinno być spisane w akcie notarialnym, następni odczytane przez notariusza lub inną osobę w obecności notariusza i przyjęte przez sporządzającego testament. Po dokonaniu tych czynności akt powinien zostać podpisany przez testatora i notariusza. Jeżeli testator nie umie lub nie może podpisać się, powinien złożyć tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba powinna napisać jego imię i nazwisko oraz złożyć swój podpis.
Powyższe wymogi mają istotny charakter, wynikający z istoty testamentu, będącego czynnością jednostronną i mortis causa (na wypadek śmierci). Nie wykluczając możliwości posłużenia się projektem testamentu, spadkodawca powinien oświadczyć swoją ostatnią wolę- tego zabrakło w przedstawionej sytuacji. Jeżeli przygotowany wcześniej projekt testamentu odpowiada całkowicie woli testatora, powinien być mu odczytany. Następnie notariusz powinien się upewnić, przez potwierdzenie przez spadkodawcę zapisanej treści, czy testator dokładnie rozumie treść i znaczenie aktu i czy jest on zgodny z jego wolą.
Sporządzony testament notarialny pana Edwarda Z. nie spełnia wymogów formalnych. Skoro małżonka- Ewelina Z. -przedstawiła wcześniej notariuszowi treść testamentu, a następnie inny notariusz z tej samej kancelarii, który posługiwał się przygotowanym wcześniej projektem, rozpoczął procedurę sporządzenia testamentu od odczytania spadkodawcy projektu testamentu. Następnie projekt ten został potwierdzony przez spadkodawcę.
W sentencji postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13.01.2005 (sygnatura IV CK 428/04) stwierdził, że nie zachowanie przepisów o formie testamentu, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący, powodują jego nieważność( art. 958 Kodeksu Cywilnego).

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Stan faktyczny:

Tadeusz J. zawarł związek małżeński z Magdaleną J. 17.04.1978 r. Dnia 13.01.1982 r. wystąpił z powództwem o rozwód z winy żony. Rozwód został orzeczony 15.03.1982 r., ale na skutek wniesienia rewizji, następnie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron, wyrok ten nie uprawomocnił się. Dnia 07.05.1983 r. Tadeusz J. zawarł związek małżeński z Malwiną J. Z tego związku urodziła się córka Paulina J. Tadeusz J. zmarł 20.10.2000 r. 17. 08.2001 sąd unieważnił małżeństwo Tadeusz J. i Malwiny J. z powodu pozostawania Tadeusza J. w złej wierze w chwili zawierania drugiego małżeństwa. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wystąpiły córka pana Tadeusza oraz jego pierwsza żona. Paulina J. wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie od dziedziczenia Magdaleny J. na podstawie art. 940 KC. Czy Paulina J. ma prawo domagać się wyłączenia od dziedziczenia Magdaleny J.?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Darowizna nieruchomości dokonana przed śmiercią

Stan faktyczny:

Marian W. zmarł 21 lipca 2000 r. Przed śmiercią podarował swojej najstarszej córce Ewie nieruchomość, której wartość rynkowa wynosiła wówczas 30.000 zł, obecnie zaś nieruchomość warta jest 36.000 zł. Marian W. nie sporządził testamentu, spadek po nim zatem na podstawie ustawy nabyły w częściach równych trzy jego córki, wszystkie w dacie otwarcia spadku pełnoletnie. Wartość masy spadkowej w dacie otwarcia spadku wynosiła 18.000 zł. Spadkobierczynie dokonały umownego działu spadku w ten sposób, że przypadła ona w częściach równych dwóm młodszym siostrom. Jednak po dokonaniu działu zażądały one od Ewy, by ta dopuściła je do udziału we współwłasności nieruchomości, a gdy ta odmówiła, wytoczyły przeciwko niej w dniu 13 marca 2005 r. powództwo o zapłatę na rzecz każdej z nich 12.000 zł jako odpowiadającej 1/3 wartości darowanej jej przez ojca nieruchomości.
Proszę ocenić zasadność powództwa i zaproponować rozstrzygnięcie.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Uznanie spadkobiercy za niegodnego

Stan faktyczny:

Anna M. wystąpiła do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Adamie O. na jej rzecz i Leona W., dołączając pismo stwierdzające treść testamentu ustnego z dnia 1 lutego 1991 r. Podała przy tym, że wspomniane pismo zostało przez nią napisane, a podpisali je świadkowie testamentu i testator osobiście. Z treści pisma wynikało, że Adam O. mocą testamentu szczególnego chciał, aby po jego śmierci cały majątek, tj. umeblowanie mieszkania, rzeczy osobiste oraz obrazy znajdujące się w depozycie Muzeum Narodowego, przeszły na własność Anny M. jako wieloletniej przyjaciółki i opiekunki, a mieszkanie własnościowe, znajdujące się w W. przy ul. Wąskiej nr 1, otrzymał przyjaciel - Leon W. Treść pisma wskazywała, że zostało ono spisane przez jednego ze świadków testamentu. W rzeczywistości pismo sporządziła Anna M. i przez nią został podrobiony podpis spadkodawcy. Czy w tym wypadku zachodzi przesłanka z art. 928 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ciężkie przestępstwo na bazie Kodeksu Cywilnego w stosunku do dziecka

Stan faktyczny:

Małoletni Patryk L.- spadkodawca był synem Agaty W. i Jacka L. Dwa lata przed śmiercią uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznał uszkodzenia pnia rdzeniowego. W następstwie tego urazu, wymagał całodobowej opieki, nie był bowiem zdolny do samodzielnego wykonywania czynności życiowych. Jacek L. nie tylko nie pomagał Agacie W. w opiece nad synem, ale nawet nie łożył na jego utrzymanie. Alimenty - zasądzone od Jacka L. na rzecz syna w kwocie 250 zł miesięcznie - wypłacane były z funduszu alimentacyjnego. Wszystkie pozostałe koszty utrzymania syna ponosiła Agata W.  Jacek L. został ukarany wyrokiem Sądu Rejonowego w U. za uporczywe uchylanie się od łożenia na utrzymanie swego syna Patryka L. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 lat. Tym samym wyrokiem, Jacek L. został zobowiązany do uregulowania zaległości alimentacyjnych w ciągu 2 lat i do systematycznego wywiązywania się z bieżących obowiązków alimentacyjnych względem syna. Małoletni Patryk L. miał wówczas 7 lat. Jacek L. zobowiązany był do alimentów na syna w kwocie 80 zł miesięcznie, lecz od września 1994 r. całkowicie zaprzestał płacenia alimentów. Również po wyroku Sądu Rejonowego w U. pozwany uporczywie nie wykonywał ciążącego na nim obowiązku alimentacji syna. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Jacek L. nie zmienił swojej postawy w kwestii łożenia na utrzymanie syna również po tragicznym wypadku, którego następstwa doprowadziły do zgonu małoletniego. W konsekwencji, Sąd Rejonowy w G., postanowieniem, zarządził wykonanie kary wymierzonej Jackowi L. Czy zachowanie Jacka L. można określić jako ciężkie przestepstwo określone w art. 928 § 1 pkt 1 Kodeksu Cywilnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Częściowe zrzeczenie się dziedziczenia

Stan faktyczny:

W sporządzonej notarialnie umowie z dnia 2 lipca 2011 r. Maria W. zrzekła się dziedziczenia jedynie niektórych składników majątku spadkowego po Henryku L, który ma jej przypaść na podstawie dziedziczenia ustawowego. Czy takie zrzeczenie się dziedziczenia jest dopuszczalne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zrzeczenie się dziedziczenia do ułamkowej części spadku

Stan faktyczny:

W sporządzonej notarialnie umowie z dnia 2 lipca 2011 r. Maria W. zrzekła się dziedziczenia jedynie określonej części ułamkowej majątku spadkowego po Henryku L, który ma jej przypaść na podstawie dziedziczenia ustawowego. Czy takie zrzeczenie się dziedziczenia jest dopuszczalne?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego

Stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wyrokiem z dnia 2 września 2006 r. zmienił zaskarżoną decyzję ZUS, w ten sposób, że ustalił, iż w okresie od dnia 2 stycznia 2004 r. do dnia 31 października 2005 r. ubezpieczony Kamil O. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jak też zasądził od organu rentowego na rzecz Kamila O. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.Apelację od tego wyroku wywiódł organ rentowy.Kamil O. wniósł o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od organu rentowego na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.Pismem złożonym w dniu 6 maja 2007 r. pełnomocnik ubezpieczonego poinformował, iż Kamil O. zmarł dnia 20 marca 2007 r. w K.; pełnomocnik wskazał, iż w miejsce zmarłego do postępowania sądowego wchodzą następcy prawni spadkobiercy ustawowi, tj. żona oraz dwójka dzieci. Oceń zasadność wejścia do postępowania sądowego w miejsce zmarłego spadkobierców ustawowych.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu

Stan faktyczny:

W dniu 6 grudnia 2007 r. Janina H. wystąpiła do Spółdzielni Mieszkaniowej o przekształcenie przysługującego jej lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe. Dnia 17 grudnia 2007 r. zmarła. W marcu 2008 r. Helena P.-siostra zmarłej i jedyna spadkobierczyni, wpłaciła wymaganą przy przekształceniu sumę tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego. W dniu 2 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjął uchwałę o przekształceniu przysługującego Janinie H. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe. W grudniu 2008 r. Helena P. powiadomiła Spółdzielnię Mieszkniową o śmierci siostry i wniosła o przyjęcie jej w poczet członków Spółdzielni i przydzielenie lokalu po zmarłej siostrze. W dniu 20 marca 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uchylił uchwałę z dnia 2 kwietnia 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła przyjęcia Heleny P. w poczet swoich członków i przydzielenia lokalu po zmarłej siostrze. Czy roszczenie o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe prawo do tego lokalu podlega dziedziczeniu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Prawa ściśle związane z osobą zmarłego

Stan faktyczny:

Decyzją Naczelnika Gminy w K.K. z 27 kwietnia 1976 r. przejęto na własność Państwa, z urzędu, jako wykazujące niski poziom produkcji rolnej gospodarstwo rolne o powierzchni 8,904 ha bez zabudowań położone we wsi K.Ł. stanowiące współwłasność po 1/2 części Jana L. i jego syna Zbigniewa L. Spadek po Janie L. nabył w całości Zbigniew L. Nastepnie spadek po Zbigniewie L. nabył w całości jego syn Paweł L. Wnioskiem z dnia 20 lipca 2002 r. Paweł L. wystąpił o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Czy uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważnośći decyzji jest prawem wymienionym w § 2 art. 922 Kodeksu Cywilnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie uprawnień podatkowych

Stan faktyczny:

Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. Jolanta R. wystąpiła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Sz. z wnioskiem o określenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. od dochodów uzyskanych przez jej zmarłą w dniu 1 listopada 2010 r. siostrę Patrycję K., po której nabyła prawo do spadku stwierdzone załączonym postanowieniem sądowym. Pierwszy Urząd Skarbowy w Sz. decyzją z dnia 3 stycznia 2011 r. wydaną na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego umorzył postępowanie wywołane wyżej wymienionym wnioskiem uznając, że wnioskodawczyni nie przysługują uprawnienia podatkowe ściśle związane z osobą zmarłej siostry. Czy Urząd Skarbowy postapił prawidłowo?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie odpowiedzialności po członku zarządu sp. z o.o.

Stan faktyczny:

Członkowie zarządu RAK sp. z o.o., tj. Katarzyna P. i Piotr W. zostali pozwani na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W toku postepowania pozwany Piotr W. zmarł. Czy przechodzi na spadkobierców zmarłego członka zarządu spółki z o.o. obowiązek wykonania zobowiązania spółki względem wierzyciela, wynikający z odpowiedzialności z art. 299 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie uprawnienia do oszkodowania

Stan faktyczny:

Bronisław T.skierował do właściwego sądu pozew o odszkodowanie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Bronisław T. zmarł jednak przed wypłata odszkodowania. Czy roszczenie o zapłatę określonej kwoty, wynikającej  z ww. pozwu wchodzi do masy spadkowej po Bronisławie T. na zasadach ogólnych?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie roszczenia o odszkodowanie

Stan faktyczny:

Urszula J. wytoczyła przed właściwy sąd powództwo na podstawie art. 56 Kodeksu Pracy, wnosząc o zasądzenienie na jej rzecz odszkodowania. W trakcie postepowania a przed wydaniem orzeczenia w sprawie powódka zmarła. Czy roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 56 Kodeksu PRacy wchodzi w skład spadku po pracowniku, który zmarł przed wydaniem w tym przedmiocie orzeczenia przez organ powołany do rozstrzygnięcia sporów ze stosunku pracy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.