Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 150. Elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki


Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. Wniosek, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych – wskazanie wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, w danej szkole.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2, art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 4, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 3, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 3 i 7, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 3 i 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 3, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 4, art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 3, art. 142 kryteria przyjęć do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych ust. 5, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 4, art. 144 kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia ust. 3, art. 145 kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 kryteria przyjęć do publicznych szkół, placówek lub centrów realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ust. 1 i art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 4, art. 133 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej ust. 2, art. 144 kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia ust. 4 i art. 145 kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ust. 1 pkt 3;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej, art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1 i 5, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1 pkt 1, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1 i 7, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 pkt 1–3 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 1 i 2, odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy VI szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1,
e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,
f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 zadania służby medycyny pracy ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 orzeczenie psychologiczne i wniosek o ponowne badanie ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,
fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich,
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
i) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 pkt 2 i art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 pkt 3.
j) (uchylona)
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–h, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–h, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie:
1) 14 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 1 i art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej;
2) 5 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego , o którym mowa w art 134–136, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 4, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4 i art 140–147.
8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.