Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 97a. Certyfikat małego producenta


Dz.U.2022.0.143 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
1. Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych stawek, o których mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 5, art. 96 napoje fermentowane ust. 5 i art. 97 wyroby pośrednie ust. 5, jest posiadanie przez producenta tych napojów alkoholowych certyfikatu małego producenta, którego wzór określa akt wykonawczy Komisji Europejskiej wydany na podstawie art. 23a ust. 4 lit. a dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.).
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje certyfikat, o którym mowa w ust. 1, na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 albo 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8, który w poprzednim roku kalendarzowym spełniał warunki, o których mowa odpowiednio w tych przepisach, a w przypadku napojów fermentowanych – dodatkowo warunki, o których mowa w art. 96 napoje fermentowane ust. 9.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 albo 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8, oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy: jego numer akcyzowy oraz numer akcyzowy składu podatkowego, w którym produkuje napoje alkoholowe z zastosowaniem stawek, o których mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 5, art. 96 napoje fermentowane ust. 5 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 5;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 8, dane z pkt 1–3 wykazują wszystkie podmioty współpracujące ze sobą na podstawie pisemnej umowy, o których mowa w tych przepisach.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 i 9 albo 8 i 9 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8. W przypadkach, o których mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 8, oświadczenie składa każdy ze współpracujących ze sobą podmiotów, o których mowa w tych przepisach.
5. W przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność, o której mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 albo 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy danego roku kalendarzowego.
6. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy produkcji w danym roku kalendarzowym i jest wydawany na rok kalendarzowy, którego dotyczy.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 8 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 8, certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest wydawany dla każdego ze współpracujących ze sobą podmiotów, o których mowa w tych przepisach.
8. Podmiot, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o wydanie nowego certyfikatu.
10. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym podmiot, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w ust. 1, przestaje spełniać warunki, o których mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 lub 9 albo 8 lub 9 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8, jest obowiązany poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym przestał spełniać te warunki. Wydany certyfikat traci ważność z dniem następującym po dniu, w którym podmiot przestał spełniać te warunki, w zakresie objętym informacją.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli certyfikat dotyczy więcej niż jednego rodzaju napoju alkoholowego, informacja, o której mowa w tym przepisie, stanowi jednocześnie wniosek o wydanie nowego certyfikatu w odniesieniu do napojów alkoholowych, w stosunku do których podmiot spełnia warunki, o których mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 i 9 albo 8 i 9 lub art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, stawkę akcyzy, o której mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 5, art. 96 napoje fermentowane ust. 5 albo art. 97 wyroby pośrednie ust. 5, stosuje się do ilości napoju alkoholowego, o której mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7 albo 8, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 albo 8 albo art. 97 wyroby pośrednie ust. 7 albo 8, wyprodukowanej w roku kalendarzowym, na który został wydany certyfikat.
13. W przypadku importu napojów alkoholowych z chwilą złożenia zgłoszenia celnego podmiot dokonujący takiego importu, w celu zastosowania stawki akcyzy, o której mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 5, art. 96 napoje fermentowane ust. 5 albo art. 97 wyroby pośrednie ust. 5, jest obowiązany przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument potwierdzający spełnienie przez producenta tych napojów warunków, o których mowa odpowiednio w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 7, art. 96 napoje fermentowane ust. 7 i 9 albo art. 97 wyroby pośrednie ust. 7. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.