Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o samorządzie województwa

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:26:42
 • Rozmiar: 59 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: regionalna wspólnota samorządowa mieszkańców województwa
 • Art. 2: działalność organów samorządu wojewódzkiego na podstawie i w granicach prawa
 • Art. 3: zespolenie administracji samorządowej województwa
 • Art. 4: działanie samorządu województwa
 • Art. 5: podejmowanie rozstrzygnięcia przez mieszkańców województwa - zasady
 • Art. 6: samorząd województwa - zadania, osobowość prawna województwa
 • Art. 7: ustrój województwa
 • Art. 8: samorządowe jednostki organizacyjne tworzone przez województwo
 • Art. 8a: udzielanie pomocy przez województwa
 • Art. 8b: stowarzyszenia województw
 • Art. 8c: wspólna obsługa jednostek przez województwo
 • Art. 8d: uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych
 • Art. 8e: zakres wspólnej obsługi jednostek przez województwo
 • Art. 8f: przetwarzanie danych przez jednostkę obsługującą
 • Art. 9: akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd województwa
 • Art. 10: siedziby władz samorządu województwa - odesłanie do ustawy
 • Art. 10a: konsultacje z mieszkańcami województwa
 • Art. 10b: młodzieżowy sejmik województwa
 • Art. 10c: wojewódzka rada seniorów
 • Rozdział 2. Zakres działalności
 • Art. 11: zakres strategii rozwoju województwa
 • Art. 12: podmioty współpracujące z samorządem województwa
 • Art. 12a: zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa
 • Art. 13: tworzenie spółek lub spółdzielni w sferze użyteczności publicznej
 • Art. 14: zadania samorządu województwa
 • Rozdział 3. Władze samorządu województwa
 • Art. 15: organy samorządu województwa
 • Art. 15a: jawność działania organów województwa
 • Art. 16: sejmik województwa
 • Art. 17: referendum jako sposób odwołania sejmiku przed upływem kadencji
 • Art. 18: wyłączna właściwość sejmiku województwa
 • Art. 19: podejmowanie uchwał przez sejmik województwa
 • Art. 20: przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku - zadania, sposób wyboru
 • Art. 21: sesje sejmiku województwa
 • Art. 21a: zwierzchnictwo służbowe przewodniczącego sejmiku województwa w stosunku do pracowników urzędu marszałkowskiego
 • Art. 22: ślubowanie radnego przed objęciem mandatu
 • Art. 23: obowiązki i uprawnienia radnego
 • Art. 24: zakazy i uprawnienia związane z funkcją radnego
 • Art. 25: zakaz pełnienia dodatkowych funkcji publicznych
 • Art. 26: wniosek o urlop bezpłatny w związku z objęciem mandatu
 • Art. 27: obowiązek zwalniania radnego w celu wykonywania funkcji
 • Art. 27a: zakaz podejmowania dodatkowych zajęć przez radnego
 • Art. 27b: ograniczenia w zakresie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej
 • Art. 27c: obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
 • Art. 27d: jawność informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych
 • Art. 27e: uchylony
 • Art. 27f: skutek niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego
 • Art. 27g: odpowiedzialność za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
 • Art. 27h: zakaz przyjmowania świadczeń o charakterze majątkowym
 • Art. 28: komisje powoływane przez sejmik województwa
 • Art. 29: kluby radnych
 • Art. 30: komisja rewizyjna sejmiku województwa
 • Art. 30a: komisja skarg, wniosków i petycji
 • Art. 31: zarząd województwa jako organ wykonawczy
 • Art. 32: sposób wyboru zarządu województwa
 • Art. 33: rozwiązanie sejmiku województwa z mocy prawa
 • Art. 34: uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium
 • Art. 34a: raport o stanie województwa
 • Art. 35: uchylony
 • Art. 36: uchylony
 • Art. 37: odwołanie marszałka województwa przez sejmik województwa
 • Art. 38: rezygnacja przez marszałka województwa z funkcji
 • Art. 39: przesłanki i tryb wyboru nowego zarządu przez sejmik
 • Art. 40: rezygnacja z członkostwa w zarządzie
 • Art. 41: zadania zarządu województwa
 • Art. 42: działalność zarządu po upływie kadencji
 • Art. 43: marszałek województwa - kompetencje
 • Art. 44: sposób powołania i odwołania skarbnika województwa
 • Art. 45: urząd marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub wojewódzkie osoby prawne - zadania
 • Art. 46: uprawnienia marszałka województwa w sprawach indywidualnych, podpisywanie decyzji wydanych przez zarząd jako uprawnienie marszałka
 • Rozdział 4. Mienie samorządu województwa
 • Art. 47: mienie województwa - pojęcie i zakres
 • Art. 48: sposoby nabycia mienia przez województwo
 • Art. 49: przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa dla realizacji jego zadań
 • Art. 50: przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa na zadania przekraczające zakres użyteczności publicznej
 • Art. 51: nabycie przekazywanego mienia
 • Art. 52: zwolnienie od opłat i podatków przy przekazywaniu mienia województwu
 • Art. 53: stosowanie w sprawie przekazania mienia KPA
 • Art. 54: podstawa wpisu do księgi wieczystej mienia przekazanego
 • Art. 55: wykonywania prawa majątkowego przez zarząd województwa
 • Art. 56: jednoosobowa działalność kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Art. 57: podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu województwa
 • Art. 58: decydowanie o wykonywaniu należnych praw majątkowych
 • Art. 59: przesłanki prawa pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa
 • Art. 59a: umowa z inwestorem w sprawie obniżonej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Art. 60: wyłączenie odpowiedzialności województwa za zobowiązania innego województwa
 • Art. 60a: monitoring
 • Rozdział 5. Finanse samorządu województwa
 • Art. 61: samodzielność gospodarki finansowej województwa
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: uchylony
 • Art. 64: uchylony
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 66: uchylony
 • Art. 67: przekazanie nowych zadań województwu
 • Art. 68: uchylony
 • Art. 69: uchylony
 • Art. 70: odpowiedzialność zarządu województwa za prawidłowe wykonanie budżetu
 • Art. 71: uchylony
 • Art. 72: jawność gospodarki środkami finansowymi województwa
 • Art. 73: uchylony
 • Art. 74: dyspozycja środkami pieniężnymi województwa - zasady
 • Rozdział 6. Współpraca zagraniczna
 • Art. 75: priorytety współpracy zagranicznej województwa
 • Art. 76: zagraniczna współpraca województwa
 • Art. 77: uchwalanie priorytetów zagranicznej współpracy województw przez inicjatywy zagraniczne województwa - warunki
 • Rozdział 7. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
 • Art. 78: Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący działalność samorządu województwa
 • Art. 79: kryterium zgodności z prawem jako kryterium nadzoru
 • Art. 80: uprawnienia organów nadzoru
 • Art. 80a: ważność rozstrzygnięcia organu samorządu województwa uzależniona od czynności innego organu
 • Art. 81: obowiązek przedstawiania przez marszałka województwa uchwał sejmiku województwa
 • Art. 82: nieważność uchwały organu samorządu województwa sprzecznej z prawem
 • Art. 82a: stwierdzenie nieważności uchwały a jej wykonanie
 • Art. 82b: termin rozprawy w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 • Art. 82c: upływ terminu do stwierdzenia nieważności uchwały
 • Art. 83: przedawnienie stwierdzenie nieważności
 • Art. 84: rozwiązanie sejmiku województwa przez Sejm - przesłanki
 • Art. 85: ustanowienie zarządu komisarycznego przez Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 86: zaskarżenie rozstrzygnięcia organu nadzorczego do sądu administracyjnego
 • Art. 86a: uprawnienia wojewody w przypadku niepodjęcia czynności przez organ województwa
 • Art. 87: zwolnienie od opłat sądowych
 • Art. 88: wyłączenie stosowania przepisów do decyzji indywidualnych - przesłanki
 • Art. 88a: uchylony
 • Rozdział 8. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
 • Art. 89: stanowienie przez sejmik województwa aktów prawa miejscowego
 • Art. 89a: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • Art. 90: zaskarżanie przepisu aktu prawa miejscowego
 • Art. 91: zaskarżenie do sądu administarcyjnego w razie nie wykonywania przez organ samorządu czynności nakazanych prawem
 • Rozdział 9. Przepis końcowy
 • Art. 92: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.