Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o samorządzie powiatowym

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:47:08
 • Rozmiar: 72 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: mieszkańcy powiatu jako lokalna wspólnota samorządowa
 • Art. 2: osobowość prawna, samodzielność i ustrój powiatu
 • Art. 3: tworzenie, łączenie, podział, znoszenie oraz ustalanie granic powiatów
 • Art. 3a: tryb wydania rozporządzenia w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia oraz ustalenia granic powiatów
 • Art. 3b: rozporządzenie w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, zniesienia i ustalenia granicy powiatu na wniosek rady powiatu, miasta lub gminy
 • Art. 3c: połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem
 • Art. 3d: konsultacje z mieszkańcami powiatu
 • Art. 3e: młodzieżowa rada powiatu
 • Art. 3f: powiatowa rada seniorów
 • Art. 3ca: pełnomocnik do spraw połączenia lub utworzenia nowego powiatu
 • Art. 3cb: status prawny powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów
 • Rozdział 2. Zakres działania i zadania powiatu
 • Art. 4: zadania publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym
 • Art. 4a: organizacja i przeprowadzanie wyborów oraz referendów przez powiat
 • Art. 4b: monitoring
 • Art. 5: porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych
 • Art. 6: tworzenie jednostek organizacyjnych i zawieranie umów przez powiat, działalność gospodarcza powiatu
 • Art. 6a: wspólna obsługa jednostek przez powiat
 • Art. 6b: uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych
 • Art. 6c: zakres wspólnej obsługi jednostek przez powiat
 • Art. 6d: przetwarzanie danych przez jednostkę obsługującą
 • Art. 7: obowiązki powiatu w zakresie usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obronności
 • Art. 7a: wzajemna pomoc powiatów, związków i stowarzyszeń powiatów
 • Rozdział 3. Władze powiatu
 • Art. 8: formy podejmowania rozstrzygnięć przez mieszkańców powiatu, organy powiatu
 • Art. 8a: jawność działania organów powiatu
 • Art. 9: rada powiatu
 • Art. 10: odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji
 • Art. 11: uchylony
 • Art. 12: wyłączna właściwość rady powiatu
 • Art. 13: podejmowanie uchwał przez radę i zarząd powiatu
 • Art. 14: powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu
 • Art. 15: sesje rady powiatu
 • Art. 16: komisja rewizyjna rady powiatu
 • Art. 16a: komisja skarg, wniosków i petycji
 • Art. 17: komisje powoływane przez radę powiatu
 • Art. 18: kluby radnych
 • Art. 19: organizacja wewnętrzna rady powiatu i komisji, zasady tworzenia klubu radnych
 • Art. 19a: zwierzchnictwo służbowe przewodniczącego rady powiatu w stosunku do pracowników starostwa
 • Art. 20: ślubowanie radnego przed objęciem mandatu
 • Art. 21: obowiązki i uprawnienia radnego
 • Art. 22: ochrona pracownicza radnego
 • Art. 23: ograniczenia w zakresie zatrudnienia radnego lub pełnienia przez niego funkcji
 • Art. 24: urlop bezpłatny w celu objęcia mandatu radnego
 • Art. 25: przywrócenie do pracy po wygaśnięciu mandatu radnego
 • Art. 25a: ograniczenia w podejmowaniu przez radnego dodatkowych zajęć i otrzymywaniu darowizn
 • Art. 25b: zakaz prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu
 • Art. 25c: obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
 • Art. 25d: jawność oświadczeń majątkowych
 • Art. 25e: uchylony
 • Art. 25f: skutek niezłożenia oświadczenia majątkowego w dodatkowym terminie
 • Art. 25g: odpowiedzialność za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym
 • Art. 25h: zakaz przyjmowania świadczeń o charakterze majątkowym od podmiotów zależnych
 • Art. 26: zarząd powiatu, członkostwo w zarządzie
 • Art. 27: skład zarządu powiatu i sposób jego wyboru
 • Art. 28: okres działania zarządu powiatu
 • Art. 29: rozwiązanie rady powiatu w razie nie dokonania wyboru zarządu
 • Art. 30: uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium
 • Art. 30a: raport o stanie powiatu
 • Art. 31: odwołanie starosty przez radę powiatu
 • Art. 31a: tryb przyjęcia przez radę powiatu rezygnacji starosty
 • Art. 31b: wybór nowego zarządu powiatu w przypadku odwołania albo rezygnacji poprzedniego, wybór nowego członka zarządu
 • Art. 31c: rezygnacja z członkostwa w zarządzie powiatu
 • Art. 32: zadania zarządu powiatu
 • Art. 33: wykonywanie zadań powiatu przez zarząd
 • Art. 33a: jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
 • Art. 33b: powiatowa administracja zespolona
 • Art. 34: kompetencje starosty
 • Art. 35: organizacja starostwa powiatowego, kompetencje starosty
 • Art. 36: organizacja i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, status prawny pracowników
 • Art. 37: powoływanie i odwoływanie skarbnika powiatu
 • Art. 38: kompetencje starosty w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, odwołanie od decyzji starosty
 • Art. 38a: komisja bezpieczeństwa i porządku
 • Art. 38b: uprawnienia komisji bezpieczeństwa i porządku
 • Art. 38c: pokrywanie kosztów działania komisji bezpieczeństwa i porządku
 • Art. 39: uchylony
 • Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat
 • Art. 40: stanowienie aktów prawa miejscowego przez powiat
 • Art. 41: powiatowe przepisy porządkowe
 • Art. 42: tryb stanowienia aktów prawa miejscowego i wydawania powiatowych przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki
 • Art. 42a: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • Art. 43: podpisywanie aktów prawa miejscowego i kierowanie do publikacji
 • Art. 44: odesłanie do przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Art. 45: uchylony
 • Rozdział 5. Mienie powiatu
 • Art. 46: mienie powiatu
 • Art. 47: sposoby nabycia mienia przez powiat
 • Art. 48: składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
 • Art. 49: wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania powiatu lub innych powiatowych osób prawnych
 • Art. 50: zasady wykonywania zarządu i ochrony mienia powiatu
 • Art. 50a: umowa z inwestorem w sprawie obniżonej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Rozdział 6. Finanse powiatu
 • Art. 51: gospodarka finansowa powiatu
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 53: zasady określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • Art. 54: uchylony
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: zapewnienie powiatowi środków finansowych dla wykonania nowych zadań
 • Art. 57: uchylony
 • Art. 58: uchylony
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: kompetencje zarządu w sprawach wykonywania budżetu powiatu
 • Art. 61: jawność gospodarowania środkami finansowymi przez powiat
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu i jej kasowe wykonanie
 • Art. 64: kontrola gospodarki finansowej powiatu
 • Rozdział 7. Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia powiatów
 • Art. 65: związki powiatów
 • Art. 66: zasady działania związku powiatów
 • Art. 67: statut związku powiatów
 • Art. 67a: zmiana statutu związku powiatów
 • Art. 67b: likwidacja związku powiatów
 • Art. 68: rejestr związków powiatów
 • Art. 69: zgromadzenie związku powiatów
 • Art. 70: uchwały zgromadzenia związku powiatów
 • Art. 71: zarząd związku powiatów
 • Art. 72: gospodarka finansowa związku powiatów
 • Art. 72a: związki powiatowo-gminne
 • Art. 72b: rejestr związków powiatowo-gminnych
 • Art. 72c: przekształcenie związków w związek powiatowo-gminny
 • Art. 73: porozumienia powiatów w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
 • Art. 74: uchylony
 • Art. 75: stowarzyszenia tworzone przez powiaty
 • Art. 75a: przystępowanie powiatu do międzynarodowych społeczności lokalnych i regionalnych
 • Rozdział 8. Nadzór nad działalnością powiatu
 • Art. 76: nadzór nad działalnością powiatu i związkiem powiatów
 • Art. 77: zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powiatu
 • Art. 77a: uprawnienia organów nadzoru
 • Art. 77b: terminy zatwierdzenia, uzgodnienia, opiniowania lub zajęcia stanowiska w sprawie
 • Art. 78: obowiązki starosty w zakresie przedkładania uchwał organów powiatu
 • Art. 79: stwierdzanie nieważności uchwały organu powiatu
 • Art. 80: stwierdzenie nieważności uchwały a jej wykonanie
 • Art. 80a: skarga organu powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze
 • Art. 81: upływ terminu do stwierdzenia przez organ nadzorczy nieważności uchwały organów powiatu
 • Art. 82: niedopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały organu powiatu, orzeczenie przez sąd niezgodności uchwały z prawem
 • Art. 83: rozwiązanie rady organów powiatu
 • Art. 84: zawieszenie organów powiatu i ustanowienie zarządu komisarycznego
 • Art. 85: zaskarżenie rozstrzygnięć organu nadzorczego do sądu administracyjnego
 • Art. 85a: uprawnienia wojewody w przypadku niewykonania przez organ czynności
 • Art. 86: zwolnienie od opłat w postępowaniu sądowym
 • Art. 87: zaskarżanie uchwały organu powiatu
 • Art. 88: skarga na bezczynność organu powiatu lub naruszenie przez organ praw osób trzecich
 • Art. 89: wyłączenie stosowania przepisów ustawy dotyczących nadzoru nad działalnością powiatu
 • Art. 90: stosowanie przepisów ustawy do związków i porozumień powiatów
 • Art. 90a: uchylony
 • Rozdział 9. Miasta na prawach powiatu
 • Art. 91: warunki nadania miastu praw powiatu
 • Art. 92: organy powiatu w miastach na prawach powiatu
 • Rozdział 10. Przepis końcowy
 • Art. 93: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.