Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:13:54
 • Rozmiar: 58 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy - formy i zasady praw lokatorów
 • Art. 1a: wyłączenie stosowania przepisów ustawy
 • Art. 2: katalog pojęć ustawowych
 • Art. 3: stosowanie ustawy do lokali będących w dyspozycji organów administracji publicznej
 • Art. 4: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako zadanie własne gminy
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów
 • Art. 4a: ogłaszanie danych o czynszach najmu lokali znajdujących się w publicznym zasobie mieszkaniowym
 • Art. 5: umowa o odpłatne używanie lokalu
 • Art. 6: kaucja zabezpieczająca
 • Art. 6a: obowiązki wynajmującego
 • Art. 6b: obowiązki najemcy w zakresie utrzymywania lokalu
 • Art. 6c: obowiązek sporządzenia protokołu odbiorczego
 • Art. 6d: ulepszenia dokonywane przez najemcę - możliwość
 • Art. 6e: obowiązki najemcy po zakończeniu najmu
 • Art. 6f: możliwość odmiennych obowiązków w razie najmu lokalu niewchodzącego w skład zasobu publicznego
 • Art. 6g: obowiązek informowania o zmianie adresu podczas trwania umowy najmu
 • Art. 7: ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego
 • Art. 8: właściwość organu w sprawach ustalania stawki czynszu w lokalach w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 8a: tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu
 • Art. 9: dopuszczalna częstotliwość podwyższania czynszu i opłat
 • Art. 9a: czynsz w zasobach społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz spółek
 • Art. 10: obowiązek udostępnienia lokalu
 • Art. 11: wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu
 • Art. 12: uchylony
 • Art. 13: powództwo o rozwiązanie stosunku najmu lub nakazanie eksmisji
 • Art. 14: orzeczenie w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego
 • Art. 15: skutek wytoczenie powództwa przeciwko niektórym lokatorom
 • Art. 16: zakaz wykonywania wyroków nakazujących opróżnienie lokalu w okresach zimowych
 • Art. 17: wyłączenie stosowania przepisów o socjalnym lokalach i zakazie ich opróżniania w okresie zimowym.
 • Art. 18: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • Art. 19: ochrona praw lokatora jak ochrona własności
 • Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu
 • Art. 19a: umowa najmu okazjonalnego lokalu
 • Art. 19b: zgłoszenie najmu okazjonalnego lokalu
 • Art. 19c: opłaty pobierane przez właściciela z tytułu najmu okazjonalnego
 • Art. 19d: żądanie opróżnienia lokalu
 • Art. 19e: stosowanie przepisów ustawy do najmu okazjonalnego
 • Rozdział 2b. Najem instytucjonalny lokalu
 • Art. 19f: umowa najmu instytucjonalnego lokalu
 • Art. 19g: forma umowy najmu instytucjonalnego lokalu
 • Art. 19h: opłaty z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu
 • Art. 19i: wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu
 • Art. 19j: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do najmu instytucjonalnego lokalu
 • Art. 19k: umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19l: ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu
 • Art. 19m: elementy umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19n: umowa przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
 • Art. 19o: wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19p: wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19q: zwrot najemcy części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19r: roszczenia najemcy z umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Art. 19s: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
 • Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy
 • Art. 20: zasób mieszkaniowy gminy
 • Art. 21: programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 • Art. 21a: wypowiedzenie umowy najmu w razie przekroczenia normy powierzchni użytkowej socjalnego lokalu
 • Art. 21b: dokumenty składane przez osobę ubiegająca się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
 • Art. 21c: weryfikacja spełniania warunków przez najemców socjalnego lokalu
 • Rozdział 4. Najem socjalny lokalu
 • Art. 22: umowa najmu socjalnego lokalu
 • Art. 23: zawarcie umowy najmu socjalnego
 • Art. 24: uchylony
 • Art. 25: wypowiedzenie przez gminę najmu socjalnego lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia
 • Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia
 • Art. 25a: zasób tymczasowych pomieszczeń przeznaczonych na wynajem.
 • Art. 25b: okres zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia
 • Art. 25c: umowa najmu tymczasowego pomieszczenia
 • Art. 25d: wyłączenie prawa do tymczasowego pomieszczenia
 • Art. 25e: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do najmu tymczasowych pomieszczeń
 • Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 26: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 27: przepis przejściowy
 • Art. 28: przepis przejściowy
 • Art. 29: uchylony
 • Art. 30: przepis przejściowy
 • Art. 31: przepis przejściowy
 • Art. 32: przepis przejściowy
 • Art. 33: przepis przejściowy
 • Art. 34: przepis przejściowy
 • Art. 35: przepis przejściowy
 • Art. 36: przepis przejściowy
 • Art. 37: przepis przejściowy
 • Art. 38: przepis przejściowy
 • Art. 39: utrata mocy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
 • Art. 40: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.